Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de supraveghere a lucrarilor privind alimentarea cu energie electrica a localitatilor neelectrificate


Anunt de participare numarul 108331/22.09.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL HARGHITA
Adresa postala:  Piata Libertatii Nr. 5, Localitatea:  Miercurea-Ciuc, Cod postal:  530140, Romania, Punct(e) de contact:  KLARA-PIROSKA KALAMAR, Tel. 0266-207720, Email:  [email protected], Fax:  0266-207725, Adresa internet (URL):  www.judetulharghita.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de supraveghere a lucrarilor privind alimentarea cu energie electrica a localitatilor neelectrificate
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Judetul Harghita
Codul NUTS: RO124 - Harghita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de supraveghere a lucrarilor "Alimentarea cu energie electrica a localitatilor neelectrificate: electrificarea satului HOSASAU, comuna LELICENI; electrificarea catunului VADASMEZO, comuna CORUND; extindere de retele electrice PARAUL DIACULUI, comuna TULGHES"
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Valoarea totala estimata pentru executarea lucrarii este 1.145.987, 9 lei fara TVA, din care valoarea pentru anul 2010 este de 441.428, 22 lei fara TVA.
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a opta pentru achizitionarea ulterioara de noi servicii similare de la operatorul economic a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul procedurii (temei legal: art. 122 lit. j) din OUG nr. 34/2006
Valoarea estimata fara TVA: 11, 459.88RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare: 220 RON, garantia de buna executie: 10% din valoarea fara TVA a contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul Consiliului JUdetean Harghita
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita completarea Formularului nr.1, Declaratie privind eligibilitatea; Formularului 2, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006; Formularului nr. 7 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006; - se solicita Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (valabil la data deschiderii ofertelor), in original sau copie legalizata.
Cerinta minima de calificare: Obiectul de activitate al ofertantului sa includa si domeniul de activitate aferent obiectului contractului ? servicii de supraveghere a lucrarilor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- se solicita completarea Formularului nr.3 Informatii generale - cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani, in domeniul de activitate aferent obiectului contractului
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- se solicita completarea Formularului nr. 4, Declaratie privind lista principalelor servicii de consultanta, expertiza si supraveghere in domeniul lucrarilor de constructii in ultimii 3 ani.
- prezentarea cel putin a unei recomandari din partea unui beneficiar sau a unui document constatator privind indeplinirea contractului, eliberat de o autoritate contractanta, pentru lucrari similare ca valoare si complexitate, respectiv procesul verbal de receptie.
- se solicita completarea Formularului nr. 5, Informatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurare a calitatii.
- ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de personal atestat sau are incheiat contract valabil cu personal atestat, insemnand existenta unui diriginte de santier atestat I.S.C. pentru dirigentie de santier in domeniul constructiilor pentru instalatii electrice, avand autorizatie valabila la data ofertarii. Se solicita CV-uri, copii dupa diplome de studii si certificate de atestare profesionala.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
6518
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.10.2010 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.10.2010 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.10.2010 11:00
Locul: Sediul Consiliului Judetean Harghita, camera 326
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Pe baza de imputernicire si act de identitate.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr.6 Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021-3104641, Email:  [email protected], Fax:  021-3104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Harghita
Adresa postala:  str. Szasz Endre, nr. 6, Localitatea:  Miercurea Ciuc, Cod postal:  530114, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia administratie publica locala
Adresa postala:  P-ta Libertatii nr.5, Localitatea:  Miercurea Ciuc, Cod postal:  530140, Romania, Tel. 0266-207700, Fax:  0266-207725, Adresa internet (URL):  www.judetulharghita.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.09.2010 18:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer