Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de tiparire


Anunt de participare numarul 149222/08.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2
Adresa postala: Bd. Garii Obor nr. 10, Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021747, Romania, Punct(e) de contact: Str. Amiral Murgescu nr. 1-3, bl.401, ap46, Tel. +40 212509997, In atentia: LUCIAN MITROIU, Email: [email protected], Fax: +40 212509997, Adresa internet (URL): www.impozitelocale2.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agentie/birou regional sau local
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de tiparire
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
15 - Servicii de publicare si tiparire contra unei taxe sau pe baza unui contract
Locul principal de prestare: Sediul prestatorului
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 3 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 419, 354 si 1, 258, 062RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: anual
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de tiparire anuala a formularelor privind deciziile de impunere, deciziilor de calcul accesorii, somatiilor si a instiintarilor de plata, respectiv a serviciilor conexe
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79800000-2 - Servicii tipografice si servicii conexe (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Minim 520000 de tiparituri - maxim 1560000 de tiparituri
Valoare minima acord-cadru -419354.00 RON- Valoare maxima acord-cadru - 1258062.00 RON (calculata pentru tiparirea intregului volum de tiparituri)
Valoarea celui mai mare contract subsecvent - 419354.00 RON
Valoarea estimata fara TVA: intre 419, 354 si 1, 258, 062RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare :25000 lei, sumele in valuta se considera ca si curs de referinta echivalenta leu/alta valuta din data de 10.03.2014 - Perioada de valabilitate a garantiei de participare ? 90 de zile, de la data limita de depunere a ofertelor. Orice solicitare de prelungire a valabilitatii ofertei va necesita si prelungirea garantiei de participare in consecinta. Garantia de participare se constituie: ? prin virament bancar . Documentul de plata va avea confirmarea Bancii pentru suma constituita. (Viramentul bancar se poate realiza si in contul. RO75TREZ7025006XXX000192 , deschis la Trezoreria Sector 2), Sau ? printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, conform Formularului 1- original, din Formulare. Garantia de participare se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Orice oferta care nu este insotita de o garantie pentru participarea la licitatie va fi respinsa in timpul sedintei de deschidere a ofertelor. Garantia de participare la licitatie a ofertantilor necastigatori se inapoiaza conform legii. Garantia de participarea la licitatie a ofertantului castigator se inapoiaza confrom legii si numai cu conditia ca ofertantul castigator sa fi semnat contractul si sa fi prezentat garantia pentru buna executie a contractului, in original si in forma specificata. Garantia de participare la licitatie va fi emisa in numele Ofertantului (ofertant unic, unul din asociati pentru asociere sau pe numele asocierii) care transmite oferta sau- printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, conform Formularului 1- original, din Sectiunea II- Formulare. Garantie de buna executie garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de oricare societate bancara sau de oricarei societate de asigurari, care devine anexa la contract. ? cuantumul garantiei de buna executie :5% din valoarea totala a contractului, fara TVA; ? In cazul in care garantia de buna executie se va constitui prin scrisoare de garantie bancara, se va utiliza Formularul 2 din Formulare. Garantia de buna executie va fi valabila pe toata perioada de valabilitate a contractului. Garantia de buna executie se va constitui si se va depune (in original) de catre prestator la sediul Beneficiarului, in perioada de valabilitate a ofertei, in conditiile stabilite in contract.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se va prezenta Declaratie privind eligibilitatea, Formular 3- original- din Sectiunea III- Formulare.2.Cazierul fiscalpentru operatorul economic(firma) si pentru persoane cu putere de reprezentare (art. 182 alin.(2) din O.U.G. nr. 34/2006)3. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 ? Formular 4- original, din Sectiunea II- Formulare. Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art.181 lit.a), c)1 si d) din OUG nr.34/2006 vor trebui prezentate si de tertul sustinator, daca este cazul.4. Certificat de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent care sa ateste ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor . in original sau copie ?conform cu originalul?.5. Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale (autoritati fiscale si administrative), care sa ateste ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor. , care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul local - formular specific autoritatilor din Romania sau tara de origine, in original sau copie ?conform cu originalul?.Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art.181 lit.a), c)1 si d) din OUG nr.34/2006 vor trebui prezentate si de tertul sustinator, daca este cazul.6.Declaratie privind neincadrarea la art 69^1 din Ordonanta. Declaratia operatorului economic (Formular 5- original, din Sectiunea II- Formulare)Comisia de evaluare va fi compusa din personal de specialitate din cadrul DVBL Sector 2, membrii ce vor fi nominalizati prin dispozitia Directorului Executiv al DVBL Sector 2.Lista cu persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Director Executiv DVBL ? Cristian Atanasie DutuDirector Executiv Adjunct ? Anton SteinerServiciu Juridic ? Cristian DumitriuSef Serviciu ? Lucian MitroiuSef Birou PAD ? Sanda PopescuInspector - Mariana BlejanReferent ? Liviu AlexaReferent - Bogdan-Dumitru Basarab
7.Declaratie pe proprie raspundere "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" se va intocmi conform Formular 6- original, din Sectiunea III- Formulare.Toate documentele vor fi emise integral pentru fiecare dintre operatorii economici, in cazul unei asocieri/ consortiu.Toate documentele vor fi prezentate in perioada de valabilitate stabilita de autoritatile emitente. 1.Certificat constatator eliberat de Ministerul Justitiei ? Oficiul Registrului Comertului, informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor , din care sa rezulte obiectul de activitate, in oricare din formele prevazute la art. 5 din Ord. ANRMAP nr. 509/2011(original; copie legalizata; copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul"). ? autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, documentul in original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind situatia economico-financiara. Media cifrei de afaceri a ofertantului pe ultimii 3 ani financiari (2011, 2012, 2013), in domeniul de activitate aferent obiectului contractuluicare trebuie sa fie de minim valoarea maxima a unui ct subsecvent , inval de 419354 RON. Valorile exprimate in lei si in alte valute la cursul mediu comunicat de BNR pentru anii 2011, 2012, 2013, 2014. Toate documentele vor fi emise integral pentru fiecare dintre operatorii economici, in cazul unei asocieri/ consortiu. Toate documentele vor fi prezentate in perioada de valabilitate stabilita de autoritatile emitente.
Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta, in vederea indeplinirii contractului si de alta persoana indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. Prezentarea informatiilor generale aferente anilor 2011, 2012 si 2013. Se va completa Formularul 7- original, din Sectiunea II- Formulare. Valorile exprimate in lei si in alte valute la cursul mediu comunicat de BNR pentru anii 2011, 2012, 2013. Valorile pentru alte valute se vor aplica la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte Nota: In conformitate cu Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, IMM-urile pot solicita reducerea cu 50% a criteriilor de calificare legate de cifra de afaceri prin prezentarea documentelor justificative corespunzatoare.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. In acest caz sustinatorul va completa si prezenta Formularul 3 - original
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind capacitatea tehnica: Operatorul economic trebuie sa prezinte o lista a principalelor servicii prin prezentareaprincipalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Valorile pentru alte valute se vor aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte (2011, 2012, 2013, 2014), - Dovada prestarii serviciilor similare in valoare cumulate de cel putin 419354 de ron la nivelul unui contract. maxim 4 contracte. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. Se vor atasa documentecare vor contine obligatoriu date referitoare la: - beneficiarul servicilor; - tipul si complexitatea serviciilor/activitatilor prestate; - perioada in care s-a realizat serviciul; - valoarea serviciului.
Informatii referitoare la personalul / organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant in special pentru asigurarea controlului calitatii: Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are la dispozitie resurse de personal calificat si resurse tehnice pentru natura si dimensiunile acestei achizitii.
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are la dispozitie utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii. Lista privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii specifice obiectului prezentei achizitii publice (Formular 11 din Sectiunea III- Formulare, in original).
Ofertantii trebuie sa prezinte documentele emise de organisme independente nationale sau internationale care atesta certificarea sistemului de management al calitatii firmelor ofertante respectiv SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent pentru serviciile supuse ofertarii, in copie conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor. In situatia unei asocieri, aceasta conditie minima trebuie indeplinita de fiecare asociat in parte.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani ? Formular 8 impreuna cu Anexa la Formularul 8 si Formularul 9 din Documentatia de atribuire - Sectiunea II ? Formulare, ambele in original. Valorile exprimate in lei si in alte valute la cursul mediu comunicat de BNR pentru anii 2011, 2012, 2013, 2014.2. Pentru fiecare document mentionat in lista Formularului 8, din Sectiunea II-Formulare, Se vor atasa documentecare vor contine obligatoriu date referitoare la: - beneficiarul servicilor; - tipul si complexitatea serviciilor/activitatilor prestate; - perioada in care s-a realizat serviciul; - valoarea serviciului. Documentele vor fi emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta beneficiara a prestarilor de servicii ori de catre clientul privat beneficiar al prestarilor de serviciiSe vor prezenta in mod obligatoriu: Lista cu personalul alocat si cu resursele tehnice (Formular 10 din Sectiunea II- Formulare, in original). Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are la dispozitie resurse de personal calificat si resurse tehnice pentru natura si dimensiunile acestei.achizitiiSe va prezenta in mod obligatoriu: Lista privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii specifice obiectului prezentei achizitii publice (Formular 11 din Sectiunea III- Formulare, in original).Copie certificat ? ISO 9001 sau echivalent (standarde transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului). In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractanta , aceasta din urma va accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii. In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta va accepta certificate echivalente emise de organism stabilite in alte state ale Uniunii Europene.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Ofertantii admisi si inscrisi cu certificat valabil pe www.e-licitatie.ro vor fi invitati prin SEAP la imbunatatirea ofertelor financiare (pret) printr-o singura runda de licitatie electronica cu durata de o zi lucratoare. Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta si nr de participanti inscrisi la licitatie. Pentru cerinte minime privind echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii se va consulta linkul https: //www.e-licitatie.ro: 8881/Public/Common/Static.aspx?f=TechnicalRequirement. Licitatia electronica va putea fi oprita daca oferta nu s-a imbunatatit in runda precedenta (nu e cazul). Licitatia nu se prelungeste automat in cazul modificarii clasamentului.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
10677/21.01.2014
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.03.2014 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.03.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.03.2014 11:00
Locul: BD GARII OBOR NR. 10, SECTOR 2, BUCURESTI
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
maxim o pers imputernicita
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale: In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Ofertantii care au preturi egale si care au primit invitatia de reofertare din partea autoritatii contractante vor depune noua propunere financiara in plic inchis, netransparent, marcat cu adresa autoritatii contractante, denumirea si adresa operatorului economic si cu inscriptia ?Reofertare Propunere Financiara?. Noile propuneri financiare se vor depune in termen de 3 zile lucratoare de la solicitarea autoritatii contractante si se vor deschide in cadrul unei sedinte de deschidere la care vor participa reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor care au preturi egale si membrii comisiei de evaluare constituita prin Nota aprobata de conducatorul institutiei. Noua propunere financiara nu va influenta in niciun caz propunerea tehnica, aceasta ramanand neschimbata.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
in termenele de exercitare a caii de atac prevazute la art. 256 2 din O.U.G. nr.34 / 2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Venituri Buget Local Sector 2
Adresa postala: Strada Amiral Ioan Murgescu nr. 1-3, Bl.401, Ap 46, Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021747, Romania, Tel. +40 212520997, Email: [email protected], Fax: +40 212520997, Adresa internet (URL): www.impozitelocale2.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.02.2014 15:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer