Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de telefonie fixa si transmisii de date/Internet pentru SNN Sediul Central, Sucursala C.N.E. Cernavoda si Sucursala FCN Pitesti


Anunt de participare (utilitati) numarul 149080/31.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Adresa postala: Str. Polona, Nr. 65, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010494, Romania, Punct(e) de contact: Departament Achizitii, Tel. +4 0212038269, In atentia: Marius MARCUTA - [email protected], Email: [email protected], Fax: +4 0212031315, Adresa internet (URL): http: //www.nuclearelectrica.ro/, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate nationala ce desfasoara activitati relevante in sectorul de utilitati ?Energie?, in conformitate cu cap. VIII, sect.1 din OUG 34/2006
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de telefonie fixa si transmisii de date/Internet pentru SNN Sediul Central, Sucursala C.N.E. Cernavoda si Sucursala FCN Pitesti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
5 - Servicii de telecomunicatii
Locul principal de prestare: Bucuresti ?sediul SNN ; Cernavoda ? Sucursala CNE;Pitesti ? Sucursala FCN
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de telefonie fixa si transmisii de date/Internet pentru SNN Sediul Central, Sucursala C.N.E. Cernavoda si Sucursala FCN Pitesti
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
64210000-1 - Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)
72400000-4-Servicii de internet (Rev.2)
92220000-9-Servicii de televiziune (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform Caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 2, 211, 748RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
49 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este 44.000Lei;poate fi constituita in orice valuta, echivalenta, in acest caz, se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile si va avea o valabilitate de 90 de zile de la data limita stabilita pt depunerea ofertelor indicata in anuntul de participare.Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila, se constituie in formele prevazute de art. 86 din HG nr.925/2006 actualizata, prin: -virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara(Formular III.1.1.a)ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original in cuantumul sau pt perioada prevazuta in documentatia de atribuire - pt. LEI, contul RO94RNCB0072049718520001, BCR sect.1, pt.EURO, contul RO45RNCB0072049718520010, BCR sect.1.Documentul care dovedeste constituirea garantiei de participare se va anexa la scrisoarea de inaintare, separat de coletul cu oferta. Ofertantii care se incadreaza in categoria IMM conform Legii 346/2004 au dreptul de a constitui garantie bancara in cuantum redus cu 50%. In acest sens vor completa Formularul III.1.1.a1.In situatia in care ofertantul este o asociere, pentru a beneficia de reducerea cu 50%, fiecare asociat trebuie sa se incadreze in categoria IMM, conf.Legii nr. 346/2004, iar liderul asociatiei vaface dovada constituirii garantiei de participare la licitatie.Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare in conformitate cu prev. art.87 din HG 925/2006.In cazul in care un ofertant depune contestatie la CNSC si aceasta contestatie este respinsa ca fiind nefondata de CNSC sau contestatorul renunta la contestatie, atunci autoritatea contractanta va retine acestuia, din garantia depusa, suma de 5.991, 74 Lei stabilita conf. art. 278^1 din OUG nr.34/2006 actualizata.Autoritatea contractanta va restitui fiecarui ofertant participant la procedura, garantia de participare la procedura in confor. cu prevederile art.88din HG 925/2006. 1) Garantia de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA.2) Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract.3) Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabila.4) Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: a) conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau b)neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.5) Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retinerisuccesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la la Trezorerie conform art. 90 alin. 3) din HG 925/2006 actualizata. Suma initiala care se depune decatre contractant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenitecontractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in documentatia de atribuire.Autoritatea contractanta va instiinta contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui.Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului.Formularul III.1.1.b - anexat - reprezinta modelul pentru o scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii S.N.Nuclearelectrica S.A.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Daca este aplicabil se completeaza Formularul III.1.3 (Acord de asociere)
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG 34/2006 cu modificari si completari- Se va completa Formularul III.2.1.a si se depune in original.
Note:
a) In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare ofertant asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea acestei cerinte.
b) In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea acestei cerinte, completand declaratia de neincadrare la art.180.
c) Acest document nu se solicita eventualilor subcontractanti.2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006 cu modificari si completari - Se va completa Formularul III.2.1.b si se depune in original.
Note:
a) In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea acestei cerinte.
b) In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea acestei cerinte, completand declaratia de neincadrare la art.181, lit a), c1) si d) din OUG 34/2006.
c) Acest document nu se solicita eventualilor subcontractanti.3. Certificat de participare la procedura cu oferta independenta conform Ordinului ANRMAP nr. 314/2010 - Se va completa Formularul III.2.1.c. si se depune in original.
Nota: a) In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea acestei cerinte.4.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 (conflictul de interese) din OUG 34/2006 actualizata - Se va completa Formularul III.2.1.d. si se depune in original.
Declaratie pe propria raspundere a Ofertantului si dupa caz: a Ofertantului asociat, a Subcontractantului, a Tertului sustinator ca nu se afla in nici una din situatiile prevazute de art. 69 indice 1 din OUG 34/2006, cu urmatoarele persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, in legatura cu aceasta procedura:
Director General ? Daniela Lulache;
Director Economic ? Ec. Elena Negulici cu inlocuitorul sau Mihai-Dan Gheorghievici,
Sef Departament Achizitii ? Cristina Nazarevscky cu inlocuitoarea sa Dana Banea.
Comisia de evaluare: Marius-Mihail Marcuta, Adrian Fusle, Adrian Codescu, Dumitru Petrovici, Mihaela Tanase, Adriana Costea, Adriana Ionescu, Carmen Marza.Note:
a) In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea acestei cerinte.
b) In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea acestei cerinte.
c) Acest Formular se va completa si de catre eventualii subcontractanti.5. Declaratie privind calitatea de participant la procedura. Se va completa Formularul III.2.1.e. Declaratia se depune in original.Nota:
In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea acestei cerinte. 1) pentru persoane juridice/fizice romane: Certificat constator emis de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), pe numele Operatorului economic din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic, prin care se confirma inregistrarea precum si autorizarea ofertantului pentru desfasurarea activitatilor in domeniul contractului.
Certificatul va contine informatii reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Certificatul se depune in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru ?conformitate cu originalul? de catre reprezentantul legal al ofertantului, respectiv a Ofertantului asociat.2) pentru persoane juridice /fizice straine
Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional la organisme legal constituite, in conformitate cu prevederile legale din tara in care operatorul economic este rezident, pe numele Ofertantului, Ofertantului asociat - pentru partea din contract pe care o realizeaza fiecare, daca este cazul unei oferte comune.
Note:
a) In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei prin prezentarea certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) pe numele Ofertantului asociat pentru partea din contract pe care o realizeaza.
b) Documentele privind capacitatea de exercitarea a activitatii profesionale nu pot fi prezentate in favoarea ofertantului de catre eventualii subcontractanti si/sau de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori.Se vor prezenta in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul??.
Pentru a fi luate in considerare documentul/documentele se vor prezenta insotite de traducerea legalizata in limba romana.NOTA: In situatia in care operatorul economic clasat pe primul loc a prezentat copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? a certificatului, acestuia i se va solicita prezentarea documentului in original sau copie legalizata inainte de emiterea raportului final al procedurii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani, continand valorile contractelor, obiectul, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau
client privat. Ofertantul va prezenta maxim 3 contracte care sa confirme prestarea de servicii similare, a caror valoare cumulata este de minim 2.211.748 Lei ( pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte )
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul III.2.3.1 insotit de certificate/documente emise sau
contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar.
2) Angajament privind sustinerea tehnica (daca este cazul)
Modalitatea de indeplinire
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala, invocand si sustinerea acordata de catre alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui Angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Acest angajament trebuie sa fie in concordanta cu art.111 din HGR nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Se completeaza Formularul III.2.3.3 , daca este cazul.
Sustinatorul tehnic va completa Formularele III.2.1.a, III.2.1.b si III.2.1.dprivind neincadrarea sa in prevederile art.180, 181 (lit. a, c1 si d) si 69 indice 1 din OUG 34/2006.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere: Componenta financiara
2.
Minute convorbiri internationale SUA & Canada (fix/fix si fix/mobil)
10%
Descriere: pentru fluxurile ISDN ? Destinatar 2, conform Anexa 3
3.
Minute convorbiri internationale ASIA (fix/fix si fix/mobil)
10%
Descriere: ? pentru fluxurile ISDN ? Destinatar 3, conform Anexa 3
Punctaj maxim componenta tehnica: 20
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.03.2014 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.03.2014 15:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.03.2014 10:00
Locul: SN Nuclearelectrica S.A. - Str. Polona, Nr. 65, Sector 1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice ofertant are dreptul de a participa la sedinta de deschidere daca prezinta o imputernicire in acest sens semnata de aceeasi persoana care a semnat oferta. Se va completa Formularul IV.4.3.b
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
(1) Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere, cu respectarea prevederilor art. 11, alin. (4) si (5) din HG 925 /2006. Se va completa Formularul VI.3.1. Declaratia va fi insotita obligatoriu de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, modul de indeplinire a cerintelor de calificare.(2) In cazul in care uzeaza de dreptul prevazut la alin. (1), ofertantul are obligatia de a completa documentele, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.(3) Pentru compararea ofertelor financiare se va lua in considerare pretul total (fara TVA) al acestora. In situatia in care exista doua sau mai multe oferte financiare cu acelasi pret si acesta este pretul cel mai scazut ofertat, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor respectivi prezentarea de noi oferte financiare in plic inchis. Contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.NOTA: Pentru a putea deschide documentele din SEAP va recomandam sa instalati aplicatia shellSAFE Verify de la adresa: http: //www.certsign.ro/certsign/resurse/download(4) Declaratia pe proprie raspundere privind incadrarea/neincadrarea in prevederile art. 52 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. Se va completa Formularul VI.3.2
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal. Pentru contestatiile privind documentatia de atribuire, data luarii la cunostinta este data publicarii in SEAP a acesteia.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.N.Nuclearelectrica S.A. ? Departament Achizitii
Adresa postala: Str. Polona, nr. 65 sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010494, Romania, Tel. +40 212031304, Fax: +40 212031315
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.01.2014 15:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer