Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de supraveghere a lucrarii de realizare a sistemelor de alimentare cu apa


Anunt de participare numarul 130526/19.09.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL HARGHITA
Adresa postala:  Piata Libertatii Nr. 5, Localitatea:  Miercurea-Ciuc, Cod postal:  530140, Romania, Punct(e) de contact:  Compartimentul de achizitii publice, Tel. 0266-207720, Email:  [email protected], Fax:  0266-207725, Adresa internet (URL):  www.judetulharghita.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de supraveghere a lucrarii de realizare a sistemelor de alimentare cu apa
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Localitatile: Obranesti, comuna Ulies, Arvateni, comuna Feliceni, Matiseni, comuna Mugeni, Inlaceni comuna Atid, Firtanus, comuna Avramesti si Mujna, comuna Darjiu, Judetul Harghita
Codul NUTS: RO124 - Harghita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de supraveghere a lucrarii ?Realizarea sistemelor de alimentare cu apa in localitatile: Obranesti comuna Ulies, Arvateni comuna Feliceni, Matiseni comuna Mugeni, Inlaceni comuna Atid, Firtanus comuna Avramesti - etapa II si Mujna comuna Darjiu?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de supraveghere a lucrarii ?Realizarea sistemelor de alimentare cu apa in localitatile: Obranesti comuna Ulies, Arvateni comuna Feliceni, Matiseni comuna Mugeni, Inlaceni comuna Atid, Firtanus comuna Avramesti - etapa II si Mujna comuna Darjiu?
Valoarea estimata fara TVA: 5, 274.5RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare: 100 lei. Garantie de buna executie: 10% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta; Declaratie privind eligibilitatea; Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006;Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006; Certificat constatator emis de ORC (valabil la data deschiderii ofertelor), in original sau copie legalizata, sau copie conform cu originalul stampilat si semnat de persoana autorizata;
Cerinta minima de calificare: Obiectul de activitate al ofertantului sa includa si domeniul de activitate aferent obiectului contractului ? activitati de supervizare a lucrarilor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale - cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani, in domeniul de activitate aferent obiectului contractului;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita completarea: Formularului nr. 6, Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, Formularului nr. 7, Declaratie privind efectivele medii anuale al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.
Ofertantul trebuie sa faca dovada existentei a cel putin a unui contract de supraveghere similara ca valoare si complexitate, prestate in ultimii 3 ani.
Se solicita: prezentarea cel putin a unei recomandari sau a unui document constatator privind indeplinirea contractului, pentru servicii similare ca natura, valoare si complexitate.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de personal atestat sau are incheiat contract valabil cu personal atestat, insemnand existenta unui diriginte de santier atestat I.S.C. pentru dirigentie de santier in domeniul constructiilor pentru lucrari tehnico-edilitare de alimentari cu apa si de canalizare, avand autorizatie valabila la data ofertarii (se solicita CV-uri, copii dupa diplome de studii si certificate de atestare profesionala).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
4144
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.10.2011 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.10.2011 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.10.2011 14:00
Locul: Sediul Consiliului Judetean Harghita, P-ta Libertatii nr. 5, camera 326
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor: pe baza de imputernicire si act de identitate
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In Programul anual al achizitiilor publice al Consiliul Judetean Harghita pe anul 2011 valoarea estimata totala a serviciilor de supraveghere a lucrarilor depaseste pragul valoric de 125.000 euro fara TVA, prevazut in art. 124 punctul b) din OUG 34/2006; propunem aprobarea selectarii procedurii de licitatia deschisa.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6 sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  offic[email protected], Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform art.256^2/ OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia achizitii publice si transport in comun
Adresa postala:  Piata Libertatii nr. 5, Localitatea:  Miercurea Ciuc, Cod postal:  530140, Romania, Tel. 0266-207725, Email:  [email protected], Fax:  0266207720, Adresa internet (URL):  www.judetulharghita.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.09.2011 14:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer