Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE SUPRAVEGHERE TEHNICA A EXECUTIEI LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PRIN DIRIGINTI DE SANTIER ATESTATI.


Anunt de participare numarul 28513/18.08.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE DIRECTIA APELOR ARGES VEDEA
Adresa postala: str.Calea Campulung , nr.6-8, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110 147, Romania, Punct(e) de contact: CIOBANU DUMITRU sau PANTAZI DUMITRU, Tel.0248208739-0740247830, In atentia: CIOBANU DUMITRU sau PANTAZI DUMITRU, Email: [email protected], Fax: 0248 208724, Adresa internet (URL): [email protected] sau [email protected], Adresa profilului cumparatorului: www.agwater.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: GOSPODARIREA APELOR
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE SUPRAVEGHERE TEHNICA A EXECUTIEI LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PRIN DIRIGINTI DE SANTIER ATESTATI.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Pe Raurile Arges, Colentina, Ilfov, Dunare, Vedea, Burdea, Cotmeana din judetele Giurgiu, Arges, Ilfov, Teleorman, Dambovita, Olt.
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Solicitam servicii de supraveghere tehnica a executiei lucrarilor, din punct de vedere cantitativ si calitativ a lucrarilor de constructii pentru obiectivele: MARIREA GRADULUI DE SIGURANTA IN EXPLOATARE A ACUMULARII MIHAILESTI-PUNEREA IN SIGURANTA A BARAJULUI BUCIUMENI-REGULARIZARE RIU ARGES INTRE ACUMULAREA BASCOV SI ACUMULAREA PITESTI-PUNEREA IN SIGURANTA A ACUMULARII BUNGET-PUNEREA IN SIGURANTA DIGUL NR.5 RIUL VEDEA CONFLUENTA FLUVIUL DUNARE SI DIGUL NR.6 FLUVIUL DUNARE-REGULARIZARE RIU VEDEA IN LOCALITATILE AFECTATE DE INUNDATII (TATULESTI, COLONESTI, BARASTI, JUGARU, BRANISTE)-REGULARIZARE MAL STING RIU VEDEA IN DREPTUL LOCALITATII NENCIULESTI-REGULARIZARE RIU BURDEA IN LOCALITATEA BEUCA-REGULARIZARE RIU COTMEANA LA LUNCA CORBULUI SI PIRIU VIRTEJ, AFLUENT AL RIULUI COTMEANA, IN LOCALITATEA BABANA-REGULARIZARE PIRIU BRATCOV PE TERITORIUL LOCALITATII MALDAIENI
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74262000-3 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de supraveghere a executiei lucrarilor de constructii la obiectivele de investitii MARIREA GRADULUI DE SIGURANTA IN EXPLOATARE A ACUMULARII MIHAILESTI-PUNEREA IN SIGURANTA A BARAJULUI BUCIUMENI-REGULARIZARE RIU ARGES INTRE ACUMULAREA BASCOV SI ACUMULAREA PITESTI-PUNEREA IN SIGURANTA A ACUMULARII BUNGET-PUNEREA IN SIGURANTA DIGUL NR.5 RIUL VEDEA CONFLUENTA FLUVIUL DUNARE SI DIGUL NR.6 FLUVIUL DUNARE-REGULARIZARE RIU VEDEA IN LOCALITATILE AFECTATE DE INUNDATII (TATULESTI, COLONESTI, BARASTI, JUGARU, BRANISTE)-REGULARIZARE MAL STING RIU VEDEA IN DREPTUL LOCALITATII NENCIULESTI-REGULARIZARE RIU BURDEA IN LOCALITATEA BEUCA-REGULARIZARE RIU COTMEANA LA LUNCA CORBULUI SI PIRIU VIRTEJ, AFLUENT AL RIULUI COTMEANA, IN LOCALITATEA BABANA-REGULARIZARE PIRIU BRATCOV PE TERITORIUL LOCALITATII MALDAIENI
Valoarea estimata fara TVA: intre 550, 000 si 600, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
gar.participare 10.000 RON: -I.M.M. care participa in nume propriu (nu in asociere) prezinta gar.in valoare de 5.000 RON
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
-Serviciul este finantat de la Bugetul de Stat, platile se efectueaza lunar sau trimestrial prin Trezoreria Statului Municipiul Pitesti
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Daca este cazul, asociere in conditiile legii, asociatie in participatiune legalizata.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declaratie privind eligibilitatea-declaratie privind neincadrarea in prevederile articolelor 180 si 181 din O.U.G.34/2006-declaratie privind calitatea de participant la procedura-certificat de inmatriculare (inclusiv certificatul constatator) emis de Oficiul Registrului Comertului.Nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei-certificat de plata a impozitelor si taxelor catre Bugetul de Stat-certificat de plata a impozitelor si taxelor catre Bugetul Local-certificat de plata a contributiei pentru asigurarile sociale de stat-certificat de plata a contributiei la Fondul de Asigurari de Sanatate-certificat de pata a contributiei la fondul pentru plata Ajutorului de Somaj-documente privind certificarea societatii conform standardelor-informatii generale despre ofertant-documentele vor fi prezentate in original si in copie legalizata si valabile la data deschiderii.Lipsa unui document atrage dupa sine descalificarea candidatului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
obligatii contractuale in desfasurare fata de alti beneficiari-informatii generale ale operatorului economic-ultimul bilant economic aprobat si inregistrat(copie semnata si stampilata pe fiecare pagina)-fisa privind informatiile financiare-exercitiu financiar pozitiv-Solvabilitate patrimoniala>30%-Lichiditate generala>100%-Lipsa unui document atrage dupa sine descalificarea candidatului
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie de afaceri pe ultimii 3(trei )ani sa fie de cel putin 450.000 RON.IN CAZUL OFERTANTILOR CARE FAC DOVADA FAPTULUI CA SUNT I.M.M. ACEST INDICATOR SE REDUCE LA JUMATATE.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de experienta similara a ofertantului: o lista a serviciilor de supraveghere executate in ultimii 5(cinci) ani (certificari de buna supraveghere pentru 5 lucrari executate-informatii privind personalul tehnic de specialitate responsabil pentru supravegherea lucrarilor-efectivele medii anuale ale persoanelor angajate-declaratie referitoare la utilaje, instalatii, echipamente tehnice-certificat ISO 9001 in servicii de supraveghere tehnica-Informatii privind masurile de protectia mediului pe care operatorul economic le poate aplica in timpul indeplinirii contractului de servicii-informatii privind subcontractantii (daca este cazul)-Lipsa unui document atrage dupa sine descalificarea candidatului
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul trebuie sa prezinte cel putin un contract similar finalizat in valoare de cel putin 220.000 RON
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Da
Dirigintii de santier trebuie sa fie atestati de Inspectoratul de Stat in Constructii inclusiv pentru Domeniul Lucrari Hidrotehnice.
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.09.2007 12:00
Documente de plata: DA
Pretul: 105 RON
Conditii si modalitate de plata: -plata in numerar la casieria unitatii-ordin de plata in contul RO06TREZ0465025XXX004393 deschis la Trezoreria Municipiul Pitesti
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.10.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
3luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.10.2007 10:30
Locul: DIRECTIA APELOR ARGESVEDEA PITESTI Str.Calea Campulung Nr.68 Municipiul Pitesti Jud.Arges
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
la sedinta de deschidere vor participa membri comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, daca considera necesar aceasta, in baza prezentarii delegatiilor aferente
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Se va adjudeca oferta cu procentul cel mai mic care se solicita a fi aplicat la productia de C+M acceptata si insusita lunar de diriginte.Oferta se va prezenta pe baza de Deviz de Cheltuieli, la costuri reale (oferta se va exprima in procente fata de valoarea lucrarilor de constructii-montaj)
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: strada Stavropoleos - Nr. 06 - Sectorul 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 / 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021 / 310.46.42, Adresa internet (URL): www.anrmap.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi depusa in cel mult 10 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestatar despre un act al Autoritatii Contractante pe care acesta il considera ilegal (art.272 alin.2 din O.U.G.34/2006)
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Apelor Arges Vedea Pitesti Compartimentul juridic contencios
Adresa postala: str.Calea Campulung Nr. 6 - 8, Localitatea: PITESTI, Cod postal: 110147, Romania, Tel.0248208739, Email: [email protected], Fax: 0248208724, Adresa internet (URL): www.agwater.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.08.2007 07:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer