Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE SUPRAVEGHERE A EXECUTIEI LUCRARILOR PRIN DIRIGINTI DE SANTIER AUTORIZATI PENTRU CONTRACTUL DE PROIECTARE SI LUCRARI,, Reconstructia ecologica in polderul Zaghen din rezervatia Biosferei Transfrontaliere Delta Dunarii Romania/Ucraina? SMIS-C


Anunt de participare numarul 144246/11.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Tulcea
Adresa postala: Strada Pacii, nr.20, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820033, Romania, Punct(e) de contact: U.A.T. Municipiul Tulcea, Tel. +40 240511992, In atentia: IACOB MARIA, Email: [email protected], Fax: +40 240517736, Adresa internet (URL): primaria-tulcea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE SUPRAVEGHERE A EXECUTIEI LUCRARILOR PRIN DIRIGINTI DE SANTIER AUTORIZATIPENTRU CONTRACTUL DEPROIECTARESI LUCRARI, , Reconstructia ecologica in polderul Zaghen din rezervatia Biosferei Transfrontaliere Delta Dunarii Romania/Ucraina? SMIS-CSNR 36276
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: MUNICIPIUL TULCEA
Codul NUTS: RO225 - Tulcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului este prestarea serviciului desupraveghere a executiei lucrarilor prin diriginti de santier autorizati pentru contractul de proiectare si executie lucrari , , Reconstructia ecologica in polderul Zaghen din rezervatia Biosferei Transfrontaliere Delta Dunarii Romania/Ucraina? SMIS-CSNR 36276 prin realizarea urmatoarelor activitati:
- Administrarea si managementul contractului de proiectare siexecutie lucrari;
- Supervizarealucrarilor -Inginerul FIDIC;
- Activitati post constructie.Natura serviciilor care trebuie furnizate sunt:
? Asistenta tehnica pentru Beneficiarin managementul contractului deproiectare si executie lucrari si sprijin pentru echipa de implementare a proiectului;? Monitorizarea si supervizarea lucrarilor de constructii conform prevederilor legislatiei romane in vigoare (Legea nr.10/1995 si Ordinul 1496/2011 cu modificarile si completarile ulterioare).
Serviciul desupraveghere a executiei lucrarilor prin diriginti de santier autorizati se va presta pe durata de 104 luni calendaristice care cuprinde perioada de proiectare si executie lucrari care este de 32 luni si perioada de notificare a defectelor( garantia de buna executie a contractului de proiectare si executie lucrari) care este de maxim 72 luni.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71521000-6 - Servicii de supraveghere a santierului (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Obiectul contractului este prestarea serviciului desupraveghere a executiei lucrarilor prin diriginti de santier autorizati pentru , , Reconstructia ecologica in polderul Zaghen din rezervatia Biosferei Transfrontaliere Delta Dunarii Romania/Ucraina? SMIS-CSNR 36276 prin realizarea urmatoarelor activitati:
- Administrarea si managementul contractului de proiectare siexecutie lucrari;
- Supervizarealucrarilor -Inginerul FIDIC;
- Activitati post constructie.Valoarea estimata a contractului fara TVA este de 730.898, 27 lei (valoarea cuprinde si cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute astfel cum acestea au fost definite de proiectant in Devizul general in valoare de 66.445, 30 lei)
Valoarea estimata fara TVA: 730, 898.27RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
104 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei pentru participare: 9.000, 00 lei (pentru a beneficia de reducerea cu 50% a garantiei se va prezenta declaratie pe propria raspundere ca societatea se incadreaza in IMM) Modul de constituire a garantiei pentru participare: a)Scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante?FORMULARUL1. b)Ordin de plata in contul autoritatii contractante RO56TREZ6415006XXX000145 Trezoreria Municipiului Tulcea. c)Lichiditati depuse la serviciul Taxe si Impozite Municipiul Tulcea. d)Instrument de garantare emis de o societate de asigurari Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. Echivalenta leu/alta valuta se va face la cursul comunicat de BNR la data publicarii in SEAP A Invitatiei de participare. In cazul in care pe parcursul procedurii ofertantul a depus o contestatie la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si aceasta i-a fost respinsa, autoritatea contractanta are dreptul de a retine suma de 4.444, 45 lei din cuantumul garantiei de participare, conform art. 278ยน, alin. (1) din OUG 34 /2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Daca scrisoarea de Garantie Bancara/ Instrumentul de garantare emis de o societate de asigurari nu asigura autoritatea contractanta impotriva riscurilor descrise la art.87 din HG 925/2006 actualizata precum si de cel prevazut la art 278^1 din OUG 34/2006 actualizat, oferta va fi respinsa in temeiul art. 33(3) lit. b din HG 925/2006 actualizata Garantia de buna executie este de 5% din valoarea contractului de servicii, fara TVA. Modul de constituire va fi specificat de catre ofertant in oferta sa alegandu-se din urmatoarele forme: Scrisoare de garantie bancara de buna executie, Instrument de garantare emis de o societate de asigurari sau retineri succesive din sume datorate pentru facturi partiale si finalecaz in care ofertantul are obligatia de a deschide un cont de disponibil la Trezoreria Statului conform art. 90 alin (3) din HG 925/2006 actualizata. In conformitate cu Legea nr.346/2004, modificata si completata prin OG 27/2006 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, IMM ? urile beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriul legat de garantia de buna executie.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FEDR, bugetul de stat, bugetul localProiectul este finantat prin Programul Operational Sectorial ?Mediu
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratii privind eligibilitateaModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
1.Declaratie privind eligibilitatea in conformitate cu FORMULARUL 2? incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest formular
In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art.186 si 190 din OUG 34/2006 si sustinatorii acestuia trebuie sa prezinte FORMULARUL 2Cerinta nr. 2
Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
1.Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? FORMULARUL 3
(In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest formular.)
Cerinta nr. 3Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 in conformitate cu OUG nr.34/2006
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii1. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006 ? completare FORMULARUL 42. Certificat de atestare fiscala eliberat de Administratia financiara privind achitarea catre Bugetul Consolidat al Statului a obligatiilor de plata, din care sa reiasaca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.3.Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale emis de autoritatile locale din care sa reiasaca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.(formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara in care candidatul/ofertantul este rezident).Pentru datorii scadente se accepta prezentarea de inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensatiilor, aprobate de catre organele competentein domeniu.Ofertantul/candidatul care are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele si nu prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensatiilor va fi exclus din procedura.Certificatele de atestare fiscala , se depunin oricare dintre formele:
- original;
- copie legalizata;
- copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".
Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii ? eliberate de autoritati din tara de origine ( certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente ) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele autoritatii contractante.Documentele vor fi prezentate in original sau copie legalizata la care se va alatura traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte FORMULARUL 4 si Certificatele de atestare fiscala
In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art.186 si 190 din OUG 34/2006 si sustinatorii acestuia trebuie sa prezinte FORMULARUL 4 completat pentru punctele a), c) si d) respectiv ca nu se incadreaza in prevederile de la art. 181 lit.a), c^1 si d) OUG 34/2006
Cerinta nr. 4Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr.314/2010 privind punerea in aplicare a Certificatul de participare la licitatii cu oferta independentaModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
1. Certificatul de participare la licitatie conform Ordin ANRMAP 314/2010 ? FORMULARUL 5(In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest formular.)
Cerinta nr. 5 Declaratie pe proprie raspundere conform art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 aprobata cu modificarile si completari prin Legea 337/2006, cu modificarile si comletarile ulterioare
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
1. Declaratie pe proprie raspundere conform art. 69^1 din OUG 34/2006 aprobata, cu modificarile si completarile ulterioare ? FORMULARUL6
In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest formular.
In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art.186 si 190 din OUG 34/2006 si sustinatorii acestuia trebuie sa prezinte FORMULARUL 6
FORMULARUL 6 va fi prezentat si de subcontractanti (daca este cazul) Persoanele cu functie de decizie inorganizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie publica
Dr ing. Constantin Hogea- Primarul Municipiului Tulcea;
ing. Sacu Stere ? Viceprimar Municipiul Tulcea;
Iordache Marcel ? Viceprimar Municipiul Tulcea;
Blejan George - Aminstrator Public Municipiul Tulcea
Mihalca Bogdan -Arhitect sef
ec. Muhulet Alina- Director economicec Moise Marioara- Sef serviciu Buget Contabilitate
ing. Iacob Maria- Sef Serviciu Dezvoltare Investitii;
ing. Chesca Rodica- Consilier 1 - Serviciul Dezvoltare Investitii
ing. Iosefides Ilie - Consilier 1 - Serviciul Dezvoltare Investitii
Sing. Buliga Elisaveta- Referent Specialitate Serviciul Mangementul Proiectelor cu finnatare Externa
Ecolog . Gafar Sabri- Consilier 1 - Serviciul Dezvoltare Investitiiec. Tunsu Mariana- Sef Birou Marketing, Achizitii, Licitatiiec. Barbu Oana- inspector - Birou Marketing, Achizitii, Licitatii
Paraschiv Luminita ?Inspector specialitate Serviciul Mangementul Proiectelor cu finnatare Externa
Jr. Ciobanu Anamaria- Birou Contencios Administrativ
Jr. Hristu Stanca- Birou Contencios Administrativ
Jr. Visoiu Daniela- Birou Contencios Administrativ
Popescu Narcis-Ovidiu -Sef Serviciu Gospodarie Comunala
Banescu Cristina- Inspector de specialitate- Serviciul Gospodarie Comunala
Verban Elena - Carmen Inspector- Serviciul Gospodarie Comunala
Condrat Maria Referent I A ? Serviciul Gospodarie Comunala
SechilaOvidiu Cristian Inspector- Serviciul Gospodarie Comunala
Vilcu Edmond - Andrei Inspector- Serviciul Gospodarie Comunala
Sevastian Andreea- Inspector specialitate Serviciul Mangementul Proiectelor cu finnatare Externa
Membrii Consiliului Local Tulcea
1.Ampleev Andrian
2.Anton Valeriu
3.Chistruga Corneliu Petre
4.Constantin Dumitru
5.Draniceanu Daniel
6.Frandes Claudia Alina
7.Gafar Cantimir
8.Iordache Marcel
9.Luca Andaluzia
10.Mihail Anatoli
11.Nedelcu Ion
12 Pavel Viorica
13.Pericleanu-Grigore Ciprian
14.Radu Valentina
15.Silivestru Ana Elena
16.Tiu Gabriel Dorin
17.Vizauer Lavinia
18.Valcu Dumitru
19.Sacu Stere
20.Mazureac Ionela
21.Badescu Marian Claudiu Cerinta nr. 1
Certificat constatator ONRC
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului si Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, in original sau copie lizibila conform cu originalul cu semnatura si stampila ofertantului, din care sa rezulte ca ofertantul are obiectul deactivitate necesar desfasurarii activitatii ofertate.Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelorPersoane juridice/fizice romaneCertificat constatator emis de Oficiul Registrului si Comertului de pe langa Tribunalul teritorial ?copie lizibilacumentiunea ?conform cu originalul?Pentru persoanele juridice/fizice straine ? documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul/candidatul este rezident, fiind traduse in limba romana ? traducere autorizata si legalizata.
(In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest formular.) Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, va prezenta pentru conformitate Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului si Comertului in original sau copie egalizata, la cererea Comisiei de evaluare a ofertelor.)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Informatii generale, cu declararea Mediei cifrei de afaceri globale din cel mult ultimii3 ani :2010, 2011, 2012.
Ofertantiivor prezentacopii lizibile cumentiunea ?conform cu originalul? pentru documentele depuse pentru sustinerea informatiilor privind Media cifrei de afaceri globale din cel mult ultimii3 aniOfertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate si legalizate ale documentelor solicitate mai sus.
In cazul unei asocieri , fiecare asociat trebuie sa prezinte aceste documente.Cerinta minima: Media cifrei de afaceri globala din cel mult ultimii3 ani trebuie sa fie minim 1.000.000, 00 lei.In cazul unei asocieri, cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulatIn cazul ofertantilor nerezidenti valorile vor fi exprimate in lei, la cursul mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv.In cazul in care ofertantul este o asociere, pentru a beneficia de reducerea cerintei privind valoarea minima a cifrei medii de afaceri la 50 % fiecare asociat trebuie sa se incadreze in categoria IMM, conform Legii nr.346/2004.
Ofertantul individual sau ofertantii asociati, care solicita reducerea cerintei privind valoarea minima a cifrei medii de afaceri la 50% vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea 346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinireSe se va completaFORMULARUL7 INFORMATII GENERALE(In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest formular).Copii lizibile cumentiunea ?conform cu originalul? pentru documentele solicitateDeclaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea 346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Declaratie privind lista principalelor serviciisimilareprestate in ultimii 3 ani, continand valori, durata prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privatiAutoritatea contractanta solicita ca cerinta minima obligativitatea prezentarii pentru experienta similara: - a maximtreicontractecu o valoare cumulata egala sau mai mare decat o valoare minima impusa de500.000lei si al carui obiect a fost prestarea servicii de asistenta tehnica/ supervizarepentru implementarea unor proiecte avand ca obiect executie lucrariconstructii hidrotehnice sauproiectare si executielucrariconstructii hidrotehnice;Atunici cand contractele sunt exprimate in alta moneda decat leul, echivalemta leu/alta moneda va fi efectuata la cursul mediu anual comunicat de BNR pentru moneda respectiva.(In cazul unei asocieri cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.)Pentru sustinerea experientei similare se vor prezenta:
certificate /documente constatatoare sau recomandari sauproces verbal de receptieprin care sa se confirme prestarea serviciilor la valoarea minima impusa, continand referiri la: beneficiarul contractului; tipul serviciilor prestate ; perioada in care s-a realizat contractul; valoarea contractului.
Cerinta nr. 2
DECLARATIE PRIVINDECHIPAMENTELE TEHNICE SI ALTE MIJLOACE FIXE PE CARE CANDIDATUL /OFERTANTUL SE ANGAJEAZA SA LE UTILIZEZE PENTRU INDEPLINIREA CONTRACTULUI
Cerinta nr. 3
Informatii referitoare la efectivele medii anuale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani
Cerinta nr. 4
Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant
Prestatorul de Servicii desupraveghere a executiei lucrarilor prin diriginti de santier autorizati are obligatia sa asigureminim urmatorulpersonal calificat pentru executia prezentului contract:
1) Inginer (liderul echipei de experti ai prestatorului)Persoana propusa trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
-absolvent studii superioare in Constructii Hidrotehnicesi o experienta generala de minim 5 ani ;
- experienta relevanta in cel putin un contract de asistenta tehnica/supervizarecare a avut ca obiectproiectare si executie lucrari constructii hidrotehnice sau executie lucrariconstructii hidrotehnice.
- cunostinte bune de operare PC, Word, Excel.Se va prezenta:
a)CV?uri?FORMULARUL 13, in original;
b) copii ?conform cu originalul? ale diplomelor de studiic)copii ?conform cu originalul? dupa documente relevante prin care sa faca dovada ca persoana propusa a participat in cel putin un contract de asistenta tehnica/supervizarecare a avut ca obiect proiectare si executie lucrari constructii hidrotehnice.(aceste documente se vor solicita ofertantului potential castigator).2) un diriginte de santieratestat in domeniul 5.2 Lucrari hidrotehnice Categoria de importanta C- autorizatie valabila la datalimita de depunere a ofertelor;
Persoana propusa trebuie sa aiba cunostinte bune de operare PC, Word, Excel.3) un diriginte de santieratestat in domeniul 6. Constructii edilitare si gospodarie comunala- autorizatie valabila la datalimita de depunere a ofertelor;
Persoana propusa trebuie sa aiba cunostinte bune de operare PC, Word, Excel.4) un diriginte de santieratestat in domeniul 3. Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu subdomeniul3.3 Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu, de interes local- autorizatie valabila la datalimita de depunere a ofertelor;
Persoana propusa trebuie sa aiba cunostinte bune de operare PC, Word, Excel....5) un diriginte de santieratestat in domeniul 7. Lucrari de imbunatatiri funciare -autorizatie valabila la datalimita de depunere a ofertelor;
Persoana propusa trebuie sa aiba cunostinte bune de operare PC, Word, Excel.
Dirigintii de santiertrebuie sa fie autorizaticonform Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier stabilita prin Ordinul nr. 1496/20112011 cu modificarile si completarile ulterioare sau echivalent
.
Se va prezenta:
a)CV?uri?FORMULARUL 13, in original;
b) copii ?conform cu originalul? ale autorizatiilor
c) Declaratie de angajament alpersoanelor responsabile cu indeplinirea contractului care nu sunt angajati ai ofertantului ? FORMULARUL 14, in original sau copii ? conform cu originalul? a contractului de muncaa persoanelor responsabile cu indeplinirea contractului care sunt angajati ai ofertantului.(aceste documente se vor solicita ofertantului potential castigator).
6) un Coordonator in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii - persoana fizicaabsolvent al Programului de formare specifica de coordonator in materie de securitate si sanatate si a cursului de actualizare la fiecare 3 aniconform cu prevederile Ordinului 242/2007 actualizatSe va prezenta:
a)CV ? uri ? FORMULARUL 13, in original;
b)copie ?conform cu originalul? dupa atestat Coordonator in materie de securitate si sanatatec) Declaratie de angajament alpersoanelor responsabile cu indeplinirea contractului care nu sunt angajati ai ofertantului ? FORMULARUL 14, in original sau copii ? conform cu originalul? a contractului de muncaa persoanelor responsabile cu indeplinirea contractului care sunt angajati ai ofertantului.(aceste documente se vor solicita ofertantului potential castigator).
Cerinta nr. 5
Informatii privind subcontractantii/asociatii
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune candidatura sau oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea, conform art.44 din OUG nr.34/2006 actualizata
Oferta trebuie sa cuprinda un contract de asociere in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige sa primeasca instructiuni de la si in numele tuturor asociatilor, individual si colectiv, si ca liderul asociatiei este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea Contractului.Ofertantul castigator, in cazul in care este format dintr-o asociatie la care participamai multe persoane juridice sau fizice, se obliga salegalizeze asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Beneficiarului, inainte de data semnarii contractului
Cerinta nr. 1
Informatii privind standardele de management al calitatiiCerinte minime: Obligativitatea prezentarii certificat conform standardelor SR EN ISO seria 9001sau echivalent.
(In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte certificat conform standardelor SR EN ISO seria 9001sau echivalent pentru partea de contract pe care o realizeaza).
Nu se admit ofertanti in curs de certificare
Cerinta nr. 2
Informatii privind standardele de management al managementului de mediu
Cerinte minime: Obligativitatea prezentarii certificat conform standardelor ISO 14001 sau echivalent.
(In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte certificat conform standardelor ISO 14001 sau echivalent pentru partea de contract pe care o realizeaza).Nu se admit ofertanti in curs de certificare
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Declaratie pe proprie raspunderecompletata in conformitate cuFORMULARUL 8 - Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii similare in ultimii 3 ani(In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest formular.)Pentrucontractul/contractele propuse ca experienta similara ofertantul va completa FORMULARUL 9Copii ? conform cu originalul? pentru documentele solicitateSe va completa FORMULARUL 10-DECLARATIE PRIVINDECHIPAMENTELE TEHNICE SIALTE MIJLOACE FIXE PE CARE CANDIDATUL /OFERTANTUL SE ANGAJEAZA SA LE UTILIZEZE PENTRU INDEPLINIREA CONTRACTULUISe va completa FORMULARUL 11DECLARATIE REFERITOARE LA EFECTIVELE MEDIIANUALE ALE PERSONALULUIANGAJAT SI AL CADRELORDE CONDUCERE IN ULTIMII 3 ANISe va completaFORMULARUL 12 - INFORMATII PRIVIND PERSONALUL CE VA FI ANGAJAT INCONTRACT PENTRU PRESTAREA SERVICIILORSe vorprezenta: copii ?conform cu originalul? ale documentelor solicitate.(aceste documente se vor solicita ofertantului potential castigator).Se va completaFORMULARUL 12 - INFORMATII PRIVIND PERSONALUL CE VA FI ANGAJAT INCONTRACT PENTRU PRESTAREA SERVICIILORSe vorprezenta: copii ?conform cu originalul? ale documentelor solicitate.(aceste documente se vor solicita ofertantului potential castigator).Se solicita , completarea FORMULARULUI 15DECLARATIE PRIVIN PARTEA/PARTILE DIN CONTRACTCARE SUNT INDEPLINITE DE SUBCONTRACTANTI /ASOCIATISI SPECIALIZAREA ACESTORASe solicita , completarea FORMULARULUI 16INFORMATII PRIVIND ASOCIEREASe solicita , completarea FORMULARULUI 17ACORD DE ASOCIEREAcordul de asociere va indica participarea fiecaruia la prestarea seviciului si tipul de servicii care urmeaza a fi executate de fiecare dintre parteneri in cadrul parteneriatului.Modificarea numelui, a atributiilor sau a liderului nu se vor face pe perioada contractului fara aprobarea scrisa a achizitorului. Liderul partenerului va fi autorizat sa isi asume angajamente si va primi instructiuni pentru si din partea oricaruia si a tuturor partenerilor in cadrul parteneriatului si intreaga prestare a contractului, inclusiv plata, se va face exclusiv cu partenerul responsabilCopii ? conform cu originalul? dupa dupa documentulsolicitatCopii ? conform cu originalul? dupa dupa documentulsolicitat
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.07.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.08.2013 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.08.2013 13:00
Locul: U.A.T. MUNICIPIUL TULCEA, STR PACII NR. 20, MUNICIPIUL TULCEA JUDETUL TULCEA, ETAJ 1, CAMERA 101
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare a ofertelor, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor si observatori UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul este finantat prin Programul Operational Sectorial ?Mediu?Axa: Axa prioritara4 ?Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii?Domeniu major de interventie ? Dezvoltarea infrastructurii si planurilor de management pentru protejarea biodiversitatii si retelei Natura 2000.
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana, legalizata la notariat.In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale autoritatea contractanta vasolicita ofertantilor care au oferit preturi egale o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul final cel mai scazut. Autoritatea Contractanta are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica conform , art 209 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare..Incazul in care, in conformitate cu prevederile art. 186 si 190 din OUG 34/2006, ofertantulisi demonstreaza situatia economica si financiaraori capacitatea tehnica si/sau profesionala prin prezentarea unui angajament de sustinere din partea unui tert, , sustinatoriinu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 69^1, art.180, art.181 lit.a), lit.c^1 si d) din O.U.G. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.In acest sens, sustinatorii, vor completa FORMULARUL 2, FORMULARUL 4 (pct. a), pct. c), pct.d), FORMULARUL 6, care se va prezenta in original.Angajamentul ferm al sustinatoruluise va prezenta in forma autentica(incheiat in fata notarului), Se vor folosi formulare atasate (FORMULARUL 18 si ORMULARUL 19, inclusiv Anexele 1 si 2 ale FORMULARULUI 19, (daca este cazul).Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare solicitate ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere conform art.11 alin (40)HGR 925/2006 actualizata.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierilor semnate electronc, program disponibil gratuit pe site-urile furnzorilor de semnatura electronica. Durata contractului deSERVICII DE SUPRAVEGHERE A EXECUTIEI LUCRARILOR PRIN DIRIGINTI DE SANTIER AUTORIZATIPENTRU CONTRACTUL DEPROIECTARESI LUCRARI , ,Reconstructia ecologica in polderul Zaghen din rezervatia Biosferei Transfrontaliere Delta Dunarii Romania/Ucraina? SMIS-CSNR 36276? este de 104 luni determinata astfel: -32 luni durata contractuluide proiectare si executie lucrari , ,Reconstructia ecologica in polderul Zaghen din rezervatia Biosferei Transfrontaliere Delta Dunarii Romania/Ucraina? SMIS-CSNR 36276?- 72 luni perioada de garantie acordata lucrarilor ( perioada de notificare a defectelor) , perioada maxima impusa prin caietul de sarcini in procedura de achizitie a contractului de proiectare si executie lucrari , ,Reconstructia ecologica in polderul Zaghen din rezervatia Biosferei Transfrontaliere Delta Dunarii Romania/Ucraina? SMIS-CSNR 36276?
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art.256 indice 2 din OUG 34/2006 actualizata
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
U.A.T MUNICIPIUL TULCEA
Adresa postala: Strada Pacii, Nr.20, Localitatea: TULCEA, Cod postal: 820033, Romania, Tel. +40 240511440, Email: [email protected], Fax: +40 240517736, Adresa internet (URL): www.primaria-tulcea.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.06.2013 10:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer