Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de telefonie mobila si transmisie de date


Anunt de participare numarul 95119/02.03.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Adresa postala: STR. APOLODOR NR 17 SECTOR 5 BUCURESTI, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Punct(e) de contact: Sediul central ANAF, Tel.021.387.23.70, In atentia: Melania COZMA, Valerica SECOSAN, Email: [email protected], Fax: 021.319.96.76, Adresa internet (URL): www.anaf.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Da
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de telefonie mobila si transmisie de date
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
5 - Servicii de telecomunicatii
Locul principal de prestare: Sediile centrale ale autoritatilor contractante si sediile structurilor teritoriale ale acestora
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 2 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 3, 111, 759 si 3, 569, 756RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de telefonie mobila si transmisie de date.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
64212000-5 - Servicii de telefonie mobila (Rev.2)
72318000-7-Servicii de transmisie de date (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitionarea de servicii de telefonie mobila si transmisie de date, dupa caz, pentru toate cele 4 autoritati contractante in cantitatile, conditiile tehnice si performantele precizate in Caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: intre 3, 111, 759 si 3, 569, 756RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare in suma fixa de 17.848, 78 lei; garantia de buna executie - 7% din valoarea fara TVA a fiecarui contractsubsecvent.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Pt MFP si ANAF=bugetul de stat si veniturile salariale ale angajatilor; pt ANAF si ANV sursa de finantere poate fi si buget fond ANAF in temeiul OG 92/2003;Garda Financiara=bugetul de stat.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006; Certificat de atestare fiscala; declaratie pe propria raspundere - Operatorul economic ofertant sa nu fie in stare de insolventa si sa nu aiba formulata impotriva sa nicio cerere intemeiata pe dispozitiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei; Certificat constatator; Certificat de inregistrare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Scrisoare de bonitate
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Scrisoarea de bonitate reprezinta confirmarea capacitatii de plata a operatorului economic, respectiv certificarea existentei disponibilitatilor fondurilor necesare realizarii contractului.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Minim 2 recomandari din partea altor beneficiari ai serviciilor de telefonie mobila si transmisie de date, prestate de operator din ultimii 3 ani; sau minim 2 documente constatatoare care contin informatii referitoare la indeplinirea obligatiilor contractuale de catre ofertant fata de alte autoritati contractante si clienti privati;
- Autorizatia emisa de catre ANCOM;
- Certificatdeatestare aSistemului de management al calitatii;
- Certificat de atestare a Sistemului de management al securitatii informatiei, conform (ISMS) BS 7799 Information Security Standard sau ISO/IEC 27001, sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere: Componenta financiara
2.
Factori tehnici
40%
Descriere: Componenta tehnica
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1093339/24.02.2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.04.2010 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.04.2010 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.04.2010 10:30
Locul: Sediul central ANAF, tronson VII, etaj 6, cam. 25
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane imputernicite de operatorii economici ofertanti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Plata se va realiza in contul operatorului economic deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica, si primirea facturii, prin ordin de plata termenul de plata va fi corelat in vederea respectarii prevederilor art. 36 din OUG nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar fiscale, respectiv plata facturilor reprezentand contravaloarea bunurilor achizitionate, serviciilor prestate sau a lucrarilor efectuate se realizeaza de catre institutiile publice in perioada 24 31 a fiecarei luni pentru luna anterioara datei de emitere a facturii. In cazul nerespectarii acestui termen, plata se va efectua in luna urmatoare
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021.310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040011, Romania, Tel.021.319.51.80, Email: [email protected], Fax: 021.319.51.83, 021.319.16.74, Adresa internet (URL): www.cabuc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile OUG nr. 34/2006, despre un act al autoritatii contractante considerat ilegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Generala Juridica - ANAF
Adresa postala: Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Tel.021.3199680, Email: [email protected], Fax: 021.3199680, Adresa internet (URL): www.anaf.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.03.2010 10:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer