Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE SUPRAVEGHERE, PREVENIRE, CONTROL SI ERADICARE A BOLILOR LA ANIMALE, A CELOR TRANSMISIBILE DE LA ANIMALE LA OM, PROTECTIA ANIMALELOR SI PROTECTIA MEDIULUI, DE IDENTIFICARE SI INREGISTRARE A BOVINELOR, SUINELOR, OVINELOR SI CAPRINELOR SI A MISCA


Anunt de participare numarul 134349/30.03.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Valcea
Adresa postala: Bd.Pandurilor, nr.9, judetul Valcea, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240078, Romania, Punct(e) de contact: Vasile Cismas, Tel. +40 250713819, Email: [email protected], Fax: +40 250702872, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE SUPRAVEGHERE, PREVENIRE, CONTROL SI ERADICARE A BOLILOR LA ANIMALE, A CELOR TRANSMISIBILE DE LA ANIMALE LA OM, PROTECTIA ANIMALELOR SI PROTECTIA MEDIULUI, DE IDENTIFICARE SI INREGISTRARE A BOVINELOR, SUINELOR, OVINELOR SI CAPRINELOR SI A MISCARII ACESTORA, PRECUM SI DE CORECTARE A EVENTUALELOR ERORI SAU NECONFORMITATI GENERATE DE NERESPECTAREA TERMENELOR DE INREGISTRARE SAU DE GRESELI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
25 - Servicii de sanatate si servicii de asistenta sociala
Locul principal de prestare: Circumscriptile sanitare veterinare de asistenta Barbatesti, Prundeni, Gradistea, Maciuca, stanesti si Stoilesti din judetul valcea
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 902, 952RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII DE SUPRAVEGHERE, PREVENIRE, CONTROL SI ERADICARE A BOLILOR LA ANIMALE, A CELOR TRANSMISIBILE DE LA ANIMALE LA OM, PROTECTIA ANIMALELOR SI PROTECTIA MEDIULUI, DE IDENTIFICARE SI INREGISTRARE A BOVINELOR, SUINELOR, OVINELOR SI CAPRINELOR SI A MISCARII ACESTORA, PRECUM SI DE CORECTARE A EVENTUALELOR ERORI SAU NECONFORMITATI GENERATE DE NERESPECTAREA TERMENELOR DE INREGISTRARE SAU DE GRESELI DE INREGISTRARE in CSVA Barbatesti, Prundeni, Gradistea, Maciuca, stanesti si Stoilesti din judetul valcea
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
85200000-1 - Servicii veterinare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
valoarea estimata fara TVA :902952Lot 1.C.S.V.A.BARBATESTI: total ? 201020 RONdin care: 2012 - 50255 RON, 2013 ? 50255 RON, 2014 - 50255 RON, 2015 -50255 RONLot 2.C.S.V.A.PRUNDENI: total ? 125060 RON din care: 2012 ? 31265 RON, 2013 ? 31265 RON, 2014 - 31265 RON, 2015 ? 31265 RON
Lot.3.C.S.V.A.GRADISTEA: total ? 162880 RON din care: 2012 ? 40720 RON, 2013 ? 40720 RON, 2014 - 40720 RON, 2015 ? 40720 RON
Lot 4.C.S.V.A.MACIUCA: total ? 87620 RON din care: 2012 ? 21905 RON, 2013 ? 21905 RON, 2014- 21905 RON, 2015 ? 21905 RON
Lot 5.C.S.V.A.STANESTI: total ? 134828 RON din care: 2012 ? 16184 RON, 2013 ? 16184 RON, 2014- 16184 RON, 2015 ? 16184 RON
Lot 6.C.S.V.A.STOILESTI: total ? 191544 din care: 2012 ? 47886 RON, 2013 ? 47886 RON, 2014- 47886 RON, 2015 ? 47886 RON
Valoarea estimata fara TVA: 902, 952RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare: Barbatesti = 3010 RON, Prundeni = 1870 RON, Gradistea = 2440 RON, Maciuca = 1310 RON, Stanesti = 2020 RON si Stoilesti = 2870 RON
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea (Atat ca P.F. autorizata cat si ca P.J. )-Prezentare formular 5, document semnat, stampilat si inregistratIncadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 (Atat ca P.F. autorizata cat si ca P.J.)-Incadrarea in situatia prevazuta la art. 181 din OUG nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului Prezentare formular 6 document semnat, stampilat si inregistrat3.Certificat de atestare fiscala( Atat ca P.F. autorizata cat si ca P.J. )- Document semnat, stampilat si inregistrat valabil la data 29 februarie 2012 (original sau copie legalizata) Document semnat, stampilat si inregistrat valabil la data 29 februarie 2012 (original sau copie legalizata)4.Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor locale. ( Atat ca P.F. autorizata cat si ca P.J.)- se va prezenta Document semnat, stampilat si inregistrat valabil la data 29 februarie 2012(original sau copie legalizata)5.Declaratii privind calitatea departicipant laprocedura.Prezentare formularul 7 document semnat, stampilat si inregistrat (Inclusiv in cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular)6.Cazier fiscal( Atat ca P.F. autorizata cat si ca P.J. )Document semnat, stampilat si inregistrat valabil la data depunerii ofertelor (original sau copie legalizata)7.Cazier judiciar( Atat ca P.F. autorizata cat si ca P.J. )Cazier judiciar pentru reprezentantul/tii legal/i al/i operatorului economic. Cazier judiciar pentru persoana imputernicita (daca e cazul) a operatorului economic si/sau orice alte acte doveditoare (certificate) echivalente in conditiile art.182 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;8.Certificat de participare la licitatii cu ofertaindependentaDeclaratie pe proprie raspundere prin care se certifica faptul ca participarea la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurent formular 9 Cerinta nr.1
1.Cerificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala din care sa rezulte ca medicul veterinar este actionar majoritar sau administrator (pentru P.J)Document original sau copie legalizata , sau o copie lizibila semnata si stampilata pentru ?? conform cu originalul?din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al societatii. (Activitatea principala sa cuprinda Codul CAEN ce corespunde activitatilor
veterinare )
Cerinta nr. 2
Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului (pentru P.J.) Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Document original sau in copie legalizata , copie lizibila semnat si stampilat ? conform cu originalul? de catre reprezentantul legal al persoanei juridice.
Cerinta nr.3
Certificatul de inregistrare in registrul unic al cabinetelor medical-veterinare , conform art. 31, lit b din legea 160/1998 republicata( pentru P.F/ P.JDocument in copie legalizata sau o copie lizibila semnata si stampilata pentru ?? conform cu originalul??.
Pentru persoane juridice/fizice straine:
1. Documente edificatoare (traduse si legalizate) care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
2. Acte (original si copie) din care sa rezulte calitatea de operator economic autorizat si inregistrat: statutul legal, locul de inregistrare si obiectul de activitate, emise de organisme competente din tara de origine a ofertantului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Informatii generale si cifra de afaceri pe ultimii 3 ani, in masura in care informatiile respective sunt disponibile. Autoritatea contractanta are obligatia de a lua in considerare si data la care operatorul economic a fost infiintat.
Cerinta n.2
Fisa de identificare financiara
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1Atestatul de libera practica .
Cerinta nr.2
Diploma/ adeverinta de absolvent al unei facultati de medicina veterinara acreditate;
Cerinta nr.3
Declaratie prin care ofertantul sa dovedeasca faptul ca la elaborarea ofertei, a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, care sunt la nivel national, precum si ca le va respecta pe parcursul indeplinirii contractului de servicii.Informatii detaliate privind conformitatea cu reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, cat si norme P.S.I
Cerinta nr.4
Declaratie privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic de comunicare, mijloacele de transport si alte mijloace fixe pe care candidatul/ ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului; Formularul 12
Cerinta nr.5
Declaratie pe propria raspundere conform careia ofertatul cunoaste modul de operare a computerului.
Cerinta nr.6
Informatii privind subcontractantii / asociatii(INFORMATII PRIVIND PARTEA DIN CONTRACT PE CARE OPERATORUL ECONOMIC ARE EVENTUAL INTENTIA SA O SUBCONTRACTEZE)
Dovada implementarii unui sistem de management al calitatii, pentru securitatea si sanatatea muncii si protectia mediului/ Declaratie pe proprie raspundere ca se angajeaza in cazul in care este declarat castigator sa implementeze un astfel de sistem.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Da
In temeiul art.15 alin(2) din O.U.G. 42/2004 privind organizarea si functionarea activitatii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.4 din Legea nr.160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar.
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
40%
Descriere: Componenta financiara PUNCTAJ MAXIM 40 puncte se va obtine pentru pretul cel mai mic (pretul minim). Formula de calcul pentru punctajul obtinut de celelalte preturi. Punctaj (pret ofertat) = ( pret minim/Pret ofertat ) x punctaj maxim alocat . Preturile unitare ofertate ce formeaza valoartea contractelor subsecvente nu vor putea depasi valorile maximale impuse de catre H.G.114/2011 cu modificarile si completarile ulterioare
2.
a) Dovada detinerii spatiului necesar 15 puncte
15%
Descriere: a) Dovada detinerii spatiului necesar pentru prestarea serviciilor sanitar-veterinare din care sa reiasa ca se afla pe raza teritoriala a circumscriptiei sanitare veterinare de asistentain care urmeaza sa presteze servicii sanitar-veterinare SAU DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDEREdin care sa reiasa ca in termen de max 45 de zile de la semnarea contractului de prestari servicii va face dovada detinerii spatiului necesar pentru prestarea serviciilor sanitar veterinare si care se afla pe raza teritoriala a circumscriptiei sanitar veterinare de asistenta in care urmeaza sa se presteze servicii sanitar-veterinare.15 de puncte
3.
b) Domiciliul in raza teritoriala in care se afla circumscriptia sanitar veterinara de asistenta unde urmeaza sa se presteze servicii sanitar veterinare se puncteaza astfel:
25%
Descriere: 1. Medic veterinar titular cu domiciliul pe raza teritoriala a circumscriptiei sanitar veterinare de asistenta in care urmeaza sa se presteze servicii sanitar-veterinare - 10 puncte sau Medic veterinar titular fara domiciliul pe raza teritoriala a circumscriptiei sanitar veterinare de asistenta in care urmeaza sa se presteze servicii sanitar-veterinare - 5puncte 2. Medic veterinar angajat cu domiciliul pe raza teritoriala a circumscriptiei sanitar veterinare de asistenta in care urmeaza sa se presteze servicii sanitar-veterinare - 10 puncte sau Medic veterinar angajat fara domiciliul pe raza teritoriala a circumscriptiei sanitar veterinare de asistenta in care urmeaza sa se presteze servicii sanitar-veterinare - 5puncte 3. Personal auxiliar de specialitate angajat - 5 puncte.
4.
c) Dotare minima obligatorie:
5%
Descriere: 1. Geanta izoterma pentru transportul probelor biologice si vaccinurilor; 2. trusa TBC completa ? 2 puncte, 3. 3. cititor (dispozitiv de citire) conform standardului ISO 11785 si capabil sa citeasca transponderii HDX si FDX ? B, potrivit Regulamentului (CE) nr. 504/2008 al Comisiei din 6 iunie 2008 privind punerea in aplicare a Directivelor 90/426/CEE si 90/427/CEE ale Consiliului privind metodele de identificare a ecvideelor, Dovada detinerii dotarii minime obligatorii se va face cu documente justificative ?facturi, contract de vanzare-cumparare, contract de inchiriere, contract de comodat, act de donatie si alte asemenea ? 5 puncte: , Punctajul se acorda astfel 4. geanta izoterma ? 1 punct, 5. trusa TBC completa ? 2 puncte, 6. cititor (dispozitiv de citire) ? 2 puncte,
5.
d) Experienta profesionala in domeniu a PFA/SC.
10%
Descriere: PUNCTAJ MAXIM 10 puncte se va obtine pentru MINIM 24 luni. Pentru o experienta mai mica de 24 lunii se aplica formula in mod corespunzator .
6.
e) Detinerea de mijloace de transport
5%
Descriere: autoturism sau autoutilitara - pentru prestarea serviciilor sanitar-veterinare sau declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca in max 60 de zile se va face dovada detinerii cu orice titlu a unui mijloc de transport pentru prestarea serviciilor sanitar-veterinare punctaj maxim 5 puncte. Nici o oferta nu poate fi declarata castigatoare daca nu intruneste cel putin 50% din ponderea factorilor de evaluare.
Punctaj maxim componenta tehnica: 15
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2012/S13-020904 din 20.01.2012
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.04.2012 08:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.04.2012 11:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.04.2012 12:00
Locul: Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Valcea, Rm. Valcea, Bd.Pandurilor, Nr.9
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentabntii autorizati ai ofertantilor si ai Ministerului de finante
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic din cadrul DSVSA Valcea
Adresa postala: Bd.Pandurilor, Nr.9, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240078, Romania, Tel. +40 250713819, Fax: +40 250702872
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.03.2012 15:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer