Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de supraveghere tehnica a executiei lucrarilor de constructii prin diriginti de santier :- ?Refaceri aparari de maluri rau Prahova in comuna Cocorastii Colt, sat Piatra si comuna Brazi, sat Stejaru, judetul Prahova?


Anunt de participare numarul 126996/27.07.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA APELOR BUZAU IALOMITA
Adresa postala:  STR. BUCEGI, NR.20BIS, Localitatea:  Buzau, Cod postal:  120208, Romania, Punct(e) de contact:  MARIAN LUNCA, Tel. 0238725447, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0238427237, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de supraveghere tehnica a executiei lucrarilor de constructii prin diriginti de santier : - ?Refaceri aparari de maluri rau Prahova in comuna Cocorastii Colt, sat Piatra si comuna Brazi, sat Stejaru, judetul Prahova?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: in comuna Cocorastii Colt, sat Piatra si comuna Brazi, sat Stejaru, judetul Prahova
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se solicita servicii de supraveghere tehnica a executiei, din punct de vedere cantitativ si calitativ a lucrarilor de constructii pentru obiectivul de investitii: - ?Refaceri aparari de maluri rau Prahova in comuna Cocorastii Colt, sat Piatra si comuna Brazi, sat Stejaru, judetul Prahova?, prin diriginti de santier.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Prestarea serviciilor de supraveghere a executiei, a lucrarilor de constructii: ?Refaceri aparari de maluri rau Prahova in comuna Cocorastii Colt, sat Piatra si comuna Brazi, sat Stejaru, judetul Prahova?
Valoarea estimata fara TVA: 55, 429RON
II.2.2) Optiuni
Da
In conditiile Art. 122, lit. J din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare solicitata este de 830 RON; garantie de buna executie: 10% din valoare (fara TVA);
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita: Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Declaratie privind situatia personala a operatorului economic
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cumodificarile si completarile ulterioareCertificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor catre stat, inclusiv cele locale, Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului, Certificatul de inregistrare emis de oficiul registrului comertului;CERTIFICATde participare la licitatie cu oferta independenta
Pentru persoanele juridice/fizice straine: Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional,
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita: Informatii privind cifra de afaceri.
Informatii privind obligatiile contractuale (daca este cazul)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie anuala de afaceri in ultimii 3 ani trebuie sa fie cel putin egala cu: 110 000 RON (fara TVA);
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita: Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani;Fise de experienta similara, insotite de recomandarea din partea beneficiarului (cel putin o recomandare);Declaratie si lista privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice din dotare;Informatii privind personalul tehnic de specialitate si efectivele medii anuale ale personalului angajat (inclusiv CV) si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani;Certificat de atestare ISO 9001 sau echivalent pentru managementul calitatii,
Certificat de atestare ISO 14001 sau echivalent pentru managementul de mediu,
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se solicita ca in ultimii 3 ani: operatorul sa prezinte un contract finalizat de experienta similara cu valoare minima 55 000 RON (fara TVA) sau maxim trei contracte de experienta similara cu total valoare cumulata de minim: 55 000 (fara TVA) sau prezentarea de documente care sa certifice finalizarea prestarii serviciilor la valoarea solicitata;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Da
Dirigintii de santier trebuie sa fie autorizati de Inspectoratul de Stat in Constructii pentru domeniile: Lucrari Hidrotehnice, pentru constructii de importanta ?C?
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
254/22.07.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.08.2011 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.08.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 14.10.2011
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.08.2011 11:00
Locul: Administratia Bazinala de Apa Buzau-Ialomita, Str.Bucegi, Nr.20 bis, Localitatea: Buzau
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Pe baza de imputernicire emisa de ofertant
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire (fisa de date, caiet sarcini, formulare, formular contract, nota justificativa), este anexata la prezentul Anunt de participare.Documentatia si clarificarile aferente se pot vizualiza in SEAP la adresa www.e-licitatie.ro prin actionarea butonului , ,Documentatie si clarificari".
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos, nr.6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021.310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  021.310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC in termen de5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal (art.256^2, alin.(1), lit.b), din OUG nr.34/2006 cu modif.si compl.ult.).
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Administratia Bazinala de Apa Buzau-Ialomita
Adresa postala:  str. Bucegi, nr. 20 bis, Localitatea:  Buzau, Cod postal:  120208, Romania, Tel. 0238.72.54.46, Email:  [email protected], Fax:  0238.42.72.37
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.07.2011 16:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer