Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de supraveghere tehnica a executiei lucrarilor de constructii prin diriginti de santier - Amenajare rau Vaser in localitatea Viseu de Sus


Anunt de participare numarul 53445/23.05.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA APELOR SOMES TISA
Adresa postala: Vanatorului nr. 17, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400213, Romania, Punct(e) de contact: Ana Semerean, Tel.0264-433028, In atentia: Serv. promovare si urmarire investitii, int.104, Email: [email protected], Fax: 0264-433026
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de supraveghere tehnica a executiei lucrarilor de constructii prin diriginti de santier - Amenajare rau Vaser in localitatea Viseu de Sus
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: pe raul Vaser in localitatea Viseu de Sus, jud. Maramures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se solicita servicii de supraveghere tehnica a executiei, din punct de vedere cantitativ si calitativ a lucrarilor de constructii pentru obiectivul de investitii: Amenajare rau Vaser in localitatea Viseu de Sus, jud. Maramures, prin diriginti de santier autorizati
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74262000-3 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Prestarea serviciilor de supraveghere a executiei, a lucrarilor de constructii: Amenajare rau Vaser in localitatea Viseu de Sus, jud. Maramures,
Valoarea estimata fara TVA: 150, 813RON
II.2.2) Optiuni
Da
daca nu incheie contract cu ofertantul castigator si in cazul serviciilor suplimentare
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
20 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare solicitata este de 2.300 RON; garantie de buna executie: 5% din valoare (fara TVA)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere legalizata la data semnarii contractului
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita: Declaratie privind eligibilitatea; Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181; Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre stat, inclusiv cele locale; Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare/certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului/altele echivalente;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita prezentarea urmatoarelor documente: Bilantul contabil la 31.12.2007 vizat si inregistrat la organele in drept si balanta la 31.03.2008; Declaratie privind cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita: Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani; Fisa de experienta similara; Recomandare de la alt beneficiar; Declaratie si lista privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice din dotare; Informatii privind personalul tehnic de specialitate, Lista cuprinzand subcontractantii
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Da
Dirigintii de santier trebuie sa fie autorizati de Inspectoratul de Stat in Constructii pentru domeniul Lucrari Hidrotehnice
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.06.2008 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 100 RON
Conditii si modalitate de plata: Plata direct la casieria autoritatii contractante sau prin ordin de plata in contul RO56TREZ2165025XXX015748, Trezoreria municipiului Cluj Napoca
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.06.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.06.2008 11:00
Locul: Directia Apelor Somes Tisa, str. Vanatorului, nr. 17, Cluj Napoca, jud. Cluj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici participanti la procedura.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Prestarea serviciilor de supraveghere a lucrarilor de constructii pentru obiectivul de investitii mai sus mentionat se va face pentru restul lucrarilor de executat, pentru toata perioada de la data atribuirii contractului pana la data receptiei la terminarea lucrarilor a obiectivului de investitii. In functie de valoarea alocatiilor bugetare pentru acest obiectiv de investitii, perioada de prestare a serviciilor de supraveghere se va modifica corespunzator. Astfel, in situatia in care, datorita lipsei alocatiilor bugetare, executia lucrarilor este sistata, prestarea serviciilor de supraveghere a executiei se va sista iar contractul de supraveghere se va prelungi cu perioada in care au fost sistate lucrarile.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021.310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: Stefan cel Mare, nr. 1, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 3400, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Apelor Somes Tisa - Compartimentul Juridic si Contencios
Adresa postala: Str. Vanatorului, nr. 17, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400213, Romania, Tel.0264433028, Fax: 0264433026
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.05.2008 12:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer