Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de scufundare, prospectiune si vehicul manevrat de la distanta in perimetrele de exploatare a hidrocarburilor din Marea Neagra


Anunt de participare (utilitati) numarul 148904/17.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
OMV PETROM S.A
Adresa postala: Petrom City, Infinity Building, parter B400, strada Coralilor nr. 22, sectorul 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013329, Romania, Punct(e) de contact: Category Management Procurement, Tel. +40 372849543, In atentia: Elena Bora, Email: [email protected], Fax: +40 212069657, Adresa internet (URL): www.petrom.com, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Comerciala pe Actiuni
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de scufundare, prospectiune si vehicul manevrat de la distanta in perimetrele de exploatare a hidrocarburilor din Marea Neagra
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Romania, Marea Neagra
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 2, 858, 210 si 8, 398, 400EUR
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se estim ca la un interv de aprox 6 luni (pe parcursul der Ac cadru), AC va lansa o invit pt semnatarul Ac cadru pt atribuirea contr subsecv. Val maxim estim a celui mai mare Ctr Subsecv este 1721320 EURO (exclusiv mobiliz & demob) si coresp prestarii unor serv de scufundare, prospectiune si vehicul manevrat de la dist pt o platforma offshore cu o durata estim la 12 luni, incl mobiliz si demob.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul Acordului cadru esteprestarea serviciilor de scufundare, prospectiune si vehicul manevrat de la distanta in perimetrele de exploatare a hidrocarburilor din Marea Neagra
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
76121000-7 - Servicii de scufundare legate de puturile submarine (Rev.2)
76520000-4-Servicii in larg (offshore) (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Minim 94 zile de operare pentru serviciile de scufundare, prospectiuni si vehicul manevrat de la distanta, precum si instrumente subacvative asociate;Maxim 209 zile de operare pentru serviciile de scufundare, prospectiuni si vehicul manevrat de la distanta, precum si instrumente subacvative asociate;Cantitatea de servicii estimata a fi prestata in cadrul celui mai mare Contract Subsecvent este de aproximativ 63 zile de operare pentru serviciile de scufundare, prospectiuni si vehicul manevrat de la distanta, precum si instrumente subacvative asociate.
In baza Acordului cadru care rezulta din aceasta procedura de atribuire se estimeaza a se incheia minim de 1 si maxim 4 Contracte Subsecvente Acordului Cadru.
Valoarea estimata fara TVA: intre 2, 858, 210 si 8, 398, 400EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Candidatul selectat trebuie sa prezinte o garantie de participare in valoare de 200.000, 00 EURO.Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 alin (1), din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si va fi valabila pentru perioada de 103 zilede la tremenul limita de depunere a Ofertelor preliminare. In cazul in care Garantia de participare este prezentata de o asociere de operatori economici, vor fi sepecificati toti membrii asocierii in parte sienumerati in urmatorul mod: ?asocierea ce consta din ?, si??. Garantia de participare la licitatie trebuie sa fie prezentata in original, in cuantumul si pentru perioada indicata. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Orice solicitare de prelungire a valabilitatii Ofertei va necesita de asemenea si prelungirea corespunzatoare a perioadei de valabilitate a garantiei de participare la licitatie. Orice Oferta care nu este insotita de garantia de participare la licitatie in original va fi respinsa de catre Autoritatea Contractanta. Garantia de participare va fi returnata Candidatului selectat de catre OMV Petrom conform art. 88 din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Echivalenta pentru garantia de participare depusa in alta moneda se va realiza utilizand cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei (www.bnro.ro), valabil la data publicarii in SEAP a anuntului de participare la prezenta procedura. In cazul in care Candidatul Selectat devenit ofertant se va afla in situatia descrisa la art. 278^1 din OUG nr.34/2006, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare si Autoritatea Contractanta solicita retinerea sumei stabilite conform art. 278^1 din OUG nr. 34/2006 aprobata cu modificarile si completarile ulterioare. Cuantumul garantiei de buna executie pentru fiecare Contract Subsecvent reprezinta 10% din valoarea Contractului Subsecvent, exclusiv TVA. Garantia de buna executie in cadrul Contractului Subsecvent se constituie in conformitate cu prevederile art. 90 alin. (1) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii ale OMV Petrom SA
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Candidatii trebuie sa prezinte Formularul de candidatura, informatii generale despre organizatia lor, precum si informatii cu privire la elementele constitutive ale Candidatului in cazul in care Candidatul este o asociere, conform formularelor furnizate in Sectiunea C -Formulare pentru prezentarea Candidaturii. In cazul unei asocieri, se vor prezenta aceste documente pentru fiecare din membrii asocierii.
CERINTA NR 1Candidatii trebuie sa demonstreze situatia lor personala.
Pentru a-si demonstra situatia personala, Candidatul trebuie sa prezinte:
i.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
ii.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
Declaratiile trebuie semnate de reprezentantul autorizat al operatorului economic, asa cum este acest reprezentant identificat in documentele prezentate pentru a demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale in conformitate cu prevederile legale din tara in care operatorul economic este stabilit.
In cazul unei asocieri, se vor prezenta aceste documente pentru fiecare din membrii asocierii.
Documentele specificate mai sus se vor prezenta conform formularelor furnizate in Sectiunea C-Formulare pentru prezentarea Candidaturii.Situatiile prevazute de articolul 180 din OUG 34/2006, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare.
Un operator economic va fi exclus de la participarea la aceasta procedura in cazul in care acesta a fost condamnat prin hotarare judecatoreasca definitiva, in ultimii 5 ani pentru:
a.participare la o organizatie criminala,
b.coruptie,
c.frauda,
d.spalare de bani.
Situatiile prevazute de articolul 181 din OUG 34/2006, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare.
Un operator economic poate fi exclus de la participarea la aceasta procedura in cazul in care:
a.acesta este declarat in stare de faliment;
b.nu si-a indeplinit obligatiile privind plata impozitelor si a contributiilor aferente, precum si obligatiile referitoare la plata contributiilor de asigurari sociale la bugetul de stat, si a contributiilor sale de asigurari sociale la bugetul de stat, in conformitate cu prevederile legale ale este tarii in care este stabilit;
c.a fost condamnat, in ultimii 3 ani de catre un (res judicata) hotarare judecatoreasca irevocabila, pentru un act in contradictie cu normele acceptate ale eticii profesionale, sau pentru abateri profesionale
d.in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau nu si-a indeplinit in mod corespunzator obligatiile contractuale, din motive imputabile candidatului, care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
e.prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul de a demonstra indeplinirea cerintelor minime de calificare
CERINTA NR 2Certificarea inexistentei conflictului de interese, asa cum se specifica la art 69 si 69 indice 1 din OUG 34/2006, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare.
Notiunea de ?conflict de interese?in cadrul acestei proceduri se interpreteaza dupa cum urmeaza: orice companie sau expert care participa la procesul de pregatire a Documentatiei de Precalificare si care a furnizat informatii ce au stat la baza intocmirii Documentului Descriptiv si a celorlalte sectiuni ale Documentatiei de Precalificare, nu poate participa la procedura, cu exceptia cazului in care poate dovedi Autoritatii Contractante ca implicarea in etapele anterioare nu constituie concurenta neloiala.
In mod similar:
a)nici o persoana privata sau persoana juridica, care participa direct la evaluarea Candidaturilor/Ofertelor nu poate participa la aceasta procedura in calitate de Candidat, Ofertant, Ofertant Asociat, Subcontractant sau Tert sustinator.
b)Ofertantul/Candidatul/Ofertantul Asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari sau asociati persoane care sunt sot/sotie ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale (astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare) cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul Autoritatii Contractante nu poate fi admis cu Candidatura in procedura.
Persoanele cu functie de decizie in legatura cu aceasta procedura de atribuire sunt:
i.Mariana Gheorghe - Director General Executiv, Presedinte al Directoratului, ii.Andreas Peter Matje - Director Financiar, Membru al Directoratului
iii.Neil Anthony Morgan - Membru al Directoratului responsabil cu activitatea de Rafinare si Marketing
iv.Gabriel Selischi ? Membru al Directoratului responsabil pentru activitatea de Explorare si Productie
v.Cristian Secosan - Membru al Directoratului responsabil cu cu activitatea de Gaze si Energie
vi.Alina Gabriela Popa - Director Departament FinanciarPersoanele responsabile cu aprobarea, semnarea documentelor prezentei proceduri de atribuire sunt:
i.Wolfgang Leeb ? Director Zona de Productie X
ii.Irinel Tilea ? Director Managementul Categoriilor
Demonstrarea acestei cerinte se face prin prezentarea unei declaratii pe propria raspundere, conform formularului care se regaseste in Sectiunea C - Formulare pentru prezentarea Candidaturii.In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare din membrii asocierii.
In cazul in care vor exista subcontractanti, declaratia privind conflictul de interese va fi prezentata de fiecare subcontractant in parte.
In cazul in care vor exista terti sustinatori, declaratia privind conflictul de interese va fi prezentata de fiecare tert sustinator.
CERINTA NR 3
Candidatii trebuie sa certifice faptul ca participarea la prezenta procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta, in conformitate cu Ordinul Presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la procesul de licitatie cu oferta independenta.
Candidatul selectat trebuie sa prezinte declaratia "Certificat de participare la licitatie cu Oferta independenta" conform formularului care va fi furnizat in Sectiunea Formulare pentru a fi utilizate in a doua faza a procedurii.
In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare din membrii asocierii.
Aceasta declaratie trebuie semnata de reprezentantul/reprezentantii legal(i) ai operatorului economic, asa cum este acest reprezentant identificat in documentele prezentate pentru a dovedi capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, in conformitate cu prevederile legale din tara in care Candidatul este stabilit. CERINTA NR. 1
Demonstrarea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale prin forma de inregistrare precum si prin obiectul de activitate.
Candidatii vor prezenta documentele solicitate in limba engleza sau traduse din limba emitenta in limba engleza.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente pentru partea din acordul cadru si contractele subsecvente pe care o va realiza.
MODALITATEA DE INDEPLINIRE:
Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (forma de inregistrare precum si obiectul de activitate) Candidatul, persoana fizica sau juridica romana sau straina va prezenta:
Certificat constatator in copie legalizata, original sau copie lizibila dupa original (?in conformitate cu originalul?), emis de Oficiul Registrului Comertului (sau alta institutie echivalenta in tara de origine a operatorului economic) din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic.Obiectul Acordului Cadru trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului din tara de origine a operatorului economic, sau orice alt document echivalent care sa dovedeasca forma de inregistrare si capacitatea de a realiza activitati economice in domeniul serviciilor care fac obiectului acordului cadru.
Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a candidaturilor.
In cazul unei asocieri, fiecare dintre membrii asocierii trebuie sa prezinte acest document.
Autoritatea Conctractanta isi rezerva dreptul de a solicita prezentarea certificatului in original / copie legalizata, pentru conformitate, in cazul in care Candidatii vor prezenta o copie lizibila dupa original (?in conformitate cu originalul?)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1i. Media cifrei de afaceri globala in ultimii 3 ani financiari ? minim 3.000.000, 00 EURO. In cazul in care cifra de afaceri este identificata in documentele suport prezentate in alta moneda decat EURO, Candidatii trebuie sa prezinte echivalentul in EURO.Pentru situatiile financiare exprimate in alte monede decat EURO, se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana: http: //www.ecb.int.Daca o asociere de Operatori economici depune o candidatura comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare (cumularea) a resurselor tuturor membrilor asocierii. In acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.Daca pentru orice motiv, documentele mentionate mai sus nu sunt in limba engleza, Candidatii vor prezenta traduceri in limba engleaza ale acestora.
Modalitatea de indeplinire
Pentru a-si demonstra situatia economica si financiara, Candidatul (operator economic sau asociere) va prezenta urmatoarele documente:
-Extras din bilanturile contabile / rapoartele financiare pentru ultimii 3 ani financiari / contul de profit si pierdere din care sa reiasa cifra de afaceri, pentru ultimii 3 ani financiari sau Raportul auditorilor pentru ultimii 3 ani financiari;
-Declaratie privind cifra de afaceri pentru ultimii 3 ani financiari (conform Sectiunea C Formulare pentru prezentareaCandidaturii);
Daca, din motive obiective, Operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea oricaror alte documente din care sa reiasa indeplinirea cerintelor mentionate.
Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita Candidatilor prezentarea si a altor documente in cazul in care cele nominalizate nu sunt relevante.
In cazul in care Candidatul este o asociere, incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii se va analiza cu privire la asociere in ansamblu. Astfel, chiar daca toti asociatii se incadreaza, in mod individual, in categoria IMM, reducerea cu 50% a cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri nu se va aplica daca asocierea in ansamblu nu se incadreaza in categoria IMM (Intreprinderi mici si mijlocii).
Candidatul care solicita reducerea cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri va prezenta o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria I.M.M.-urilor (intreprinderi mici si mijlocii).
In cazul in care Candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, (terta parte) atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie Candidatului resursele economice si financiare invocate.
Angajamentul ferm prezentat de Candidat trebuie sa prevada care sunt resursele respective si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat, in functie de necesitatile care apar pe parcursul derularii contractelor subsecvente.
Angajamentul ferm prezentat de Candidat trebuie sa asigure/garanteze Autoritatii Contractante faptul ca, in cazul in care Contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii Contractelor subsecvente, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor Contractuale prin implicarea sa directa.
Prin semnarea angajamentului ferm, sustinatorul raspunde pentru prejudiciile cauzate OMV Petrom de catre Candidat ca urmare a nerespectarii obligatiilor si autoritatea contractanta poate actiona direct impotriva sustinatorului.Persoana care asigura sustinerea economica si financiara trebuie sa isi demonstreze situatia personala prin prezentarea: (i)Declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Situatiile prevazute la art. 180 sunt prezentate detaliat mai sus, in cadrul sectiunii III.2.1 a) Situatia personala a operatorului economic;
(ii)Declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181, literele a), c1) si d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Situatiile prevazute la art. 181 sunt prezentate detaliat mai sus, in cadrul sectiunii III.2.1 a) Situatia personala a operatorului economic
(iii)Declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare sunt prezentate detaliat mai sus, in cadrul sectiunii III.2.1a)Situatia personala a operatorului economic
Cerinta nr. 2
i. Candidatul trebuie sa demonstreze ca la momentul semnarii primului contract subsecvent va avea acces la sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow-ul de prestarare a serviciilor in suma de minim 450.000, 00 EURO pentru o perioada de minim 3 luni, incepand de la data atribuirii primului contract subsecvent, estimat a fi in 15 Aprilie 2015.Pentru autoritatea Contractanta si pentru prezenta procedura ?acces neconditionat la resurse financiare? se refera la solicitarea de confirmare a abilitatii Candidatului de a avea acces la resurse financiare negrevate sau acces la linii de credit confirmate de banci sau de catre alte mijloace financiare care s-au dovedit a fi suficiente pentru a realiza fluxul de numerar pentru o perioada de cel putin 3 luni ale primului contract subsecvent) incepand cu data de 15 Aprilie 2015 si estimat de Autoritatea Contractanta in cuantumul sumelor mentionate mai sus.
Modalitatea de indeplinire
Pentru a demonstra situatia economica si financiara, Candidatul (operator economic sau asociere) va prezenta:
Adresa / comunicarea / documentul original eliberat de o organizatie / institutie financiara care sa ateste faptul ca situatia financiara a Candidatului a fost evaluata si Operatorul economic care participa la procedura in mod individual sau in asociere este eligibil in orice moment pentru a obtine acces la resurse financiare.Acest document trebuie sa includa detaliile de contact ale persoanei care a semnat aceasta comunicare.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Prezentarea oricaror documente suport pentru o lista referitoare la servicii similare prestate de Candidat si anume servicii de scufundare, prospectiune si vehicul manevrat de la distanta in ultimii 3 ani pana la data limita de depunere a Candidaturilor in cadrul prezentei proceduri, continand valori, perioade, beneficiari si persoana de contact din partea beneficiarului serviciilor referite indiferent daca beneficiarii au fost autoritati publice sau clienti privati.
Valoarea / valoarea cumulata a serviciilor prestate pana la termenul limita de depunere a candidaturilor, in baza a unul sau maxim 3 contracte, trebuie sa fie de cel putin 1.500.000, 00 EURO si trebuie sa includa cel putin servicii de scudundare, prospectiune si vehicul manevrat de la distanta indiferent de proportie.Informatiile furnizate trebuie sa demonstreze ca serviciile sunt fie finalizate inainte de data limita de depunere a candidaturilor fie sunt in curs de realizare la data limita depunerii candidaturilor.
In cazul in care referintele furnizate se refera la servicii in curs de realizare, Candidatul trebuie sa demonstreze acceptarea cel putin partiala a serviciilor cu specificarea fazei exacte de realizare a serviciilor.
Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a contacta persoana de contact nominalizata pentru a verifica informatiile furnizate de Candidat.
Informatiile trebuie furnizate in asa maniera incat sa permita luarea unei decizii clare cu privire la disponibilitatea cerintelor minime solicitate.
Dovada prestarii serviciilor se va face prin prezentarea unor documente emise sau contrasemnate de beneficiarii acestor servicii (autoritate publica sau client privat). In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea de a obtine certificate / confirmari de la beneficiar, dovada realizarii serviciilor se va face printr-o declaratie a operatorului economic.
Pentru valorile exprimate in alte monede decat EURO, se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana: http: //www.ecb.intsi anume rata de schimb medie anuala aferenta anului in care s-a semnat contractul.
Modalitatea de indeplinire
Pentru a-si demonstra capacitatea tehnica si profesionala, Candidatul trebuie sa prezinte pentru aceasta cerinta, urmatoarele:
i. Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani calendaristici din care sa rezulte ca, Candidatul a prestat servicii similare prin cel putin 1 contract simaxim 3 contracte a carui / caror valoare cumulata a fost de minim 1.500.000, 00 EURO insotita de certificate / documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de un client beneficiar;
ii. Fisa detaliata privind experienta similara
Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a verifica informatiile furnizate de Candidat.
Candidatul va prezenta informatiile solicitate completand formularul corespunzator asa cum este indicat in Sectiunea C Formulare de prezentare a Candidaturii.
Daca o asociere de operatori economici depune o candidatura comuna, atunci capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. In acest caz, fiecare membru al asocierii este obligat sa prezinte aceste documente, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
Capacitatea tehnica si profesionala a Candidatului pentru indeplinirea Acordului Cadru si a contractelor subsecvente poate fi sustinuta si de o alta entitate, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre Candidat si entitatea respectiva.
In cazul in care Candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie Candidatului resursele tehnice si profesionale invocate.
Angajamentul ferm prezentat de Candidat trebuie sa prevada care sunt resursele respective si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat, in functie de necesitatile care apar pe parcursul indeplinirii Contractelor subsecvente.
Angajamentul ferm prezentat de Candidat trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care Contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii Contractelor subsecvente, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor Contractuale prin implicarea sa directa.
Prin semnarea angajamentului ferm, tertul sustinator raspunde pentru prejudiciile cauzate autoritatii contractante ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, autoritatea contractanta avand posibilitatea de actiune directa impotriva tertului sustinator.
Tertul sustinator trebuie sa demonstreze situatia sa personala prin prezentarea:
(i)Declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Situatiile prevazute la art. 180 sunt prezentate detaliat mai sus, in cadrul sectiunii III.2.1 a) Situatia personala a operatorului economic;
(ii)Declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181, literele a), c1) si d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Situatiile prevazute la art. 181 sunt prezentate detaliat mai sus, in cadrul sectiunii III.2.1 a) Situatia personala a operatorului economic
(iii). Declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare sunt prezentate detaliat mai sus, in cadrul sectiunii III.2.1 a) Situatia personala a operatorului economic;
Cerinta nr. 1
Candidatul trebuie sa prezinte dovada asigurarii unui nivel corespunzator al calitatii, prin implementarea si mentinerea unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent. In cazul unei asocieri de operatori economici, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare dintre membrii asocierii pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Modalitatea de indeplinire
Pentru demonstrarea acestei cerinte, trebuie prezentate urmatoarele documente:
(i)Documentul de certificare a sistemului de management al calitatii Candidatului, emis de terta parte (daca este disponibil), sau
(ii)Manualul sistemului de management al calitatii in vigoare la data limita de depunere a Candidaturii si ultimul raport de audit
(iii)Declaratia de la Sectiunea C ? Formulare pentru depunerea candidaturii, semnata
In cazul in care Candidatul nu detine documentele solicitate, atunci se accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de acesta (inclusiv dosarul de prezentare a sistemului de management al calitatii), daca prin aceste probe sau dovezi confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Intra in licitatie electronica
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere: Componenta financiara
2.
Gradul de integrare a serviciilor ce urmeaza a fi prestate asociate cu abordarea propusa de Candidat pentru efectuarea serviciilor si sinergia generata - INT
10%
Descriere: Componenta tehnica
3.
Atribute tehnice in realizarea obiectului Contractelor Subsecvente generate de nivelul de expertiza a personalului de operare propus - CTR
20%
Descriere: Componenta tehnica
4.
Echipamentul de scufundare propus - ES
10%
Descriere: Componenta tehnica
5.
Categoria vehiculului manevrat de la distanta propus - CV
10%
Descriere: Componenta tehnica
Punctaj maxim componenta tehnica: 50
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Licitatia electronica se desfasoara intr-o runda de 24 de ore. Detalii suplimentare sunt prevazute la Sectiunea VI.3) Alte Informatii
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
TEN-WRS-13-482
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.02.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.02.2014 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Engleza
Altele
Orice document referitor la aceasta procedura trebuie redactat/tradus in limba engleza.
Moneda in care se transmite oferta de pret: EUR
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.02.2014 12:00
Locul: STR CORALILOR, NR 22, SECTOR 1 ("PETROM CITY"), Cod postal: 013329
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantii autorizati/mandatati ai candidatilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
INFO DETALIATE DESPRE CRITERIUL DE SELECTIE RELATAT IN SECTIUNEA IV.1.2Metoda de selectieAut Contractanta (AC) specifica mod. de ierarhizare conform preved art.116 din OUG34/2006. Pe parcursul ierarhizarii AC poate lua in considerare doar docum. care pot stabili clar existenta datelor si criteriilor de punctare si care pot servi ca baza pentru ierarhizare.I. Media cifrei de afaceri globala in ultimii 3 ani fin-pondere 30%AC va evalua med. cifrei de afaceri globala in ultim 3 ani fin a Cand. Ac. valori vor fi obtinute din info prez de Cand. Cerinta min. a fost stabilita la para.III.2.2)CAPACITATEA ECONOMICA SI FINANCIARA. In consecinta pragurile de sel. a Candid se stabilesc dupa cum urmeaza: Nivel de baza=3000000EURO(1)Media cifrei de afaceri globala in ultim 3 ani fin intre 3000001EURO si 6000000EURO: 20pct(2)Media cifrei de afaceri globala in ultim 3 ani fin intre 6000001EURO si 9000000EURO: 30pct(3)Media cifrei de afaceri globala in ultim 3 ani fin peste 9000001, 00EURO: 50pctNr max de pct. care poate fi obtinut de un candidat este de 50 pct.II.Capacit tehnica si profes a Cand in ultimii 3 ani pana la data limita de depunere a Cand-pondere 70%AC va evalua infor legate de experienta sim. in domeniul obiectului contr subsecv din ultimii 3 ani pana la data lim de depunere a Candid. Ac. info vor fi obtinute din formularele prez. de Candidati (Fisa detaliata exp sim). In procesul de selectie AC va lua in cosiderare doar docum suport prezentate. Cerinta min. a fost stabilita la para III.2.3)Capacit tehnica si/sau profes. In consecinta, pragurile de selectie a Candid se stab. dupa cum urmeaza: Nivel de baza: exp similara in domeniul obiectului Ac. Cadru in ultimii 3 ani pana la data lim. de depunere a Candid. din unul/max 3 contracte care includ serv de scufundare, prospectiune si vehicul manevrat de la distanta=1500000EURO(1)Pt exp similara cu aceleasi caracteristici ca baza implem in ultimii 3 ani pana la data limita de depunere a Candid care au o val cumulata cuprinsa in intervalul1500001EURO si 3000000EURO: 20 pct(2)Pt exp similara cu aceleasi caracteristici ca baza implem in ultimii 3 ani pana la data limita de depunere a Candidaturilor care au o val cumulata cuprinsa in intervalul 3000001EURO si 6000000EURO: 30 pct(3)Pt exp similara cu aceleasi caracteristici ca baza implem in ultimii 3 ani pana la data limita de depunere a Candidaturilor care au o val cumulata peste 6000001EURO: 50pctNr max de puncte care poate fi obtinut de un candidat este de 50 pctPunctajul total va fi calculat utilizand urmatoarea formula: Total puncte=[(A)X30%]+[(B)X70%]Punctajul max ce poate fi obtinut de un Cand este 50pct.Candidatii vor fi clasificati pornind de la cel mai mare la cel mai mic scor.Primii min 3 si max 4 Candidati vor fi selectati pt faza a doua a proced.In cazul in care exista mai mult de 4 Cand. calificati, cu acelasi punctaj, Candidatii clasati pe acest loc vor fi departajati tinand cont de cel mai mare numar de puncte obtinut pt criteriul ?Capacit tehn si profes a Candidatului in ultimii 3 ani pana la data lim. de depunere a Candidaturilor?.In ipoteza in care in faza a 2 a procedurii exista mai multe oferte fin cu punctaj total egal clasate pe locul I, in vederea departajarii in scopul semnarii Ac Cadru, AC va declara castig oferta care a obtinut cel mai mare scor pt criteriul de atribuire ?pretul ofertei?.Orice doc ref la aceasta proced trebuie redactat/tradus in lb engleza. Ac doc includ, fara a se limita la: corespondenta derulata intre AC si Candidati, inform din Docum de Precalif, solicitari de clarificari la Docum de Precalificare, raspunsuri la solicitari de clarificari, prop. tehnica si financiara, doc tehnice atasate prop. tehnice, doc. care insotesc Cand, doc. emise de institutii/autoritati/organisme din tara in care Candidatul este rezident.Doc emise de instit. abilitate pot fi prez in original/copie legaliz/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 265 ² din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OMV PETROM SA
Adresa postala: STR CORALILOR, NR 22, SECTOR 1 ("PETROM CITY") Directia Juridica, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013329, Romania, Tel. +40 372483368, Email: [email protected], Fax: +40 212069641, Adresa internet (URL): www.petrom.com
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.01.2014 10:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer