Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - servicii de supraveghere, prevenire,control si eradicare a bolilor la animale, acelor transmisibile de la animale la om , protectia animalelor si protectia mediului pentru anul 2013


Anunt de participare numarul 144457/20.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Braila
Adresa postala: Braila, str.Calea Galati, nr.344, Localitatea: Braila, Cod postal: 810385, Romania, Punct(e) de contact: C.J. Mocanu Mihaela, Tel. +40 239610689, Email: [email protected], Fax: +40 239610691, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: servicii veterinare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
servicii de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilorla animale, acelor transmisibile de la animale la om , protectia animalelor si protectia mediului pentru anul 2013
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: CSV BORDEI VERDE
CSV CHISCANI
CSV GALBENU
CSV MAXINENI
CSV ROMANU
CSV STANCUTA
CSV TUDORVLADIMIRESCU
CSV VADENI
CSV VICTORIA
Codul NUTS: RO221 - Braila
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
servicii de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celortransmisibile de la animale la om , protectia animalelor si protectia mediului, pentru anul 2013.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
85200000-1 - Servicii veterinare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
contractul de servicii de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celortransmisibile de la animale la om , protectia animalelor si protectia mediului, pentru anul 2013, se va incheia pana la 31.12.2013, pentru executarea serv. sanitar veterinare , prev. in Programul Strategic modificat ( pesta porcina clasica, EST )- valoarea estimatafara TVA este 32.605 lei .
Valoarea estimata fara TVA: 32, 605RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
5 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1Garantiade participareeste de 1% se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. Data la care se face echivalenta lei/alta valuta este de 5 zilr inainte de data limit5a de depunere a ofertei.Garantia trebuie sa fie irevocabila si emisa in favoarea AC, prin OP in contul RO04 TREZ 15151005XXX000180 TREZ Braila DSVSA Braila, sau numerar cu chitanta la caseria unitatii Garantia de buna executie 5% - la valoarea contractului fara TVA ? se constituie prin una din urmatoarele variante ? prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara oride o societate de asigurari. Va fi acceptata numai in original sa contina in clar denumirea DSVSA Braila, in favoarea careia s-a constitutit, sa faca referire la obiectul de achizitie publica, sa fie constitutita in cuantumul sumei precizate prin documentatia de atribuire, sa aiba inscris termenul de valabilitate pentru care a fost constitutita, sa contina parafa lizibila a institutiei emitente si/sau samnaturile autorizate sau virament bancar in contul DSVSA Braila RO04 TREZ 15151005XXX000180 TREZ Braila sau numerar cu chitanta la caseria unitatii
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
cofinantare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociereconf. art.44 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarilesi completarile ulterioare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind eligibilitatea.prezentaredocument semnat, stampilat si inregistrat.-Incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din OUG nr.34/2006 atrage excludereaofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica- FORMULAR A
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG nr.34/2006 .Prezentare document semnat, stampilat si inregistrat. Incadrarea in situatia prevazuta la art.180din OUG nr.34/2006 atrage excludereaofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica- FORMULAR B
-Certificat de atestare fiscala.Document semnat, stampilat si inregistrat valabil la data depunerii ofertelor (original sau copie legalizata).
-Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor locale;document semnat, stampilat si inregistrat valabil la data depunerii ofertelor (original sau copie legalizata)
-Declaratii privind calitatea de participant la procedura.Prezentareformular, semnat, stampilat si inregistratFORMULAR C
-Cazier fiscal.(atat ca P.F. autorizata cat si ca P.J. document semnat, stampilat si inregistrat valabil la data depunerii ofertelor (original sau copie legalizata)
-Cazier judiciar. (atat ca P.F. autorizata cat si ca P.J.) pentru rezentantul legal al operatorului economic, conform art.182 din OUG nr.34/2006, cu modificarilesi completarile ulterioare.(original sau copie legalizata)
-certificat de participare la licitatii cu oferta independenta.Declaratie pe proprie raspundere prin care se certifica faptul ca participarea la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurent-FORMULAR D
-Declaratia privind neincadrarea in prevederile art.69/1 din Oug nr.34/2006- document semnat, stampilat si inregistrat.FORMULAR E
Documentele emise de autoritatile competente vor face dovada ca, ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Persoanele cu functie de decizesunt : Dr. Dragan Gicu ? director executiv, Dr. Caragata Nita ? director executiv adjunct, Ec.Gheorghe Florentina ? sef serviciu economic si administrativ, dr. Geru Lucica, C.J. Mocanu Mihaela ? consilier juridic, Ec. Calin Fanica - inspector , dr. Pantiru Marian, dr.Voicila Stefan, dr. Constantin Mihai.Certificat inregistrare fiscala ? document in copie conform cu originalul. Certificat constatator emis de ORC(pentru P.J.) document original sau copie legalizata.
Certificat de inregistrare in Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare (pentru PF/PJ)-document in copie conform cu originalul
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-fisa de informatii generale ? FORMULAR NR.2 -in masura in care informatiile respective sunt disponibile pentru 2012 se voraccepta oricedocumente relevante aleoperatoriloreconomici. Autoritatea contractanta are obligatia de a lua in calcul si data la care operatorul economic a fost infiintat
Ultimul bilant contabil inregistrat , pe anul 2012sau bilantul contabil aferent anului 2011 in copie cu mentiunea conform cu originalul , sau declaratii fiscale.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
prezentare formular 2 , semnat, stampilat , inregistrat
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Atestatul de libera practica
Diploma/adeverinta de absolvent al unei facultati de medicina veterinara acreditate
Declaratie prin care ofertantul sa dovedesca faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, precum si ca le va respect ape parcursul indeplinirii contractului de servicii.
Declaratie privind dotarile specifice spatiu, utilaje, echipament tehnic de comunicare, mijloace de transport si alte mijloacefixe pe care canditatul/ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractuluiformular 11.
Informatii privind subcontractantii FORMULAR NR.7?document semnat, stampilat si datat.
Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte faptul ca la elaborarea ofertei sipe perioada derularii contractului va asigura un nivel corespunzator al protectiei mediului
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
document in copie legalizatadiploma in copie legalizataprezentare declaratie , semnata, stampilata, inregistrata.formularul 11- in cazul in care ofertantul nu intentioneaza sa subcontracteze va completaformularul cumentiunea " nu este cazul ".prezentare declaratie semnata, stampilata si inregistrata
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Da
in temeiul art. 15 alin. 2 din OG 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar veterinare si ptr. siguranta alimentelor cu modificarile si completarile ulterioare si aleart. 4 din Legea 160/1998, ptr. organizarea si exercitarea profesiei demedicveterinar .
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.07.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.07.2013 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.07.2013 12:00
Locul: D.S.V.S.A Braila, Calea Galati, nr. 344.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
comisia nominalizata de directorulD.S.V.S.A. Braila si persoanele imputernicite de reprezentantii operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoarea luarii lacunostintadespre un act al autoritatii contactante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
compartimentul juridic al D.S.V.S.A. Braila,
Adresa postala: Calea Galati, nr. 344 Braila, ,Localitatea: Braila, Cod postal: 810385, Romania, Tel. +40 239610689, Email: [email protected], Fax: +40 239610691
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.06.2013 09:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer