Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de spalatorie lenjerie de spital si curatatorie uscata


Anunt de participare numarul 133428/02.03.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CONSTANTA
Adresa postala: B-dul Tomis 145 Constanta, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900591, Romania, Punct(e) de contact: Sef Serv Achizitii - Ec. Stanculescu Corneliu, Tel. +0 241503525, In atentia: Ec. Stanculescu Corneliu, Email: [email protected], Fax: +0 241619260, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de spalatorie lenjerie de spital si curatatorie uscata
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: B-dul Tomis nr 145
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 7, 370, 400 si 9, 960, 000RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestatorul se obliga sa presteze servicii de spalatorie lenjerie de spital si curatatorie uscataa inventarului moale (lenjerie, halate, campuri, echipamente de protectie si lucru a personalului) din cadrul SCJU Constanta, cu transportul echipamentului si a lenjerieitur-retur in termen de maxim 24 h de la preluare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
98310000-9 - Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)
98311000-6-Servicii de colectare de rufe pentru spalat (Rev.2)
98315000-4-Servicii de calcatorie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Prestatorul se obliga sa presteze servicii de spalatorie lenjerie de spital si curatatorie uscataa inventarului moale (lenjerie, halate, campuri, echipamente de protectie si lucru a personalului) din cadrul SCJU Constanta, cu transportul echipamentului si a lenjerieitur-retur in termen de maxim 24 h de la preluare.
Valoarea estimata fara TVA: intre 7, 370, 400 si 9, 960, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 49800 lei si reprezinta 0.5% din valoarea contractlui. Valabilitatea garantiei de participare este de 90 zile de la data de deschidere a ofertelor.Modalitatea de constituire: prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari.Conform art. 278.1 autoritatea contractanta va retine din garantia de participare suma de 8556 lei, in cazul in care CNSC va respinge contestatia ca nefondata. Garantia de buna executie este de 2% din valoarea contractului si se va constitui prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. Suma initiala care se depune decatre contractant in contul de disponibil deschis la trezoreria statului nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 ;cazier judiciar;Cazier fiscal, In situatia in care ofertantul este IMM, acesta va prezenta documente in acest sens (daca este cazul).Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare in vederea reducerii cu 50% a valorilor privind criteriile legate de garantia de participare, de cifra de afaceri si de garantia de buna executie ? avand in vedere prevederile art. 16, alin. 2 din Legea 346/2004 ? privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii ? modificata si actualizata.
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.181;Certificat de atestare fiscala ( datorii la bugetul general consolidat);Certificat de taxe si impozite locale ( datorii la bugetul local);Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 din OUG 34/2006 ? modificata si actualizata; Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante pentru organizarea, derularea si finalizarea procedurii : Manager - Dr. Danut Capatina, Director Financiar - Ec. Androne Violeta, Sef Serviciu Achizitii si Director Ingrijiri Medicale - As. Med.Pr. Asofiei Cristina, Declaratie privind calitatea de participant la procedura cu oferta independenta; Certificat constatator emis de ORC din care sa rezulte obiectul principal de activitate al ofertantului ? cod CAEN;Certificat de inregistrare fiscala; Autorizatiedin care sa rezulte competenta de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa faca dovada exercitiului financiar pe ultimii 3 ani;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Ofertantul trebuie sa ateste prestarea de servicii ce fac obiectul contractului in valoare minima de 500.000lei;
2. Ofertantul trebuie sa faca dovada utilajelor/instalatiilor si echipamentelor tehnice pe care le foloseste in indeplinirea contractului
3.Ofertantul trebuie sa faca dovada calificarii/pregatirii personalului responsabil de indeplinirea contractului
1.Ofertantul trebuie sa faca dovada certificarii ISO 9001
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
40%
Descriere: Componenta financiara
2.
Modul de separare a celor trei zone
18%
Descriere: separarea zonelor curata, murdara si personal este obligatorie. Separarea fizicaa celor trei zone, curata, murdara si personal, printr-un perete despatitor reduce pana la minimum riscul contaminarii articolelor spalate si dezinfectate si impiedica trecerea nesupravegheata a personalului din zona murdara in zona curata fara respectarea normelor de igiena impuse
3.
Masini de spalat rufe cu bariera igienica
12%
Descriere: : existenta unor masini de spalat rufe cu bariera igienica care asigura capacitatea maxima de preluare conform cantitatilor estimate anterior .
4.
Supravegherea modului de dozare a detergentilor si dezinfectantilor folositi
6%
Descriere: : prin utilizarea unei instalatii de dozare a detergentilor si dezinfectantilor in functie de tesatura si provenienta fiecarui articol se stabileste proportia exacta folosita, astfel incat atat procesul de spalare si cel de dezinfectare sa se realizeze corespunzator. Deasemenea, un dozaj care nu se face corect mareste riscul de a nu obtine in urma spalarii un produs curat si dezinfectat, iar, in timp, necorespunzatoare. Totodata de evita erorile umane ce apar in momentul dozarii manuale.
5.
Surse alternative de alimentare cu apa
6%
Descriere: Existenta unei surse alternative de alimentare cu apa permite prestarea permanenta a serviciilor, inclusiv in caz de avarie
6.
Surse alternative de alimentare cu energie electrica
6%
Descriere: existenta unei surse alternative de alimentare cu energie electrica permite prestarea permanenta a serviciilor, inclusiv in caz de avarie
7.
Statie proprie de dedurizare a intregii cantitati de apa folosite in procesul de spalare?
12%
Descriere: dedurizarea apei, are ca efect protejarea tesaturii articolelor spalate si prelungirea duratei lor de viata. Statia de dedurizare asigura de-a lungul intregului proces de spalare, in mod constant, acelasi nivel optim al duritatii intregii cantitati de apa folosita in procesul de spalare. Acest aspect avantajeaza autoritatea contractanta deoarece prelungeste durata de viata a articolelor textile, uzura acestora prin spalarea repetata fiind redusa, astfel reducand costurile de achizitie ale acestora, direct sau reflectat in pretul acestui contract.
Punctaj maxim componenta tehnica: 60
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.03.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.03.2012 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.03.2012 12:00
Locul: sala de consiliu de langa registratura unitatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
orice operator economic ce a depus oferta
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi depusa in cel mult 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act considerat nelegal.Solutionarea contestatiei poate fi atacata in termen de 10 zile de la comunicare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii
Adresa postala: B-dul tomis nr 145, Localitatea: constanta, Cod postal: 900591, Romania, Tel. +0 241503525, Email: [email protected], Fax: +0 241619260
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.02.2012 13:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer