Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de supraveghere tehnica a executiei lucrarilor de constructii prin diriginti de santier pentru obiectivul de investitii: ?Regularizare rau Buzau pe zona Intorsura Buzaului-Sita Buzaului, judetul Covasna? -etapa I


Anunt de participare numarul 144465/18.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Administratia Bazinala de Apa Buzau Ialomita
Adresa postala: STR. BUCEGI, NR.20BIS, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120208, Romania, Punct(e) de contact: MARIAN LUNCA, Tel. +40 0238725447, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 0238427237, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de supraveghere tehnica a executiei lucrarilor de constructii prin diriginti de santier pentru obiectivul de investitii: ?Regularizare rau Buzau pe zona Intorsura Buzaului-Sita Buzaului, judetul Covasna? -etapa I
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: In zona Intorsura Buzaului-Sita Buzaului
Codul NUTS: RO123 - Covasna
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de supraveghere tehnica a executiei lucrarilor de constructii prin diriginti de santier pentru obiectivul de investitii: ?Regularizare rau Buzau pe zona Intorsura Buzaului-Sita Buzaului, judetul Covasna? -etapa I Valoarea estimata totala (fara TVA.)a contractului de prestari servicii este: 235 891 LEI, Din care cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute este de 21 445 lei fara TVA.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se solicita prestarea serviciilor de supraveghere tehnica aexecutiei, din punct de vedere calitativ si cantitativ, a lucrarilor de constructii pentru obiectivul de investitii: ?Regularizare rau Buzau pe zona Intorsura Buzaului-Sita Buzaului, judetul Covasna? -etapa I
Valoarea estimata fara TVA: 235, 891RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum: 3 500 lei.Mod de prezenatre: dovada constituirii garantiei/ instrumentul de garantare se prezinta in original.Perioada de valabilitate: 90 de zile calendaristice de la termenul limita de primire a ofertalor.Mod de constituire: in una din formele prevazute la art. 86, alin. (1), (2), (3), (5), (6) din HG nr.925/2006.(Formular 11). In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Persoanele juridice straineSe recomanda/este de preferat ca persoanele juridice straine sa prezinte garantia de participare din partea unei banci din Romania sau a unei banci care sa aiba corespondent in Romania. Garantia de participare poate fi constituitasi in alta moneda decat lei, la un curs de reconversie afisat de BNR, la data publicarii invitatiei/anuntului de participare.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana.Ofertantii ce se incadreaza in cat.IMM conf.Legii 346/2004 cu mod.si compl.ult., au dreptul de a constitui garantie bancara in cuantum redus cu 50%. Ptr. a beneficia de acest drept trebuie sa includa in oferta dovada ca indeplinesc conditiile de IMM (Formular IMM). Daca garantia se constituie prin virament bancar, transferul va fi efectuat in contul RO43TREZ1665005XXX006017 al autoritatii contractante, deschis laTrez.Buzau cu conditia conf.acestuia de catre banca emitenta, pana la data deschiderii ofertelor, CIF RO23706189). Garantia de participare se restituie conform art. 88 din HG nr.925/2006 cu mod.si compl.ult. Garantia de participare se retine conform art. 87, alin.(1), din HG 925/2006 si conf.art 278^1, OUG 34/2006: suma ce se va retine este de: 2 359 lei. Cuantumul este de 10% din valoarea contractului, fara TVA. Prezentare (Formular 19).Mod de constituire: in una din formele prevazute la art. 90, alin. (1), (2), (3) din HG nr.925/2006 cu modif.si compl.ult. Restituirea se va face in termen conform art.92, din HG nr.925/2006 cu modif.si compl.ult.Retinerea garantiei de buna executie: conf.art.91, din HG nr.925/2006 cu modif.si compl.ult. Of.care se incadreaza in cat.IMM conf.Legii 346/2004 si este declarat castigator beneficiaza de o red.cu 50% a val.gar.de buna executie a contr.Ptr.a beneficia de acest drept trebuie sa includa in of.dov.ca indep.cond.de IMM. Avand in ved.principiul trat.egal, este de preferat capersoanele juridice straine sa prezinte gar.de buna executie din partea unei banci din Romania sau a unei banci care sa aiba corespondent in Romania.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Credite externe acordate de BDCE, cuprinse in proiectul F/P 1579/2006, Bugetul de stat si alte surse.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conf art.44 din O.U.G. nr.34/2006 cu modif. si complet. Ulterioare, in original, cu specificare lider de asoc. si parte de contract prestata de fiecare (fizic, valoric si procentual).
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul/ofertanti asociati trebuie sa prezinte:
-Declaratie privindeligibilitatea- Modalitatea de indeplinire-PrezentareFormular 12A (de catre Ofertant/tert sustinator- se alege cazul corespunzator). Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.-Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarisi completari ulterioare - Modalitatea de indeplinire - Prezentare Formular 12B (de catre Ofertant/Ofertant asociat, iar pentru tert sustinator- art. 181 lit. a, c indice 1 si d, din OUG nr. 34/2006 modificata prin Legea 279/2011). Incadrarea in situatia prevazuta la art. 181 din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.-Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Modalitatea de indeplinire - Prezentare Anexa nr. 10.1(de catre Ofertant/Ofertant asociat/Subcontractant/tert sustinator- se alege cazul corespunzator). Incadrarea in situatia prevazuta la art. 69^1 din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.(Persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: director: ing. Adriana Petcu, directori tehnici: ing. Marilena Stoian, ing. Dumitru Iosif, ing. Radu Gabriel Mesterelu, director economic: ec. Silvia Florina Pitigoi)-Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Modalitatea de indeplinire - Prezentare Formular 12C (de catre Ofertant/Ofertant asociat/Subcontractant- se alege cazul corespunzator)-Indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat , somajului, asigurarilor de sanatate (formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care candidatul/ofertantul este rezident) si orice alte datorii la bugetul de stat ? Modalitatea de indeplinire - Prezentare Certificatele deatestare fiscale sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, in copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata.
Nota: Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse.-Cazier judiciar al ofertantului; In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci se accepta o declaratie pe proprie raspundere. Deasemenea, in cazul in care ofertantul nu poate prezenta cazierul judiciar (motivat), se accepta o declaratie pe propria raspundere ?Modalitatea de indeplinire - Prezentare cazier judiciar al ofertantului (copie lizibila cerificata ?Conform cu originalul? , semnata si stampilata)-CERTIFICATde participare la licitatie cu oferta independentaModalitatea de indeplinire - Prezentare formular Anexa?Informatii privind asocierea operatorilor economici (daca este cazul)Modalitatea de indeplinire ? PrezentareFormular 12II. Daca ofertantul nu are asociati se va preciza pe formular ?Nu este cazul?, ?Informatii privind sustinerea operatorilor economici (daca este cazul).In cazul in care, ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara ori capacitatea tehnica si/sau profesionala prin prezentarea unui angajament de sustinere din partea unui tert, pentru a fi luata in considerare sustinerea acordata, angajamentul ferm (incheiat in forma autentica la notariat) trebuie sa reprezinte un instrument juridic care sa asigure dreptul autoritatii contractante de a solicita, in mod legitim, indeplinirea anumitor obligatii de catre persoana sustinatoare.In cazul in care sustinerea tertului se refera la asigurarea unor resurse care pot fi puse efectiv la dispozitia ofertantului - fonduri financiare, utilaje, echipamente, personal, angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie sa prevada care sunt resursele respective si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat, in functie de necesitatile care apar pe parcursul indeplinirii contractului in cauza.In cazul in care sustinerea tertului vizeaza indeplinirea unor cerinte minime de calificare cum ar fi experienta similara reflectata prin prezentarea unor liste de servicii prestate intr-o perioada anterioara sau indeplinirea unui nivel minim al cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului de achizitie publica, angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.Sustinatorul raspunde in mod direct pentru prejudiciile cauzate autoritatii contractante ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, aceasta din urma avand posibilitatea de actiune directa impotriva sustinatorului.
Angajamentul ferm prezentat de ofertantul castigator face parte integranta din contractul de achizitie publica.
Atentie! Formularele pentru angajamentul ferm se vor introduce in oferta numai in cazul in care situatia economica si financiara ori capacitatea tehnica si/sau profesionala a ofertantului estesustinuta de catre un tert, pentru indeplinirea contractului. Ofertantul/ofertanti asociati trebuie sa prezinte? Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, din care sa rezulte obiectul de activitate relevant pentru obiectul prezentei achizitii (in original, copie legalizata notarial sau copie certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata). Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul de activitate al operatorului economic (obiectul contractului) trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din cerificatul constatator emis de ONRC;
- Persoanejuridice/ fizicestraine? Documentecaredovedesco formadeinregistrarein calitate de persoana juridica in conformitate cu prevederile legale ale tarii in care ofertantul este rezident (in original, copie legalizata notarial sau copie certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata).
? Certificat constatator (sau document echivalent) emis de registrul comertului (sau autoritatea echivalenta din tara in care ofertantul este rezident), dincaresarezulteobiectulde activitate relevant pentru obiectul prezentei achizitii(in original, copie legalizata notarial sau copie certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata). Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul de activitate al operatorului economic (obiectul contractului) trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din cerificatul constatator emis de ONRC;
Documentele vor fi insotite de traducerea acestora de catre un traducator autorizat.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale privind operatorul economic
Declaratie privind Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 (trei) ani in domeniul obiectului contractului.Condi?ie de calificare: Valoarea minima impusa este de: 428 892 lei Documente relevante:
Bilantul contabil la 31.12.2010, 31.12.2011, 31.12.2012, vizat si inregistrat la organele in drept sau alte documente edificatoare din care sa rezulte cifra medie de afaceri de valoare minima impusa.Acestea vor fi prezentate in copie, semnate de reprezentantul legal si stampilate pefiecarepagina avand mentiunea ?conform cu originalul?.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare: Formular KPentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual leu/valuta comunicat de Banca Nationala a Romanieipentru anii2010, 2011, 2012Ofertantul care solicita reducerea cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri globale, va prezenta, o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie / lista privind principaleleservicii prestate in ultimii 3 ani, calculati pana la data limita de depunere a ofertelor
Se solicita ofertantului servicii similare, prestate in ultimii 3 ani: in valoare minima de 214 446 LEI (fara TVA), al caror obiect a fost prestarea unorservicii similare ? supraveghere tehnica lucrari constructii hidrotehnice sau amenajari hidrotehnice de tipul regularizari si recalibrari de albie, consolidari si aparari de mal, diguri, epiuri etc;Documente relevante:
Certificate/documente/ contracte/pv receptie / recomandari/etc., emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, care confirma servicile prestate in ultimii 3 ani, pana la data limita de depunere a ofertelor, care fac dovada receptionarii/ducerii la bun sfarsit a serviciilor la valoarea prezentata. Formularul L - fise distincte pentru certificate/documente/ contracte, prezentate pentru sustinerea experientei similare. Dataprestarii serviciului este data semnarii (inregistrarii) documentuluiincheiatla terminareasi receptia serviciului prestat
O declaratie caresa contina informatii privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune necesare pentru indeplinirea contractului de servicii
Informatii privind personalul de conducere si personalul responsabil pentru indeplinirea contractului
Formularul Anexa 17 va fi insotit de CV-uri ale persoanelor responsabile direct cu indeplinirea contractului
Prestatorul de Servicii de supraveghere a executiei lucrarilor prin diriginti de santier autorizati are obligatia sa asigure minim urmatorul personal calificat pentru executia prezentului contract: - un diriginte de santier atestat in domeniul 5.2 Lucrari hidrotehnice Categoria de importanta C- autorizatie valabila la data limita de depunere a ofertelor, Prezentare:
-copie conforma cu originalul insotita de Curriculum Vitae in original, semnat si datat.
Se solicita declararea obligatiilor contractuale in desfasurare fata de alti beneficiari(daca este cazul)
?Informatii privind subcontractantii (daca este cazul)Prezentare Formular 12G+tabel cudenumirea subcontractantilor, specializareaacestora (datele de recunoastere) si specificarea serviciilor (fizic si valoric) care urmeaza a leexecuta subcontractantul/ subcontractantii.
Standarde de calitate ISO 9001 sau echivalent
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, valabil la data limita de depunere a ofertelor.
Standarde de protectia mediuluiISO 14001 sau echivalentOfertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, valabil la data limita de depunere a ofertelor
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare: Formularul 12E+tabelPentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual leu/valuta comunicat de Banca Nationala a Romanieipentru anii2010, 2011, 2012Completare: Formularul 12H+tabelCompletare Anexa 17, formularul va fi insotit de CV-uri ale persoanelor responsabile direct cu indeplinirea contractului, Prezentare: Autorizatie emisa deInspectoratul de Stat in Constructii pentru activitatea de Diriginte de santier pentru domeniul- Lucrari Hidrotehnice - categoria de importanta ?C?, valabila la data limita de depunere a ofertelor, in copie conforma cu originalul, insotita de CV in original, semnat si datat.Completare Formular9Prezentare Formular 12G+tabel cudenumirea subcontractantilor, specializareaacestora (datele de recunoastere) si specificarea serviciilor (fizic si valoric) care urmeaza a leexecuta subcontractantul/subcontractantii. Formularul se va introduce in documentatia de calificare chiar daca ofertantul nu are subcontractanti. In acest caz se va preciza (pe formular) ?Nu este cazul?.Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la incheierea contractului de achizitie publica, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.Prezentare certificat emis de un organism independent, in copie conform cu originalul, semnat si stampilat, valabil la data limita de depunere a ofertelor.In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat.Nu se accepta societati aflate in curs de implementare a certificarilorPrezentare certificat emis de un organism independent, in copie conform cu originalul, semnat si stampilat, valabil la data limita de depunere a ofertelor.In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat.Nu se accepta societati aflate in curs de implementare a certificarilor
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Da
Ordin al MDRT nr.1496/13.05.2011 actualizata, ptr aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier.
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
numar si data mentionata in anuntul de participare
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.07.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.07.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.07.2013 11:00
Locul: Administratia Bazinala de ApaBuzau Ialomita - str. Bucegi, nr. 20 bis, mun. Buzau, jud. Buzau.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Pe baza de imputernicire emisa de ofertant
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Credite externe acordate de BDCE, cuprinse in proiectul F/P 1579/2006, Bugetul de stat si alte surse.
Tip de finantare: Credite externe cu garantia statului
VI.3) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelorIn cazul in care se constata ca exista mai multe oferte clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ca si clarificare reofertarea pretului contractului, caz in care, va fi declarata castigatoare oferta care prezinta pretul cel mai scazut, dupa reofertare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza C.N.S.C.-ul, in vederea anularii actului ?i/sau recunoa?terii dreptului pretins ori a interesului legitim in condi?iile art. 256 indice 2 din OUG nr. 34/2006, cu modif. ?i compl. ult.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.06.2013 11:03
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer