Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de spalare si calcare lenjerie de pat din Statia Oradea.


Anunt de participare (utilitati) numarul 149265/10.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
Adresa postala: STFC CLUJ-Piata Avram Iancu, nr.17, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400117, Romania, Punct(e) de contact: NICOLETA BRANZEI, Tel. +40 0264594728, Email: [email protected], Fax: +40 0264594728, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de spalare si calcare lenjerie de pat din Statia Oradea.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Statia Oradea.
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Spalare si calcare lenjerie de pat din Statia Oradea.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
98310000-9 - Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de spalare si calcare lenjerie de pat din Statia Oradea.
-cearceafuri plic, cearceafuri de pat, fete perna, paturi.
Valoarea estimata fara TVA: 25, 538.85RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul trebuie sa constituie garantia de participare(GP) in suma de 260 lei valabila pe toata perioada de valabilitate a ofertei. GP va fi constit prin: -virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari;
-OP in contul RO66BPOS13407993968RON03 deschis la Banc Post, Ag.Avram Iancu, cu conditia confirmarii de banca pana la data deschiderii ofertelor;Acesta se va emite astfel incat la data de depunere a ofertelor, suma sa apara in extrasul de cont al autoritatii contractante. Pe OP este obligatorie mentionarea nr.procedurii ;
-scrisoare de garantie bancara in favoarea aut.contractante-orig;Scrisoarea de garantie bancara se va intocmi respectand modelul prevazut in Sect.Formulare.Dovada constituirii gp tb sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilita pt deschiderea ofert, conf art.86, alin.(6)din HG 925/2006.Ofertele care nu sunt insotite de gp vor fi respinse.Aut.contractanta are dreptul de a retine gp, conf art.87, alin(1)din HG 925/2006, atunci cand acesta din urma se afla in oricare din urm.situatii: -isi retrage oferta in perioada de valabil;
-oferta sa fiind castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in per de valabilitate a ofertei si nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contr;
-oferta sa fiind castigatoare, refuza sa semneze contractul in per de valab a ofertei. Gp constit de operatorul economic a carui oferta a fost castigatoare, se va restitui dupa semnarea contr.Gp constit de catre ofertantii a caror oferta nu a fost castig, se restituie dupa semnarea contr.cu ofertantul castigator, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data expirarii per de valab a ofertei.Restituirea gp se va face in baza cererii transmise in original, de catre ofert la sediul aut.contractante (Form M).Data la care se face echivalenta lei/alta valuta la cursul BNR este data publicarii in SEAP a anuntului de participare. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de prestari servicii: 5%(2, 5% pentru IMM) din valoarea de atribuire a contractului, fara TVA.Mod de constituire a garantiei de buna executie a contractului de prestari servicii : - Garantia de buna executie va fi constituita: -fie prin deschiderea de catre prestator a unui cont de garantie de buna executie, cu o depunere initiala de 0, 5% din valoarea contractului fara TVA, urmand a fi alimentat lunar prin retineri succesive in cuantum de 10% din valoarea fiecarei facturi, pana la constituirea integrala a garantiei. Prestatorul se obliga sa mentioneze pe fiecare factura contul de garantie de buna executie.Conform HG 1045/2011 de modificare a prevederilor art.90, alin.(3)din HG 925/2006, contractantul are obligatia de a deschide contul de garantie de buna executie distinct la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului. -fie printr-un instrument de garantare , conform art.90, alin(1) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Neprezentarea documentelor de calificare in conformitate cu solicitarile cuprinse mai jos atrage dupa sine descalificarea ofertantului. Documentele vor fiprezentate in conformitate cuart. 5 din Ordinul 509 al presedintelui ANRMAP privind formularea criteriilor de calificare si selectie, publicat in Monitorul Oficial nr. 687/28.09.2011.
In cazul unei oferte comune, situatia personala si capacitatea de exercitare trebuie dovedite de fiecare dintre asociati in parte iar cerintele privind situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi indeplinite prin cumul, mai putin cerintele care vizeaza atributii in executarea viitorului contract care trebuie indeplinite de acela dintre asociati, care, conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atributii.a) Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum sunt solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa, in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a cerintelor inclusiv daca se solicita valori si cantitati. Se va completa in original Formularul D si Anexa la Formularul D din Sectiunea Formulare.b) In cazul in care uzeaza de dreptul prevazut la alineatul a) ofertantul castigator are obligatia de a prezenta/completa, certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, respectand termenul prevazut, darnu mai tarziu de incheierea raportului procedurii de atribuire.- Situatia personala a ofertantului:
1. Declaratie privind privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, completata in conformitate cu Formularul A din Sectiunea Formulare ? in original;
2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare , completata in conformitate cu Formularul B din Sectiunea Formulare. ? in original;
3. Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate, pensii, somaj), eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat ? in original , copie legalizata , sau copie lizibila semnata si stampilata? conform cu originalul?de reprezentantul legal al firmei.
Nota: Pentru a fi valabile, din certificate trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.4. Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale - eliberat de Primaria locala? in original , copie legalizata , sau copie lizibila semnata si stampilata ?conform cu originalul?de reprezentantul legal al firmei.Nota: Pentru a fi valabile, din certificate trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.5.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69ยน ( evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, completata in conformitate cu Formularul C din sectiunea Formulare? in original.
In vederea completarii acestei declaratii, precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Radu Ion ?Director STFC Cluj; Marta Albu-Contabil Sef; Florin Bece-Sef Serviciu Tehnic; Bobeica Gheorghe- Sef Serviciu Comercial; Calina Viorel- revizor regional in cadrul Serviciului Comercial ;Nicoleta Branzei-Sef Birou Patrimoniu Achizitii; Nicolae Berindean-Sef Serviciu Juridic;Michaela Barbus-Serviciu Juridic;Monica Roman-Serviciu Juridic; Lucia Sipos-Sef Birou Financiar; Ioana Mare-Sef Serviciu Financiar;Simona Belc-inginer I in cadrul Biroului Patrimoniu Achizitii, Ona Sebastian ? economist I in cadrul Biroului Patrimoniu Achizitii.
In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a depune aceasta declaratie (fiecare membru al asociatiei cat si fiecare subcontractant si/sau tert sustinator).6.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/12.10.2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta, prin care se certifica faptul ca participarea la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta, completata in conformitate cu Anexa : ? Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta? din Sectiunea Formulare ?in original . 1.Pentru persoane juridice romane:
Certificat constatator , in original , copie legalizata , sau copie lizibila semnata si stampilata ?conform cu originalul? de reprezentantul legal al firmei, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, care sa contina informatii reale/valabile la data limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte ca:
- domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii;2. Pentru persoane fizice/ juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, sau de inregistrare/atestare , ori apartenenta profesionala , in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident ( documentul se va prezenta in in original , copie legalizata , sau copie lizibila semnata si stampilata ?conform cu originalul?de reprezentantul legal al firmei , anexandu-se si traducerea autorizata in limba romana).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa prezinte bilantul contabil la 31.12.2012, vizat si inregistrat de organele competente - in copie lizibila semnata si stampilata ?conform cu originalul? de catre reprezentantul legal al firmei.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul trebuie sa prezinte bilantul contabil la 31.12.2012, vizat si inregistrat de organele competente - in copie lizibila semnata si stampilata ?conform cu originalul? de catre reprezentantul legal al firmei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a)lista a principalelor servicii similare celor care fac obiectul achizitiei prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Se vor anexa minim 1 document justificativ/contract/ parti relevante din contract, maxim 2 documente justificative/contracte/ parti relevante din contracte emise de beneficiarii la care se face referire in Formularul C2, documente care vor demonstra modul prin care ofertantul si-a indeplinit obligatiile contractuale din punct de vedere calitativ- in copie lizibila semnata si stampilata ?conform cu originalul? de catre reprezentantul legal al firmei.b)declaratie pe proprie raspundere referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant , in special pentru asigurarea controlului calitatii-in original.c)declaratie pe propria raspundere referitoare la efectivele medii ale personalul angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani? in orig;d)declaratie pe propria raspundere privind masurile de protectie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica in timpul indeplinirii contractului de servicii?in orig;e)declaratie pe propria raspundere referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii?in orig;
Modalitatea de indeplinire
a)Se va completa si depune, in original, Formularul C2 din Sectiunea Formulare. b)declaratie pe proprie raspundere referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant , in special pentru asigurarea controlului calitatii-in original. c)declaratie pe propria raspundere referitoare la efectivele medii ale personalul angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani? in original; d)declaratie pe propria raspundere privind masurile de protectie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica in timpul indeplinirii contractului de servicii ? in original;e)Se va completa si depune, in original, Formularul E din Sectiunea Formulare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
STFC CLUJ Nr.3/2014
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.02.2014 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.03.2014 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.03.2014 10:00
Locul: Sediul STFC Cluj-Piata Avram iancu, nr.17, Cluj-Napoca, etaj 3
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: - 90 zile de la data limita de depunere aofertelor. Orice oferta valabila pentru o perioada mai mica decat cea precizata in prezenta fisa de date a achizitiei, va fi respinsa ca fiind neconforma.Note: a) Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. b)ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. c)ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare.-Limba de redactare a ofertei si a propunerii tehnice si financiare este Romana .Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizataIn cazul in care doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare, acelasi pret minim, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.PRECIZARI PENTRU OFERTANTUL CASTIGATORIn cazul in care ofertantul declarat castigator se face vinovat de nesemnarea contractului de achizitie publica in conditiile de baza impuse prin documentatia procedurii, in termenul prevazut, la pretul de atribuire sau/si de neconstituirea garantiei de buna executie in conditiile din contract, acesta va pierde garantia de participare depusa si va decade din drepturile castigate in urma atribuirii contractului de achizitie.PRECIZARI FINALEOfertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura.Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlaturaraspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciu Juridic al STFC Cluj
Adresa postala: Piata Avram Iancu, nr.17, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400117, Romania, Tel. +40 0264594728, Fax: +40 0264594728
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.02.2014 12:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer