Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de salubrizare spatii publice, spatii tehnice din statiile de metrou, trenuri electrice de metrou, locuri de remizare material rulant pe magistralele de metrou, colectare, evacuare gunoi din statii si depouri, spatii (birouri) S.C. METROREX S.A.


Anunt de participare (utilitati) numarul 148493/12.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
METROREX S.A.
Adresa postala: B-DUL DINICU GOLESCU NR. 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Roxana Costroj, Tel. +40 0213193670, In atentia: Gabriel Mocanu ? Director Infrastructura, Email: [email protected], Fax: +40 0213125149, Adresa internet (URL): www.metrorex.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comerciala sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare, de tramvai sau de autobuz
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de salubrizare spatii publice, spatii tehnice din statiile de metrou, trenuri electrice de metrou, locuri de remizare material rulant pe magistralele de metrou, colectare, evacuare gunoi din statii si depouri, spatii (birouri) S.C. METROREX S.A.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
14 - Servicii de curatenie pentru cladiri si servicii de administrare a proprietatilor
Locul principal de prestare: Bucuresti, Statii, trenuri, tuneluri de metrou, birouri
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: 53, 503, 876RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente: trimestrial / anual, in functie de necesitatile aparute. Nr contracte subsecvente estimate a fi incheiate: minim 4 ? maxim 16, cu durata intre 3 si 12 luni. Valoarea minima estimata a unui contract subsecvent ? 2.069.911, 84 lei fara TVA. Valoarea maxima estimata a unui contract subsecvent ? 13.376.720 lei fara TVA
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de salubrizare spatii publice, spatii tehnice din statiile de metrou, trenuri electrice de metrou, locuri de remizare material rulant pe magistralele de metrou, colectare, evacuare gunoi din statii si depouri, spatii (birouri) S.C. METROREX S.A.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90900000-6 - Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Salubrizare spatii publice, spatii tehnice din statiile de metrou, trenuri electrice de metrou, locuri de remizare material rulantO detaliere privind serviciile care vor face obiectul contractului este prezentata in Caietul de sarcini ? Sectiunea II.-Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent, care se aticipeaza a fi atribuit pe toata perioada de derulare a acordului-cadru, este de: 13.376.720 lei.
-Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent, care se aticipeaza a fi atribuit pe toata perioada de derulare a acordului-cadru, este de: 2.069.911, 84 lei.
-Valoarea estimata a acordului-cadru: 53.503.876 lei.Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent:
1. Salubrizare pe timp de zi a spatiilor publice din statiile de metrou inclusiv a pasajelor de corespondenta dintre statii precum si a pasajelor de trecere: minim 4.560.000 mp; maxim22.435.000 mp;
2. Salubrizare zilnica, pe timp de zi, a spatiilor tehnice si a grupurilor sanitare folosite de catre personalul societatii: minim 51.000 mp.; maxim 251.000 mp;
3. Salubrizare pe timp de noapte a spatiilor publicedin statiile de metrou: minim 9.915.000 mp; maxim 72.811.000 mp;
4. Salubrizare periodica (generala), pe timp de noapte a spatiilor publice din statiile de metrou: minim 229.500 mp; maxim 1.129.000 mp;
5. Salubrizare trimestriala a locurilor de remizare a materialului rulant: minim 55.500 mp; maxim 273.000 mp;
6. Salubrizare zilnica pe timp de zi a trenurilor electrice pentru calatori: minim 1.500 mp; maxim 7.400 mp;
7. Salubrizare si intretinere permanenta a grupurilor sanitare pentru calatori + consumabile: minim 42.000 mp; maxim 392.000 mp;
8. Salubrizare lifturi pentru persoane cu dizabilitati pe magistralele de metrou: minim 171.000 mp; maxim 841.000 mp;
9. Colectarea si evacuarea deseurilor menajere din statiile de metrou si depouri: minim 2.250 mc; maxim 11.000 mc;
10. Salubrizare zilnica spatii/birouri, grupuri sanitare: minim 1 mp; maxim 270.500 mp.Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru: 1. Salubrizare pe timp de zi a spatiilor publice din statiile de metrou inclusiv a pasajelor de corespondenta dintre statii precum si a pasajelor de trecere: minim 4.560.000 mp; maxim89.740.000 mp;
2. Salubrizare zilnica, pe timp de zi, a spatiilor tehnice si a grupurilor sanitare folosite de catre personalul societatii: minim 51.000 mp.; maxim 1.004.000 mp;
3. Salubrizare pe timp de noapte a spatiilor publicedin statiile de metrou: minim 9.915.000 mp; maxim 291.244.000 mp;
4. Salubrizare periodica (generala), pe timp de noapte a spatiilor publice din statiile de metrou: minim 229.500mp; maxim 4.516.000 mp;
5. Salubrizare trimestriala a locurilor de remizare a materialului rulant: minim 55.500 mp; maxim 1.092.000 mp;
6. Salubrizare zilnica pe timp de zi a trenurilor electrice pentru calatori: minim 1.500 mp; maxim 29.600 mp;
7. Salubrizare si intretinere permanenta a grupurilor sanitare pentru calatori + consumabile: minim 42.000 mp; maxim 1.568.000 mp;
8. Salubrizare lifturi pentru persoane cu dizabilitati pe magistralele de metrou: minim 171.000mp; maxim 3.364.000 mp;
9. Colectarea si evacuarea deseurilor menajere din statiile de metrou si depouri: minim 2.250 mc; maxim 44.000 mc;
10. Salubrizare zilnica spatii/birouri, grupuri sanitare: minim 1 mp; maxim 1.082.000 mp
Valoarea estimata fara TVA: 53, 503, 876RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1.Garantia de participare: 1.070.000 lei, valabila cel putin pe perioada de valabilitate a ofertei.2.Daca ofertantul este IMM, aceasta se reduce la jumatate, cu conditia atasarii documentelor doveditoare, cf. Legii nr. 346/2004.3.se poate constitui astfel: ?prin O.P. / virament bancar in contul RO87 BPOS 7040 2775 727R ON02 deschis la BANC POST - PALAT CFR, sector 1, sau?prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara (Formularul nr. 11) ori de o societate de asigurari, prezentat in original si care trebuie sa prevada in mod expres urmatoarele: ?dreptul achizitorului de a retine garantia de participare atunci cand ofertantul se afla in oricare din situatiile: a)isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;b)oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei, ?dreptul achizitorului de a retine din garantia de participare suma de 11.875, 03 lei, calculata in conformitate cu prevederile art. 278¹, alin. (1), lit d) din O.U.G. nr. 34/2006, in cazul in care ofertantul depune o contestatie, iar aceasta este respinsa pe fond de CNSC, precum si in cazul in care contestatorul renunta la contestatie.4.Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila.5.In cazul in care instrumentul de garantare este emis de o societate bancara ori de o societate de asigurari din strainatate, acesta va fi insotit de o traducere autorizata/legalizata in limba romana.6.Pentru o evaluare si raportare unitare ale cuantumului aferent garantiei de participare, echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.7.In cazul unei asocieri, instrumentul de garantare poate fi emis in numele Liderului asocierii sau al oricarui membru al asocierii, cu conditia nominalizarii, pentru situatiile de executare totala sau partiala, a tuturor membrilor asocierii. 1.Ofertantul invitat de catre achizitor sa incheie acordul cadru are obligatia de a constitui garantia de buna executie a carei valoare va fi de 10 % din pretul fara TVA al fiecarui contract subsecvent.2. Societatile care fac dovada ca sunt IMM, depunand documentele respective impreuna cu oferta, vor beneficia de reducerea cu 50% a cuantumului garantiei de buna executie.3. Garantia de buna executie a contractului se constituie in conformitate cu prevederile art. 90 din H.G. nr. 925/2006.4. Garantia de buna executie a contractului se prezinta in original.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursele de finantare a contractului ce urmeaza a fi atribuit sunt asigurate prin buget din venituri proprii si subventie de la bugetul de stat.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 ? Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006:
Prezentarea declaratiei completate in conformitate cu Formularul nr. 12A din Sectiunea III - Formulare.
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica
Acest document va fi completat de fiecare Ofertant / Candidat / Ofertant asociat / Tert sustinator.
Cerinta nr. 2 ? Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006:
Prezentarea declaratiei pe proprie raspundere completata in conformitate cu Formularul nr. 12B din Sectiunea III ? Formulare
Acest document va fi completat de fiecare Ofertant / Candidat / Ofertant asociat / Tert sustinator. Tertului sustinator ii sunt aplicabile prev. art. 181 din OUG 34/2006, lit.a, c1 si d.
Cerinta nr. 3 ? Certificate de atestare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata:
Certificate de atestare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetul de stat, precum si catre bugetul local.Din certificatele prezentate trebuie sa rezulte faptul ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.Ofertantii, persoane juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare pentru dovedirea eligibilitatii, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor / taxelor / contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta;
Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si, in cazul persoanelor juridice straine, vor fi insotite de o traducere legalizata / autorizata in limba romana.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.NOTA: Data de deschidere a ofertelor se regaseste la sectiunea ?Data si ora deschiderii ofertelor? din anuntul de participare publicat in SEAP.
Ofertantii pot ridica certificatele si pot obtine informatii cu privire la impozite si taxe catre bugetul de stat consolidat / bugetul local de la Agentia Nationala de Administrare Fiscala ? Directia Generala a Finantelor Publice si respectiv de la Primariile de care apartin.
NOTA:
In cazul in care ofertantul a incheiat o conventie de esalonare a platilor obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor la bugetul de stat, se vor prezenta toate ordinele de plata doveditoare privind indeplinirea la zi a obligatiilor de plata conform graficului de esalonare (in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?).
Cerinta nr. 4 ? Declaratie privind respectarea regulilor concurentei: In conformitate cu prevederile Ordinului ANRMAP nr. 314/12.10.2010, ofertantii au obligatia de a prezenta un ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta?, intocmit conform modelului prevazut in Formularul nr. 4 din Sectiunea III ? Formulare.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular
Cerinta nr. 5 ? Declaratie pe proprie raspundere conf. art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare:
Se va completa Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, intocmita conform Formularului nr. 5 din Sectiunea III ? Formulare.Declaratia va fi completata de fiecare Ofertant / Candidat / Ofertant asociat / Subcontractant / Tert sustinator.
Persoanele care detin functii de decizie la nivelul S.C. METROREX S.A., aproba bugetul aferent prezentei achizitii sau sunt direct implicate in organizarea procedurii de achizitie sunt urmatoarele: Director General ? ing. Aurel Radu
Director Managementul Operatiunilor ? ing. Marin Aldea
Director Reglementari si Siguranta Circulatiei ? ing. Liviu Daniel DinuDirector Investitii si Achizitii Publice ? ing. Catalin Homor
Director Tehnic si Tehnologia Informatiei ? ing. Constantin Marius Rudnitchi
Director Exploatare ? Gabriel Constantin Sburlan
Director Infrastructura ? ing. Gabriel Daniel Mocanu
Director Comercial ? ec. Mariana Petre
Director Economic ? ec. Nicolae Grigore
Sef Serviciu Instalatii ? ing. Adrian Ciobanu
Sef Serviciu LTS ? ing. Radu Nicolae Anghelescu
Serviciu Managementul Finantarilor Externe si Relatii Internationale ? ec.Dragos Ion Iacob
Sef Serviciu Material Rulant ? ing. Daniel Lucian Tudorache
Serviciu Programe Investitii ? ing. Cristina Tatar
Sef Serviciu Urmarire Lucrari Investitii ? ing. Constantin MustateaSef Serviciu Siguranta Circulatiei ? ing. Luigi Raimond Ciubeica
Sef Serviciu Tehnic ? ing. Viorel Simoiu
Sef Serviciu Juridic ? cons.jr. Sorin Cristea
Sef Serviciu Situatii de Urgenta si Informatii Clasificate ? ing. Traian Gustav Luca
Serviciu Tehnologia Informatiei ? ec. Cristina Mihaela Angela Oancea
Sef Serviciu Comercial ? ing. Tiberiu Moldovan
Sef Serviciu Circulatie ? ing. Florin Popescu
Sef Serviciu Administrativ ? ec. Emilia Enache
Sef Sectie LT1 ? ing. Ion Stoican
Sef Sectie LT2 ? ing. Florin Nechita
Sef Sectie EM ? ing. Constantin Diaconescu
Sef Sectie EE ? ing. Vladimir Militaru
Sef Sectie SCB ? ing. Ionel Dunuta
Sef Sectie ATc ? ing. Oprea Bratu
Sef Sectie Miscare ? ing. Constantin Novac
Sef Sectie I.O.R.M.R. ? ing. Gabriel Septimiu Popoviciu
Sef Sectie Comercial ? ing. Mariana Pavel
Sef Depou TEM ? sing. Dan Urdareanu
Sef Sectie A.I.S. ? ing. Ionel Vrabie
Serviciul LTS ? ing. Daniela Cristina Ene
Sef Serviciu U.C.E. ? ing. Ramona Carmen Paveliu
Sef Serviciu A.P.A.T. ? ing. Emilia Sabau
Sef Birou Achizitii Servicii ? ec. Mihaela Cristina Dragan
Serviciu U.C.E ? ing. Emil Serbanescu
Biroul Achizitii Servicii ? ec. Mihaela Roxana Costroj
Serviciu Juridic ? cons. jr. Eduard Safciu
Cerinta nr. 6 ? Calitatea de participant la procedura
1. Prezentarea declaratiei privind calitatea de participant la procedura, completata in conformitate cu Formularul nr. 12C din Sectiunea III ? Formulare.
2. Daca este cazul, lista cuprinzand asociatii/subcontractantii (Formularul 12G si anexa 1 la acesta, din Sectiunea III) cu precizarea partilor din contract ce urmeaza a fi indeplinite de fiecare dintre acestia, precum si specializarea acestora.Oferta trebuie sa cuprinda un acord preliminar de asociere / subcontractare (formularul Acordului de asociere este prezentat in anexa 2 la Formularul 12G).Pentru acordul de asociere se va mentiona ca toti asociatii isi asuma raspunderea solidara pentru executia contractului, ca liderul asocierii este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni de la si in numele tuturor asociatilor, individual si colectiv, si ca liderul asocierii este responsabil pentru executia contractului, inclusiv platile. Intelegerea trebuie sa stipuleze, de asemenea, ca toti asociatii sunt obligati sa ramana in Asociere pe intreaga durata a contractului.Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociere la care participa mai multi operatori economici, va semna o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat achizitorului, inainte de data semnarii contractului.
Fiecare dintre asociati va prezenta o declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din O.U.G. nr. 34/ 2006 (se va completa formularul 12A). Persoane juridice romane:
Se solicita prezentarea in original sau copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul? semnata si stampilata, a Certificatului Constatator, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sau Tribunalul teritorial. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator. Informatiile cuprinse in Certificatul Constatator emis de catre ONRC trebuie sa fie actuale/reale la data limita de depunere a ofertelor. Nota: Data de deschidere a ofertelor se regaseste la sectiunea ?Data si ora deschiderii ofertelor? din anuntul de participare publicat in SEAP.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Persoane juridice straine:
Se vor prezenta documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului contine domenii similare celui care face obiectul prezentei proceduri. Documentele vor fi prezentate in original sau copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata si vor fi insotite de o traducere legalizata / autorizata in limba romana.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document.
Ofertantul declarat castigator va avea obligatia prezentarii Certificatului Constatator in original sau copie legalizata, inainte de data semnarii contractului.Documente emise de AFER care sa ateste conformarea la prevederile O.M.T. nr. 290/2000, corespunzator indeplinirii obiectului contractului de achizitie, asa cum este acesta detaliat in cerintele caietului de sarcini. In cazul in care ofertantii detin documente emise conform procedurilor proprii de organisme competente din alte state, cu aceleasi atributii la nivel national ca si A.F.E.R., acestea vor fi acceptate la momentul depunerii ofertei, cu conditia sa fie insotite de dovada depunerii dosarului in vederea obtinerii documentelor emise de A.F.E.R. si de angajamentul ofertantului de a intreprinde toate demersurile necesare obtinerii acestora.
Prezentarea documentelor emise de A.F.E.R. care sa ateste conformarea la prevederile O.M.T. nr. 290/2000, este obligatorie nu mai tarziu de data incheierii raportului procedurii de atribuire, urmare a primirii unei solicitari in acest sens din partea autoritatii contractante.
Autorizatie pentru prestarea serviciilor de salubrizare, colectare, evacuare, transport gunoi, pe teritoriul Municipiului Bucuresti, eliberata de Primaria Municipiului Bucuresti
Se va prezenta autorizatia, in copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul? semnata si stampilata
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 ? Informatii privind situatia economico-financiara: ? datele de identificare a operatorului economic;
? cifra globala de afaceri pe ultimii trei ani pentru care exista exercitiu financiar incheiat.
Cerinta minima: media cifrei globale de afaceri pe ultimii 3 ani trebuie sa fie de minim 26.500.000 lei.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul nr. 3 din Sectiunea III a documentatiei.
Pentru valorile exprimate in alta valuta, se va utiliza cursul mediu leu/alta valuta comunicat de B.N.R. pentru anul respectiv.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document, iar cerinta minima trebuie indeplinita in mod cumulativ
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 ? ofertantii vor prezenta o lista privind principalele prestari de servicii similare celor prevazute in obiectul contractului, realizate in ultimii 3 ani.Cerinta minima: servicii similare celor care fac obiectul contractului, realizate in ultimii 3 ani in cadrul a 1-3 contracte din care sa reiasa prestarea urmatoarelor servicii:
? salubrizare ? 98.400.000 mp;
? colectare si evacuare deseuri ? minim 10.500 mc.
Contractele prezentate de ofertant in indeplinirea cerintei mentionate se vor evidentia in tabelul anexat formularului 12E.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul nr. 12E si anexa la acesta din Sectiunea III
Pentru valorile exprimate in alta valuta se va utiliza cursul mediu leu/alta valuta comunicat de B.N.R. pentru anul respectiv.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document, iar cerinta minima trebuie indeplinita in mod cumulativ
Cerinta nr. 2 ? certificate / documente emise din partea beneficiarilor din care sa reiasa prestarea serviciilor mentionate pentru demonstrarea indeplinirii cerintei minime privind experienta similara. Documentele trebuie sa cuprinda informatii privind obiectul contractului (explicit) si perioada de derulare a acestuia. In cazul in care documentele respective nu contin informatiile mentionate, ofertantul va prezenta orice alte documente (copii de parti relevante ale contractului) care sa furnizeze aceste informatii.
Modalitatea de indeplinire
Documentele trebuie sa cuprinda informatii privind obiectul contractului (explicit) si perioada de derulare a acestuia.
Cerinta nr. 3 ? Resurse umane ? declaratie pe propria raspundere privind personalul pe care ofertantul se angajeaza sa il utilizeze in cadrul contractului (Formularul 12I din Sectiunea III), cu precizarea persoanei responsabile cu indeplinirea obiectului acordului - cadru. Ofertantul va prezenta o lista cu personalul ce va participa efectiv la indeplinirea contractului, anexand copii ale certificatelor care atesta ca acestia sunt instruiti conform reglementarilor in vigoare, corespunzator prestarii serviciilor care fac obiectul procedurii, respectiv: certificate de instruire profesionala a personalului, privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena, eliberate conform O.M.S. nr. 1225/2003 emis de Ministerul Sanatatii si modificat prin OMS nr. 232/2004.
Ofertantul va prezenta un grafic cu activitatile si personalul aferent fiecarei activitati in parte in conformitate cu peridiocitatea prevazuta in caietul de sarcini.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul trebuie sa prezinte informatii referitoare la modul de organizare si personal, conform Formularului 12I din Sectiunea III
Cerinta nr. 4. ? ofertantul va prezenta o declaratie privind dotarile care vor fi utilizate in indeplinirea obiectului contractului, care va cuprinde cel putin urmatoarele:
-automate spalare pardoseli;
-aspiratoare industriale praf/lichide;
-aparat de spalat cu jet de apa sub presiune;
-scari si schele de aluminiu pentru curatat suprafete inalte.;
-utilaje specializate pentru salubrizat scari fixe;
-utilaje specializate pentru salubrizat scari rulante.;
-aparat spalat/ aspirat tapiterie;
-aparat de spalat geamuri;
-curatator cu aburi pentru suprafete placate cu placi ceramica-masina ? nacela cu brat pentru suprafete inalte. ? acoperisuri copertine accese statii;
-autospeciala gunoiera compactoare sau contract incheiat cu o firma abilitata in domeniu;
-autospeciala ridicare containere;
-containere diferite capacitati.;
-pubele colectare deseuri selectiv pentru statiile de metrou;
-motocoasa, drujba cu motor termic pentru tuns vegetatie la accesele statiilor de metrou.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul nr. 12H din Sectiunea III, din care sa reiasa ca ofertantul dispune de dotarile prevazute in caietul de sarcini
Cerinta nr. 5 ? Avand in vedere prevederile art. 188, alin (2), lit f din O.U.G. nr. 34/2006 operatorii economici vor prezenta un contract pentru depozitarea deseurilor selective si transportarea lor la groapa de gunoi
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta contractul, in copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul? semnata si stampilata.
Ofertantii vor prezenta documente emise de organisme acreditate privind atestarea sistemului de management al calitatii, la nivelul ISO 9001/2008, corespunzator activitatii care face obiectul prezentei proceduri. In cazul in care ofertantul nu detine un certificat care sa ateste implementarea sistemului de management al calitatii ISO 9001/2008, cerinta exprimata se va considera indeplinita prin prezentarea oricaror documente echivalente/probe sau dovezi, in masura in care acestea confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
Modalitatea de indeplinire
In cazul unei asocieri, conditia trebuie indeplinita de fiecare asociat in parte, corespunzator specificului activitatii desfasurate in cadrul contractului.
Ofertantii vor prezenta documente emise de organisme acreditate privind atestarea sistemului de management al mediului, la nivelul ISO 14001/2005, corespunzator activitatii care face obiectul prezentei proceduri. In cazul in care ofertantul nu detine un certificat care sa ateste implementarea sistemului de management al mediului ISO 14001/2005, cerinta exprimata se va considera indeplinita prin prezentarea oricaror documente echivalente/probe sau dovezi, in masura in care acestea confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
Modalitatea de indeplinire
In cazul unei asocieri, conditia trebuie indeplinita de fiecare asociat in parte, corespunzator specificului activitatii desfasurate in cadrul contractului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului repetitiv de ofertare: pretul;Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta;Ofertantii nu pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie;Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1;Licitatia electronica va incepe la 2 zile de la transmiterea invitatiei; durata rundei: 1 zi.Autoritatea contractanta va atribui contractul de achizitie publica cu respectarea prevederilor art. 200 din O.U.G. nr. 34/2006. Atribuirea se va face pe baza rezultatului obtinut in urma finalizarii licitatiei electronice, asa cum prevede art. 169 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006.Invitatia de participare si notificarile de incepere a licitatiei electronice vor fi generate automat si transmise simultan de catre SEAP, tuturor ofertantilor care au depus oferte admisibile. Informatiile necesare pentru conectare si inregistrare, inclusiv referitoare la echipamentul electronic folosit, sunt disponibile la adresa de internet: http: //www.e-licitatie.ro
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.01.2014 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.01.2014 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.01.2014 12:00
Locul: SC METROREX SA Bucuresti, MT, sector 1, Bd Dinicu Golescu nr. 38, et. 9, cam. 41
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Ofertantii pot participa la sedinta de deschidere a ofertelor prin reprezentanti imputerniciti in acest sens.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In situatia in care, dupa faza finala de licitatie electronica, ofertele clasate pe primul loc au acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit pretul cel mai mic o noua propunere financiara in plic inchis, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Contractul va fi incheiat numai in conditiile respectarii prevederilor art. 94 din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu prevederile art. 256² din O.U.G. nr. 34/2006, persoana care se considera vatamata poate sesiza CNSC in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. METROREX S.A., Serviciul Juridic
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. +40 213193601/5389, Fax: +40 0213125149
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.12.2013 16:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer