Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de suport tehnic pentru activitatea economica a AUIPUSP


Anunt de participare numarul 141507/17.01.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Administratia Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice - Sector 1
Adresa postala: Bulevardul Poligrafiei, nr.4, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014820, Romania, Punct(e) de contact: Mihail Dragos Badea, Tel. +40 0213193251, Email: [email protected], Fax: +40 0213193252, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Administrarea unitatilor de invatamant preuniversitarsi a unitatilorsanitare publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de suport tehnic pentru activitatea economica a AUIPUSP
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
9 - Servicii de contabilitate, de audit si de gestionare a registrelor contabile
Locul principal de prestare: Sediul AUIPUSP - Sector 1 situat in Bulevardul Poligrafiei, nr. 4 , Sector 1 , Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: 1, 124, 088RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: 2(doua) contracte subsecvente incheiate pe o durata de12 luni pentru fiecare contract subsecvent atribuit. Cele doua contracte subsecvente vor avea valori egale.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Organizarea si derularea activitatii financiar ? contabile a A.U.I.P.U.S.P. ? Sector 1;Verificarea, centralizarea raportarilor lunare, a situatiilor intocmite de unitatile de invatamant preuniversitar din Sectorul 1 si transmiterea datelor ordonatorului principal de credite;Asigurarea utilizarii eficiente a resurselor financiare alocate de ordonatorul principal de credite.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79211100-7 - Servicii de gestionare a registrelor contabile (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini anexat: Prestare servicii de suport tehnic pentru activitate economica (8 ore/zi lucratoare pentru specialisti si 1 ora/zi pentru experti).
Cantitate minima Acord cadru: 1281 ore prestate (1176 ore prestate de specialisti+21 ore prestate de experti);
Cantitate maxima Acord cadru: 30744 ore prestate (28224ore prestate de specialisti+2520 ore prestate de experti).
Cantitate minima a primului contract subsecvent: 1281 ore prestate (1176 ore prestate de specialisti+21 ore prestate de experti);
Cantitate maxima a primului contract subsecvent: 15372 ore prestate (14112 ore prestate de specialisti+1260 ore prestate de experti).
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este :562044 RON
Valoarea estimata fara TVA: 1, 124, 088RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 5000 lei;valabilitate: 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor Modul de constituire: instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari (FORMULAR 15), care se prezinta in ORIGINAL, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire sau prin virament bancar in contul deschis A.U.I.P.U.S.P., deschis la Trezoreria Sector 1.Cuantumul ce se va retine in conditiile art. 278^1 din O.U.G. nr. 34/2006:4.904, 09 lei;Autoritatea contractanta va aplica prevederile art. 278^1 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul respingerii unei contestatii de catre Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor. Dovada constituirii garantiei de participare se va depune in original, impreuna cu Scrisoarea de inaintare, la sediul autoritatii contractante. In cazul ofertantilor care fac dovada faptului ca sunt I.M.M cuantumul garantiei de participare se reduce cu 50%.In situatia in care garantia de participare se constituie intr-o alta moneda decat RON, se va utliza cursul de schimb valutar comunicat de BNR valabil cu 5 zile inainte de data de depunere a ofertelor. Cuantumul garantiei de buna executie este de 5%din valoarea ctr subsecvent.Garantia de buna executie se constituieprintr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in conditiile art.90 alin.(1)din H.G. nr.925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in coditiile prevazute la art. 90 alin.(3)din H.G. nr.925/2006, cu modif si complet ult.Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a ctr subsecvent in conditiile de mai sus, cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data semnarii contractului subsecvent, sub sanctiunea rezilierii acestuia. Aut.contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prev art.91- 92 din H.G.nr.925/2006.In cazul unei asocieri, Scrisoarea de garantie va fi emisa integral in numele si pentru Liderul asocierii.Nu se admite prezentarea unor documente de garantare de buna executie comune cu alte investitii.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri bugetare-buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 - Declaratie privind calitatea de participant la procedura.Completarea Declaratiei privind calitatea de participant la procedura ? FORMULARUL nr.1(In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest formular). Cerinta nr. 2- Declaratie privind eligibilitatea Completarea Declaratiei privind eligibilitatea in conformitate cu FORMULARUL nr.2. incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest formular.In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art.186 si 190 din OUG 34/2006 si sustinatorii acestuia trebuie sa prezinte FORMULARUL.Cerinta nr. 3 -Declaratie pe proprie raspundere conform art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 aprobata cu
modificarile si completari prin Legea 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, completarea FORMULARULui nr. 4 Persoanele cu functie de decizie in organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie publica sunt Vlad Rosca, Mihail Dragos Badea, Manea Ionut, Virlan Florica, Mihai Dan Cucu, Ionela Raboj, Reli Dinu, Mary-Janne Iordache; Teodora Angelescu; Steluta Niculae; Gabriela Niculae; Iustina Florina Licoiu; Hoarta Gheorghe; Sorin Parvu; Liliana Grigore; Dana Monica Ilinca; Ioana Tudor; Marin Fanel; Laur Marian Mertea; Alina Aneta Dragomir; Cerinta nr. 4-Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006;1. Completarea Declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006 ? completare FORMULARUL nr.3.
2. Certificat de atestare fiscala(original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul) privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata datorate catre Bugetul consolidat de Stat care sa reflecte situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei care se depun ofertele.
3. Certificat de atestare fiscala(original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul) privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata datorate catre Bugetul Local de la sediul ofertantului care sa reflecte situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei care se depun ofertele.
Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii ? eliberate de autoritati din tara de origine(certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele autoritatii contractante. Documentele vor fi prezentate in original sau copie legalizata la care se va alatura traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa indeplineasca cerintele mai sus mentionate.
In cazul prezentarii unui angajament ferm din partea unui tert prinvind sustinerea, aceasta cerinta trebuie indeplinita si de tertul sustinator, insa numai in ceea ce priveste lit. a, c^1 si d de la art. 181 din OUG nr. 34/2006.Cerinta nr. 5 - Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr.310/2010 privind punerea in aplicare a Certificatul de participare la licitatii cu oferta independenta. Completarea Certificatului de participare la licitatie conform Ordin ANRMAP 314/2010 ? FORMULARUL nr.5
Cerinta nr. 6 - Cazierul fiscal si cazier judiciar pentru operatorul economic - original sau copie cu mentiunea ?conform cu originalul?, din care sa reiasa ca ofertantul nu are condamnari. Cerinta nr. 1 Ofertantul trebuie sa aiba dreptul legal de a desfasura activitatile care fac obiectului contractului ce va fi atribuit: la procedura au dreptul sa participe numai ofertanti ? persoane fizice/ juridice autorizate, conform procedurilor legale, in domeniul activitatii de contabilitate si consultanta fiscala .A. Persoane juridice romane: Trebuie sa prezinte: 1.Certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului, din care sa rezulte obiectele de activitate ale ofertantului, precum si faptul ca ofertantul nu se afla in procedura de insolventa sau incapacitate de plata in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul. Informatiile cuprinse in certificatul constatatortrebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC.
Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate a documentului in original sau in copie legalizata.2. Autorizatie de functionare a societatii de expertiza contabila, eliberata de C.E.C.C.A.R, in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.B. Persoanele fizice romane: 1. Certificat de Identificare Fiscala, in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.2. Autorizatie de exercitare a profesiei de expert contabil, eliberata de C.E.C.C.A.R, in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.C. Persoane fizice sau juridice straine: 1. Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, emise in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.2. Documente care dovedesc calitatea de calitatea de expert contabilDocumentele vor fi prezentate in i in traducere legalizata in limba romana.In cazul unei asocieri, aceste cerinte trebuie sa fie indeplinite de catre toti asociatii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Fisa de informatii generale privind cifra medie de afaceri globala Valoarea cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani sa fie de cel putin 1.124.088 lei fara TVA.Declaratie privind cifra de afaceri medie globala care vizeaza activitatea din ultimii 3 ani, in activitatea de contabilitate si consultanta fiscala.2.Pentru demonstrarea indeplinirii nivelului solicitat pentru cifra de afaceri se solicita bilanturile aferente ultimilor 3 ani financiari.Bilant contabil pe ultimii 3 ani financiari vizat si inregistrat de organele competente, (copie conform cu originalul).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind principalele prestari de servicii similare in ultimii 3 ani; Experienta similara a ofertantului se va demonstra in mod obligatoriu prin faptul ca in ultimii 3 ani, calculati pana la data limita a depunerii ofertelor, a prestat cel putin un contract sau maxim 3 contracte similare tipului de contract ce face obiectul prezentei proceduri, a carui/caror valoare cumulata sa fie de minim 500.000 lei fara TVA.Se va prezenta lista de servicii similare, cu valori, perioada, beneficiari, etc.Operatorul economic va prezenta documente/contracte/pv de receptie care sa confirme prestarea de servicii similare.Documentele vor avea mentiunea ?conform cu originalul?.
Declaratie privind personalul ce va fi angajat in contract, in original, in numar de7 specialisti si 5 experti.
Specialisti - 7 persoane- 8 (opt) ore/zi la dispozitia beneficiarului pana la data de finalizarea contractului.
Specialist 1- studiisuperioare de lunga durata in domeniul economic;experienta in contabilitatede minim 2 ani. Se vor prezenta: Diplome/certificate de studii recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului/CNFPA sau echivalent, documente din care sa reiasa experienta relevanta in domeniu (contracte de prestari servicii/contracte de munca/alte documente); C.V. Europass datat si semnat de catre titular. Declaratie de disponibilitate-Formularul nr.9
Specialist 2- studiisuperioare de lunga durata in domeniul economic;experienta in contabilitate de minim 2 ani. Se vor prezenta: Diplome/certificate de studii recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului/CNFPA sau echivalent, documente din care sa reiasa experienta relevanta in domeniu (contracte de prestari servicii/contracte de munca/alte documente); C.V. Europass datat si semnat de catre titular. Declaratie de disponibilitate-Formularul nr.9
Specialist 3- studiimedii in domeniul economic;experienta in contabilitate de minim 3 ani. Se vor prezenta: Diplome/certificate de studii recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului/CNFPA sau echivalent, documente din care sa reiasa experienta relevanta in domeniu (contracte de prestari servicii/contracte de munca/alte documente); C.V. Europass datat si semnat de catre titular. Declaratie de disponibilitate-Formularul nr.9
Specialist 4- studiimedii/superioare in domeniul economic;experienta in contabilitate de minim 6 luni. Se vor prezenta: Diplome/certificate de studii recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului/CNFPA sau echivalent, documente din care sa reiasa experienta relevanta in domeniu (contracte de prestari servicii/contracte de munca/alte documente); C.V. Europass datat si semnat de catre titular. Declaratie de disponibilitate-Formularul nr.9.
Specialist 5- studiimedii/superioare in domeniul economic;experienta in contabilitate de minim 3 ani. Se vor prezenta: Diplome/certificate de studii recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului/CNFPA sau echivalent, documente din care sa reiasa experienta relevanta in domeniu (contracte de prestari servicii/contracte de munca/alte documente); C.V. Europass datat si semnat de catre titular. Declaratie de disponibilitate-Formularul nr.9.
Specialist 6- studii medii/ superioare in domeniul economic;experienta in contabilitatede minim 6 luni. Se vor prezenta: Diplome/certificate de studii recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului/CNFPA sau echivalent, documente din care sa reiasa experienta relevanta in domeniu (contracte de prestari servicii/contracte de munca/alte documente); C.V. Europass datat si semnat de catre titular. Declaratie de disponibilitate-Formularul nr.9.
Specialist 7- studiimedii economice/tehnice;experienta ca gestionar/magazinerde minim 1 an. Se vor prezenta: Diplome/certificate de studii recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului/CNFPA sau echivalent, documente din care sa reiasa experienta relevanta in domeniu (contracte de prestari servicii/contracte de munca/alte documente); C.V. Europass datat si semnat de catre titular. Declaratie de disponibilitate-Formularul nr.9.
Expert 1
Expert contabil - 1 persoana cel putin 1 ora/zi, in functie de necesitatile prestarii serviciilor.Declaratie de disponibilitate-Formularul nr.9.Se vor prezenta: Diplome/certificate de studii recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului/CNFPA sau echivalent, carnet de membru CECCAR, vizat pe anul in curs, documente din care sa reiasa experienta relevanta in domeniu (contracte de prestari servicii/ contracte de munca/alte documente);C.V. Europass datat si semnat de catre titular.
Expert 2
Expert contabil- 1 persoana cel putin 1 ora /zi in functie de necesitatile prestarii serviciilor: - coordonator de echipa cu experienta dovedita prin detinerea unei functii de conducere de minim 2 ani, experientain contabilitate/expertiza contabila de minim 3 ani vechime. Declaratie de disponibilitate-Se completeaza Formularul nr.9; Se vor prezenta: Diplome/certificate de studii recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului/CECCAR, carnet de membru CECCAR, vizat pe anul in curs, documente din care sa reiasa experienta relevanta in domeniu (contracte de prestari servicii/contracte de munca/alte documente);C.V. Europass datat si semnat de catre titular.
Expert 3
Expert contabil - 1 persoana cel putin 1 ora /zi in functie de necesitatile prestarii serviciilor: - experienta ca expert contabil de minim 3 ani;Declaratie de disponibilitate-Formularul nr.9.Se vor prezenta: Diplome/certificate de studii recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului/CNFPA sau echivalent, carnet de membru CECCAR, vizat pe anul in curs, documente din care sa reiasa experienta relevanta in domeniu (contracte de prestari servicii/ contracte de munca/alte documente);C.V. Europass datat si semnat de catre titular.
Expert 4
Expert contabil /consultant fiscal- 1 persoana cel putin 1 ora /zi in functie de necesitatile prestarii serviciilor: - experientaminima de 3 ani vechimein contabilitate/expertiza contabila/ consultanta fiscala . Declaratie de disponibilitate-Se completeaza Formularul nr.9; Se vor prezenta: Diplome/certificate de studii recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului/ CECCAR/CCF, carnet de membru CECCAR/ CCF, vizate pe anul in curs, documente din care sa reiasa experienta relevanta in domeniu (contracte de prestari servicii/contracte de munca/alte documente);C.V. Europass datat si semnat de catre titular.
Expert 5
Expert evaluator - 1 persoana 1 ora /zi in functie de necesitatile prestarii serviciilor: - experienta in activitatea de evaluare dovedita cu acreditare ANEVAR in domeniul evaluarii proprietatilor imobiliare; Declaratie de disponibilitate-Formularul nr.9.Se vor prezenta: Diplome/certificate de studii recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului sau echivalent, carnet de membru ANEVAR vizat pe anul in curs, documente din care sa reiasa experienta relevanta in domeniu (contracte de prestari servicii/ contracte de munca/alte documente);C.V. Europass datat si semnat de catre titular.
Mentiuni:
- o persoana poate fi nominalizata pentru un singur post din cele enumerate mai sus;
- expertii nominalizati vor prezenta o lista cu alte angajamente, anterior asumate, pe intreaga perioada de derulare a acorduluicadru;
- la cererea autoritatii contractante ofertantul castigator va prezenta pentru personalul nominalizat in oferta urmatoarele:
contracte individuale de munca incheiate cu specialistii 1-7contracte individuale de munca /de colaborare pentru expertii 1-5-in cazul indisponibilitatii a unor persoane dintre cele nominalizate in Formularul nr. 8, acestea vor fi inlocuite numai cu persoane care indeplinesc cerintele de calificare minimale solicitate pentru resursele umane respective (pentru functia respectiva).
4. Declaratie privind lista asociatilor si a subcontractorilor si partea/ partile din contract care sunt indeplinite de acestia
Ofertantul va prezenta dovada ca are implementat un sistem de management al calitatii conform SR EN ISO 9001:2008 sau alte documente echivalente.
Ofertantul va prezenta dovada ca are implementat un sistem de management de mediu conform ISO14001:2004 sau alte documente echivalente.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.03.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.03.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.03.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Procedura de licitatie deschisa se va aplica integral prin mijloace electronice. In acest sens numai operatorii economici inregistrati in SEAP au dreptul de a transmite/depune oferta, conform prevederilor art. 16 din H.G. nr. 1660/2006.Daca se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea . In cazul in care uzeaza de dreptul prevazut anterior, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256>2 din OUG nr. 34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
AUIPUSP Sector 1 - Compartimentul Juridic si Resurse Umane
Adresa postala: Bulevardul Poligrafiei, nr.4, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014820, Romania, Tel. +40 213193251, Email: [email protected], Fax: +40 213193252
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.01.2013 16:03
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer