Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - servicii de transport aerian


Anunt de participare numarul 104997/03.08.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Federatia Romana de Judo
Adresa postala:  strada Vasile Conta, nr.16, sector 2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  020954, Romania, Punct(e) de contact:  Gabriela Bocsan, Tel. 3178030, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  3179954, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
persoana juridica de drept privat , apolitica si fara scop lucrativ
Activitate (activitati)
Altele: sport
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
servicii de transport aerian
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
3 - Servicii de transport aerian de calatori si de marfuri, exceptand transportul postal
Locul principal de prestare: Biletele se vor livra la sediul F.R.Judo din strada Vasile Conta, nr .16, sector 2, Bucuresti.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 3 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 200, 000 si 570, 000EUR
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: a) calendar estimativ contracte subsecv.: oct-dec 2010;ian-dec 2010;ian-dec 2011;ian-oct 2013; b) Cantitati estimative contracte subsecvente pe an bugetar min: 100 de bilete/an bugetar si max: 1.500 bilete/an bugetar, valoare de min 20.000 euro/an bugetar si max 150.000 euro/an bugetar. c) Estimare cantitati solicitate pe durata acordului-cadru: min 500 de bilete - max 2.900 de bilete.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
a. Autoritatea contractanta va incheia un acord-cadru pe o perioada de 3 ani de zile, respectiv de la data semnarii acordului-cadru, cu reluarea competitiei conform art. 148 si 149 alin ( 2), lit. b) din O.U.G 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. b. Reluarea competitiei se va face pentru fiecare an bugetar. Primul contract subsecvent, respectiv pana la 31.12.2010, se va atribui ofertantului care a avut cel mai scazut pret in cadrul procedurii de incheiere a acordului-cadru de servicii. Ulterior, contractele subsecvente se vor atribui prin reluarea competitiei intre semnatarii acordului-cadru de servicii la inceputul fiecarui an bugetar. c. Prestatorul cu care se va incheia primul contract subsecvent nu va putea oferta preturi (in euro) mai mari decat in oferta cu care a fost stabilit castigator pentru semnarea acordului-cadru. d. Numarul de operatori economici cu care se va incheia acordul?cadru este: 3 (trei). e. Numarul maxim de operatori economici cu care se va incheia acordul?cadru poate creste in mod corespunzator in cazul in care exista mai multe oferte cu acelasi pret al ofertei (totalul din anexa la formularul 7) si daca prin aceasta se depaseste numarul maxim de 3 (trei) operatori economici stabilit de autoritatea contractanta. Numarul operatorilor economici cu care se va incheia acordul?cadru poate fi redus deasemenea conform prevederilor art. 148^1 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. f. Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente: pe fiecare an bugetar si respectiv ori de cate ori apare necesitatea organizarii unor deplasari internationale care nu au fost prevazute in anexa la formularul 7. g. In urma incheierii acordului-cadru, autoritatea contractanta va incheia contracte subsecvente in functie de necesitatile sale, precum si a fondurilor disponibile. h. Plata se va face in lei la cursul BNR din data facturarii, prin OP in cont bancar, in termen de maximum 60 de zile.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60410000-5 - Servicii de transport aerian pe baza de grafic (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Total cantitati conform contractelor subsecvente acordului-cadru, care vor fi incheiate pe durata valabilitatii acestuia:
a. Calendarul estimativ al contractelor subsecvente: oct-dec 2010; ian-dec 2011; ian-dec 2012; ian-oct 2013. b. Estimare cantitati solicitate pe durata acordului-cadru: minim 500 de bilete - maxim 2.900 de bilete pentru deplasarile aeriene. c. Estimare cantitati care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: minim 1 bilet - maxim 350 de bilete. d. Estimare numar de persoane pentru fiecare deplasare/ruta: minim 1 persoana ? maxim 16 persoane. e. Estimarea valorii unui singur contract subsecvent: minim 200 de euro - maxim 150.000 de euro. f. Calendarul estimativ de aplicare a procedurii: 3 ani de zile de la data semnarii acordului-cadru. g. Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente pe durata acordului-cadru: minim 4 contracte subsecvente - maxim 56 de contracte subsecvente. h. Numarul estimativ al deplasarilor de grup (destinatiilor/rutelor) in cadrul unui contract subsecvent: minim o deplasare de grup - maxim 25 deplasari de grup. i. Autoritatea contractanta va initia inaintea atribuirii contractelor subsecvente pentru anii 2011, 2012 si 2013, o reofertare pentru destinatiile potentiale. j. Tariful ofertat de catre prestator pe o ruta/destinatie (in euro), este tariful maxim pe ruta/destinatia respectiva, si care nu va putea fi depasit pe parcursul derularii contractului subsecvent urmare a reofertarii. k. Pentru perioada anilor 2010, 2011, 2012 si cea aferenta pentru anul 2013 autoritatea contractanta va solicita prestarea serviciilor mentionate anterior numai cu conditia existentei fondurilor necesare finantarii acestora in bugetul F.R. Judo. l. Avand in vedere ca derularea acordului-cadru se face pe baza de contracte subsecvente, in functie de necesitatile si fondurile autoritatii contractante, la expirarea valabilitatii acordului-cadru valoarea insumata a contractelor subsecvente poate fi sub valoarea estimata initial. Aceasta situatie, care poate aparea din motive neimputabile autoritatii contractante, nu da dreptul prestatorilor sa solicite autoritatii contractante daune, penalizari sau orice alte despagubiri.
Valoarea estimata fara TVA: intre 200, 000 si 570, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantiile vor fi conform documentatiei anexate. Cuantum garantiei de participare: 6.300, 00 lei. b. Cuantum garantiei de buna executie: 1% din valoarea fara TVA in lei a contractului subsecvent.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Alocatii de la bugetul de stat, COSR si venituri proprii ale F.R. Judo. Plata se efectueaza in lei la cursul B.N.R. din data facturarii, prin O.P., in termen de max. 60 de zile.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Conform prevederilor art. 44 si 45 din cadrul sectiunii a 4-a, din O.U.G. 34/2006
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 si 181 din O.U.G. nr. 34/2006.b. Certificatele de atestare fiscala emise de organul fiscal competent, conf. art. 112 si art. 113 din Ordonanta nr. 92/2003, care sa ateste indeplinirea obligatiilor exigibile de plata (Certificatele trebuie sa fie valabile la data deschiderii ofertelor si sa fie prezentate in original sau copie legalizata).c. Declaratie privind calitatea de participant la procedura.d. Certificatul Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta (in original sau copie legalizata, eliberat cu cel mult 30 de zile inainte de depunerea ofertei, din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al societatii, respectiv operatorul economic trebuie sa aiba inscris in certificat codurile CAEN corespunzatoare obiectului achizitiei publice).e. Certificat de inmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta (in copie cu stampila, semnatura si inscrisul ?conform cu originalul?).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a. Bilantul la 31.12.2009, vizat si inregistrat de organele competente (copie stampilata, semnata si cu mentiunea ?conform cu originalul? pe fiecare pagina).b. Informatii generale.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a. Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii similare in ultimii 3 ani.b. Acreditarea ca membru I.A.T.A. (International Air Transport Association).(in copie legalizata in limba romana)c. Minim 3 recomandari (sau certificate constatatoare) cate una pentru fiecare an.d. Ofertantul trebuie sa aiba implementat un sistem de management al calitatii respectiv ISO 9001:2001 sau echivalent (in original sau copie legalizata).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.09.2010 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.09.2010 08:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
30zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.09.2010 09:00
Locul: sediul Federatiei Romane de Judo din strada Vasile Conta, nr 16, sectorul 2, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
a)imputernicire din partea operatorului economic; b)o copie dupa CI/BI.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021.310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  021.310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Municipiului Bucuresti- sectia contencios administrativ si fiscal
Adresa postala:  Bd. Unirii, nr. 37, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030833, Romania, Tel. 021.408.36.00, Email:  [email protected], Fax:  021.408.36.00
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, conform prevederilor O.U.G. nr. 34/2006, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.07.2010 11:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer