Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de suport Sistem Informatic integrat SAP si a aplicatiei de arhivare , indexare si conversie a datelor financiar -contabile


Anunt de participare numarul 145503/03.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Iasi
Adresa postala: Iasi, b-dul Stefan cel Mare si Sfant nr.11, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700064, Romania, Punct(e) de contact: Termure Georgeta, Tel. +40 0232/267582/189, Email: [email protected], Fax: +40 0232/267582/189, Adresa internet (URL): www.primaria-iasi.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de suport Sistem Informatic integrat SAP si a aplicatiei de arhivare , indexare si conversie a datelor financiar -contabile
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Municipiul Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 36 luni
Valoarea estimata fara TVA: 3, 722, 400RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractelor se vor atribui astfel: primul contract subsecvent se va atribui in 10 zece zile dupa comunicarea rezultatului , al doilea si al treilea contract subsecvent se va atribuianual .Valoarea estimta afiecarui contract subsecvent va fi de 1.240 800 de lei fara TV.A
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de suport Sistem Informatic integrat SAP si a aplicatiei de arhivare , indexare si conversie a datelor financiar -contabile
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72000000-5 - Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)
72110000-9-Servicii de consultanta privind selectarea tipului de hardware (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de suport Sistem Informatic integrat SAP si a aplicatiei de arhivare , indexare si conversie a datelor financiar -contabileconform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 3, 722, 400RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
candidatii selectati (in etapa a II-a a doua) vor depunegarantia de participarede 74448 lei( in cazul IMM -37224 lei). Modalitati de constituire acceptate, conform art.86 alin (1)si(5) din HG nr.925/2006 actualizata: ?Virament bancar in contul autoritatii contractante (RO45TREZ4065006XXX000460 Trezoreria Iasi); ?Instrument de garantare emis de o societate bancara sau de o societate de asigurari. -Prin depunere la casieria autoritatii contractante. In cazul in care garantia de participare se constituie in alte monede decat moneda nationala, pentru echivalenta lei/alta valuta, se va lua in considerare cursul BNR din data publicarii in SEAP a invitatiei de participare. Termenul de valabilitate al garantiei de participare este de minim 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor. In cazul in care sunt depuse contestatii la procedura de achizitie publica si Decizia CNSC este de respingere, autoritatea contractanta va retine contestatorului/contestatorilor din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului o suma calculata conform art.278^1 din OUG nr.34/2006 actualizata 5% din valoarea contractului fara TVA(2, 5% in cazul IMM). Mod de constituire a garantiei de buna executie: Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Nota: Candidatul/ofertantul nu are dreptul ca in cadrul procedurii: a)sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza;b)sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat;c)sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura orice ofertant care se afla in oricare din urmatoarele situatii: a)a intrat in faliment, ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic;c)nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit;c^1) in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;d)a fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;e) prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.Cerinta nr.1-Declaratie privind eligibilitatea-Prezentare Formular 12A, Cerinta obligatorie pentru ofertant/ofertanti asociati/tert sustinator;Cerinta nr.2-Declaratie privind neincadrarea in prevederile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006-Prezentare Formular 12B-Cerinta obligatorie pentru ofertant/ofertanti asociati, pentru tert sustinator-declaratie art.181 lit.a), c1)si d) din OUG nr.34/2006 actualizata.Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea isi are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul de stat sau echivalent de unde sa rezulte obligatiile scadente in luna anterioara celei in care se prezinta oferta si Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, de unde sa rezulte obligatiile scadente in luna anterioara celei in care se prezinta oferta.Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii ? eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere fiscale, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, documente traduse in limba romana in copie lizibila certificta conform cu originalul.Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Cerinta nr.3-Declaratie privind calitatea de participant la procedura-Prezentare Formular 12C-Declaratie privind calitatea de participant la procedura-Cerinta obligatorie pentru ofertant/ofertanti asociati;Cerinta nr.4-Declaratie pe proprie raspundere conform art.69^1 din OUG nr. 34/2006-Prezentare Formular nr.6-Declaratie privind regulile de evitare a conflictului de interese fata de persoanele care detin functii de conducere in cadrul autoritatii contractante, si anume: Primar?Gheorghe Nichita, Viceprimar?Mihai Chirica, Viceprimar?Marius Sorin Danga, Secretar?Denisa Liliana Ionascu, Director Executiv Directia Dezvoltare si Proiecte Europene-Cosmin Iuliu Coman, Director Executiv Directia Tehnica si Investitii-Petru Dumitru Tomorug, Director DAPPP ? Letitia Palaga, Director General DEFPL?Maria Simionescu, Director Executiv DEFPL-Maria Apetroaei, Sef Serviciu Juridic-Doina Florescu.
Lista consilierilor locali: Anghel Ficu, Antipa Gabriela, Aur Marius Catalin, Bejan Victor, Boca Adrian Florin, Boisteanu Paul Corneliu, Bulgariu Catalin, Chirica Mihai, Danga Marius Sorin, Gavrila Camelia, Grigore Gabriel, Harabagiu Gabriel, Leonte Constantin, Matasaru Petre Daniel, Navodaru Laurentiu, Ostaficiuc Marius Eugen, Preda Anca, Rudnic Erica, Sandu Vasile, Scripcaru Calin, Vranceanu Simona Elena;Birhala Constantin; Melenciuc Georgiana, Trandafirescu Sorin Alexandru, Nedelcu Vlad Nicolae, Axinia Constantin
Comisia de evaluare: Petru Dumitru Tomorug, Cristina Paula Nucuta, Gherghesanu Lucia, Cazuc Carmen , Marian Nistor, Cernescu Tereza, Ignat Dan;Cerinta obligatorie pentru ofertant/ofertanti asociati/subcontractanti/tert sustinator;Cerinta nr.5-Declaratie pe proprie raspundere conform Ordinului 314/2010 ANRMAP-Prezentare Formular 3-cerinta obligatorie pentru ofertant/ofertanti asociati-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta;Aceste documente vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul . cerinta 1.Cerinta obligatorie pentru ofertant, ofertanti, asociati: certificat constator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic.Informatiile ce reies din certificatul constatator depus trebuie sa fie actuale/reale la data limita de depunere a candidaturilor.
Lista codurilor CAEN din certificatul constatator emis de ONRC trebuie sa aiba corespondent pentru fiecare tip de activitate prevazut in documentatia de atribuire.Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii. Acestea vor fi eliberate de autoritati ale tarii de origine(certificate, cazier fiscal, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertanatul/ candidatul este stabilit, insotite de traducerea autorizata in limba romana. Documentele vor fi prezentate in original sau copie conform cu originalul, insotite de traducerea autorizata in limba romana
NOTA: Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte, pentru conformitate, documentul in original/copie legalizata. In cadrul unei asocieri fiecare asociat trebuie sa prezinte acest formular.
2.Daca este cazul se poate prezenta Declaratia pe proprie raspundere privind incadrarea in categoria IMM. In cazul in care ofertantul se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, asa cum sunt acestea definite prin Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii publicata in M.O. nr. 681/29 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, acestea beneficiaza de reducerea cu 50% a cerintei privind cifra de afaceri, a garantiei de participare si a garantiei de buna executie. In aceste situatii, ofertantul trebuie sa completeze si sa ataseze la Oferta Declaratia pe proprie raspundere rivind incadrarea in categoria IMM
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1.Informatii privind sustinerea economica si financiara a ofertantului de catre o alta persoana (conf. art. 186 din OUG nr. 34/2006) - Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. Se va prezenta un angajament fermal persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180 si art. 181 lit. a), c1) si d) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
Cerinta 2.Bilanturile contabile insotite de anexele explicative aferente exercitiilor financiare 2010, 2011 si 2012, vizate si inregistrate de organele competente in conditiile art. 185 din OUG nr.34/2006 modificata si completata, in cazul in care publicarea este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul, precumsioricealtedocumentelegaleedificatoareprincarecandidatul/ofertantulisipoatedovedi capacitatea economico-financiara. (cerinta obligatorie).
Bilanturile prezentate de persoanele juridice straine vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata in limba romana. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte bilantul contabil.
Cerinta 3.Declaratie privind cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului care vizeaza activitatea din cel mult ultimii trei ani (2010, 2011, 2012), in masura in care informatiile respective sunt disponibile : Fisa de informatii generale (cerinta obligatorie)Se precizeaza ca valoarea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani specificati mai sus trebuie sa fie de minim 2.481.600 lei, fara TVA, reprezentand o valoarea dublata a unui contract subsecvent din cadrul acordului-cadru care va fi incheiat la finalizarea procedurii de achizitie.Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta / candidatura comuna, capacitatea economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, executanti de lucrari. In acest caz se va prezenta o fisa centralizatoare pentru asociere in ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum si fise centralizatoare individuale pentru fiecare asociat in parte, semnate de reprezentantii legali ai fiecarui asociat, inclusiv liderul.In cazul in care ofertantul se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta beneficiaza de reducerea cu 50% a cerintei privind cifra minima de afaceri, garantia de participare si garantia de buna executie.
Se vor prezenta bilanturile contabile aferente exercitiilor financiare 2010, 2011 si 2012, vizate si inregistrate de organele competente in conditiile art. 185 din OUG nr.34/2006 modificata si completata/ raport de audit/ raportul cenzorilor sau echivalent.
Toate documentele sa fie prezentate in copie cu mentiunea ?conform cu originalul?. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate si legalizate in limba romanaPentru ofertantii nerezidenti, in cazul in care pentru exercitiul financiar 2012 bilantul si anexele nu au fost inregistrate de organele competente, ofertantul va prezenta bilantul contabil, anexele la acesta si balanta de verificare contabila intocmita la 31.12.2012, insotite de raportul auditorilor financiari si contabili autorizati, sau de cenzorii societatii dupa caz, din care sa rezulte conformitatea, sub toate aspectele semnificative, a valorilor reprezentand activele circulante, datoriile curente si veniturile din exploatare reflectate in acestea. In situatia in care, potrivit legislatiei aplicabile in tara de rezidenta a ofertantului, publicarea bilanturilor nu este obligatorie, ofertantul isi va proba capacitatea economica si financiara prin alte inscrisuri ce au aptitudinea de a reflecta in mod fidel situatia economica si financiara a ofertantului, sub rezerva acceptarii acestora de catre autoritatea contractanta ca fiind concludente.Pentru situatiile financiare exprimate in alte monede decat euro se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Nationala a Romaniei sau Banca Centrala Europeana.
Pentru calculul cifrelor de afaceri exprimate in alta moneda decat lei, se va folosi cursul mediu comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anii indicati, si anume:
Anul 2010:1 euro = 4, 2099 RON.
Anul 2011:1 euro = 4, 2379 RON.
Anul 2012:1 euro = 4, 4560RON;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular 5aCopie dupa bilanturi sau alt document justificativ.Formular 8
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1.Informatii privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului de catre o alta persoana (conf. art.190 din OUG 34/2006). Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva. In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului/candidatului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si art.181 lit.a), c^1) si d
Cerinta .2.Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani; in lista solicitata va fi prezentata, pe langa proiectul mentionat ca experienta similara si alte proiecte pe care le-a realizat ofertantul, continand numele/titlul contractelor, valoarea finala certificata a acestora, sursa de finantare, perioada de executie, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, cota (%) de participare a ofertantului din valoarea contractului.
Se va prezenta o fisa de experienta similara, in care se vor completa toate punctele prevazute in formular. Fisa de informatii privind experienta similara care se va prezenta va fi insotita de documentele solicitate la Cerinta obligatorie.
Cerinta.3Experienta similara. Ofertantii vor prezenta maxim 3 certificate/documente/ care sa confirme prestarea de servicii a caror valoare sau valori cumulate sa fie cel putin egala cu valoare de 1.240.800 lei fara TVA, care sa includa furnizare servicii suport SAP.
Se vor depune in acest sens in copie ?conform cu originalul?: Certificatele/documentele vor fie emise /contrasemnate de o autoritate contractanta/client privat Beneficiar(a) depuse in original/copie legalizata/copie cu mentiunea?conform cu originalul?, valabile la data limita de depunere a candidaturii.In cazul in care contractul prezentat ca experienta similara afost executatin asociere, se va peciza valoarea ce va fi luata in calcul, in concordanta cu procentul valoric rezultat din asociere.In cazul in care contractul prezentat ca experienta similara a fost executatde ofertant in calitate de subcontractant, valoarea care se va lua in considerare va fi cea rezultata din contractul dintre contractantul general si subcontractant.Persoanele juridice straine vor prezenta documentele insotite de traducerea autorizata si legalizata in limba romana. Pentru calculul valorilor exprimate in alta moneda decat lei, se va folosi cursul mediu comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anii indicati.Daca contractul a fost incheiat si platit in alta moneda decat EURO, echivalenta in euro va fi stabilita utilizand rata medie schimb euro/moneda de plata a Bancii centrale a statului in moneda caruia s-a efectuat plata din anul in care contractul a fost efectuat, cu mentionarea ratei de schimb.
In situatia in care contractele au fost semnate inainte de perioada de 3 ani, AC va lua in considerare serviciile prestate si duse la bun sfarsit in perioada solicitata si va avea in vedere doar serviciile prestate in aceasta perioada.
Resurse umane: Se va prezenta o declaratie privind Lista persoanelor propuse pentru implementarea contractului. Este strict necesara asigurarea tuturor expertilor/consultantilornecesari pentru derularea in bune conditii a contractului, in conformitate cu prevederile legale in domeniul serviciilor supuse procedurii de atribuire a contractului de achizitie publicacerinta obligatorieExperienta profesionala specifica se va demonstra prin prezentarea CV-ului si pentru fiecare persoana propusa se va prezenta si declaratia de disponibilitate.
Echipa va fi alcatuita din minim urmatorii experti/consultanti care trebuie sa acopere toate modulele sistemului SAP ERP implementate, respectiv:
Denumire modul -Numar experti
SAP PM (intretinere si reparatii) -1 expert;
SAP HR ?resurse umane si salarizare-2 experti;
Administrare (SAP BASIS)-1 expert;
SAP SD (vanzare si distributie)-1 expert;
SAP FI-CO (contabilitate financiara si de gestiune) -2 experti;
Dezvoltator (SAP ABAP)-3 experti;
SAP FI (contabilitate financiara)-3 experti;
SAP MM (gestiune materiale si achizitii)-2 experti;
Aplicatie arhivarea, indexarea si conversia datelor financiar-contabile-2 experti;
Pentru asigurarea serviciilor de consultanta si suport ofertantul trebuie sa prezinte echipa ce va fi formata din consultanti SAP certificati pe modulele implementate, iar pentru aplicatia de arhivare, indexare si conversie a datelor financiar-contabile expertii vor fi dezvoltatori software dupa cum urmeaza:
-Dezvoltator software? minim 2 Calificari si abilitati: Diploma de absolvent studii superioare in domeniul ITExperientaMinim 3 ani experienta profesionala in domeniul IT;Experienta profesionala in calitate de Dezvoltator Software pentru cel putin un proiect de implementare sistem informatic si care a inclus aplicatie de arhivare electronica a documentelor;
Dovada acestor certificari se va face prin anexare la oferta a CV-urilor ce vor contine copii dupa diplome, transcripturi sau alta dovada. Pentru fiecare membru al echipei se va prezenta o declaratie de disponibilitate.
In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular, conditia fiind indeplinita prin cumul.
Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta / candidatura comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.Operatorului economic clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea de documente care sa ateste experienta prezentata in CV.
cerinta 1.Ofertantii trebuie sa dovedeasca implementarea si certificarea in conformitate cu:
- Certificatul ISO 9001 sau echivalent.Se va prezenta:
- certificatul de asigurarea calitatii conform SR EN ISO 9001/2001 sau ISO 9001/2008 (confirmat cu ultimul raport de audit) eliberat de un organism de certificare a sistemului calitatii acreditat in tara sau in strainatate. In cazul in care operatorul economic nu detine un asemenea certificat va prezenta orice alt certificat echivalent care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calitatiiCertificatele vor fi in perioada de valabilitate la data limita de depunere a candidaturilor .
cerinta 1.- Certificat pentru sistemul de management al securitatii informatiei respectiv ISO 27001 sau echivalent- Certificatul ISO 27001 sau echivalent
Certificatele vor fi in perioada de valabilitate la data limita de depunere a candidaturilor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularul 5b, 5c, 5dFormular 12 DFormular 12 EFormular 12I, 12J, si alte documenet conform cerinteiPrezentare documente conform cerinteiPrezentare documente conform cerintei
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar de agenti economici preconizat: 5
Sa prezinte toatedocumentele de calificare conform fisei de date .Toti operatorii economici care vor indeplini criteriile de calificare vor fi selectatipentru etapa a II a.
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.09.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.09.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.09.2013 13:00
Locul: Primaria Municipiului Iasi
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Etapa I de calificare a candidaturilor. In etapa de calificare , candidatii vor prezenta impreuna cu Scrisoarea de inaintare a documentelor de calificare asa cum au fost solicitate in fisa de date a achizitiei in original , precum si o copie a acestora.Documentele se vor prezenta in plicuri sigilate , separate cu mentiunea-Documente de calificare la procedura Servicii de suport Sistem informatic Integrat SAp si a aplicatiei de arhivare , indexare si conversie a datelor finciar -contabile.Toti operatorii economici care vor indeplini criteriile de calificare se vor califica pentru etapa a II a licitatiei.Numarul de acndidati selectati dupa prima etapa a licitatiei restranse trebuie sa fie cel putin egal cu numarul minim indicat in anuntul de participare.In cazul in care numarul candidaturilor care indeplinesc criteriile de selectie este mai mic decat numarul minim indicat in anuntul de participare , autoritatea contrctanta are dreptul : a) fie de a nula procedura de licitatierestransa ;b) fie de acontinua procedura de licitatie restransa numai cu acel/ acei candidati/candidati care indeplineste /indeplinesc criteriile solicitate.(conf art 86 din OUG 34/2006 actulizata Pentru etapa a II a procedurii , in cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis , in vederea depatajarii ofertelor.Raspunsurile la eventualele solicitari de clarificari ale operatorilor economici vor fi publicate ca atasamente la invitatia de participare de pe www.e-licitatie.ro. Ofertantul poate beneficia de dreptul prevazut la art.11 alin(4)din HGR 925/2006 de a prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare (vezi Formularul nr.4)
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Birou Achizitii Publice
Adresa postala: Bld. Stefan cel Mare si Sfant nr. 11 , Iasi , Localitatea: Iasi , Cod postal: 700064, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700064, Romania, Tel. +040 0232267582/189, Email: [email protected], Fax: +040 0232258190, Adresa internet (URL): www.primaria-iasi.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.08.2013 14:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer