Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de suport Sistem Informatic integrat SAP si a aplicatiei de arhivare , indexare si conversie a datelor financiar -contabile


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.722.400 RON

Castigatorul Licitatiei: SC S&T Romania SRL
Anunt de atribuire numarul 145503/14.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142747
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Iasi
Adresa postala: Iasi, b-dul Stefan cel Mare si Sfant nr.11, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700064, Romania, Punct(e) de contact: Termure Georgeta, Tel. +40 0232/267582/189, Email: [email protected], Fax: +40 0232/267582/189, Adresa internet (URL): www.primaria-iasi.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de suport Sistem Informatic integrat SAP si a aplicatiei de arhivare , indexare si conversie a datelor financiar -contabile
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Municipiul Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de suport Sistem Informatic integrat SAP si a aplicatiei de arhivare , indexare si conversie a datelor financiar -contabile
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72000000-5 - Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)
72110000-9-Servicii de consultanta privind selectarea tipului de hardware (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 722, 400RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S152-265229din07.08.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 112193/112183 Denumirea: Sistem informatic integrat SAP si aplicatiei de arhivare , indexare si conversieadatelor financia
V.1) Data atribuirii contractului 03.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC S&T Romania SRL
Adresa postala: sediul bucuresti , str.Nicolae Titulescunr.4-8, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011141, Romania, Tel. +040 0212085800, Fax: +040 0212085800
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3722400.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3722400.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 36
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Etapa I de calificare a candidaturilor. In etapa de calificare , candidatii vor prezenta impreuna cu Scrisoarea de inaintare a documentelor de calificare asa cum au fost solicitate in fisa de date a achizitiei in original , precum si o copie a acestora.Documentele se vor prezenta in plicuri sigilate , separate cu mentiunea-Documente de calificare la procedura Servicii de suport Sistem informatic Integrat SAp si a aplicatiei de arhivare , indexare si conversie a datelor finciar -contabile.Toti operatorii economici care vor indeplini criteriile de calificare se vor califica pentru etapa a II a licitatiei.Numarul de acndidati selectati dupa prima etapa a licitatiei restranse trebuie sa fie cel putin egal cu numarul minim indicat in anuntul de participare.In cazul in care numarul candidaturilor care indeplinesc criteriile de selectie este mai mic decat numarul minim indicat in anuntul de participare , autoritatea contrctanta are dreptul : a) fie de a nula procedura de licitatierestransa ;b) fie de acontinua procedura de licitatie restransa numai cu acel/ acei candidati/candidati care indeplineste /indeplinesc criteriile solicitate.(conf art 86 din OUG 34/2006 actulizata Pentru etapa a II a procedurii , in cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis , in vederea depatajarii ofertelor.Raspunsurile la eventualele solicitari de clarificari ale operatorilor economici vor fi publicate ca atasamente la invitatia de participare de pe www.e-licitatie.ro. Ofertantul poate beneficia de dreptul prevazut la art.11 alin(4)din HGR 925/2006 de a prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare (vezi Formularul nr.4)
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Birou Achizitii Publice
Adresa postala: Bld. Stefan cel Mare si Sfant nr. 11 , Iasi , Localitatea: Iasi , Cod postal: 700064, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700064, Romania, Tel. +040 0232267582/189, Email: [email protected], Fax: +040 0232258190, Adresa internet (URL): www.primaria-iasi.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.12.2013 10:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer