Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale si al bolilor transmisibile de la animale la om, de protectie a animalelor si a mediului, de identificare si inregistrare a animalelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a ev


Anunt de participare numarul 144069/04.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Bistrita-Nasaud
Adresa postala: Str.Tarpiului, Nr.26, Bistrita, Jud.Bistrita-Nasaud, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420062, Romania, Punct(e) de contact: Dorina Clapa, Tel. +40 263224974, Email: [email protected], Fax: +40 263206029, Adresa internet (URL): www.dsv-bistrita-nasaud.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: Activitati sanitar veterinare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale si al bolilor transmisibile de la animale la om, de protectie a animalelor si a mediului, de identificare si inregistrare a animalelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor de inregistrare sau de greseli de inregistrare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
25 - Servicii de sanatate si servicii de asistenta sociala
Locul principal de prestare: pe raza CSVSA Nuseni si CSVSA Rebra-Parva
Codul NUTS: RO112 - Bistrita-Nasaud
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 706, 100RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Anual
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale si al bolilor transmisibile de la animale la om, de protectie a animalelor si a mediului, de identificare si inregistrare a animalelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor de inregistrare sau de greseli de inregistrare pentru CSVA Nuseni si CSVA Rebra-Parva
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
85200000-1 - Servicii veterinare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CSVA NUSENI: (cant.minime) bovine: 637; cabaline: 88; ovine: 1768; caprine: 94; porcine: 562; pasari: 5084; iepuri: 658; fam. de albine: 632; caini 562; pisici: 166.
(cant.maxime)bovine: 1277; cabaline: 176;ovine: 3536;caprine 189;porcine 1124; pasari 10169;iepuri 1316; fam. de albine 1265; caini 1123; pisici 332.
CSVA REBRA-PARVA (cant.minime): bovine: 1130; cabaline: 105; ovine: 5323; caprine: 714; porcine: 403; pasari: 1457; fam. de albine: 108; caini 4991; pisici: 50.
(cant.maxime): bovine: 2260; cabaline: 211; ovine: 10646; caprine: 1428; porcine: 806; pasari: 2914; fam. de albine: 216; caini 983; pisici: 100.
Valoarea estimata fara TVA: 706, 100RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Se constituie conform art. 86 alin (1) din HG 925/2006, ordin de plata (cont RO04TREZ1015005XXX002795 deschis la Trezoreria Bistrita, cod fiscal 4347801 sau numerar la caseria unitatii(program de lucru cu publicul 8.00-16.00)ori printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari. Cuantumul garantiei de participare este de 1% din valoarea estimata pentru cantitati maxime a fiecarui lot .Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Valabilitatea garantiei de participare este de 90 zile de la data limita de primire a ofertelor.In cazul IMM valoarea garantiei de participare este 50%(art.nr.16 din Legea nr.346/2004). Se va prezenta impreuna cu dovada constituirii garantiei de participare si declaratia pe proprie raspundere conform formularului nr.9 din Sectiunea formulare. In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata "in original" , in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire, la sediul autoritatii contractante, pana la data si ora stabilita de catre SEAP si in SEAP conf. art.18 din HG 1660/2006.Garantia pentru participare poate fi retinuta in situatiile prevazute la art. 87 din H.G. 925/2006.In conditiile respingerii unei contestatii de catre CNSC, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului, conform art.278¹ alin 1. Lit. a) din OUG 34/2006). Valoarea acesteia este de 5% din valoarea acordului cadru, fara TVA. Ofertantul castigator, care a facut dovada incadrarii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, garantia de buna executie este de 2, 5% din valoarea contractului fara TVA(art.nr.16 din Legea nr.346/2004).Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului: in conformitate cu art. 90 alin. (1) si (2) din H.G. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie pe propria raspundere, in temeiul art.180 din OUG 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, - Formularul nr.1 din Sectiunea Formulare. 2.Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.181 din OUG 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu Formularul nr.2 din Sectiunea Formulare.3.Certificat de atestare fiscal pentru persoanele fizice/juridice, eliberat de organul de administrare fiscal al unitatii administrative teritoriale de pe raza careia persoana/societatea isi are sediul social, din care sa rezulte ca nu exista datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Se depune in original, copie legalizata sau copie marcata ?conform cu originalul?(semnata si stampilata de reprezentantul legal); Pentru persoanele fizice/ juridice straine se considera edificatoare documente echivalente emise de autoritatile din tara de origine.4.Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor fizice/juridice din care sa rezulte ca nu exista datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Se depune in original, copie legalizata sau copie marcata ?conform cu originalul? (semnata si stampilata de reprezentantul legal); Pentru persoanele fizice/ juridice straine se considera edificatoare documente echivalente emise de autoritatile din tara de origine.
5.Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.69¹ din OUG 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, - Formularul nr.3 din Sectiunea Formulare. Persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: dr. Bogolin Ioan-director executiv; dr.Varga Anton Florian- director executiv adj.; ec. Suciu Florica - sef serviciu economic si dministrativ ; dr.Platon Ioan-sef serviciu sanatate animala si monitorizare boli; dr. Pop Octavian- consilier superior; jr. Mutu Ionela-Nicoleta- consilier juridic; jr.Neamt Tina-cons. superior si ref.specialitate Clapa Dorina comp.investitii, achizitii, administrativ si patrimoniu.6.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului ANRMAP 314/2010, ? Formular nr.4 din Sectiunea Formulare.
7.Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Formularul nr.5 din Sectiunea Formulare. 1.Certificat Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Pentru persoane juridice/fizice straine, pentru a-si
demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, vor prezenta documente edificatoare care sa dovedesca o forma de inregistrare/atestare/apartenenta la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului. Documentele solicitate in cadrul acestei sectiuni se vor depune/prezenta in oricare din formele: original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea"conform cu originalul? si dupa caz in traducere legalizata in limba romana. Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.(pentru P.J.)
2.Certificat de inregistrare in registrul unic al cabinetelor medical-veterinare conform art. 31, lit b din legea 160/1998 republicata( pentru P.F/ P.J).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Fisa de informatii generale (pt. P.J./P.F.)-Formular nr.6, in care se vor prezenta datele de identificare ale firmei si media cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului, in ultimii 3 ani, (2010, 2011, 2012), calculata in lei si euro, la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv(cursul mediu anual 2012-4.4560; 2011-4, 2379lei, 2010-4.2099lei).
2.Fisa de identificare fiscala(pt. P.J./P.F.)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-Fisa de informatii generale -Formular nr.6, in care se vor prezenta datele de identificare ale firmei si media cifrei de afaceri in domeniul de activitate.-Formular nr: 11 din Sectiunea Formulare.Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Situatia economica si financiara solicitata va fi centralizata de liderul asocierii prin utilizarea formularului 6 din Sectiunea Formulare.Situatia economica si financiara se va prezenta si separat de catre fiecare ofertant asociat.Capacitatea economica si financiara a operatorului economic poate fi sustinuta si de si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic s persoana respectiva, operatorul economic care beneficiaza de sustinerea situatiei economice si financiare trebuie sa dovedeasca aceasta, prin prezentarea unui angajament ferm incheiat in forma autentica semnat de catre persoana care il sustine (Formularul nr. 15 din Sectiunea Formulare).Persoana care sustine financiar operatorul economic nu trebuie sa se afle intr-una din situatiile care determina obligatia excluderii din procedura de atribuire .Autoritatea contractanta va solicita tertului sustinator, documentele prin care acesta face dovada existentei resurselor pe care le va pune la dispozitie conform angajamentului ferm.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Atestat de libera practica.
-Diploma/ adeverinta de absolvent al unei facultati de medicina veterinara
-Declaratie prin care ofertantul sa dovedeasca faptul ca la elaborarea ofertei, a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, care sunt la nivel national, precum si ca le va respecta pe parcursul indeplinirii contractului de servicii.Informatii detaliate privind conformitatea cu reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, cat si norme P.S.I.
-Declaratie pe propria raspundere conform careia ofertantul cunoaste modul
de operare a computerului.
-Informatii privind subcontractantii / asociatii(daca este cazul)
INFORMATII PRIVIND PARTEA DIN CONTRACT PE CARE OPERATORUL ECONOMIC ARE EVENTUAL INTENTIA SA O SUBCONTRACTEZE)
Dovada implementarii unui sistem de management al calitatii, pentru securitatea si sanatatea muncii si protectia mediului/ Declaratie pe proprie raspundereca se angajeaza in cazul in care este declarat castigator sa implementeze un astfel de sistem.
Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte faptul ca la elaborarea ofertei si pe perioada derularii contractului v-a asigura un nivel corespunzator al protectiei mediului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-Atestat de libera practica- scanat in format pdf se posteaza in SEAP.-Diploma/ adeverinta de absolvent al unei facultati de medicina veterinara-scanat in format pdf se posteaza in SEAP.-Formular nr.10 din Sectiunea Formulare.-Document semnat, stampilat, scanat in format pdf.-Ofertantul ? (liderul Asociatiei) va completa: Lista cuprinzand asociatii/subcontractantii (Formularul 12 din Sectiunea Formulare). In cazul in care ofertantul nu intentioneaza sa subcontracteze, se va completa Formularul 12 cu mentiunea ?Nu este cazul?.Aceasta lista va fi insotita si de acordurile de asociere/subcontractare in copie.In lista vor fi inclusi toti asociatii precum si toti subcontractantii.Fiecare subcontractant va completa cu propriile date Formularul 1, Formularul 2, Formularul 3 si Formularul 5 din Sectiunea Formulare.Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociatie la care participa mai multi operatori economici, va semna o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Beneficiarului, inainte de data semnarii contractului.Oferta trebuie sa cuprinda un acord sau o scrisoare preliminara de de asociere in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni de la si in numele tuturor asociatilor, individual si colectiv, si ca liderul asociatiei este responsabil pentru indeplinirea contractului, inclusiv platile. Intelegerea trebuie sa stipuleze de asemenea ca toti asociatii din Asociatie sunt obligati sa ramana in Asociatie pe intreaga durata a contractului.-Formular nr.13 din sectiunea Formuare.-Document semnat, stampilat, scanat in format pdf, postat in SEAP.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Da
In temeiul art.15 alin.(2) din O.G. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.4 din Legea nr.160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar.
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Punctaj maxim
Intra in licitatie electronica
1.
Pretul ofertei
40%
40
Descriere: Componenta financiara
2.
Propunerea tehnica
60%
60
Descriere: Detinerea spatiului necesar pentru prestarea serviciilor sanitar-veterinare, situat pe raza teritoriala a circumscriptiei sanitar-veterinare de asistenta in care urmeaza sa fie prestate serviciile sanitar-veterinare.Personalul tehnic angajat .Detinerea dotarilor tehnice specifice. Experienta profesionala in domeniu. Detinerea de mijloace de transport adecvate pentru prestarea serviciilor veterinare.
Punctaj maxim componenta tehnica: 60
Pondere componenta tehnica: 60 %
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Se va organiza etapa finala prin licitatie electronica cu 1 runda de participare durata ? una zi, procesul repetitiv de ofertare se refera la pret. Licitatia electronica poate fi oprita daca oferta nu s-a imbunatatit in runda precedenta: Da; Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta: Da; Licitatia se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentului: Nu; Ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie: Da; Nu se va utiliza pasul de licitatie.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.07.2013 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.07.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.07.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul S.E.A.P., in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256 indice 2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Comp. juridic al DSVSA Bistrita-Nasaud
Adresa postala: Str. Tarpiului Nr.26, ,Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420062, Romania, Tel. +40 263224974, Email: [email protected], Fax: +40 263206029, Adresa internet (URL): www.ansvsa.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
31.05.2013 14:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer