Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de tiparire si distributie si furnizare de obiecte traditionale


Anunt de participare numarul 128936/19.08.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Agentia de Dezvoltare Durabila A judetului Brasov
Adresa postala:  Ecaterina Varga nr.23, Localitatea:  Brasov, Cod postal:  500003, Romania, Punct(e) de contact:  Mihai Lucian Pascu, Tel. 0268/470505, Email:  [email protected], Fax:  0268/470504, Adresa internet (URL):  www.addjb.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Agentia de Dezvoltare Durabila a Judetului Brasov
Adresa postala:  Apullum nr 3, Localitatea:  Brasov, Cod postal:  500096, Romania, Tel. 0268470505, Email:  [email protected], Fax:  0268470504
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Asociatie de Dezvoltare Intercomunitara
Activitate (activitati)
Altele: dezvoltare durabila
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de tiparire si distributie si furnizare de obiecte traditionale
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
15 - Servicii de publicare si tiparire contra unei taxe sau pe baza unui contract
Locul principal de prestare: Brasov
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de tiparire si distributie materiale de informare si promovare si furnizare a 3.000 de obiecte traditionale realizate manual in cadrul proiectului Experiente culturale de neuitat in inima Transilvaniei
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79824000-6 - Servicii de tiparire si de distributie (Rev.2)
37000000-8-Instrumente muzicale, articole sportive, jocuri, jucarii, obiecte de artizanat, obiecte de arta si accesorii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot 1 servicii de tiparire si distributie
Tiparirea a 105.000 de brosuriTiparire 25.000 de bucati harti turistice generaleScriere/ imprimare, inscriptionare 15.000 de bucati DVD
Mapa tip biblioraft pentru materialele de promovare - 15.000 de bucati.
Realizare 2 roll-up bannere pentru promovarea proiectului.
Realizare ambalaje pentru 3000 de obiecte traditionale
Realizarea a 18.000 de pungi de hartieDistributie:
-10.000 de harti turistice catre principalele 200 de unitati de cazare acreditate din judetul Brasov
-1000 de seturi catre cele 58 de autoritati publice locale primarii din judet (in medie cate 17)
-1000 de seturi pentru 20 de agentii de turism si tur operatori de la nivel national ? in medie 50 de exemplare
-500 de seturi insotite de invitatie distribuite la 140 de prescriptori - cate 20 din fiecare dntre orasele: Bucuresti, Mamaia, Iasi, Cluj Napoca, Timisoara, Craiova, PloiestiLot 2 furnizare obiecte traditionale realizate manualVor fi furnizate 3.000 de obiecte traditionalespecifice judetului Brasov realizate manual
Valoarea estimata fara TVA: 514, 900RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participareLot 1 ? servicii de tiparire si distributie ? 8.490 leiLot 2 ? furnizare obiecte traditionale ?1.080 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri externe nerambursabile - FEDR, buget propriu
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lot 1 si Lot 2
- Certificat de atestare fiscala eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice privind plata datoriilor valabil la data deschiderii ofertelor
- Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale privind plata datoriilor - valabil la data deschiderii ofertelor
- Certificat de Inregistrare Fiscala
- Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului valabil la data deschiderii ofertelor-Pentru ONG-URI si Asociatii se solicita si dovada inscrierii in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor din care sa rezulte si scopul/obiectul de activitate al asociatiei/fundatiei
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lot 1
Informatii generale privind ofertantul din care sa rezulte cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani
Prezentarea de copii ale bilanturilor contabile pe ultimii 3 ani - vizate si inregistrate
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Lot 1Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani, sa fie de cel putin: 848.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lot 1
Experienta similara
Lista dotarilor tehnice de care dispune ofertantul in vederea realizarii sarcinilor din contractPrezentarea a maxim 5 contracte similare ca si complexitate tehnica realizate in ultimii trei ani
Lot 2
Ofertantul va atasa lista privind personalul care va asigura realizarea materialelor traditionale specifice judetului Brasov
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Lot 1Cerinte minimePrezentarea a maxim 5 contracte similare ca si complexitate tehnica in ultimii trei ani a caror valoare cumulata sa fie de minim 424.900 leiUtilaj tipografic offset in 4 grupuri de culoareUtilaj de plastifiere/ infoliere mata sau lucioasa
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
976/02.08.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.09.2011 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.09.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.09.2011 11:00
Locul: Agentia de Dezvoltare a Judetului Brasov Brasov, str Apullum nr 3 -
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Fiecare ofertant va putea fi reprezentat oficial in fata comisiei de evaluare de o singura persoana, pe baza imputernicirii de participare la procedura
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional, axa prioritara 5 Dezvoltarea Durabila si promovarea turismului, domeniul major de interventie 5.3 Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica.
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Stavropoleos nr. 6, Sector 3, ,Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021.310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  021.310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic al Agentiei de Dezvoltare a Judetului Brasov
Adresa postala:  str Apullum nr 3, Localitatea:  Brasov, Cod postal:  500096, Romania, Tel. 0268470506, Email:  [email protected], Fax:  0268470504, Adresa internet (URL):  www.addjb.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.08.2011 11:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer