Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE TRANSPORT AERIAN DE PASAGERI SI SERVICII CONEXE


Anunt de participare numarul 53039/21.05.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
Adresa postala: CALEA PLEVNEI NR 141B, SECTOR 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060011, Romania, Punct(e) de contact: LIVIA IORDACHE, Tel.021.311.69.53, Email: [email protected], Fax: 021.311.69.53, Adresa internet (URL): CALEA PLEVNEI, NR. 141 B, SECTOR 6, BUCURESTI, Adresa profilului cumparatorului: wwwcsm1909.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE TRANSPORT AERIAN DE PASAGERI SI SERVICII CONEXE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
3 - Servicii de transport aerian de calatori si de marfuri, exceptand transportul postal
Locul principal de prestare: INTERN SI EXTERN; BILETELE SE VOR ADUCE LA SEDIUL ACHIZITORULUI SAU LA AEROPORT DUPA CAZ
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
CONFORM DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE- CAIET DE SARCINI
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
62210000-7 - Servicii de transport aerian de pasageri ocazional (Rev.1)
55000000-0-Servicii hoteliere si de restaurant (Rev.1)
63510000-7-Servicii de agentii de turism si servicii conexe (Rev.1)
66331000-9-Servicii de asigurare contra accidentelor si de asigurare de sanatate (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CONFORM DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE - CAIET DE SARCINI
Valoarea estimata fara TVA: 272, 706RON
II.2.2) Optiuni
Da
ACT ADITIONAL LA CONTRACT, PE O PERIOADA DE 4 LUNI, RESPECTIV PINA LA 30.04.2009
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 01.07.2008 pana la 31.12.2008
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
GARANTIA DE PARTICIPARE IN CUANTUM DE 2.600 LEI; GARANTIA DE BUNA EXECUTIE IN CUANTUM DE 5% DIN VALOAREA FARA TVAA CONTRACTULUI, CONSTITUITA PRIN SCRISOARE DE GARANTIE DE BUNA EXECUTIE
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
CREDITE BUGETARE
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
CONFORM ART. 44 SI 45 DIN OUG NR. 34/2006
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea formularul 12 A;
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazutela art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului cu nr.34/2006 - formularul 12 B;
Certificat fiscal privind plata impozitelor si taxelorlocale, valabil la data deschiderii;
Certificat fiscal privind plata impozitelor si taxelor la bugetul de stat, valabil la data deschiderii.
Certificat constatator emis de Registrul Comertului;
Certificat de inregistrare;
Licenta de turism;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind calitatea de participant la procedura formular 12C; Resurse umane: informatii referitoare la efectivul, pregatirea profesionala si calificarea personalului de specialitate ce va fi implicat in executarea contractului brevetul de turism al persoanei de conducere;
Declaratie referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii, precum si, daca este cazul, la resursele de studiu si cercetare ( certificat ISO 9001/9002 sau similar);
Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani - formular 12 E;
Recomandaridin partea altor beneficiari/clienti minim 3 din perioada 2006-2007;
Certificat IATA (International Air Transport Association), valabilin perioada desfasurarii contractului;
Lista cuprinzand companiile aeriene cu care ofertantul are relatii contractuale, semnata si stampilata;
Lista relatiilor contractuale cu alte agentii de profil din strainatate/baze de date la care au acces in vederea asigurarii deplasarilor in strainatate;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
12510/1154/2008
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.06.2008 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.06.2008 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.06.2008 13:00
Locul: CSM - BIROUL DE ACHIZITII PUBLICE, ET. 6, CAM 601
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
MEMBRII COMISIEI SI ORICE OFERTANT, PRIN REPREZENTANT CU IMPUTERNICIRE INSOTITA DECI/BI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleus, nr. 6, sector 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021/310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
: Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: str.Splaiul Independentei, nr. 5, sector 4, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 050082, Romania, Tel.021/319.51.80, Email: [email protected], Fax: 021/319.51.83, Adresa internet (URL): www.cabuc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
CONFORM OUG NR. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CSM DIRECTIA LEGISLATIE, DOCUMENTARE SI CONTENCIOS
Adresa postala: CALEA PLEVNEI 141B, SECTOR 6, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 060011, Romania, Tel.021/3116937, Email: [email protected], Fax: 0213116937, Adresa internet (URL): www.csm1909.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.05.2008 16:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer