Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - servicii de transport aerian de pasageri - prezentul anunt modifica anuntul nr. 2249/14.02.2007


Anunt de participare numarul 2271/14.02.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Autoritatea Nationala pentru Tineret
Adresa postala: str.Vasile Conta, nr.16, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020954, Romania, Punct(e) de contact: Teodora Daniela Munteanu, Tel.021/317.13.30; 021/.212.35.07, Email: [email protected], Fax: 021/317.13.29; 021/210.14.30, Adresa internet (URL): www.e-tineret.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
servicii de transport aerian de pasageri - prezentul anunt modifica anuntul nr. 2249/14.02.2007
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
3 - Servicii de transport aerian de calatori si de marfuri, exceptand transportul postal
Locul principal de prestare: Str. Vasile Conta nr. 16, sector 2 bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
servicii de transport aerian de pasageri
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
62210000-7 - Servicii de transport aerian de pasageri ocazional (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
servicii de transport aerian de pasageri ocazional pe 9 rute internationale ( a se vedea detaliat in caietul de sarcini)
Valoarea estimata fara TVA: 47, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
10 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie de participare-cuantum 3000 lei- scrisoare de garantie bancara
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Credite bugetare - programul de sustinere a actiunilor pentru tineret P2
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
- forme juridice care indeplinesc conditiile legale; a se vedea art.186 alin.3 din OUG 34/20006
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratii privind eligibilitatea;2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006;
3.Certificate constatatoare care sa ateste indeplinirea obligatiilor de plata a taxelor, impozitelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat precum si catre bugetele locale;4.copie dupa certificatul de inregistrare emis de catre oficiul registrului comertului;
5.pentru persoanele juridice straine este necesara prezentarea de documente care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu legislatia tarii in care ofertantul este rezident.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani;2.copie de pe bilantul contabil pe anul 2006 vizat si inregistrat;
3.scrisoare de bonitate emisa de catre o institutie bancara;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- cerinta minima este realizarea unei cifre medii anuale de afaceri, pe ultimii 3 ani, egala sau mai mare decat 1.700.000 lei, respectiv 500.000 euro. (curs euro= 3, 4 lei)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.experienta similara;
2.lista cu principalele prestari de servicii de transport aerian de pasageri in ultimii 3 ani;
3.dovada acreditarii ca membru al International Air Transport Association (IATA) sau al Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism din Romania sau al unei alte asociatii nationale profesionale;
4.lista cu sistemele de rezervare;
5.lista privind subcontractantii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- este obligatoriedovada existentei a cel putin trei contracte de o valoare egala sau mai mare decat 170.000 lei sau 50.000 euro;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.03.2007 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.03.2007 16:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.03.2007 10:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
alaturi de comisia de evaluare, la deschiderea ofertelor pot participa si reprezentantii ofertantilor cu conditia prezentatii unei imputerniciri din partea firmei.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Bd.Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Localitatea: bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021/311.80.95, Fax: 021/311.80.95
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Bd.Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Localitatea: bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021/311.80.95, Fax: 021/311.80.95
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.02.2007 14:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer