Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de suport tehnic privind organizarea de licitatii si de programe/seminarii de formare/perfectionare aferente acestei activitati


Anunt de participare (utilitati) numarul 124685/28.06.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APA CANAL 2000 S.A. PITESTI
Adresa postala:  B-DUL I.C.BRATIANU, NR.24, Localitatea:  Pitesti, Cod postal:  110016, Romania, Punct(e) de contact:  MIHAI VIOREL BURCUS, Tel. 0248 625050, Email:  [email protected], Fax:  0248 223540, Adresa internet (URL):  www.apa-canal2000.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala in subordinea Consiliului Local Pitesti
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de suport tehnic privind organizarea de licitatii si de programe/seminarii de formare/perfectionare aferente acestei activitati
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Sediul beneficiarului din Pitesti, jud. Arges, precum si alte locatii indicate de catre autoritatea contractanta
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 22, 620 si 386, 960EUR
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Cel putin 1 contract subsecvent/an, in perioada 2011 - 2015, functie de alocarile bugetare existente la nivelul autoritatii contractante.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Suport tehnic privind organizarea de licitatii prinasigurarea consultantei si expertizei de specialitate in scopul elaborarii/verificarii documentatiilor de atribuire si/sau aplicarii procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, asigurarea accesului la informatii/date statistice in domeniul achizitiilor publice pentru efectuarea analizelor si/sau rapoartelor de specialitate privind eficientizarea activitatii desfasurate de Serviciul Contracte Achizitii Publice (S.C.A.P.) , precum si din suport tehnic privind organizarea de programe si/sau seminarii de formare/perfectionare si instruire a personalului in domeniul achizitiilor publice privind obligatiile legale incidente la nivelul autoritatii contractante
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71356300-1 - Servicii de suport tehnic (Rev.2)
72321000-1-Servicii de baze de date cu valoare adaugata (Rev.2)
79420000-4-Servicii conexe managementului (Rev.2)
79951000-5-Servicii de organizare de seminarii (Rev.2)
79957000-7-Servicii de organizare de licitatii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
- Minim - un pachet compus din: suport tehnic privind organizarea de licitatii prinasigurarea consultantei si expertizei de specialitate in scopul elaborarii/verificarii documentatiilor de atribuire si/sau aplicarii procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica pentru un numar de 13 licitatii si prin asigurarea accesului la informatii/date statistice in domeniul achizitiilor publice pentru efectuarea analizelor si/sau rapoartelor de specialitate privind eficientizarea activitatii desfasurate de Serviciul Contracte Achizitii Publice (S.C.A.P.) pe o perioada de 12 luni, precum si din suport tehnic privind organizarea de programe si/sau seminarii de formare/perfectionare si instruire a personalului in domeniul achizitiilor publice privind obligatiile legale incidente la nivelul autoritatii contractante pentru un numar de 2 sesiuni, corespunzand valorii minime estimate a acordului - cadru calculata la suma de 22.620 Euro, fara TVA;
- Maxim - un pachet compus din: suport tehnic privind organizarea de licitatii prinasigurarea consultantei si expertizei de specialitate in scopul elaborarii/verificarii documentatiilor de atribuire si/sau aplicarii procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica pentru un numar de 52 de licitatii si prin asigurarea accesului la informatii/date statistice in domeniul achizitiilor publice pentru efectuarea analizelor si/sau rapoartelor de specialitate privind eficientizarea activitatii desfasurate de Serviciul Contracte Achizitii Publice (S.C.A.P.) pe o perioada de 48 luni, precum si din suport tehnic privind organizarea de programe si/sau seminarii de formare/perfectionare si instruire a personalului in domeniul achizitiilor publice privind obligatiile legale incidente la nivelul autoritatii contractante pentru un numar de 8 sesiuni, corespunzand valorii maxime estimate a acordului - cadru calculata la suma de 386.960 Euro, fara TVA;
Valoarea estimata fara TVA: intre 22, 620 si 386, 960EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garant. particip.: un instr. de garant. irevocabil emis de o soc. bancara ori de o soc. de asig.;sau OP in contul RO32RZBR0000060003362322, Raiffeisen Bank Pitesti, suma 32.821 lei sau 7.739 Euro;
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local si alte fonduri legal constituite
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, conform art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006-Formularul nr. 1 Cazierului judiciar si Cazierului fiscal pentru societate si pentru administrator/administratorii acesteia Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006-Formularul nr. 2. Prezentarea Certificatului eliberat de Administratia Finantelor Publice din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile fiscale de plata catre bugetul de stat, valabil la data deschiderii ofertelor. Prezentarea Certificatului eliberat de Autoritatile Publice Locale din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile de plata catre bugetul local, valabil la data deschiderii ofertelor.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului
Autorizatie emisa de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor (C.N.F.P.A.) ? Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerul Educatiei si Cercetarii prin care se atesta inregistrarea in Registrul National al Furnizorilor de Formare Profesionala a adultilor si dreptul de organizare a programelor de perfectionare pentru calificarea/ocupatia ?Expert Achizitii Publice? ? cod C.O.R. 241940.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prez. Inf. gen. aferente anilor 2008, 2009 si 2010- Formularul nr. 3. Prez. bilanturilor contabile, pe ultimii 3 ani (2008, 2009 si 2010). Nivel minim: Media cifrei de afaceri a ofertantului pe ultimii trei ani (2008, 2009, 2010) trebuie sa fie egala sau mai mare cu suma de 820.549 Lei sau 193.480 Euro. Dovada prin mijloace agreate de banca operatorului economic/alta institutie bancara prin care se confirma ca acesta are acces la forme de finantare neconsumate/are un cash-flow (linie de credit/depozite la termen) necesare pentru sutinerea prestarii serviciilor care fac obiectul contractelor subsecvente si suficiente pentru sutinerea prestarii serviciilor care fac obiectul contractelor subsecvente, de cel putin 381.690 Lei sau 90.000 Euro din care suma de cel putin 190.845 Lei sau 45.000 Euro sa fie alocata pentru o perioada de min. 6 luni pentru indeplinirea viitoarelor contracte subsecvente, independent de alte angajamente contractuale ale operatorului economic.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista priv.princ. serv. prest. in ultimii 3 ani (2008, 2009 si 2010)-Form. 4. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat in ultimii 3 ani in cadrul unuia sau mai multor contr. similare, serv. de nat.celor prev. in caietul de sarcini, a caror val. cum. sa fie de min. 410.274 Lei sau 96740 Euro si care sa fi acoperit prin obiectul lor cel putin urmat. tipuri de activitati: i.analiza nevoilor/problemelor legate de proc. de achizitie si formularea de solutii (in conf. cu prev.legale aplicabile); ii.asist. de spec. pe parcursul derularii proc. de achiz. (atat in etapa premergatoare initierii proc. cat si pe parcursul eval. ofertelor), inclusiv privind elab.doc. procedurale pe parcursul aplic. proced. de achiz.; iii. servicii de colectare a datelor/infor. ref. la contr. de achizitie in scopul desf. activitatii de implem./eficientizare a proc.de implem. a unor proiecte;iv. serv.priv.interp. legislatiei nat. si/sau comunitare priv.achiz.pub.; v. serv.de evaluare/verificare a conformitatii documentatiilor de atribuire a contr. de achizitie/procesului de achizitie, precum si a doc. procedurale intocmite pe parcursul aplic. proced.de achizitie (dpdv al conformitatii cu prev. legisl. in vigoare in dom. achiz. publ.); vi. serv.de organiz. a unor ses.de instr./progr./cursuri /seminarii de form. si/sau perfect.. Recom. / certif.const.din partea benef. acestuia pt cel putin unul dintre contr.prez. in scopul demonstrarii cerintei privind experienta similara. Declaratie ref. la echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indepl. coresp. a cont. de servicii- Form. 5
Ofertantul tb sa faca dov. ca are in dotarea sa sau dispune de urmat. tipuri de echipam.: -cel putin 2 autovehicule prin intermediul carora se va asigura deplasarea echipei de experti la sediul autoritatii contractante / locatiile indicate de aceasta in vederea realizarii misiunilor de verificare la fata locului; -cel putin 2 calc. PC tip laptop; -facilitati nec. ptimprimare, multiplicare si scanare a documentelor inclusiv planse proiecte (formate > A3); -facilitati de comunicatii mobile voce si date.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Punctaj maxim
1.
Pretul ofertei
50%
50
Descriere: Componenta financiara
2.
Atributiile si responsabilitatile expertilor pentru ducerea la indeplinire in cele mai bune conditii activitatilor si obtinerea rezultatelor asteptate
10%
10
Descriere: Conform documentatiei de atribuire.
3.
Termenul de mobilizare a expertilor, calculat de la data transmiterii unei solicitari scrise din partea autoritatii contractante
10%
10
Descriere: Conform documentatiei de atribuire.
4.
Identificarea si prezentarea problemelor care pot afecta derularea procedurilor de atribuire aplicate pe parcursul prestarii serviciilor de suport tehnic privind organizarea de licitatii.
5%
5
Descriere: Conform documentatiei de atribuire.
5.
Solutiile propuse pt remedierea/diminuarea/eliminarea problemelor care pot afecta derularea proc. de atrib. aplicate pe parcursul prestarii serv. de suport tehnic privind organizarea de licitatii.
5%
5
Descriere: Conform documentatiei de atribuire.
6.
Functionalitatile tehnice ale solutiei ofertate pentru asigurarea accesului la baze de date cu valoare adaugata.
15%
15
Descriere: Conform documentatiei de atribuire.
7.
Descrierea facilitatilor suport (backstopping ? servicii de asistenta si sprijin in caz de urgente, logistica, administrativ, etc.) pe care of. le pune la dispoz., in scopul realiz.activ. propuse
5%
5
Descriere: Conform documentatiei de atribuire.
Punctaj maxim componenta tehnica: 50
Pondere componenta tehnica: 50 %
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.07.2011 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.07.2011 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.07.2011 18:00
Locul: S.E.A.P.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Continuare sectiune III.1.1)Gar.de buna executie de 5% din val. fiec. contr.subsecv.incheiat.- instr. de garant. irevocabil emis de o soc. bancara ori de o soc. de asig, sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in cod. prev.la art. 90 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006. Suma initiala va fi de 0, 5% din pretul contractului.Continuare sectiune II.1.6): 80521000-2 - Servicii privind programele de formareContinuare sectiune III.2.3)Decl. priv. pers. resp. pt indepl. contr., impreuna cu informatiile referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea acestuia pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii-Form.6.Of.tb sa faca dov. ca disp.de cel putin urmatorul pers.de specialit. necesar pentru indepl. contr., conform profilului descris in caietul de sarcini: - Expert cheie nr. 1 (manager de proiect/coordonator de echipa + adjunct) ? 2 experti; - Expert cheie nr. 2 (expert achizitii publice ? legislatie nationala) ? 3 experti; - Expert cheie nr. 3 (expert achizitii publice ? legislatie europeana/acquis comunitar) ? 1 expert; - Expert cheie nr. 4 (consilier juridic) ? 2 experti; - Expert cheie nr. 5 (expert tehnic inginer constructor constructii civile/ hidrotehnice) ? 1 expert. Prezentarea Angajamentului ofertantului privind resursele umane ca -Formularul nr. 8.Acordul de asociere-daca e cazulLista cuprinzand subcontractantii cu specializarea acestora-Form.9Certif. ISO 9001 sau certificate echivalenteDeclaratie pe proprie raspundere conform careia operatorul economic se angajeaza sa tina cont de toate obligatiile referitoare la conditiile de munca conform legislatiei in vigoare, precum si la conditiile care stau la baza implementarii sistemului management al solidaritatii sociale, la elaborarea ofertei si sa respecte aceste conditii pe parcursul indeplinirii contractului.Certif. ISO 27001 sau certificate echivalente
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatilor
Adresa postala:  Str. Stravropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. +4 (021) - 310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  +4 (021) - 310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu art. 256² din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Contracte Achizitii Publice
Adresa postala:  I.C. BRATIANU 24A, Localitatea:  PITESTI, Cod postal:  110004, Romania, Tel. 0248/ 222 445, Email:  [email protected], Fax:  0248/ 222 445, Adresa internet (URL):  www.apacanal2000.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.06.2011 13:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer