Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de tiparire si expediere corespondenta


Anunt de participare numarul 135710/19.05.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE - SECTOR 3
Adresa postala: str. Sfanta Vineri nr. 32, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030205, Romania, Punct(e) de contact: Str. Lucretiu Patrascanu nr. 3-5, sector 3, Bucuresti, Tel. +40 0213275145, In atentia: Daniela Borangic, Email: [email protected], Fax: +40 0213275146, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: Inregistrare, gestionare si colectare a impozitelor si taxelor locale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de tiparire si expediere corespondenta
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
4 - Transport de corespondenta pe uscat si aerian
Locul principal de prestare: Str. Lucretiu Patrascanu nr. 3-5, sector 3, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu maxim 6 agenti economici
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 300, 000 si 3, 021, 774RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Directia Impozite si Taxe Locale Sector 3 doreste sa incheie un Acord-cadru pe termen de 4 ani privind SERVICII DE TIPARIRE SI EXPEDIERE CORESPONDENTA, pentru Scrisoarea Primarului, a Deciziei de impunere/Instiintarii de plata, Deciziei de calcul accesorii, Somatii si Titluri executorii generate de angajatii directiei.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79823000-9 - Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)
72320000-4-Servicii de baze de date (Rev.2)
79800000-2-Servicii tipografice si servicii conexe (Rev.2)
79970000-4-Servicii de editare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: intre 300, 000 si 3, 021, 774RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este de 60435 lei, respectiv jumatate daca se face dovada de IMM.Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din H.G. 925/2006, in Lei si se poate constitui sub forma de instrument de garantare emis de o societate bancara ori de o societate de asigurari, Ordin de plata in favoarea autoritatii contractante in contul RO50TREZ70324510220XXXXX deschis la Trezorerie Sector 3. In cazul Ordinului de plata, facem mentiunea ca la data deschiderii ofertelor banii trebuie sa fie virati in contul autoritatii contractante. Valabilitatea garantiei de participare va fi de 60 de zile de la data depunerii ofertelor. Cuantumul garantiei de buna executie va fi stabilit conform art. 89 (2) din H.G. 925/2006, respectiv 10% din valoarea fara TVA a contractului de servicii.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea - Formular 15 semnat si stampilat.
Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Formular 18 semnat si stampilat.
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - Formular 17 semnat si stampilat.
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 din OUG 34/2006 (evitarea conflictului de interese) - Formular 16 semnat si stampilat. Nota: Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Director Executiv - Ilie Petre Iulian, Director Executiv Adjunct - Costea Ileana Monica.
Declaratii privind neincadrarea in prevederile art.180 si 181 din ordonanta: ?Declaratie privind situatia personala a operatorului economic? (Formular 1) - semnat si stampilat.
Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata catre bugetul general consolidat ? formular tip emis de ANAF(Administratia Financiara) din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele/candidaturile - original, copie legalizata sau copie certificata "Conform cu originalul".
Certificat constatator privind indeplinireaobligatiilor exigibile deplata catre bugetul local formular tip emis de Consiliul Local din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele/candidaturile - original, copie legalizata sau copie certificata "Conform cu originalul". Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (in termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor), in original, copie legalizata sau copie certificata "Conform cu originalul".
Informatiile minimale ce trebuie cuprinse in certificatul constatator sunt: -date de identificare legale;
-obiectul principal si secundare de activitate;
-reprezentantii legali;
- existenta de mentiuni referitoare la declansarea procedurii de reorganizare judiciara sau faliment, conform Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, lichidare judiciara voluntara conform Legii nr. 31/1990 republicata si completata sau orice alta procedura.
Declaratie pe propria raspundereca firma este/nu este inscrisa in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, in conformitate cu conditiile art.3 din Legea 346/2004.
Persoane juridice /fizice straine - Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional la organisme legal constituite, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, traduse in limba romana si legalizate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
?Informatii generale? cuprinzand informatii privind operatorul economic si cifra medie de afaceri din ultimii 3 ani - Formular 2. Contul de profit si pierdere la 31.12.2010 si 30.06.2011 (copie certificata "CONFORM CU ORIGINALUL") - prezentarea bilantului contabil la 31.12.2010 si 30.06.2011 se lasa la latitudinea operatorului economic.Ultima balanta de verificare (copie certificata "CONFORM CU ORIGINALUL").
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
?Declaratie privind lista principalelor servicii similare din ultimii 3 ani? (Formular 3). Lista principalelor servicii similare va contine valori, perioade, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati si va fi insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante servicii. Deasemenea pentru demonstrarea experientei similare ofertantul trebuie sa faca dovada ca a incheiat si finalizat, in ultimii 3 ani, cel putin un contract de servicii similare cu obiectul contractului pentru care va prezenta si recomandare din partea beneficiarului. Lista cuprinzand subcontractantii (daca este cazul) - Formular 4. Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere - Formular 6.
Certificat ISO 9001:2008 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere: Componenta financiara
2.
Termen mediu de finalizare a serviciilor (inclusiv expedierea)
20%
Descriere:
3.
Calitatea si numarul tipizatelor prezentate - solicitate prin caietul de sarcini, din punct de vedere al aspectelor tehnice: tipar , suprapunerea culorilor si incadrarea datelor variabile in rubrici.
12%
Descriere:
4.
Experienta similara
8%
Descriere:
Punctaj maxim componenta tehnica: 40
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.07.2012 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.07.2012 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.07.2012 12:00
Locul: str. Lucretiu Patrascanu nr. 3-5, camera 120, sector 3, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare a ofertelor din cadrul D.I.T.L. Sector 3 si persoanele imputernicite de operatorii economici ce isi depun candidaturile/ofertele.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Daca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, autoritatea contractanta va incheia contractul cu ofertantul a carui oferta are cel mai mic pret. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatiile se depun in termen de 5 zile de la data comunicarii.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Impozite si taxe Locale Sector 3
Adresa postala: Str. Lucretiu Patrascanu nr. 3-5, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030507, Romania, Tel. +40 0213411760, Email: [email protected], Fax: +40 0213405159, Adresa internet (URL): www.ditl3.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.05.2012 13:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer