Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE SPALTORIE SI CURATORIE USCATA


Anunt de participare numarul 148801/11.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PLOIESTI
Adresa postala: STR.GAGENI, NR.100, JUD.PRAHOVA, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100576, Romania, Punct(e) de contact: MARIANA CURSARU, Tel. +40 10244533004, Email: [email protected], Fax: +40 10244533004, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SPITAL JUDETEAN
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE SPALTORIE SI CURATORIE USCATA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: LOCATIILE SPITALULUI JUDETEAN PLOIESTI
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 3 ani
Valoarea estimata fara TVA: 4, 777, 920RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Periodicitate/frecventa estimata pentru incheiere contracte subsecvente: minim la 1 luna ? maxim la 12 luni si in functie de necesitatile obiective ale autoritatii contractante si disponibilul financiar.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII DE SPALTORIE SI CURATORIE USCATA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
98310000-9 - Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CANTITATE MINIMA 828.000, 00 KG
CANTITATEA MAXIMA 1.008.000, 00 KG
Valoarea estimata fara TVA: 4, 777, 920RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
47.779, 80 lei(1%din valoarea totala estimata a contractului) valabila 90 de zile de la data LIMITA DE depunere a ofertelor. In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei , perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi prelungita in mod corespunzator. Completarea si prezentarea Formularului nr.10 din Sectiunea III a prezentei documentatii de atribuire. Garantia de participare se poate constitui prin virament bancara in contul : RO56TREZ5215006XXX010689, Trezoreria Ploiesti , sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in cuantumul si pentru perioada prevazuta mai sus prin transmitere/depunere impreuna cu oferta inainte de data si ora limita de depunere a ofertelor. In conditiile art. 278^1 din OUG 34/2006, in care Consiliul respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare o suma egala cu 1166, 96 lei.Cursul valutar de referinta pentru calcularea echivalentei leu/alta valuta va cel afisat de BNR la data publicarii invitatiei de participare.Garantia de participare se va scana si atasa in SEAP (pana la data limita de depunere a ofertelor) si va fi prezentata la sediu spitalului de catre operatorii econimici pana la data limita de depunere a ofertelor Furnizorul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari si care se va constitui ca anexa la contract in temen de maxim 5 zile calendaristice de la data incheierii contractului. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezinta 5% din pretul total al contractului fara TVA. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie , in limita prejudiciului creat, daca furnizorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contractul fara notificare prealabila si /sau punere in intarziere. Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGET DE STAT
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Declaratii privind eligibilitatea ? Ofertantul va depune o declaratie privind eligibilitatea completata in conformitate cu Formularul nr.2a din Sectiunea III a prezentei documentatii de atribuire.Declaratia privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006, in acest sens va depune o declaratie completata in conformitate cu Formularul nr.F2 din Sectiunea III a prezentei documentatii de atribuire.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69^1-Completarea si prezentarea Formularului nr.3 din Sectiunea III a prezentei documentatii de atribuire. Fisa experienta similara ? Formularul nr ? 6..Nota: Lista persoanelor care in interesul art.69 indice 1 din OUG nr.34/2006 actualizata cu modificarile si completarile ulterioare detin functii de decizii in cadrul SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA PLOIESTICONDUCEREA SPITALULUI: MANAGER: DR.PUSCARIU FLORIN, DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL: EC.FLOREA ION, : , PRESEDINTE COMISIE EVALUARE: Ec. Iordache Sorin , MEMBRII COMISIE EVALUARE : Ec.Nastase Marian, Ec. Georgescu Eduard, Ec.Popescu Valentina, Ec. Stoica Camelia , Persoanele care semneaza si aproba bugetul : MANAGER: DR.PUSCARIU FLORIN , DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL: EC.FLOREA ION, Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta-Fiecare ofertant va depune un certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului nr.314/2010 completat in conformitate cu Formularul nr.1a din Sectiunea III a prezentei documetatii de atribuire. Certificat de atestare fiscala (inclusiv privind plata contributiilor sociale) pentru persoane juridice, eliberat de Ministerul Finantelor Publice sau unitatile sale subordonate, care au calitatea de creditor bugetar. Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, eliberat de Primarie (Consiliul Local). Certificate tip eliberate de autoritatile mentionate din care sa reiasa situatia operatorului economic, din certificate sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturile : document scanat, semnat, stampilat si inregistrat , conform cu originalul : - Declaratie privind calitatea de participant la procedura conf Formularului nr.7 din Sectiunea III a prezentei documentatii de atribuire.NOTA : - Toate documentele privind situatia personala, solicitate mai sus, se vor depune in SEAP scanate cu mentiunea ?copie conform cu originalul? si Semnate electronic .-Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art.180 , 181 si 69^1 atrage declararea ofertei ca inacceptabila, conform art. 36 alin. (1) lit. b) din HG nr. 925/2006.-In cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise scanat, in limba in care au fost emise-copie conform cu originalul, insotite de o traducere autorizata si legalizata a acestora in limba romana.Forma de prezentare: copie semnata si stampilata conform cu originalulIn cazul in care ofertantul se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii , astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si ijlocii, publicata in monitorul Oficial nr.681/29 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul trebuie sa completeze si sa ataseze la oferta Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM precum si tabelele anexa la aceasta, conf. Formularului nr.14 si anexelor din Sectiunea III a prezentei documnetatii de atribuire.In cazul in care ofertantul este o asociere , incadrarea in categoria inteprinderilor mici si mijlocii se va analiza cu privire la asociere se raporteaza la fiecareIMM si nu la grup. Astfel daca fiecare entitate din grup este IMM, atunci tot grupul se va considera IMM. Documente privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu pot fi prezentate in favoarea ofertantului de catre eventualii subcontractanti si/sau de catre un tert sustinator.Persoane fizice romane: Ofertantul va depune: Autorizatie de functionare emisa de Directia sanatate Publica.Dupa caz, fiecare asociat, e obligat sa prezinte aceste documente.Persoanele juridice/fizice straine: Se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare ca persoane juridice/fizice autorizate conform prevederile legislative din tara in care ofertantul este rezident.Ofertantii care participa la procedura trebuie sa faca dovada ca sunt atestati de catre un organism abilitat in tara in care ofertantul este rezident ori apartin din p.d.v. profesional la o grupare legal constituita, in conformitate cu legislatia in vigoare din tara de origine a ofertantului, insotite de traducerea acest in limba romana de catre un traduc autorizat, documente valabile la data limita de depunere a ofertelor.Dupa caz, fiecare asociat, e obligat sa prezinte aceste documente.Dupa caz, fiecare asociat, e obligat sa prezinte aceste documente.Declaratia privind efectivele medii anuale a personalului angajat, asigurarea cu personalul de specialitate , numarul si pregatirea cadrelor de conducere .Formular nr 7.- Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe linga instanta competenta: Informatiile cuprinse in aceasta trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Obiectul de activitate al operatorului economic (obiectul contractului) trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.Se va prezenta o copie semnata si stampilata conform cu originalul .Operatorul economic declarat castigator are obligatia de a prezenta pentru confirmare, la solicitarea autoritatii contractante, certificatul eliberat de la Oficiul Registrului Comertului in original sau in copie legalizata.- Declaratie privind calitatea de participant la procedura conf Formularului nr.1 din Sectiunea III a prezentei documentatii de atribuire.Forma de prezentare: copie semnata si stampilata conform cu originalulIn cazul in care ofertantul se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii , astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si ijlocii, publicata in monitorul Oficial nr.681/29 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul trebuie sa completeze si sa ataseze la oferta Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM precum si tabelele anexa la aceasta, conf. Formularului nr.14
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale?-din Sectiunea III a prezentei documentatii de atribuire , din care sa reiasa cifra de afaceri globala a ofertantul pe ultimii 3 ani, calculata in lei si euro, se va aplica cursulmediu anual lei/valuta comunicat de BNR(www.bnr.ro)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare Formularului nr.4?Fisa de informatiigenerale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind prezentarea listei serviciilor executate in ultimii 3 ani din
care sa rezulte ca au fost executate in conformitate cu normele in domeniu
si ca au fost duse la bun sfarsit, servicii similare in conformitate art.188 alin .2 lit.a) din OUG 34/2006 Ofertantul are dreptul de a include in propunetea tehnica
posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul de achizitie publica. In
acest sens ofertantul are obligatia de a preciza in documentele ofertei: -
parte/partile din contract ce urmeaza a fi subcontractate.Declaratie privind
utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul
economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii.
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de personal specializat pentru
realizarea contractului. Declaratie privind personalul responsabil pentru indeplinirea
contractului, insotit de CV-urile detaliate ale persoanelor propuse in cadrul
echipei, semnat de catre fiecare titular in parte si in care sa se prezinte
pozitia si responsabilitatile persoanei respective. Ofertantul va prezenta in
copie certificata pentru conformitate cu originalul urmatoareledocumente: diplome privind specializarea personalului; autorizatii/certificate
de atestare profesionala si legitimatiile aflate in termen de valabilitate la
data depunerii ofertelor;
Certificate care atesta implementarea sistemului de management al calitatii
ISO 9001/2008 sau echivalent, pentru servicii de curatenie/spalare textile , valabile la termenul limita de depunere al ofertelor.Certificat ISO 14001/2005, Certificat ISO 18001/2007 Se vor prezentain copie lizibila semnata si stampilata?conform cu originalul?Autoriztie de functionare emisa de Autoritatea de Sanatate Publica, Licenta de transport pentru autovehiculele puse la dispozitie pentru indeplinirea contractului in conditiile in care masa totala autorizatainclusiv remorca sau semiremorcadepaseste 3.5 tone - copie conform cu originalul.Referat tehnic pentru autovehiculele puse la dispozitie pentru indeplinirea contractului.Certificat de formare profesionala ADR pentru consilier siguranta transport deseuri periculoase. Certificatul de formare profesionale ADR pentru soferi ce transporta deseuri periculoase.Aviz medical privind siguranta circulatie pentru soferi.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare Formularului nr.B2Completare Formularului nr.8Declaratie privind, utilajele, instalatiile, echipamentele.Completare Formularului nr.5 Declaratie privind personalul responsabil pentru indeplinireacontractului.Certificat ISO 9001, 14001, 18001 sau echivalente.Aviz sanitar sau orice alt document edificator.Licenta de transport pentru autovehiculele-copie onform cu originalul.Referat tehnic pentru autovehiculele copie onform cu originalul. Certificat de formare profesionala ADR pentru consilier siguranta transport deseuri periculoase-copie conform cu originalul.Certificatul de formare profesionale ADR pentru soferi ce transporta deseuri periculoasecopie conform cu originalul .Aviz medical privind siguranta circulatie pentru sofericopie conform cu originalul.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.03.2014 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.03.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.03.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
IN cazul in care procedura de atribuire este online(fara etapa electronica)si se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale , autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP , in vederea incarcarii electronice de catre operatoprii economici de documente care contin noi preturi .
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic
Adresa postala: Localitatea: Ploiesti, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100576, Romania, Tel. +401 0244533004, Fax: +401 0244533004
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.01.2014 08:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer