Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Servicii de supervizare pentru executarea lucrarilor pentru obiectivul Consolidare DN 7C km 117+000-140+000?- DRDP Brasov


Anunt de participare numarul 148151/26.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: AMELIA LUIZA LACATUSU, Tel. +40 213150126, Email: [email protected], Fax: +40 213150126, Adresa internet (URL): www.andnet.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
CNADNR SA - Directia Regionala de Durmuri si Poduri Brasov
Adresa postala: B-dul. Mihail Kogalniceanu, nr. 13, bl. C2, Sc.I, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500090, Romania, Punct(e) de contact: Serv. Pregatire Documentatii Achizitii, Tel. +40 268547688, In atentia: Ing. Carmen Olariu ? Director Adj. Investitii, Email: [email protected]t.ro, Fax: +40 268547695, Adresa internet (URL): www.drdpbv.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
CNADNR SA - Directia Regionala de Durmuri si Poduri Brasov
Adresa postala: B-dul. Mihail Kogalniceanu, nr. 13, bl. C2, Sc.I, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500090, Romania, Punct(e) de contact: Serv. Pregatire Documentatii Achizitii, Tel. +40 268547688, In atentia: Ing. Carmen Olariu ? Director Adj. Investitii, Email: [email protected], Fax: +40 268547695, Adresa internet (URL): www.drdpbv.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
CNADNR SA - Directia Regionala de Durmuri si Poduri Brasov
Adresa postala: B-dul. Mihail Kogalniceanu, nr. 13, bl. C2, Sc.I, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500090, Romania, Punct(e) de contact: Birou Organizare si Derulare Achizitii, Tel. +40 268547688, In atentia: Ing. Carmen Olariu ? Director Adj. Investitii, Email: [email protected], Fax: +40 268547695, Adresa internet (URL): www.drdpbv.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?Servicii de supervizare pentru executarea lucrarilor pentru obiectivul Consolidare DN 7C km 117+000-140+000?- DRDP Brasov
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: DN 7C km 117+000-140+000
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectivul contractului este reprezentat de prestarea de servicii de : supraveghere de inalta calitate privind executarea lucrarilor ( inclusiv serviciile de urmarire a lucrarilor pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectiunilor), evaluarea si aprobarea lucrarilor , materialelor , echipamentelor , etc. in calitatea de ?Inginer? conform Conditiilor de Contract FIDIC Cartea Rosie , editia 1999 in vederea urmaririi corectei utilizari a fondurilor disponibile si pentru a se asigura ca Antreprenorul executa lucrarile in conformitate cu obligatiile contractuale , in special in ceea ce priveste cantitatea , calitatea si costul lucrarilor. Consultantul va avea rolul de Inginer conform Conditiilor de Contract FIDIC 1999- Cartea Rosie.Valoarea estimata a obiectului supus achizitiei este de 577.467, 00 lei fara TVA din care: - valoarea aferenta contractului este de 524.970, 00 lei fara TVA- diverse si neprevazute 52.497, 00 lei fara TVA (10% din valoarea aferenta contractului).Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este distincta de cea prevazuta pentru achizitia ulterioara de servicii similare conform art. 122 lit. j) din OUG 34/2006, care este in cuantum de 104.994, 00 lei fara TVA, dar care se adauga valorii estimate a contractului.Valoarea la care se vor raporta ofertantii pentru elaborarea propunerii financiare este de 577.467, 00 lei fara TVA.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Obiectivul contractului este reprezentat de prestarea de servicii de : supraveghere de inalta calitate privind executarea lucrarilor ( inclusiv serviciile de urmarire a lucrarilor pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectiunilor), evaluarea si aprobarea lucrarilor , materialelor , echipamentelor , etc. in calitatea de ?Inginer? conform Conditiilor de Contract FIDIC Cartea Rosie , editia 1999 in vederea urmaririi corectei utilizari a fondurilor disponibile si pentru a se asigura ca Antreprenorul executa lucrarile in conformitate cu obligatiile contractuale , in special in ceea ce priveste cantitatea , calitatea si costul lucrarilor. Consultantul va avea rolul de Inginer conform Conditiilor de Contract FIDIC 1999- Cartea Rosie.Valoarea estimata a obiectului supus achizitiei este de 577.467, 00 lei fara TVA din care: - valoarea aferenta contractului este de 524.970, 00 lei fara TVA- diverse si neprevazute 52.497, 00 lei fara TVA (10% din valoarea aferenta contractului).Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este distincta de cea prevazuta pentru achizitia ulterioara de servicii similare conform art. 122 lit. j) din OUG 34/2006, care este in cuantum de 104.994, 00 lei fara TVA, dar care se adauga valorii estimate a contractului.Valoarea la care se vor raporta ofertantii pentru elaborarea propunerii financiare este de 577.467, 00 lei fara TVA.
Valoarea estimata fara TVA: intre 577, 467 si 682, 461RON
II.2.2) Optiuni
Da
art. 122 lit. j) din OUG 34/2006
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
10.499, 40 lei, constituita prin- virament bancar in contul RO 35 RNCB 0053 0485 9631 0001 LEI BCR Brasov sau- prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari; se prezinta in original, incuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. Se recomanda utilizarea Modelului de instrument de garantare -Formularul 16 pentru participare sau-depunerea de numerar la casieria autoritatii contractante.Garantia de participare trebuie sa prevada in mod explicit angajamentul emitentului de a plati din garantia de participare o suma calculataconform prevederilor art. 278^1 alin.(1), in situatia in care ofertantul depune o contestatie ce va fi respinsa de catre CNSC sau art. 278^1alin. (2) din OUG34/2006, in cazul in care ulterior ofertantul a renuntat la contestatie.Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 de zile de la data limita de primire a ofertelor.In cazul in care ofertantul este o asociere de operatori economici si garantia de participare a fost constituita prin instrument de garantare, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatorieconomici. Poate fi depusa de unul sau mai multi operatori economici din cadrul asocierii.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata inlimba romana. GP poate fi eliberata in numele ofertantului si in alta valuta. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alatavaluta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.Nota: IMM beneficiaza de reducere 50%. 10% din valoarea de contract acceptata, in lei fara TVA;Garantia de buna executie se va constitui in conformitate atat cu prevederile art. 90 din HG 925/2006, cat si cu prevederile clauzelor contractuale si va fi completata conform Formularului nr. 27.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de Stat si imprumut BEITermenul de plata este de 60 zile de la data inreg facturii la sediul DRDP Bv, in functie de resursele financiare alocate, acest termen poate fiprelungit sau redus.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Se va prezenta F18+F19.Asocierea va fi legalizata in cazul ofertei castigatoare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea (ofertantii/canditatii/ofertantii asociati/subcontractantii/tertii sustinatori) in situatiile prevazute la art. 69^1
din OUG 34/2006 ? Formular nr. 1.- Persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Director Regional Ing. Viorel Costea; Director Economic Ec. Mihaela Barbieru; Director Adjunct Investitii Ing. Carmen Olariu; Sef Dep. Juridic
Cons.Jur. Maria Veres; Sef Serviciu Pregatire Documentatii Achizitii Ing. Mihaela Vaduva; Sef Birou Organizare si Derulare Achizitii Ing.
Diana Toromboli; Sef Birou Derulare Investitii si Calamitati Fonduri Externe ing. Voichita Birta.- Persoanele fizice sau juridice care participa direct in procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi ofertant, ofertant
asociat sau subcontractant, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.2.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - Formular nr. 3;3.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006 - Formular nr. 4. Declaratia se va prezenta si pentru
tertul sustinator (daca este cazul);4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 - Formularul nr. 5-Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 lit.a, c^1 si d din OUG 34/2006 se va prezenta si pentru tertul sustinator
(daca este cazul);5. Certificat de taxe si impozite locale privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local;Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul
general consolidat;
- Certificatele fiscale trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de
depunere a ofertelor. Acestea vor fi prezentate in original sau copii legalizate sau copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul?.- Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare,
alte documente echivalente) din care sa reiasa situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de
depunere a ofertelor. Acestea vor fi prezentate in original sau copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducerea
autorizata si legalizata. - Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial care sa ateste obiectul de activitate(cod
CAEN), in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN principal sau secundar din certificatul constataror emis de ORC.-Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului desemnat castigator, prezentarea, la semnarea contractului, a
Certificatului Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in original sau copie legalizata.Nota 1: Pentru persoanele juridice straine este necesara prezentarea documentelor edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in
conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea
?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata.Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii.ATENTIE!a. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct
de la autoritatile competente.b. Cerinta privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul
sustinator).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 (trei) ani (2010, 2011, 2012) .Modalitatea de indeplinire: - Formularul nr. 6 ?Declaratia privind Cifra de Afaceri globala" si anexa la
Formularul nr. 6.- Certificate/documente edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea
cerintei de calificare: bilanturile contabile pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012)
sau extrase din bilant in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in
copie legalizata sau copie conform cu originalul sau alte documente care
reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului
(declaratii bancare corespunzatoare, balanta contabila, etc.).Pentru calculul echivalentei se va avea in vedere cursul mediu anual
lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.Pentru persoanele fizice/juridice straine, documentele vor fi insotite de
traducerea autorizata in limba romana.In cazul unei asocieri, cifra de afaceri se cumuleaza, caz in care se depun
documente pentru asociati.
Informatii sustinere capacitate economica si financiara: Art. 186 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.(1) Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta,
pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura
relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. (2) In cazul
in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara
invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de
catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de
care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al
persoanei respective (a se vedea Formularul nr. 23) prin care aceasta
confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare
invocate.Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia
care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor
art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) din OUG 34/2006.(3) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna,
situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare
a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza
de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si
financiara se demonstreaza in conditiile prevazute la alin. (2).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. Formularul nr. 6 si anexa2. Certificate / documente edificatoare care probeaza / confirmaindeplinirea cerintei de calificare: bilanturile contabile pe ultimii 3ani (2010, 2011, 2012) sau extrase din bilant in conformitate cuprevederile legale in vigoare, in copie legalizata sau copieconform cu originalul sau alte documente care reflecta o imaginefidela a situatiei economice si financiare a ofertantului (declaratiibancare corespunzatoare, balanta contabila, etc.).In cazul unei asocieri, cifra de afaceri se cumuleaza, caz in carese depun documente pentru asociatiInformatii sustinere capacitate economica si financiara: Formular nr.23
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1- Capacitatea tehnicaOfertantul va prezenta : Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani
(Formular nr. 7 si anexa), continand valori, perioade de prestare, beneficiari,
indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti
privati + cel putin un document/ contract/ proces-verbal de receptie prin care
sa confirme prestarea serviciilor.
Capacitate profesionala - Cerinta 1 - dovada ca detine personal
specializat/autorizat in indeplinirea contractului pentru supervizarea
lucrarilor de executie.Se va prezenta Formularul nr.9 si Anexa Formularului nr. 9.
Capacitate profesionala - Cerinta 2 - Inginer rezident- sef echipa - 1
persoanaStudii: superioare, licentiat al unei Facultati de Constructii.Experienta profesionala generala: sa fi fost implicat in cel putin un
proiect/contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare (Se va
prezenta Formularul nr. 11 (declaratie de disponibilitate pe perioada de
indeplinire a contractului) si Formularul nr. 10 (CV detaliat al persoanei
nominalizate), insotit de copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
dupa diplomele de studii;
Capacitate profesionala- Cerinta 3 - Inspector de drumuri si poduri- Diriginte
de santierStudii: Detine autorizare valabila de diriginte de santier in domeniul
Drumuri, poduri de interes national ( art.8 alin.4 Ordinul 1496/13.05.2011
modificat prin Ordinul 277/2012 ) ? codul domeniu/subdomeniu de
autorizare 3.1Experienta profesionala generala: Se va prezenta Formularul nr. 11
(declaratie de disponibilitate pe perioada de indeplinire a contractului) si
Formularul nr. 10 (CV detaliat al persoanei nominalizate), insotit de copie
lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa actul de autorizare ca
diriginte de santier ;
Capacitate profesionala ?Cerinta 4 - Inginer asigurarea calitatii -
Responsabil calitateStudii: Se va prezenta copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
dupa decizia de numire in functia de responsabil cu asigurarea calitatii,
declaratie de disponibilitateExperienta profesionala generala: Se va prezenta Formularul nr. 11
(declaratie de disponibilitate pe perioada de indeplinire a contractului) si
Formularul nr. 10 (CV detaliat al persoanei nominalizate), insotit de copie
lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa diploma de absolvire ;
Capacitate profesionala ?Cerinta 5- Inginer constructii- Responsabil cantitatiStudii: superioare, licentiat al unei Facultati de Constructii.Experienta profesionala generala: Se va prezenta Formularul nr. 11
(declaratie de disponibilitate pe perioada de indeplinire a contractului) si
Formularul nr. 10 (CV detaliat al persoanei nominalizate), insotit de copie
lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa diploma de absolvire ;
Capacitate profesionala ?Cerinta 6- Responsabil in materie de securitate si
sanatate in munca.Se va prezenta declaratie de disponibilitate, CV detaliat,
certificari/documente in conformitate cu prevederile din HG 300/2006.
Informatii sustinere capacitate tehnica si/sau profesionalaArt. 190 - O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare(1) Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta,
pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura
relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva.(2) In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si
profesionalainvocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin.(1), de
catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de
care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al
persoanei respective (a se vedea Formularul nr. 24 si anexele 1 si 2 ale
acestuia) prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie
ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care
asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia
care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor
art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d)din OUG 34/2006.(3) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna,
capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in
considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul
beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte
persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza in conditiile
prevazute la alin. (2).
INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTIIIn cazul in care in propunerea tehnica este inclusa posibilitatea de a
subcontracta o parte din contractul respectiv, ofertantul are obligatia de a
preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze,
procentul pe care-l realizeaza precum si datele de recunoastere ale
subcontractantilor propusi.ATENTIE!a) Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, pentru incheierea
contractului de achizitie publica, prezentarea contractelor incheiate intre
viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele
prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in
anexe la contractul de achizitie publica.b) Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a
contractului de achizitie publica nu este diminuata in cazul in care o
parte/parti din contract sunt indeplinite de subcontractanti.Ofertantul va prezenta Formularul nr. 14 si anexa aferenta acestuia.
Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu
SR EN ISO 9001Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care
atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001 un sistem
de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce
urmeaza a fi atribuit.Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi
prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu
urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca
indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre
operatorii economici pentru partea din contract pe care o realizeaza.Documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a
ofertei.Acestea se vor prezenta in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea
?conform cu originalul?.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. Formular nr. 7 si anexa2. cel putin un document/ contract/ proces-verbal de receptieprin care sa confirme prestarea de servicii.Formular nr. 9 si anexa-Certificate/documente edificatoare care probeaza/ confirmaindeplinirea cerintei de calificare- Formular nr.10- Copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? alediplomelor, certificatelor/ documentelor sau actelor de autorizareetc. detinute de persoana respectiva care ii confera dreptul de aexercita activitatea prevazuta- Formular nr.11- Certificate/documente edificatoare care probeaza/ confirmaindeplinirea cerintei de calificare- Formular nr.10- Copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? alediplomelor, certificatelor/ documentelor sau actelor de autorizareetc. detinute de persoana respectiva care ii confera dreptul de aexercita activitatea prevazuta- Formular nr.11-Certificate/documente/decizii etc. edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintei de calificare- Formular nr.10- Copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? alediplomelor, certificatelor/ deciziilor detinute de persoanarespectiva care ii confera dreptul de a exercita activitateaprevazuta- Formular nr.11- Certificate/documente edificatoare care probeaza/ confirmaindeplinirea cerintei de calificare- Formular nr.10- Copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? alediplomelor, certificatelor/ documentelor sau actelor de autorizareetc. detinute de persoana respectiva care ii confera dreptul de aexercita activitatea prevazuta- Formular nr.11-Certificate/documente edificatoare care probeaza/ confirmaindeplinirea cerintei de calificare- Formular nr.10- Copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? alediplomelor, certificatelor/ documentelor sau actelor de autorizareetc. detinute de persoana respectiva care ii confera dreptul de aexercita activitatea prevazuta- Formular nr.11Informatii sustinere capacitate tehnica si/sau profesionala: Formular nr. 24 si anexele 1 si 2 ale acestuia.Formular nr.14 si anexaImplementarea Standardului de Management al Calitatii inconformitate cu SR EN ISO 9001
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.01.2014 15:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.01.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.01.2014 11:00
Locul: DRDP Brasov, bdul. M. Koganiceanu nr. 13 bl. C2 sc I Brasov
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
I. Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare din prezenta Fisa de Date a Achizitiei, ofertantul are dreptul de a prezenta initial, inconformitate cu art. 11, alin (4) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, DECLARATIE privind indeplinirea anumitor/tuturorcerintelor din documentatia de atribuire ? Formularul nr. 22, prin care sa confirme ca indeplineste criteriile de calificare, astfel cum au fostsolicitate in Documentatia de Atribuire.ATENTIE! *Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul concret de indeplinire arespectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea.*In cazul in care ofertantul uzeaza de Declaratia pe proprie raspundere prin care sa confirme indeplinirea cerintelor de calificare, acesta areobligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare atunci candprimeste din partea Autoritatii Contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.II. Modul de departajare a ofertelor: Daca doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractantava solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului acarui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.ATENTIE!!! In situatia participarii la procedura cu oferta comuna, oferta individuala cu sustinere, oferta comuna cu sustinere, in ceea cepriveste indeplinirea cerintelor de calificare si selectie se va avea in vedere Anexa 2 la Ordinul Autoritatii Nationale pentru Reglementarea siMonitorizarea Achizitiilor Publice nr. 509 din 14 septembrie 2011, privind formularea criteriilor de calificare si selectie publicat in MonitorulOficial al Romaniei, Partea I, nr. 687/28.09.2011.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNADNR SA - DRDP Brasov - Departamentul Juridic
Adresa postala: Bdul. Mihail Kogalniceanu nr. 13 bl. C2 sc. 1, ,Localitatea: Brasov, Cod postal: 500090, Romania, Tel. +40 268547688, Email: [email protected], Fax: +40 268547695, Adresa internet (URL): www.drdpbv.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.11.2013 15:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer