Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de securitatea municii pentru activitatea de control, instruire, testari, audit SM


Anunt de participare (utilitati) numarul 114767/28.01.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Comerciala Filiala de Distributiea Energiei Electrice "Electrica Distributie Transilvania Sud" S.A.
Adresa postala:  Brasov, str. Pictor Luchian nr. 25, Localitatea:  Brasov, Cod postal:  500193, Romania, Punct(e) de contact:  Manica Vochin, Tel. 0268305320, 0728137596, Email:  [email protected], [email protected], [email protected], Fax:  0268305004, Adresa internet (URL):  www.electricats.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala de distributie energie electrica
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de securitatea municii pentru activitatea de control, instruire, testari, audit SM
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta pentru afaceri si management si servicii conexe
Locul principal de prestare: Conform Caiet de sarcini
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de securitatea municii pentru activitatea de control, instruire, testari, audit SM
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79417000-0 - Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se vor depune oferte pentru toate serviciile solicitate in Caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 136, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare in valoare de 2.700 lei. Garantia de buna executie in cuantum de 5 % din valoarea contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere. Se solicita legalizarea asocierii pentru grupul de operatori economici numai daca oferta comuna este declarata castigatoare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Documente din care sa rezulte faptul ca ofertantul nu se incadreaza in situatiile prevazute la art. 180 si 181 din OUG 34/2006. Certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comertului. Certificat Unic de Inregistrare.Declaratie pe proprie raspundere cu privire la indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale se stat pentru ultima luna incheiata financiar.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Depunerea unei declaratii cu informatii generale referitoare la Media cifrei de afaceri globale pe ultimi trei ani.
Nivelul minim impus pentru media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani : media cifrei de afaceri trebuie sa fie mai mare sau egala cu valoarea de 232.000 lei. IMM beneficiaza de reducerea cu 50% a pragului pentru media cifrei de afaceri, cf. L346/2004. Lichiditatea generala >90%.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Depunerea unei declaratii cu informatii referitoare la Experienta similara reprezentand servicii similare prestate in ultimi 3 ani.Nivelul minim impus pentru experienta similara in ultimii 3 ani : suma valorii contractelor pentru serviciile similare prestate in ultimii 3 ani trebuie sa fie mai mare sau egala cu valoarea de 109.000 lei
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Licitatie electronoca ca faza finala a licitatiei deschise. Pasul minim de ofertare 2% din valoarea estimata, intr-o singura runda.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.02.2011 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.02.2011 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.02.2011 11:00
Locul: Sediul FDEE Electrica Distributie Transilvania Sud str. Pictor Luchian nr. 25 bl. 33
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputernicitii ofertantiilot
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str.Stavropoleus nr.6 sect 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Fax:  0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic SC FDEE Electrica Distributie Transilvania Sud SA
Adresa postala:  str. Pictor Luchian nr.25, bl.33, Localitatea:  Brasov, Cod postal:  500193, Romania, Tel. 0268305999, Fax:  0268305004
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.01.2011 11:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer