Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de telefonie si de transmisie de date


Anunt de participare (utilitati) numarul 147524/28.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala a Uraniului - S.A. Bucuresti
Adresa postala: Bucuresti, sector 1, str. Dionisie Lupu, nr. 68, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010458, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 213185258, In atentia: Anda Pistol, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 213129146, Adresa internet (URL): http: //www.cnu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SEAP - Documentatia de atribuire este anexata la anuntul de participare
Adresa postala: www.e-licitatie.ro, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020976, Romania, Tel. +40 213032997, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
ofertele se vor depune in SEAP - www.e-licitatie.ro - conform cap. IV.4, cu respectarea prevederilor HG 1660/2006
Adresa postala: www.e-licitatie.ro, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020976, Romania, Tel. +40 213032997, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Companie Nationala ? autoritate contractanta in sensul prevederilot art. 8 lit. d) din OUG 34/2006
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de telefonie si de transmisie de date
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
5 - Servicii de telecomunicatii
Locul principal de prestare: Sediul companiei: str.Dionisie Lupu nr.68, sector 1 Bucuresti si subunitatile acesteia: Sucursala Feldioara, Sucursala Suceava, Punct de lucru Sector Stei, Punct de lucru Sector Oravita
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: 185, 760EUR
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: 2014 - 46.440 euro fara TVA; 2015 - 46.440 eurofara TVA; 2016 - 46.440 eurofara TVA; 2017 - 46.440 eurofara TVA . Valorime mentionate reprezinta valori maxime estimate pentru fiecare an.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de telefonie mobila si de internet mobil siServicii de date fixe conform caietului de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
64210000-1 - Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Abonament lunar de telefonie mobila cuminute si SMS nationale incluse nelimitate, 1 GB trafic internet cu acces la viteze 4G: min 20 abonamnete/an - max 30 abonamente / an ( min 80 abonamente; max 120 abonamente - pt. intreg acordul cadru)Abonament lunar de telefonie mobila cu 500 minute nationale incluse, 500 MB trafic internet, 100 SMS nationale: min 30 abonamnete/an - max 40 abonamente/an (min 120 abonamente; max 160 abonamente - pt. intreg acordul cadru)Abonament lunar de telefonie mobila cu 300 minute nationale incluse, 100 MB trafic internet, 100 SMS nationale min 100 abonamnete/an - max 130 abonamente/an (min 400 abonamente; max 520 abonamente - pt. intreg acordul cadru)Internet mobil pentru laptop - min 25 abonamnete/an - max 30 abonamente/an (min 100 abonamente; max 120 abonamente - pt. intreg acordul cadru)VPN ? sediul central inclusiv chiria echipamentului: min 1 buc/an - max 2 buc/an (min 4 buc. max 8 buc. - pt. intreg acordul cadru)VPN pentru fiecare subunitate: min 4 buc/an - max 5 buc/an (min 16 buc.;max 20 buc. - pt. intreg acordul cadru)
Servicii internet pentru sediul central si subunitati: min 1 abonamnete/an - max 2 abonamente/an (min 4 abonamente; max 8 abonamente - pt. intreg acordul cadru)Calendarul estimativ de aplicare a procedurii: 01.11.2013 - 31.12.2013.
Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente: contractul subsecvent nr. 1: in perioada 01.11? 30.12.2013; contractul subsecvent nr. 2: in perioada 15 ? 30.11.2014; contractul subsecvent nr. 3: in perioada 15 ? 30.11.2015; contractul subsecvent nr. 4: in perioada 15 ? 30.11.2016.
Valoarea estimata fara TVA: 185, 760EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum: 3000 EURO. Valabilitate: 90 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.Forma de constituire: a) prin virament bancar sauprintr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari cf. art. 86 al.2, 3 din HG 925/2006, (pt. cazul scrisorii de garantie bancara se va utiliza ca model formularul nr. 3)? depus in original, la/catre registratura CNU S.A., Bucuresti, sector 1, str. Dionisie Lupu nr. 68 pana la termenul limita de depunere a ofertelor prevazut in anuntul de participare, in zilele lucratoare luni- joi, orele 08.00รท 16:30 si vineri orele 08.00-14.00, fiind totodata transmisa si in SEAP sub forma de document scanat, alaturi de celelate documente aferente criteriilor de calificare si propunerii tehnice, conform art. 18 din HG 1660/2006b) prin ordin de plata, confirmat de catre banca emitatoare pana la termenul limita de depunere a ofertelor, in contul CNU SA(J40/1271/1998, CUI: RO 10254529) cont IBAN RO42BRDE441SV39061674410 deschis la B.R.D. ? G.S.G. Agentia Vitan ? depus in copie cu mentiunea "conform cu originalul" prin intermediul SEAP, in format electronic sub forma de document scanat, impreuna cu documentele care atesta indeplinirea criteriilor de calificare, pana la data si ora limita de depunere a ofertelor prevazute in anuntul de participare, conform art. 18 din HG 1660/2006Garantia de participare va fi restituita de catre autoritatea contractanta in conditiile prevazute la art. 88 din H.G. nr. 925/2006. Daca ofertantul depune contestatie si aceasta este respinsa de CNSC, autoritatea contractanta va retine din garantia de participare o suma ce va fi calculata in temeiul prevederilor art. 278^1 din OUG nr.34/2006.In cazul in care garantia de participare este depusa in alta moneda, cursul de schimb pentru care se va face conversia, este cel comunicat de BNR pentru data in care este publicat anuntul de participare in SEAP. Garantia de buna executie in cuantum de 5% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent, va fi constitutita de catre prestator in conformitate cu art. 90 al.(1) din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri provenite din valorificarea productiei proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. 34/2006 - Ofertantul va completa Formularul C1 din Sectiunea Formulare - Declaratie privind eligibilitate ? in original
2.Neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 - Ofertantul va completa Formularul C2 din Sectiunea Formulare ? in original
3. Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta conform ordinului 314/2010 - Ofertantul va completa Formularul C 3 din Sectiunea Formulare ? in original
4. Neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006 Ofertantul va completa Formularul C 4 - Declaratie neincadrare in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006
Nota: Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante implicate in prezenta procedura sunt:
-Director General Ioan Moraru- Director Tehnic ? Aurelian Voicu
- Director Economic ? Stefi Clarisa Musat
- Director Informatii si Securitate - Marilena Cuhutencu
- Consilier Economic - Daniela Motataianu
- Sef Serviciu Legislativ Contencios Juridic ? Consilier juridic Alina Gabriela Gajer
- Sef Serviciu Achizitii Publice ? Bianca Patrascu
- Control Financiar Preventiv ? Cristina Mihalache
- Responsabili monitorizare achizitie ? Anda Roxana Pistol si Eugen Adrian Cretu
- Consilier Juridic - Gheorghe Socu
- Consilier Juridic Ada Cecilia Ionescu
- Sef Birou Informatica - Sorin Constantin Iftime
- Responsabil executie contract - Emilian Andrei Dumitru
In cazul in care exista subcontractanti, Formularul C 4 - Declaratie neincadrare in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006 va fi completat si de catre acestia.5. Alte documente care insotesc oferta:
5.1.Date de identificare si contact despre ofertantNota: Autoritatea contractanta are dreptul de a descalifica operatori economici aflati in situatiile precizate la art. 181 din OUG 34/2006 III.2.1 1. Ofertantul, persoana juridica/fizica romana , va prezenta Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990 din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar producerea sau comercializarea produselor solicitate in prezenta documentatie de atribuie ? in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conformcu originalul. Informatiile cuprinse in acest certificat trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
2. Ofertantul persoana juridica/fizica straina va prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
3. Ofertantul va prezenta Licenta pentru servicii de tip 3G, emisa de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii - ANCOM, conform OUG nr. 79/2002 cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinului 273/2004 al ministrului comunicatiilor, cu modificarile si completarile ulterioare - ?n copie conform cu originalul.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe propria raspundere privind lista principalelor prestari de servicii similare efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic - in copie conform cu originalul.
Modalitatea de indeplinire
- Se vor completa Formularul C6 si anexa nr. 1 la Formularul C6 - in original
- Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic - in copie conform cu originalul.
Ofertantul, in calitate de prestator va detine certificarea sistemului de management al calitatii conform standardului ISO 9001/2008/ sau echivavent, sau orice alte documente echivalente cu o astfel de certificare, valabile la data limita de depunere aofertelor, emise de organisme independente, care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii
Modalitatea de indeplinire
Prezentare certificat ISO 9001/2008 sau echivalent, pentru ofertant, sau orice alte documente echivalente cu o astfel de certificare, valabile la data limita de depunere aofertelor, emise de organisme independente, care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii ? in copie cu mentiunea conform cu originalul
Ofertantul, in calitate de prestator va detine Certificat ISO 27001:2005 sau echivalent, pentru ofertant, sau orice alte documente echivalente cu o astfel de certificare, valabile la data limita de depunere a ofertelor, emise de organisme independente, care atesta implementarea unui Sistem de Management al Securitatii Informatiei
Modalitatea de indeplinire
Prezentare Certificat ISO 27001:2005 sau echivalent, pentru ofertant, sau orice alte documente echivalente cu o astfel de certificare, valabile la data limita de depunere a ofertelor, emise de organisme independente, care atesta implementarea unui Sistem de Management al Securitatii Informatiei ? in copie cu mentiune conform cu originalull
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.11.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.11.2013 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: EUR
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.12.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. In cazul in care, dupa accesarea in SEAP a propunerilor financiare, autoritatea contractanta constata ca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin, in cadrul propunerii financiare criptate in SEAP, acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor in cauza, clarificari prin intermediul SEAP, iar acestia vor incarca electronic documentele aferente propunerii financiare care vor contine o noua oferta de pret2)Toate documentele emise de catre organisme/autoritati straine, trebuie sa fie insotite obligatoriu de traducere autorizata in limba romana.3)Vor fi declarate inacceptabile in temeiul art. 36 al. (1) ofertele depuse dupa data si ora limita de depunere a ofertelor mentionate in anuntul de participare sau depuse la alta adresa decat cea solicitata, adica SEAP.4) Pentru situatiile in care: ofertantul depune oferta individuala si sustinere; atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna; in situatia in care exista subcontractanti, pentru demonstrarea criteriilor de calificare solicitate in prezenta fisa de date, se vor aplica prevederile Anexei nr. 2 aOrdinului 509/28.09.2011 - publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 687/28.11.20115) In cazul in care uzeaza de dreptul prevazut la art. 11 alin. (4) din HGR 925/2006 de a prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare (insotita de o anexa in care sa mentioneze, succint dar precis, modul concret de indeplinire al respectivelor cerinte), ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirmaindeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile OUG 34/ 2006, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania Nationala a Uraniului ? S.A. Bucuresti - Serviciul Legislativ, Contencios Juridic
Adresa postala: str. Dionisie Lupi nr. 68 sector 1, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010458, Romania, Tel. +40 213185258, Email: [email protected], Fax: +40 213129146, Adresa internet (URL): www.cnu.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.10.2013 08:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer