Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de telefonie mobila


Anunt de participare numarul 148842/14.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AUTORITATEA AERONAUTICA CIVILA ROMANA RA
Adresa postala: SOS. BUCURESTI-PLOIESTI, NR. 38-40, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013695, Romania, Punct(e) de contact: LUANA ISTRATESCU, Tel. +40 0212081544, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 0212081544, Adresa internet (URL): www.caa.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: Alte activitati anexe transporturilor
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de telefonie mobila
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
5 - Servicii de telecomunicatii
Locul principal de prestare: sediul AACR-Sos. bucuresti-Ploiesti, nr. 38-40, sector 1
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 583, 860RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente de servicii de telefonie mobila se incheie astfel: 14.02.2014-13.02.2015;14.02.2015-13.02.2016;14.02.2016-13.02.2017;14.02.2017-13.02.2018. Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru o perioada de 12 luni este de 145.965 lei.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de telefonie mobila
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
64212000-5 - Servicii de telefonie mobila (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea minima de abonamente care ar putea fi achizi?ionate pe durata acordului ? cadru este de 167 iar cantitatea maxima este de 225 abonamente.
Cantitatea minima de abonamente care ar putea fi achizi?ionate pe durata unui singur contract subsecvent, dintre cele ce urmeaza sa fie atribuite in baza acordului ? cadru este de 167 iar cantitatea maxima este de 225 abonamente.
Valoarea estimata fara TVA: 583, 860RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 10.000 lei.(pentru a beneficia de reducerea cu 50% a garantiei de participare se va prezenta declaratie pe propria raspundere ca ofertantul se incadreaza in categoria I.M.M.)Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie cel putin egala cuperioada de valabilitate a ofertei, respectiv minim 90 de zile de la data limita de primire a ofertelor.Garantia pentru participare se va constitui in conformitate cu prevederile art. 86 ?i art. 87 din HG 925/2006 prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in condi?iile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original.Suma ce va fi re?inuta de autoritatea contractanta in cazul in care contesta?ia depusa de catre ofertant va fi respinsa de catre CNSC sau in cazul in care contestatorul renun?a la contesta?ie va fi de 4.363, 8 lei, conform art. 278 indice 1 alin. (1), lit. b) din OUG 34/2006.Dovada constituirii garan?iei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data ?i ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.Conturi A.A.C.R.: ING BANK - RO 95INGB0001008171188910 (RON)BCR Agentia Aviatiei ? RO15RNCB0307005024210001 (RON)TREZORERIE MUNICIPIULUI BUCURESTI RO22REZ7005069XXX001903 (RON)BRD ? RO30BRDE445SV77196034450 (RON)Neprezentarea garantiei de participare conduce la respingerea ofertei.Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: - isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;
- oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica/acordul-cadru in perioada de valabilitate a ofertei.Mentionam ca, echivalenta leu/alta valuta va fi cursul cursul de schimb publicat de B.N.R. valabil la data publicarii anun?ului de participare in SEAP.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea.Declaratie pe propria raspundere. Prezentare Formular nr. 2 din Sectiunea Formulare.
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181. Declaratie pe propria raspundere. Prezentare Formular nr. 3 din Sectiunea Formulare.
3. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Declaratie pe propria raspundere. Prezentare Formular nr. 4 din Sectiunea Formulare.
Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritati contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Armand PETRESCU ? Director General
Tudorel ROMAN ? Director Supervizare
Andrei Corneliu FILIPOIU ? Director Siguranta
Rodica CAZANCIUC ? Director Reglementare
Alina MACOVEI ? Sef Serviciu Gestiune Administrativa si Financiara
Stefan GHINCEA ? Sef Birou Comercial si Achizitii
Victorita RADU ? Sef Birou Financiar-Contabilitate si Facturari
Elena DOBRAN ? ?ef Serviciu Juridic ?i Resurse Umane
Silviu Gabriel GAFI?A ? ?ef Birou Administrativ
Sorin VIRLAN ? Referent de specialitate
Mircea ARSENIE ? Referent de specialitate IT
Adrian PRODAN ? FORMUNDA ? Administrator de re?ea de calculatoare
Oana CONSTANTINESCU ? Consilier Juridic
Gabriela MOISA ? Economist
Roxana ? Teodora DUMITRACHE -Economist
Mihai IGNAT ? Economist
Luana Rodica ISTRATESCU ? Economist
4. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta. Declaratie pe propria raspundere. Prezentare Formular nr. 5 din Sectiunea Formulare. 1. Certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului. Certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa instanta competenta, din care sa rezulte : - numele complet, sediul, persoanele autorizate/administratorii;
- domeniul de activitate al ofertantului are corespondent cu obiectul prezentei proceduri ;
Informa?iile cuprinse in Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
2. Licen?a operare in GSM ?i/sau 3G emisa de ANCOM in conformitate cu prevederile OUG 111/2011, cu modificarile ?i completarile ulterioare.Certificat ANCOM, din care sa rezulte ca ofertantul este autorizat de Agen?ia Na?ionala pentru Administrare ?i Reglementare in Comunica?ii pentru furnizarea de servicii de telefonie mobila.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa fi realizat o cifra medie de afaceri globala pe ultimii trei ani de cel pu?in 291.900 lei.
Se vor prezenta Fisa de informatii generale privind cifra de afaceri globala a ofertantului pentru ultimii trei ani Formularul nr. 11.
Pentru calcularea cifrei medii de afaceri glabala se va utiliza cursul mediu BNR leu/alta valuta pentru anii indica?i.
Operatorii economici vor prezenta documente relevante in sus?inerea indeplinirii cerin?ei privind cifra de afaceri.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa Formularul nr. 11.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Principalele servicii prestate in ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca a prestat servicii similare la nivelul unui contract maxim 3 contracte a carui/caror valoare/valoare cumulata a fost de minim 145.900 lei, exclusiv TVA. Pentru calcularea nivelului minim se va utiliza cursul mediu BNR leu/alta valuta aferent fiecarui an.
Formular nr. 10 ?i Anexa Formular nr. 10 din Sectiunea Formulare vor fi inso?ite de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa rezulte prestarea de servicii similare cu cele ale contractului care urmeaza a fi atribuit
Se solicita certificarea dupa unul din standardele seriei ISO 9001/2008 sau echivalent. Certificarea trebuie sa fie valabila la data limita de depunere a ofertelor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, cu nominalizarea a maxim 3 contracte avand ca obiect prestarea de servicii similare cu cele ale contractului care urmeaza sa fie atribuit. Prezentare Formular nr. 10 ?i Anexa Formular nr. 10 din Sectiunea Formulare.Se va prezenta certificatul ISO 9001/2008 sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
09/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.03.2014 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.03.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.03.2014 11:00
Locul: Sediul AACR din Sos. Bucuresti ? Ploiesti, nr. 38-40, sector 1, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentant/reprezentan?i imputernicit/imputernici?i ai ofertantului/ofertan?ilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Forma documentelor solicitate la nivelul Fisei de date a Achizitiei vor respecta dispozitiile art. 5 din Ordinul ANRMAP nr. 509/2011.Toate documentele intocmite/emise de catre candidat/ofertant cu scopul participarii la aceasta procedura se vor prezenta in original, inclusiv angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator(i).Se vor depune in forma originala acele acte emise de societati de asigurari, societati bancare sau alte institutii financiare acreditate, acte ce nu pot fi emise, si, implicit, folosite decat in scopul demonstrarii anumitor cerinte legate de procedura de atribuire pentru care au fost solicitate, respectiv pentru constituirea garantiei de participare.Documentele emise de alte entitati se vor depune in oricare dintre formele: - original;
- copie legalizata;
- copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".Departajarea ofertelor cu pret egal: In situatia in care doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerilor financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit pretul cel mai mic o noua propunere financiara in plic inchis ce va fi depus la Registratura AACR pana la termenul maxim ce va fi comunicat de autoritatea contractanta, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Pentru vizualizarea documentatie de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica.Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art. 176 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis modul concret de indeplinire.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din O.U.G. nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic si Resurse Umane din cadrul Autoritatii Aeronautice Civile Romane
Adresa postala: Sos. Bucuresti ? Ploiesti, nr. 38-40, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013695, Romania, Tel. +40 0212081301, Email: [email protected], Fax: +40 0212081572, Adresa internet (URL): www.caa.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.01.2014 14:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer