Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de supervizare prin diriginti de santier atestati a lucrarilor executate pe amplasamente apartinand OMV Petrom S.A.


Anunt de participare (utilitati) numarul 147491/26.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
OMV PETROM S.A
Adresa postala: Departamentul Demolare Abandonare Decontaminare (DAD), Str. Coralilor nr. 22, (Petrom City), Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013329, Romania, Punct(e) de contact: Infinity Building, Divizia CEO, Departamentul Achizitii Operationale, Tel. +40 372866399, In atentia: Camelia Ecaterina DEDU, Email: [email protected], Fax: +40 212069641, Adresa internet (URL): www.petrom.com, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Comerciala pe Actiuni
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de supervizare prin diriginti de santier atestati a lucrarilor executate pe amplasamente apartinand OMV Petrom S.A.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Amplasamente OMV Petrom de pe teritoriul Romaniei
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: 9, 807, 070EUR
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente vor fi atribuite la un interval de ~6 luni pe parcursul derularii fiecarui acord-cadru. Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent / a celui mai mare contract subsecvent (EUR): LOT 1 ? 68250/350120; LOT 2 ? 68250/350120; LOT 3 ? 68250/350120;
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de supervizare prin diriginti de santier atestati a lucrarilor executate pe amplasamente apartinand OMV Petrom S.A.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
79421100-2-Servicii de supraveghere a proiectelor, altele decat pentru lucrarile de constructie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitati estimate: min 87000/max 718467 ore/om servicii supervizare, repartizate pe loturi astfel:
Lot 1 ? min 32000/max 290000 ore/om servicii supervizareLot 2 ? min 27500/max 234800 ore/om servicii supervizareLot 3 ? min 27500/max 193667 ore/om servicii supervizareCantitati estimate ce ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent, astfel: Lot 1: min 5000/max 25650 ore/om servicii de supervizare; Lot 2: min 5000/max 25650 ore/om servicii de supervizare; Lot 3: min 5000/max 25650 ore/om servicii de supervizare.Valoarea estimata, fara TVA, pentru intreaga durata a acordului-cadru, nu prevede procent pentru cheltuieli diverse si neprevazute intrucat, pentru fiecare amplasament, serviciile ce urmeaza a fi achizitionate si implicit prestate nu au necesitat intocmirea unui proiect tehnic de catre un proiectant, astfel incat nu exista nici deviz general.
Valoarea estimata fara TVA: 9, 807, 070EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va prezenta o Garantie de participare la licitatie, distinct pentru fiecare Lot, dupa cum urmeaza: Lot 1:75000EUR; Lot 2:60000EUR; Lot 3:50000EUR.Garantia de participare la licitatie se constituie prin virament bancar (in contul IBAN RO63RZBR0000060002406702 deschis la Raiffeisen Bank S.A.) sau printr-un instrument de garantare emis in favoarea autoritatii contractante in conditiile legii de o societate bancara/de asigurari conform art. 86 alin. 1, 2, 3, 4 si 6 din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si va fi valabila 134 zile de la data limita pentru depunerea Ofertelor, luandu-se in calcul inclusiv data limita de depunere a ofertelor.In cazul in care garantia este constituita in alta moneda, sursa oficiala pentru cursul de schimb care trebuie luat in calcul este Banca Nationala a Romaniei (www.bnr.ro) din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Cuantumul Garantiei de Buna Executie pentru fiecare contract subsecvent a carui valoare va depasi pragul reglementat la art. 124 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare va reprezenta 10% din valoarea respectivului contract subsecvent, exclusiv TVA si se va constitui in conformitate cu prevederile art. 90 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii urmand ca, in conformitate cu Legea nr. 555/2004, costul serviciilor sa fie rambursat catre OMV Petrom de catre Statul Roman.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
In cazul in care un ofertant depune o oferta pentru mai mult de un lot, documentele enumerate mai jos, ca modalitate de indeplinire a cerintelor, trebuie prezentate in cadrul ofertei pentru fiecare lot in parte.Cerinta nr. 1:
=============
Un operator economic este exclus din procedura daca se afla in oricare din situatiile de la art. 180 si 181 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Demonstrarea cerintei se face prin prezentarea:
1.Declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din O.U.G. 34/2006;
2.Declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. 34/2006;
3.Declaratiei privind calitatea de participant la procedura;4.Cazier judiciar al operatorului economic (unde este aplicabil) sau orice document echivalent;
Documentele specificate la punctele 1-3 se vor prezenta conform formularelor din Sectiunea D ?Formulare de transmitere a Ofertei?.Declaratiile care atesta ca Ofertantul nu se afla in situatiile ce determina/ce pot determina excluderea din procedura de atribuire, asa cum sunt acestea reglementate prin art. 180 si art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare trebuie semnate de reprezentantul imputernicit al operatorului economic, asa cum este acest reprezentant identificat in documentele prezentate pentru a dovedi capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, in conformitate cu prevederile legale din tara in care Ofertantul este stabilit.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.Cerinta nr. 2:
=============
Certificarea participarii la procedura cu oferta independenta.Demonstrarea cerintei se face prin prezentarea declaratiei "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" conform formularului din Sectiunea D ?Formulare de transmitere a Ofertei?.
Declaratia privind certificarea participarii la procedura cu Oferta independenta trebuie semnata de reprezentantul/reprezentantii legal(i) ai operatorului economic, asa cum este acest reprezentant identificat in documentele prezentate pentru a dovedi capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, in conformitate cu prevederile legale din tara in care Ofertantul este stabilit.
In cazul unei asocieri, declaratia se va prezenta in numele Asocierii si se va semna de persoana autorizata/imputernicita de catre toti membrii Asocierii sa semneze Oferta.Cerinta nr. 3:
=============
Certificarea inexistentei unui conflict de interese, conform art. 69^1 din O.U.G. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Demonstrarea cerintei se face prin prezentarea unei declaratii pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din O.U.G. nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, conform Sectiunii D ?Formulare de transmitere a Ofertei?. Declaratia mentionata se va prezenta si de catre subcontractant(ii) nominalizat(i) si/sau tertul(ii) sustinator(i), daca este cazul. Formularele care atesta inexistenta conflictului de interese vor fi utilizate de catre Autoritatea Contractanta, in conformitate cu prevederile art. 69^2 alin. (2) din OUG nr. 34/2006, modificata si completata prin OUG nr. 77/2012.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in legatura cu aceasta procedura de licitatie deschisa sunt: -Mariana GHEORGHE [Director General Executiv, Presedinte al Directoratului]
-Andreas Peter MATJE [Director Financiar si membru al Directoratului]-Neil Anthony MORGAN [Membru al Directoratului responsabil cu activitatea de Rafinare si Marketing]
-Gabriel SELISCHI [Membru al Directoratului responsabil cu activitatea de Explorare si Productie]-Cristian SECOSAN [Membru al Directoratului responsabil cu activitatea de Gaze Naturale si Energie]-Alina Gabriela POPA [Director Departament Financiar]
-Doru Emilian MUSTATOIU [Director Departament Demolare Abandonare Decontaminare (beneficiar)]-Ingrid Georgeta VASILE [Director Achizitii Operationale (unitatea de Achizitii responsabila cu derularea procedurii de achizitie)] CERINTA: Demonstrarea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale prin forma de inregistrare precum si prin obiectul de activitate.Demonstrarea acestei cerinte se face de catre Ofertanti - persoane fizice sau juridice romane sau straine - prin prezentarea de certificat constatator in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, emis de Oficiul Registrului Comertului (sau alta institu?ie echivalenta in tara de origine a Operatorului economic), sau orice alt document echivalent, prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica. Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Pentru ofertantul castigator clasat pe primul loc se va solicita certificatul constatator in original/copie legalizata.In cazul in care un Ofertant depune Oferta pentru mai mult de un Lot, documentele enumerate in Fisa de date a achizitiei trebuie depuse in cadrul Ofertei pentru fiecare Lot.
In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste orice document prezentat in cadrul Ofertei, autoritatea contractanta are dreptul de a se prevala de dispozitiile art. 11 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri legalizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CERINTA:
Media cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului acordului cadru pe ultimii 3 ani financiari (2010, 2011 si 2012) sa fie de: -Lotul 1: minim 700000EUR;
-Lotul 2: minim 700000EUR;
-Lotul 3: minim 700000EUR.
Modalitatea de indeplinire
Demonstrarea situatiei economice si financiare se realizeaza prin completarea si/sau depunerea unei declaratii privind media cifrei de afaceri in obiectul acordului cadru in ultimii 3 ani financiari.Daca, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente din care sa reiasa indeplinirea acestei cerinte.Pentru situatiile financiare exprimate in alte monede decat EUR se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana http: //www.ecb.intDacaungrupdeOperatori economicidepuneo ofertacomuna, atunci situatiaeconomicasifinanciara se demonstreaza prin luarea in considerare (cumularea) a resurselor tuturor membrilor grupului. In acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate ale tuturor documentelor solicitate in prezenta documentatie de atribuire. Ofertantul care solicita reducerea cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri si a garantiei de participare la 50% va prezenta o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria I.M.M.-urilor. In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (terta parte) atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie Ofertantului resursele economice si financiare invocate. Angajamentul ferm prezentat de Ofertant trebuie: -sa prevada mecanismul de sustinere, prin descrierea explicita a felului in care se materializeaza sustinerea;
-sa precizeze care sunt resursele respective, evidentiind faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat, in functie de necesitatile care apar pe parcursul derularii Acordului Cadru si Contractelor subsecvente si -sa fie sustinut de documente relevante care sa confirme mentiunile din angajament.
Angajamentul ferm prezentat de Ofertant trebuie sa garanteze OMV Petrom faptul ca, in cazul in care Contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii Acordului Cadru si Contractelor subsecvente, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor Contractuale prin implicarea sa directa. Prin semnarea angajamentului ferm sustinatorul raspunde pentru prejudiciile cauzate OMV Petrom ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, OMV Petrom avand posibilitatea de actiune directa impotriva sustinatorului. Persoana care asigura sustinerea economica si financiara nu trebuie sa se afle in situatiile care determina excluderea din procedura, asa cum sunt acestea descrise in cadrul cerintelor minime referitoare la ?Situatia personala a ofertantului? din fisa de date a achizitiei. Pentru a-si demonstra situatia personala, persoana care asigura sustinerea trebuie sa prezinte Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 si Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 lit. a), c)1 si d) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare conform formularelor care se regasesc in Sectiunea D.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CERINTA 1 (aplicabila pentru fiecare Lot in parte):
========
Demonstrarea experientei similare, prin prezentarea unui numar de maximum 2 contracte sau alte documente care sa confirme prestarea unor servicii de supervizare aferente prezentei proceduri de atribuire, in ultimii 3 ani, pana la data limita de depunere a Ofertelor in cadrul prezentei proceduri, in valoare cumulata (fara TVA) de:
-Lotul 1: cel putin 350000EUR;
-Lotul 2: cel putin 350000EUR;
-Lotul 3: cel putin 350000EUR.
Modalitatea de indeplinire
Demonstrarea experientei similare se realizeaza prin completarea si/sau depunerea unei declaratii privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, pana la data limita de depunere a Ofertelor.Pentru documentele prezentate in vederea atestarii acestei cerinte, exprimate in alte monede decat euro, se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana http: //www.ecb.int
CERINTA 2 (aplicabila pentru fiecare Lot in parte):
========
In scopul verificarii capacitatii tehnice si/sau profesionale, daca este aplicabil, Ofertantii vor prezenta informatii privind partea/partile din Acordul cadru/Contractele Subsecvente pe care respectivii Ofertanti au eventual intentia sa o/le subcontracteze.
Modalitatea de indeplinire
In acest scop, Ofertantii vor depune o declaratie cu privire la partea/partile din Acordul cadru/Contractele Subsecvente pe care Ofertantul intentioneaza sa le subcontracteze inclusiv nominalizarea subcontractantilor, daca este cazul.
CERINTA 3 (aplicabila pentru fiecare Lot in parte):
========
Demonstrarea accesului la utilajele/instalatiile/echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a Acordului Cadru si a Contractelor subsecvente.
Modalitatea de indeplinire
Demonstrarea acestei cerinte minime se realizeaza prin completarea si/sau depunerea unei declaratii privind accesul la utilajele/instalatiile/echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a Acordului Cadru si a Contractelor subsecvente.
CERINTA 4 (aplicabila pentru fiecare Lot in parte):
========
Demonstrarea accesului la personalul tehnic de specialitate de care dispune Ofertantul, sau al carui angajament a fost obtinut de catre Ofertant pentru indeplinirea corespunzatoare a Acordului Cadru si a Contractelor subsecvente.
Modalitatea de indeplinire
Demonstrarea acestei cerinte minime se realizeaza prin completarea si/sau depunerea unei declaratii privind accesul la personalul tehnic de specialitate de care dispune Ofertantul, sau al carui angajament a fost obtinut de catre Ofertant pentru indeplinirea corespunzatoare a Acordului Cadru si a Contractelor subsecvente.
Pentru toate cele patru cerinte:
===============================
Daca un grup de operatori economici depune o Oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
Capacitatea tehnica si profesionala a Ofertantului poate fi sustinuta, pentru derularea Acordului Cadru si indeplinirea Contractelor subsecvente si de o alta entitate, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre Ofertant si entitatea respectiva.
In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie Ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.
Modalitatea de indeplinire
.
Angajamentul ferm prezentat de Ofertant trebuie:
- sa prevada mecanismul de sustinere, prin descrierea explicita a felului in care se materializeaza sustinerea;
- sa precizeze care sunt resursele respective, evidentiind faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat, in functie de necesitatile care apar pe parcursul derularii Acordului Cadru si Contractelor subsecvente- sa fie sustinut de documente relevante care sa confirme mentiunile din angajament.
Angajamentul ferm prezentat de Ofertant trebuie sa garanteze OMV Petrom faptul ca, in cazul in care Contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii Acordului Cadru si indeplinirii Contractelor subsecvente, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor Contractuale prin implicarea sa directa.Prin semnarea angajamentului ferm sustinatorul raspunde pentru prejudiciile cauzate OMV Petrom ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, OMV Petrom avand posibilitatea de actiune directa impotriva sustinatorului.
Persoana care asigura sustinerea tehnica si/sau profesionala nu trebuie sa se afle in situatiile care determina excluderea din procedura, asa cum sunt acestea descrise in cadrul fisei de date a achizitiei la paragraful intitulat ?Cerinte minime referitoare la situatia personala a Ofertantului?. Pentru a-si demonstra situatia personala, persoana care asigura sustinerea trebuie sa prezinte Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 si Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 lit. a), c1) si d) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare conform formularelor care se regasesc in Sectiunea D ?Formulare de transmitere a Ofertei?.
Modalitatea de indeplinire
.
Cerinta nr. 1 ? aplicabila pentru fiecare lot in parteDemonstrarea asigurarii unui nivel corespunzator al calitatii, in conformitate cu standardul ISO 9001:2008 sau echivalent.
Modalitatea de indeplinire
Demonstrarea acestei cerinte minime se realizeaza prin depunerea Certificatului SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent.In cazul in care un Ofertant depune Oferta pentru mai mult de un Lot, documentele trebuie depuse in cadrul Ofertei pentru fiecare Lot.
In cazul unei asocieri, aceasta cerinta trebuie indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Cerinta nr. 2 ? aplicabila pentru fiecare lot in parteDemonstrarea asigurarii unui nivel corespunzator al protectiei mediului, in conformitate cu standardul ISO 14001:2005 sau echivalent.
Modalitatea de indeplinire
Demonstrarea acestei cerinte minime se realizeaza prin depunerea Certificatului SR EN ISO 14001:2005 sau echivalent.In cazul in care un Ofertant depune Oferta pentru mai mult de un Lot, documentele trebuie depuse in cadrul Ofertei pentru fiecare Lot.
In cazul unei asocieri, aceasta cerinta trebuie indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Da
Procedura de autorizare a dirigintilor de santier, aprobata prin Ordinul Ministrului Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului nr. 1496/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Se aplica prevederile art 161-169 din OUG 34/2006, art 38-44 din HG 1660/2006 si art 38-40 din HG 925/2006. Se va desfasura intr-o singura runda de 24 de ore.Detalii: Sectiunea VI.3) "Alte Informatii"
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
SS_DAD 2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2013/S168-292272din30.08.2013
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.12.2013 11:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.12.2013 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Altele
Documentele legate de aceasta procedura trebuie redactate/traduse in RO, cu traducere autorizata.
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.12.2013 12:00
Locul: Petrom City, Infinity Building, Str. Coralilor nr. 22, Sector 1, Bucuresti, cod postal: 013329
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comsiei de evaluare si reprezentantii autorizati/mandatati ai Ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Alte informatii se regasesc in celelalte sectiuni ale Documentatiei de atribuire. Intreaga Documentatie de atribuire este disponibila in SEAP accesand www.e-licitatie.ro. Orice solicitare de clarificare va fi trimisa in scris (posta, fax sau email) la punctul de contact mentionat mai sus, precizand nr anuntului de participare din SEAP si titlul Acordului cadru.OMV Petrom va atribui Acordul Cadru aferent fiecarui Lot in parte Ofertantului a carui oferta a fost declarata ca fiind admisibila si a carui Propunere Financiara din cadrul ofertei prezinta ?pretul cel mai scazut? in ceea ce priveste pretul mediu ponderat P, exprimat in lei, fara TVA si calculat conform informatiilor din Propunerea financiara ce corespunde fiecarui lot si aplicandu-se precizarile de la paragraful 1.19 ?Propunerea financiara? al Sectiunii B din cadrul prezentei Documentatii de atribuire. Propunerea financiara imbunatatita ca rezultat al licitatiei electronice va reflecta imbunatatirea pretului mediu ponderat ofertat.Licitatia electronica (L.E.) va incepe la 2 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei si a notificarilor de incepere a rundei de L.E. la adresa de email inregistrata in sistem. Nu exista limita pana la care pretul ofertat poate fi imbunatatit, cu respectarea art 202 din OUG 34/2006 si art 36^1 din HG 925/2006.Pe parcursul L.E. nu se dezvaluie identitatea Ofertantilor, acestia putand sa vizualizeze pozitia pe care o ocupa in clasament. Durata rundei de L.E. 1 (una) zi (24 ore) care se poate prelungi in mod automat in situatia in care se modifica clasamentul. Inform. privind cerinte tehnice minimale pentru acces in SEAP se regasesc pe www.e-licitatie.ro, linkul-Cerinte tehnice minimale. La L.E. vor fi invitati toti Ofertantii care au depus oferte admisibile. Acestia trebuie sa fie inregistrati in SEAP conform art 6 din HG 1660/2006 si sa detina certificat digital valid. Refuzul de a se inregistra in SEAP este asimilat cu retragerea Ofertei conform art 38 alin 4 din HG 925/2006. Daca un Ofertant nu imbunatateste pretul in cadrul L.E. la stabilirea clasamentului final se va lua in considerare ultima Oferta depusa electronic.In cazul in care dupa incheierea rundei de L.E. se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, Autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii Ofertelor. Acordul cadru va fi atribuit Ofertantului a carui noua propunere financiara are pretului mediu ponderat cel mai scazut. In solicitare se va indica locul, data si ora la care se vor deschide noile propuneri financiare, precum si persoanele autorizate sa asiste la deschidere.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256 indice 2 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. OMV-Petrom S.A. - Departamentul Juridic
Adresa postala: str. Coralilor, nr. 22, "Petrom City", cladirea "Tower", Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013329, Romania, Tel. +40 372483368, Email: [email protected], Fax: +40 212069641, Adresa internet (URL): www.petrom.com
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.10.2013 10:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer