Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE SUPRAVEGHERE A LUCRARILOR LA REABILITARE DJ 132 (VLAHITA LUETA MERESTI OCLAND LIMITA CU JUDETUL BRASOV)


Anunt de participare numarul 54828/10.06.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL HARGHITA
Adresa postala: Piata Libertatii Nr. 5, Localitatea: Miercurea-Ciuc, Cod postal: 530140, Romania, Punct(e) de contact: KLARA-PIROSKA KALAMAR, Tel.0266-207720, Email: [email protected], Fax: 0266-207725, Adresa internet (URL): www.cchr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE SUPRAVEGHERE A LUCRARILOR LA REABILITARE DJ 132 (VLAHITA LUETA MERESTI OCLAND LIMITA CU JUDETUL BRASOV)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: DJ 132, km 18+220 km 47+085,
Judetul Harghita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de prestare privind supervizarea lucrarilor de executie, verificarea si confirmarea situatiilor de lucrari conform proiectului, asigurareabunei desfasurari a realizarii investitiei, verificarea cantitativa si calitativa a materialelor folosite, prin diriginti de santier (inspectori de santier), pentru urmatoarele lucrari de investitii:
- LUCRARI DE REABILITARE DJ132 Km 18+220- 47+085
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74262000-3 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de supraveghere lucrari de drumuri (Dirigintie de santier)
Valoarea estimata fara TVA: 750, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
44 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantia de participare: 7500 RON, garantia de buna executie: 7% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri externe nerambursabile
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea; Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute laart. 181 din OUG nr. 34/2006;Certificate de atestare fiscala - obligatii de plata la bugetele de stat si locale;Certificat constator emis de ORC; Cod de identificare fiscala;
Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil pe anul 2007;Scrisoare de bonitate;
Fisa de informatii generale
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Conform fisei de dateCifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani: 750000 RON
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii privind experienta similara
Declaratie privind dotariile specificeDeclatie privind personalul angajatInformatii privind subcontractantii/asociatii
Standarde de asigurare a calitatii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cel putin 2 servicii similare ca natura si complexitate presta in ultimii 3 aniMijloace de transport, laborator propriu sau un contract valabil cu un laborator specializat pentru testarea materialelor de constructiiExpert cheie specialist in constructii drumuri-poduri, topograf, personal calificat pentru testarea calitatii/cantitatii de material (CV-uri, copii dupa diplome si Carti de munca)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
7681
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.07.2008 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.07.2008 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.07.2008 10:00
Locul: Sediul Consiliului Judetean Harghita
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Ofertantii prin reprezentantii lor legali
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POR 2007-2013, Axa prioritara 2, 01 FEDER
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6., sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+40)213104641, Email: [email protected], Fax: (+40)213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Harghita
Adresa postala: Str. Ghe.Doja nr.6, Localitatea: Miercurea Ciuc, Cod postal: 530144, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic si contencios al CJ Harghita
Adresa postala: P-ta Libertatii nr.5, Localitatea: Miercurea Ciuc, Cod postal: 530140, Romania, Tel.0266-207709
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.06.2008 08:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer