Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de supraveghere a lucrarilor de constructii (dirigentie de santier) PRET01,02,03/2013


Anunt de participare numarul 148394/07.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
Adresa postala: Strada Spiru Haret, nr. 12, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010168, Romania, Punct(e) de contact: DOINA CRISAN, Tel. +40 0213102208, In atentia: Liliana Corbeanu, Email: [email protected], Fax: +40 314382642, Adresa internet (URL): www.edu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de supraveghere a lucrarilorde constructii (dirigentie de santier) PRET01, 02, 03/2013
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Toate judetele din Romania in care se executa lucrari de constructii gradinite in cadrul PRET
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de dirigentie de santier in cadrul Proiectului Reforma Educatiei Timpurii in Romania, urmarirea implementarii proiectelor la nivelul fiecarui judet, parcurgerea etapelor de realizare, monitorizare si raportare.Procentul de 10 % aferent cheltuielilor diverse ?i neprevazute reprezinta suma de 122, 222.07 LEI
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LOTUL 1 valoarea estimata 412923.31 LEI din care procentul de 10 % aferent cheltuielilor diverse si neprevazute reprezinta suma de 37538.48 lei
LOTUL 2 valoarea estimata 574540.60 LEI din care procentul de 10 % aferent cheltuielilor diverse si neprevazute reprezinta suma de 52230.96 leiLOTUL 3 valoarea estimata 356978.87 LEI din care procentul de 10 % aferent cheltuielilor diverse si neprevazute reprezinta suma de 32452.63 lei
Valoarea totala estimata pentru cele trei loturi (fara cheltuieli diverse si neprevazute)1, 222, 220.71 lei, la care se adauga 10% cheltuieli diverse si neprevazute in valoare totala de 122222.07 lei, valoarea totala inclusiv chletuielile diverse si neprevazute 1, 344, 442.78 lei
Valoarea estimata fara TVA: 1, 344, 442.78RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
-Cuantumul garantiei de participare: 7.500 lei pentru lotul I, 10.400 lei pentru lotul II. si 6.400 lei pentru lotul 3. Participarea la cele trei loturi implica indeplinirea cumulativa a cerintelor privind constituirea garantiei de participare prevazute pentru fiecare lot in parte.Echivalenta in lei se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.Sumele pe fiecare lot, care se pot retine vor ficonform art.278 indice 1, din OUG 34/2006.- Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor- Modul de constituire a garantiei de participare: In favoarea autoritatii contractante ?MEN UMPRMRS conform prevederilor art. 86 din HG 925/2006 actualizata cu HG 834/2009 (Formularul 11) In cazul constituirii garantiei de participare prin virament bancar, operatorul economic poate prezenta un ordin de plata sau o fila cec , cu confirmarea acestora de catre banca.Cont garantii: RO96TREZ7005005XXX000182, CIF: 13729380. Documentele prin care se face dovada constituirii garantiei de participare vor fi prezentate in origional, cel mai tarziu, pana la data si ora deschiderii ofertelor. Pentru operatorii economici care se incadreaza in rindurile IMM in conformitate cu Legea 346/2004 art. 16 lit. b si vor constitui garantia de participare cu reducerea de 50%, se va atasa in exteriorul plicului care contine oferta, declaratia privind incadrarea in categoria I.M.M - Cuantumul garantiei de buna executie: 5% (cinci la suta) din valoarea contractului fara TVA.- Modalitatea de constituire a garantiei de buna executie: conform Art. 90 ? (1)-(3) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.a) daca operatorul economic castigator opteaza pentru constituirea garantiei de buna executie printr-un instrument de garantare emis, in conditiile legii, de o societate bancara sau de o societate de asigurari, acesta va utiliza modelul scrisorii de garantie de buna executie din formularul nr. 17 din Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare.b) perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va avea o durata de valabilitate egala cu perioada de valabilitate a contractului.c) I.M.M.?urile beneficiaza de dreptul de a plati 50% din contravaloarea garantiei de buna executie, conform art.16 din Legea nr. 346/2004.d) Returnarea garantiei de buna executie se va efectua conform art. 92 - (2) din H.G. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BDCE si Guvernul Romaniei
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Art. 180
1.1.Declaratie privind eligibilitatea: ofertantul va completa si va depune formularul nr. 3 dinPartea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare.Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.a) acest document nu se solicita eventualilor subcontractanti;b) in cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatiade a demonstra indeplinirea cerintei;c) in cazul depunerii unei oferte individuale/comune, sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional, de catre un tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.2. Art. 1812.1. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de articolul 181 din O.U.G. 34/2006: ofertantul va completa si va depune formularul nr. 4 dinPartea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare.Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude, din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica, ofertantii aflati in una sau alta din situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006.a) cerintele formulate pentru situatiile prevazute la Art. 181 din OUG 34/2006 nu se solicita a fi indeplinite de catre eventualii subcontractanti;b) in cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei;c) in cazul depunerii unei oferte individuale/comune, sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional, de catre un tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei, NUMAI pentru punctele a), c1) si d) ale Art. 181 din OUG 34/2006.3. Declaratie privind calitatea de participant la procedura: ofertantul si, dupa caz, ofertantul asociat/subcontractantulva/vor completa si va/vor depune formularul nr. 5 dinPartea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare.
NOTA: Ofertantii vor respecta prevederile Art. 46 ? (1), (2) si (3) din OUG 34/2006.
4. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691) din O.U.G. 34/2006: Ofertantul si, dupa caz, ofertantul asociat / subcontractantul / tertul(tertii) sustinator(i)va/vor completa si va/vor depune o declaratie - privind neincadrarea in prevederile art. 691) din O.U.G. 34/2006, data pe proprie raspundere, referitoare la evitarea conflictului de interese, conform precizarilor formularuluinr. 6 dinPartea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare.NOTA: Persoanele (numele acestora) cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante Ministerului Educatiei Nationale UMP MRSU, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire (respectiv toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire) sunt urmatoarele: Ec. Doina Crisan Habean ?Director, Ec. Iulian Barsan Director economic, Ec. Mihaela Tataru Contabil sef, Ing. Stroe Julieta sef Compartiment Tehnic Ec. Liliana Corbeanu Achizitii Publice; Ec. Oana Gheorghe Compartiment Economic, Ec. Andrei Boceanu Achizitii Publice, C. j. Stela Cristina Tudor ?ServiciuJuridic si Contencios Administrativ;Autoritatea contractanta va exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica, ofertantul care se afla in situatia prevazuta la art. 691) din OUG 34/2006.5. Certificat privind participarea la licitatie cu oferta independenta: Conform prevederilor Ordinului nr. 314/2010, emis de Presedintele ANRMAP, privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatie cu oferta independenta, ofertantul va completa si va depune respectivul certificat ? in conformitate cu precizarile formularului nr. 7 - Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare. 1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului
Ofertantul va prezenta un Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul teritorial, care atesta domeniul sau de activitate. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondenta in codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC.Certificatul se depune in original sau in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".NOTA:
a) documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (din categoria carora face parte si certificatul constator emis de O.R.C.) nu pot fi prezentate, in favoarea ofertantului, de catre eventualii subcontractanti si/sau de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori;
b) in cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea acestei cerinte;
c) si persoanele fizice autorizate au obligatia de a prezenta Certificatul constatator, data fiind obligativitatea inregistrarii acestora la ORC, conform prevederilor OUG 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
d) in etapa evaluarii ofertelor, inaintea transmiterii comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta va solicita, ofertantului clasat pe primul loc, sa prezinte Certificatul constatator in original sau in copie legalizata, pentru conformitate, daca anterior a fost depus in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.2. Documente care atesta incadrarea intrepriderii in categoria ?intreprinderi mici si mijlocii?
Conform prevederilor Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul se incadreaza in categoria ?intreprinderi mici si mijlocii? - I.M.M., daca indeplineste, in mod cumulativ, urmatoarele conditii: -numar mediu anual de salariati mai mic de 250;
-cifra medie anuala neta, de pana la 50 milioane Euro, la valoare echivalenta in Lei sau active totale care nu depasesc echivalentul in Lei al sumei de 43 milioane Euro, conform ultimului exercitiu financiar aprobat. Prin active totale se inteleg: active imobilizate + active circulante + cheltuieli in avans;
Pentru a dovedi incadrarea in categoria I.M.M., ofertantii au obligatia de a completa si depune unele sau altele din urmatoarele documente, dupa caz:
a) pentru intreprinderi autonome: a.1. Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria I.M.M. ? conform modelului formularului I.M.M. ? ANEXA 1, din Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare;b) pentru intreprinderi partenere: b.1. Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria I.M.M., conform modelului formularului I.M.M. ? ANEXA 1, din Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare
si
b.2. Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate, conform modelului formularului I.M.M. ? ANEXA 2, la care se adauga?Fisa de parteneriat? - conform modeluluiformularului I.M.M. ? ANEXA 2-1 si formularul ?Intreprinderi partenere? - conform modelului formularului I.M.M. ? ANEXA 2-2, din Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare;
c) pentru intreprinderi legate: c.1. Declaratie privind incadrarea intrepriderii in categoria I.M.M., conform modelului formularului I.M.M. ? ANEXA 1, din Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare
si
c.2. Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate, conform modeluluiformularului I.M.M. ? ANEXA 2 , la care se adauga ?Fisa privind legatura dintre intreprinderi? - conform modeluluiformularului I.M.M. ? ANEXA 2-3 si formularul ?Intreprinderi legate? - conform modeluluiformularului I.M.M. ? ANEXA 2-4, din Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare;
NOTA:
Se solicita ofertantilor confirmarea incadrarii in categoria I.M.M. deoareceArt. 16. - (2) din Legea nr. 346/2004ii confera ofertantului urmatoarele avantaje: - beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriul legat de cifra de afaceri;
- beneficiaza de dreptul de a plati 50% din valoarea garantiei pentru participare / a garantiei de buna executie, in cazul in care oferta sa va fi castigatoare si i se atribuie contractul de prestari de servicii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
3. Angajament de sustinere financiara, daca este cazul
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara, invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care, aceasta din urma confirma faptul ca va pune, la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate.
1. Informatii privind cifra de afaceri
Se solicita media cifrei de afaceri globale pe ultimii trei ani egala sau mai mare decat: 750.000, 00 lei pentru lotul I, respectiv 1.040.000, 00 lei pentru lotul II si 645.000, 00 lei pentru lotul III2. Bilanturile contabile aferente ultimilor 3 ani (document doveditor al cifrei de afaceri)
Ofertantul si, dupa caz, asociatul/asociatii acestuia va/vor prezentaBilanturile contabile pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012), vizate si inregistrate de organele competente - in copie lizibila, cu mentiunea"conform cu originalul".
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
NOTA: Angajamentul ferm se va redacta conform modelului formularului nr. 9 din Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare.Se va completa si depune Fisa de informatii generale ? conform formularului nr. 8 din Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare.NOTA: La completarea formularului nr. 8, pentru determinarea valorii echivalente in alta moneda, a cifrei medii de afaceri pe ultimii 3 ani, prezentate in Lei, se va utiliza cursul mediu anual de schimb publicat de BNR pentru moneda respectiva
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
6. Informatii privind asocierea, daca este cazulOfertantul, reprezentat printr-un grup de operatori economici, va completa, va semna, impreuna cu asociatul sau (asociatii sai)si va depune un Acord de asociere.
5. Angajament de sustinere tehnica / profesionala, daca este cazul
Conform Art. 190 (1) si (2) din OUG 34/2006, in cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia tehnica si profesionala, invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care, aceasta din urma confirma faptul ca va pune, la dispozitia ofertantului, resursele tehnice si profesionale invocate.NOTA:
Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d) din OUG 34/2006.
4.Informatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurarea calitatii
Cerinta minima de personal :
Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat din cadrul organizatiei in ultimii trei ani;Se va atasa: ?Lista personalului responsabil care va fi angajat pentru indeplinirea contractului, completat, distinct pe fiecare lot.
Pentru persoana/persoanele mentionate se vor atasa copii ale documentelor de atestare legala pentru persoanele care vor desfasura activitatea de diriginte de santier pe specializari.Domeniile autorizate vor fi: -domeniul autorizat 2.2 Constructii civile, industriale si agricole -categoria de importanta C;Atestarea dirigintelui de santier este obligatorie in conformitate cu art.13 alin 3 din legea 10/1995 a calitatii in constructii?Cerinta minima: 15 diriginti
3.Informatiidotarile
Informatii privind mijloacele de transport si echipamente, Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul
economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii: calculator, inprimanta, copiator, programe informatice specifice, mijloace
auto.
Documente care sa ateste detinerea (dotarea proprie, inchirierea, sau alte forme de punere la dispozitie) a 8 autoturisme
1. Lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 aniOfertantii vor prezenta o declaratie privind lista principalelor prestari de servicii inultimii 3 ani (2010, 2011, 2012), continand cantitati, valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, confirmate prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiarsau printr-o declaratie a operatorului economic, conform prevederilor Art. 188 ? (2), lit a) din OUG 34/2006.
NOTA: Pentru prestarile de serviciisimilare, ultimii 3 anise calculeaza pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
2.Experienta similara
Lista serviciilor similare prestate in ultimii 3 ani trebuie sa cuprinda cel putin un contract sau cel mult 4 contracte in valoare cumulata , de cel putin 375.000 lei fara TVA , pentru lotul 1, 520.000 lei fara TVA pentru lotul II si 320.000, 00 lei fara TVA pentru lotul III.
Certificat ISO 9001 , sau echivalent, valabil in copie conforma cu originalul , valabil la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Acordul de asociere se va completa in conformitate cu modelul formularului nr. 14 din Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare.Angajamentul ferm va fi depus in original si se va redacta conform modelului formularului nr. 12 din Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare.Ofertantii vor completa si prezenta o declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajatin ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012), care se va completa conform modelului formularului nr. 11 din Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare.Se va completa conform modelului formularului nr. 11.1 din Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulareSe vor completa si prezentaformularul nr. 10 si Tabelul -anexa la formularul 10 ? din Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare.NOTA: . Pentru completarea coloanei 5 a Tabelului-anexa la formularul nr. 10, ?Pretul total al contractului (valuta**)?, ofertantul va inscrie valorile echivalente in ALTA MONEDA, ale contractelor derulate in RON, luand ca date de referinta, pentru stabilirea echivalentului in alta moneda cursurile medii anuale - ale monedei respectiveSe va prezenta documentul in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
a) Elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare: pretul oferteib) Nu exista limite ale valorilor pana la care elementele prevazute la lit. a) pot fi imbunatatite;c) Informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitie ofertantilor in cursul licitatiei electronice si momentul cand aceste informatii vor fidisponibile: clasamentul afisat de SEAP.d) Diferente minime pentru licitarea noilor oferte: NUe) Numarul de runde: una
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.01.2014 10:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.01.2014 10:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.01.2014 11:00
Locul: str. Spiru Haret nr. 12, sector 1, etaj 2, camera 55
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, reprezentantii autorizati ai ofertantilor si imputernicitii UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Modalitatea de departajare a ofertelor cu acelasi pret: 1. in cazul in care doua sau mai multe oferte financiare definitive, imbunatatite in urma incheierii fazei finale de licitatie electronica, desfasurata in SEAP, prezinta acelasi pret minim si, prin urmare, se claseaza pe primul loc, atunci, in vederea atribuirii contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, sa participe la reofertare, prin prezentarea unei noi propuneri financiare, in plic inchis. In urma sedintei de reofertare, contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara va avea pretul cel mai scazut.2. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa dispuna de un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic. Programul respectiv este disponibil gratuit, pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica.3.Declaratie pe proprie raspundere, privind confirmarea indeplinirii criteriilor de calificare ? conform Art. 11 ? (4) din HG 925/2006, daca este cazul
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Generala Juridic si Control
Adresa postala: Adresa: Str.General Berthelot nr.28-30, sector 1, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010168, Romania, Tel. +40 214056200, Fax: +40 214056300, Adresa internet (URL): www.edu.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.12.2013 14:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer