Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de tiparire a buletinelor de vot pentru alegerile locale din anul 2008


Anunt de participare numarul 48376/02.04.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL PRAHOVA
Adresa postala: B-DUL REPUBLICII NR.2-4, PLOIESTI, PRAHOVA, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 2000, Romania, Punct(e) de contact: FLORENTINA BALACEANU, Tel.0244/524111;0244/514015, Email: [email protected], Fax: 0244/524111, Adresa internet (URL): http: //prefecturaprahova.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro - anuntul are prag de JO
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL PRAHOVA
Adresa postala: B-DUL REPUBLICII NR.2-4, PLOIESTI, PRAHOVA, REGISTRATURA, CAM.63, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100066, Romania
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: Institutia Prefectului jud. Prahova, administratie publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de tiparire a buletinelor de vot pentru alegerile locale din anul 2008
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
15 - Servicii de publicare si tiparire contra unei taxe sau pe baza unui contract
Locul principal de prestare: punctul de lucru al prestatorului
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Tiparire a buletinelor de vot pentru alegerile locale din anul 2008
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
78140000-0 - Servicii de tiparire de formulare (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se vor tipari aproximativ 3.575.000 buletine de vot
Valoarea estimata fara TVA: 573, 500RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
2 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare 6800 lei, garantia de buna executie 10% din valoarea contractului si se va constitui pentru fiecare scrisoare de garantie bancara in original.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
de la bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
Tiparirea se va face in conditii de maxima siguranta
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte obligatorii: - Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea (Formularul nr. 1 )- Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit ( originale valabile la data prezentarii candidaturii)-Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 (Formularul nr. 2)- Dovada constituirii garantiei de participare (Formular nr. 9)Pentru persoane juridice romane: - Certificat emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industriei, emis cu maxim 30 zile inaintea depunerii candidaturii, din care sa rezulte obiectul de activitate al candidatului, sa corespunda categoriei de servicii solicitate si sa nu se afle in procedura de lichidare judiciara.Pentru persoane juridice/ fizice straine: - Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ ofertantul este rezident.
- Declaratie privind calitatea de participant la procedura (Formular nr. 3)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte obligatorii: - Rezultatul exercitiului financiar din anul
2006 sau 2007, dupa caz, vizat si inregistrat de organele competente
In cazul in care ofertantul are mai putin de un an experienta, va prezenta orice alte documente legale edificatoare prin care candidatul/ ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara.- Fisa de informatii generale (Formular nr. 4)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte obligatorii: - Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani(Formular nr. 7)- Declaratie pe proprie raspundere privind existenta tehnicii de imprimare si tiparire si existenta capacitatii de prestare a serviciilor in termenul stabilit (tiparire+capsare+ ambalare+ tansport);Prezentare privind capacitatea de depozitare, manipulare si tiparire, pe hartie de ziar tip offset de 84 cm, bobine cu o greutate cuprinsa intre 450-500 Kg.- Fisa de experienta similara (Formular nr. 5)
- Recomandari din partea altor beneficiari(minim 2 recomandari datate, semnate si parafate) din care sa rezulte explicit ca ofertantul a prestat servicii de tiparire, precum si copii ale contractelor incheiate
- Declaratie referitoare la echipamentele tehnice la dispozitia operatorului economic care pot determina un serviciu de calitate si prestat la termen (Formular nr. 6)
- Informatii referitoare la personalul tehnic de specialitate de care dispune contractantul (Formular nr. 11)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere accelerata
Din motive de urgenta, pentru incadrarea in termene, deoarece numarul necesar de buletine de vot tiparite este foarte mare
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar minim preconizat: 3 ; numar maxim: 10
Nr.pag/1 zi=Nr.mediu pag.tiparite A4/Nr.mediu zileNr.mediu pag.tiparite A4=Suma nr.pag contract/Nr.contracte prezNr.mediu zile=Suma nr.zile de executat contract/Nr.contracte prez
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.04.2008 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.04.2008 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.04.2008 13:00
Locul: INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL PRAHOVA, B-DUL REPUBLICII NR.2-4, PLOIESTI, PRAHOVA, SALA DE PROTOCOL
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoanele care prezinta imputernicirea semnata si stampilata
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Documentatia descriptiva va fi publicata pe pagina web www.prefecturaprahova.ro
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stravopoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): http: //www.cncs.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL PLOIESTI
Adresa postala: STR. EMIL ZOLA, NR.4, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100043, Romania, Tel.0244/522445, Email: [email protected], Fax: 0244/522445
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestatar despre existenta unui act al autoritatii contractante pe care il considera ilegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL PRAHOVA
Adresa postala: B-DUL REPUBLICII NR.2-4, PLOIESTI, PRAHOVA, SERVICIUL JURIDIC, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100066, Romania, Tel.0244/523102, Fax: 0244/524111
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.04.2008 09:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer