Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - servicii de telefonie mobila


Anunt de participare numarul 142420/08.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
Adresa postala: B-dul Libertatii nr. 12, sector 5, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040129, Romania, Punct(e) de contact: liliana dinut, Tel. +40 213163704, In atentia: carmen tinta, Email: [email protected], Fax: +40 213163704, Adresa internet (URL): www.mmediu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
servicii de telefonie mobila
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
5 - Servicii de telecomunicatii
Locul principal de prestare: pe teritoriul Romaniei
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: 774, 193.54RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: anual, valoarea unui contract subsecvent (pentru 12 luni), este de 387.096, 72 lei fara TVA
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
acord cadru pentru servicii de telefonie mobila
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
64212000-5 - Servicii de telefonie mobila (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
servicii de telefonie mobila pentru o perioada de 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: 774, 193.54RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este de 2% din valoarea fara TVA a contractului, respectiv 15.483, 87 lei. Perioada de valabilitate a acesteia va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. Modul de constituire: 1)Scrisoare de garantie bancara conforma cu Formularul nr.15. 2)Plata in numerar la casieria autoritatii contractante. 3) Ordin de plata confirmat de banca emitenta pana la data deschiderii ofertei. Plata se face in contul de Trezorerie al Municipiului Bucuresti RO56 TREZ7005005XXX 000223, CUI 16335444. 4)Printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari. Ofertantii tip IMM care doresc sa depuna doar 50% din garantie vor anexa scrisorii de garantie de participare in conformitate cu legislatia in vigoare, Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, documente prin care dovedesc ca sunt IMM. In aceste situatii, ofertantul trebuie sa completeze si sa ataseze la oferta Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM ? Formularul nr. 16 si Formularul nr. 17 (dupa caz).In cazul in care ofertantul contesta procedura de atribuire, iar CNSC va respinge contestatia, se va retine contestatorului din garantia de participare o suma de 4.554, 19 lei, in conformitate cu prevederile art. 278'1 din OUG nr. 34/2006.Atentie! In cazul in care garantia de participare este depusa in alta moneda decat in lei echivalenta leu/valuta va fi efectuata la cursul publicat de BNR cu 3 zile lucratoare inainte de data limita de depunere a ofertelor. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului este de de 10 % din valoarea contractului subsecvent, fara TVA. Modul de constituire a garantiei de buna executie: printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in conformitate cu prevederile art. 90 din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Ofertantii tip IMM care doresc sa depuna doar 50% din garantie vor anexa, in conformitate cu legislatia in vigoare (Legea nr. 346/2004) cu modificarile si completarile ulterioare, documente prin care dovedesc ca sunt IMM.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget de stat + fonduri nerambursabile ( POS mediu - axa 6- Asistenta tehnica)
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare -Formularul nr. 1. Pentru confirmare, se vor prezenta: (CAZIER JUDICIAR SI CAZIER FISCAL).Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare -Formularul nr. 2. Pentru confirmare, se vor prezenta: Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele si Certificat privind plata impozitelor locale, (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Documentele se vor prezenta scanate in una din formele: original sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69'1 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare -Formularul nr. 3. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire (respectiv, toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire) sunt: Rovana PLUMB- Ministru, Lucia Ana Varga-ministru delegat, Elena Dumitru-Secretar de Stat, Mircea Nica-secretar general, Dragos Ionut BANESCU- Secretar General Adjunct, Carmen Tinta- Director General, Speranta MUNTEANU-Director General, Sebastian Tanase-sef serviciu achizitii, Liliana Dinut-consilier SAP.Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului Presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta -Formularul nr. 4.Declaratie privind calitatea de participant la procedura in conformitate cu prevederile art. 41 OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare -Formularul nr. 5, In cazul ofertantilor de alta nationalitate decat cea romana, documentele mentionate vor fi transmise in limba de origine, insotit de o traducere legalizata a acestuia in limba romana. Documente edificatoare privind obiectul de activitate al operatorului economic (conform prevederilor art. 183 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare). Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: se vor prezenta Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata in limba romana, Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Din codul CAEN trebuie sa rezulte ca obiectul de activitate al operatorului economic trebuie sa aibe corespondent cu obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.Ofertantul va depune documentele in oricare dintre formele: original sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. In cazul ofertantilor de alta nationalitate decat cea romana, documentele mentionate vor fi transmise in limba de origine, insotit de o traducere legalizata a acestuia in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declaratie privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani;Autoritatea contractanta solicita ca media globala a cifrei de afaceri pentru ultimii 3 ani sa fie cel putin egala cu 774.193 lei.
Bilanturile contabile pe ultimii 3 aniin cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul (individual sau asociere, caz in care fiecare asociat va prezenta aceste documente
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
completare Formular nr.6Prezentarea bilantului contabil pentru ultimii 3 ani
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
autoritatea contractanta solicita ca cel putin o statie de telefonie mobila sa fie alimentata cu energie electrica produsa de surse regenerabile
Informatii privind sustinatorul.
Informatii privind asocierea
Lista privind subcontractantii;
Declaratie privind persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului
O lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestatre, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati
Experienta similara. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are o experienta relevanta in domeniul solicitat.Valoarea acestuia va fi de cel putin 387.096, 72 lei.
Se vor prezenta in acest sens copii ale documentelor relevante
Certificarea standardului ISO 9001 in domeniul calitatii sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor sau echivalent sau orice alte probe sau dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii
Certificarea standardului ISO 14001 in domeniul protectiei mediului sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor, sau orice alte probe sau dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
document doveditorOfertantul va prezenta un angajament ferm al persoanei respective.Ofertantul va prezenta Acord sau o scrisoare preliminara de asociere;Formularul nr. 9completare Formular nr.10completare Formular nr.8completare Formular nr.7copie certificata conform cu originalulcopie certificata conform cu originalul
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere: Componenta financiara
2.
P1
25%
Descriere: Viteza medie de transfer date mobile este calculata ca media aritmetica a vitezelor maxime de transfer de date mobile din fiecare localitate, la nivel national, unde ofertantul asigura servicii de tip 3G . - 50 pct
3.
P2
12.5%
Descriere: Posibilitatea salvarii si restaurarii automate contactelor din/in agenda SIM pe un server securizat, in orice locatie in care exista acoperire cu semnal radio a operatorului sau a partenerilor acestuia in cazul roaming-ului, fara a necesita conectarea telefonului sau a cartelei SIM la alte echipamente, calculatoare, sau prezentarea unei solutii tehnice echivalente. Serviciul va fi activ pe toata durata contractului pentru intreaga flota si trebuie sa fie functional de pe orice tip de terminal - 25 pct
4.
P3
12.5%
Descriere: Posibilitatea de a oferta o aplicatie prin care Autoritatea Contractanta sa aiba posibilitatea de a face restrictionari ale apelurilor flotei de telefoane, de a aloca minute pe directii si de a stabili ierarhii/grupuri de utilizatori. 25 pct
Punctaj maxim componenta tehnica: 100
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.04.2013 17:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.04.2013 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.04.2013 14:00
Locul: sediul MMSC, bd.Libertatii nr.12
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
persoana impuernicita /reprezentantul legal, cu copie act identitate
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POS MEDIU - AXA 6- ASISTENTA TEHNICA - 25%
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
Nota 1: Se vor puncta doar ofertele la care viteza outdoor este de minim 3, 6 MbpsPunctajul tehnic ? P (tehnic) - acordat pentru fiecare oferta se calculeaza prin insumarea punctajelor obtinute pentru fiecare din factorii de evaluare de mai sus.? Pentru factorul de evaluare de la punctul 1), cu valoarea cea mai mare, se acorda punctajul maxim.Pentru o alta valoare decat cea prevazuta la aliniatul precedent punctajul se acorda astfel: Pi= (V i/Vmax) x Pm, unde: Pi= punctajul pentru pozi?ia i = aVmax= valoarea cea mai mare ofertataVi= valoarea ofertataPm= punctajul maximacordatViteza medie de transfer date se va calcula pe baza urmatoarei formule: Vit.max.localitate 1 + Vit.max.localitate 2 + ......+ Vit.max.localitate NNr total localitati la nivel national cu servicii 3G? Pentru factorul de la punctul 2), punctajul se va acorda dupa cum urmeaza: - 25puncte pentru pastrarea, salvarea si restaurarea datelor din/in agenda SIM pe un server securizat in orice loca?ie in care exista acoperire cu semnal radio a operatorului sau a partenerilor acestuia in cazul roaming-ului, fara a necesita conectarea telefonului sau a cartelei SIM la alte echipamente, calculatoare, sau echivalent;
- 15 puncte pentru alte solu?ii de salvare ?i restaurare a datelor, oferite direct de operator;
- 0puncte pentru operatorul care nu poate oferi nici solu?ie echivalenta.? Pentru factorul de la punctul 3), punctajul se va acorda dupa cum urmeaza: -pentru indeplinirea factorului de evaluare/solicitarii se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare de 25 pct.;
- in cazul in care serviciul respectiv nu poate fi oferit, se acorda punctaj 0 pentru criteriul respectiv.Nota: fiecare raspuns furnizat de operatori va fi testat in etapa de evaluare a propunerilor tehnice.P (tehnic) = P1+P2+P3Nota 2: In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertei. la fel si in cazul in care preturile vor fi egale.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
in termen de 10 zile, in conf cu prevedrile art 256 indice 2, lit)b din OUG nr. 34/2006, persoana vatamata poate sesiza CNSC in vederea anularii actului si/sau recunoasterea dreptului pretins ori a interesului legitim.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii Publice
Adresa postala: bdul. Libertatii nr.12, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040129, Romania, Tel. +40 213163704, Email: [email protected], Fax: +40 213163704, Adresa internet (URL): www.mmediu.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.03.2013 17:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer