Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de tip RCA si CASCO a parcului auto DS Tulcea


Anunt de participare numarul 148698/24.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: str. Petricani, nr. 9A, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: ADAM CRACIUNESCU, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Directia Silvica Tulcea
Adresa postala: Str.Isaccei nr.25, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820166, Romania, Punct(e) de contact: compartiment achizitii, Tel. +40 240517712, In atentia: ing.Lupu Paul, Email: [email protected], Fax: +40 240516425
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Directia Silvica Tulcea
Adresa postala: Str.Isaccei nr.25, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820166, Romania, Punct(e) de contact: compartiment achizitii, Tel. +40 240517712, In atentia: ing.Lupu Paul, Email: [email protected], Fax: +40 240516425
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Directia Silvica Tulcea
Adresa postala: Str.Isaccei nr.25, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820166, Romania, Punct(e) de contact: compartiment achizitii, Tel. +40 240517712, In atentia: ing.Lupu Paul, Email: [email protected], Fax: +40 240516425
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de tip RCA si CASCO a parcului auto DS Tulcea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: DS Tulcea si Ocoalele Silvice sin subordine
Codul NUTS: RO225 - Tulcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de asigurare obligatorie a parcului auto de tip RCA si asigurare facultativa de tip CASCO conform caiet de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66516000-0 - Servicii de asigurare de raspundere civila (Rev.2)
66514100-7-Asigurare pentru transport (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitionare servicii de asigurare tip RCA pentru 28 auto si servicii CASCO pentru 9 auto conform caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 40, 100RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
2 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
cuantumul garantiei de participare este de 500lei-pentru echivalenta se va avea in vedere cursul de schimb leu/alta valuta comunicat de BNR, din data anterioara datei limita de depunere a ofertei cu 3 zile-perioada de valabilitate cel putin egala cu perioada de valabilitate a oferteiModalitatea de constituire: conform reglementarilor art.86 alin.10 din HG nr.925/2006 sau prin OP in contul RO 80 RZBR 0000 0600 0035 2809 deschis la Raiffeisen Bank-Tulcea sau depunerea la casierie a sumei in numerar.In cazul constituirii prin scisoare de garantie bancara , aceasta se depune in original la sediul AC-dovada constituirii garantiei de participare se va posta scanata in SEAP pana la data limita de depunere a ofertelor si se va prezenta la sediul AC de catre toti ofertantii pana la data limita de depunere a ofertelor.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri propii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69^1 din OUG 34/2006-persoanele cu functie de decizie in cadrul Directiei Silvice Tulcea: ing.Enescu Paula, ing.Petcu Costel, ec.Benga Carmen, ing.Lupu Paul, jurist Apahidean Felicia
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG 34/2006
Certificat care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor eliberat de autoritatile legale competente care sa ateste faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat
Certificat care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor eliberat de autoritatile legale competente care sa ateste faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile de plata a taxelor locale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania
Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta Documentul solicitat mai jos se va prezenta in conformitate cu art.17, 18 si 19 din HG 1660/2006 respectiv:
-Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de acivitate.Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC.
Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc , inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.
-Ofertantul trebuie sa faca dovada ca este autorizat de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor pentru prestarea serviciilor solicitate.In acest sens, operatorul economic trebuie sa prezinte documente emise de CSA, care sa confirme autorizarea pentru prestarea serviciilor de asigurari auto pe teritoriul Romaniei pentru anul 2014 in baza legii 32/2000 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa prezinte informatii generale privind cifra de afaceri globala in ultimii 3 ani.Nu se solicita o anumita cifra pentru a fi calificat.Data de referinta pentru care se determina cifra de afaceri precum si data de echivalenta a Ron/alta valuta la cursul BNR este de 31.12.a fiecarui an declarat.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa formularul: "Fisa de informatii generale"
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.01.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.01.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
2luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.01.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Finantarea se realizeaza din fonduri de productie.-Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu punctaje/preturi egale: in cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, A.C.va solicita clarificari prin intermediul SEAP , in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici clasati pe primul loc de documente care contin noi preturi.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
-prevazute la art.256-2 din O.U.G.nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Tulcea-Compartimentul juridic
Adresa postala: Str.Isaccei nr.25, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820166, Romania, Tel. +40 240517712, Email: [email protected], Fax: +40 240516425
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.12.2013 13:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer