Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE TRANSPORT AERIAN in cadrul Proiectului Erasmus Mundus Grant agreement nr.2012-2626/001-001-EMA2


Anunt de participare numarul 144601/28.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi
Adresa postala: B-dul Carol I, nr 11, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700506, Romania, Punct(e) de contact: Petru Nistor, Tel. +04 0232201039, In atentia: Ing. Gabriela Alexoaei, Email: [email protected], Fax: +04 0232201148, Adresa internet (URL): www.uaic.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Registratura Universitatii ?Alexandru Ioan Cuza? din IASI
Adresa postala: B-dul Carol I, nr. 11, Localitatea: IASI, Cod postal: 700506, Romania, Tel. +40 232201031
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE TRANSPORT AERIAN in cadrul Proiectului Erasmus Mundus Grant agreement nr.2012-2626/001-001-EMA2
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
3 - Servicii de transport aerian: transporturi de pasageri si de marfa, cu exceptia transportului de corespondenta
Locul principal de prestare: Universitatea Al.I.Cuza Iasi Bd.Carol I , nr.11
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu maxim 5 agenti economici
Durata acordului-cadru: 36 luni
Valoarea estimata fara TVA: 135, 000EUR
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: saptamanal - Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care se anticipeaza ca va fi atribuit pe durata acordului-cadru este de 396.000 lei.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii prestate de catre entitati juridice specializate in vederea achizitionarii de catre Autoritatea Contractanta a biletelor de avion pentru zboruriinternationale, in functie de necesitatile concrete aleProiectului Erasmus Mundus Grant agreement nr.2012-2626/001-001-EMA2
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60400000-2 - Servicii de transport aerian (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Estimari ale cantitatilor minime si maxime ale serviciilor care ar putea fi solicitate:
1) Pe durata intregului acord-cadru, pentru servicii de transport aerianinternational de pasagerise estimeaza achizitionarea unui numar minim de 100 bilete, in valoare de 396.000 lei si maxim de 150 bilete in valoare de 594.000 lei ;
2) Pentru un singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru, pentru servicii de transport aerian international de pasageri (dupa caz) se estimeaza achizitionarea unui numar minim de1bilet si maxim de 100bilete;
Valoarea estimata fara TVA: 135, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de: 8.900lei, in conf. cu prev.art. 86- HG nr. 925/2006 pt aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contr. de achizitie publica din OUG nr. 34/2006.Garantia de participare poate fi constituitasi in alta moneda decat lei, la un curs de reconversie afisat de BNR, la data publicarii invitatiei/anuntului de participare.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 de zile de la data limita stabilita pt depunerea ofertelor (perioada aleasa va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei).Daca garantia se constituie prin instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara sau de catre o societate de asigurari, se va putea utiliza Formularul 11 sau orice alt model agreat de catre institutia emitenta, cu conditia respectarii prevederilor art. 86 alin. (2) ? (4) -H.G. nr. 925/2006. Daca garantia se constituie prin virament bancar, transferul va fi efectuat in contul RO02TREZ4065005XXX000411al autoritatii contractante, deschis la Trezoreria Iasi, CUI 4701126.Mod de prezentare ? dovada constituirii garantieinstrumentul de garantare se prezinta in original.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria IMM-Legii nr. 346/2004, garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat-(Formularul nr.8).Conform art. 2781 alin (1) lit.b) din OUG 34/2006, Universitatea ?Alexandru Ioan Cuza? din Iasi va retine din garantia de participare suma de 4374 leiin cazul in care CNSC va respinge contestatia ca nefondata. In cazul incheierii unui contract subsecvent de prestari servicii a carui valoare este mai mare decat valoarea precizata la art.124 dinOUG34/2006, conform art.89 alin.3 din HG 925/2006, Autoritatea Contractanta va solicita constituirea garantiei de buna executie conform art.89-90 din HG 925/2006 astfel: a)Cuantumul Garantiei de buna executie a contractului subsecvent de prestari servicii este de 5% din valoarea de atribuire a contractului, fara TVAb)Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari cf.art.90(1) din HG 925/2006 ( Formular nr. 12)c) garantia de buna executie se constituie in perioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului;conf.art.87 alin.1 lit b din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiect Erasmus Mundus Grant agreement nr.2012-2626/001-001-EMA2
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea - Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (Completare Formular nr. 1 Sectiunea Formulare si Modele)
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie safi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181/ OUGnr. 34/ 2006 -Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal - Model - Formular nr.2 Sectiunea Formulare si Modele)3.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1/OUG nr.34/2006 - Declaratie pe proprie raspundere - completare Formular nr. 4;
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionatsunt urmatoarele:
Rector prof.univ.dr. Vasile IsanProrector prof.univ.dr. Carmen CretuProrector prof.univ.dr. Gheorghe IacobProrector prof.univ.dr. Dumitru LucaProrector prof.univ.dr. preot Gheorghe PopaProrector prof.univ.dr. Ovidiu-Gabriel IancuProrector prof.univ.dr. Catalin TanaseProrector prof.univ.dr. Henri LuchianDirector general administrativ Bogdan ? Eduard PlescanDirector financiar contabil ? Liliana IftimiaAdministrator financiar ec. Viorel BolohanAdministrator financiar ing. Gabriela AlexoaeiAdministrator financiar ing. Daniela BrighiuAdministrator financiar fiz. Ramona CreangaAdministrator financiar ec. Gabriela CretuAdministrator financiar ing. Ionut AlexaAdministrator financiar ec. Marius JechelAdministrator financiar ing. Petru NistorAdministrator financiar ec. Cosmin UngureanuAdministrator financiar jr. Dan Tvetcu
4. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta -Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completareFormular nr.3. 1. Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Se poate depune in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila (cu mentiunea ?conform cu originalul?).
Nota: Operatorul economic clasat pe primul loc are obligatia de a prezenta la solicitarea autoritatii contractante, pentru confirmare, certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului in original sau copie legalizata notarial.
Persoane juridice straine:
Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.Nota:
Documentele mentionatemai sus se vor depune traduse in limba romana si legalizate de traducator autorizat .
Pentru persoane fizice-se vor prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.2. Acreditare I.A.T.A. pentru ofertant, ca persoana juridica (Asocia?ia Interna?ionala de Transport Aerian / International Air Transport Association) - Se vor prezenta documente care atesta calitatea de agent autorizat I.A.T.A. al ofertantului, valabil ladata limita de depunere a ofertelor, copie cu mentiunea conform cu originalul, stampilate si semnate de reprezentantul legal.
3.Licenta pentru activita?i de turism, eliberata de autoritatea competenta in domeniu in conformitate cu HG nr. 1267/2010, Ordinul Ministrului Dezvoltarii Regionale ?i Turismului nr.1051/2011 ?i Ordinul Ministrului Turismului nr. 103/1995. Se va prezenta copia licen?ei pentru activita?i de turism. Licen?a pentru activita?i de turism trebuie sa fie valabila la data limita de depunere stabilita pentru depunerea ofertelor. Pentru operatorii ?persoane juridice straineeste "sau echivalent". (Cerin?a nu se solicita a fi indeplinita in cazul in care ofertantul este o companie de transport aerian).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista serviciilor prestate in ultimii 3 ani la nivelul careia sa se regaseasca maxim3 contracte avand ca obiect servicii de transport aerian a caror valoare cumulata sa fie cel putin egala cu150 000 lei fara TVAConfirmarea indeplinirii cerintei de calificare referitoare la capacitatea tehnica se face prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul privat beneficiar - CompletareFormular nr.9.Daca documentele sunt intocmite in alta moneda, pentru conversia in lei, se va lua in considerare cursul mediu anual leu/euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerin?ei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG nr. 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca ter?ul sus?inator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerin?ei minime solicitate prin prezentarea listei de servicii prestate in ultimii 3 ani, inso?ita de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritatea sau de catre clientul privat beneficiar. Aceste documente vor inso?i angajamentul ferm incheiat in forma autentica al persoanei respective care trebuie sa garanteze autorita?ii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificulta?i pe parcursul derularii contractului, persoana sus?inatoare seobliga sa asigure indeplinirea completa ?i reglementara a obliga?iilor contractuale prin implicarea sa directa.
In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerin?a minima privind capacitatea tehnica poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerin?ei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta/alte persoana (e) modalitatea de indeplinire a cerin?ei este similara ofertei individuale men?ionata mai sus, cu precizarea ca sus?inerea va fi acordata asocierii ?i nu unuia dintre asocia?i.
Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora - Formular nr. 16
Implementarea Standardului de Management al Calitatii inconformitate cu ISO 9001:2008 sau echivalent ;
Conditie de calificare : Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001:2008 sau echivalentun sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat.Prezentare certificat emis de un organism independent in copie conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza orice alte probe/dovezi prin care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Lista serviciilor prestate in ultimii 3 ani la nivelul careia sa se regaseasca maxim3 contracte avand ca obiect servicii de transport aerian a caror valoare cumulata sa fie cel putin egala cu150 000 lei fara TVAConfirmarea indeplinirii cerintei de calificare referitoare la capacitatea tehnica se face prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul privat beneficiar - CompletareFormular nr.9.Daca documentele sunt intocmite in alta moneda, pentru conversia in lei, se va lua in considerare cursul mediu anual leu/euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerin?ei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG nr. 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca ter?ul sus?inator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerin?ei minime solicitate prin prezentarea listei de servicii prestate in ultimii 3 ani, inso?ita de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritatea sau de catre clientul privat beneficiar. Aceste documente vor inso?i angajamentul ferm incheiat in forma autentica al persoanei respective care trebuie sa garanteze autorita?ii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificulta?i pe parcursul derularii contractului, persoana sus?inatoare seobliga sa asigure indeplinirea completa ?i reglementara a obliga?iilor contractuale prin implicarea sa directa.In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerin?a minima privind capacitatea tehnica poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerin?ei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta/alte persoana (e) modalitatea de indeplinire a cerin?ei este similara ofertei individuale men?ionata mai sus, cu precizarea ca sus?inerea va fi acordata asocierii ?i nu unuia dintre asociati.Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora - Formular nr. 16Implementarea Standardului de Management al Calitatii inconformitate cu ISO 9001:2008 sau echivalent ;Conditie de calificare : Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001:2008 sau echivalentun sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat.Prezentare certificat emis de un organism independent in copie conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor.Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza orice alte probe/dovezi prin care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1610/AP/14.05.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.08.2013 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.08.2013 10:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.08.2013 11:00
Locul: Sala de conferinte a Rectoratului Universitatii?Alexandru IoanCuza? ? Iasi, Bd. Carol I, nr.1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii firmelor candidate se pot prezenta la data si ora deschiderii ofertelor si vor putea participa la sedinta de deschidere a ofertelor pe baza unei imputerniciri emise de ofertant.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): ERASMUS MUNDUS EDEN ?Grant agreement nr.2012-2626/001-001-EMA2
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Alte finantari (-)
VI.3) Alte informatii
Sub rezerva dreptului prevazut la art.148 indice 1 lit.b) din OUG nr.34/2006, autoritatea contractanta va incheia un acord-cadru cu cel pu?in 3 operatori economiciatribuind ulterior, prin reluarea competitiei intre operatorii economici semnatari ai acordului-cadru, contracte subsecvente de servicii de transport aerian intern si/sau interna?ional de pasageri pentru destinatiile / clasele / durata / conditiile deplasarii stabilite de catre autoritatea contractanta in etapa de reluare a competitiei;Clasamentul ofertelor va fi realizat in func?ie de nivelul cel mai mic al Tarifului de Serviciu (TS)Modalitatea de departajare a eventualeloroferte cu preturi egale clasate pe locul din clasament care coincide cu numarul maxim al operatorilor cu care se va incheia acordul-cadru : in cazul in care doua sau mai multe oferte au valori egale ale tarifului de serviciuse solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, sa participe la reofertare, prin prezentarea unei noi propuneri financiare, in plic inchis.1. Oferta in cadrul procedurii de atribuire a contractelor subsecvente: Atribuirea contractelor subsecvente se va realiza cu respectarea elementelor/conditiilor prevazute in acordul-cadru, prin reluarea competitiei ori de cate ori va aparea necesitatea organizarii unor deplasaria personalului sau delegatilor autoritatii contractante.In etapa de atribuire a contractelor subsecvente prin reluarea competitiei intre operatorii economici semnatari ai acordului ?cadru, elementul principal al propunerii financiare il reprezinta pretul cel mai scazut al serviciilor de transport aerian (bilete de avion) aferente destinatiilor solicitate (calculat ca ? pre? bilet +valoarea taxelor de zbor aferent+ TS )Propunerea financiara ?va fi exprimata in euro iar plata se va realiza de catre Autoritatea Contractanta in echivalent RON, la cursulafi?at de B.N.R. din data emiterii fiecarui bilet de avion), in termen de pana la 30 de zile de la data receptionariiPropunerea financiarava fi insotita in mod obligatoriu de istoricul rezervarii, ca o conditie de validitate a acesteia.Istoricul rezervarii este documentul electronic generat de GDS (global distribution system ? sistem computerizat de rezervari) care contine informatii privind momentul generarii rezervarii si toti pasii necesari efectuarii rezervarii cu date ?i ore.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatiile pot fi depuse in cel mult 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator a actului considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OficiulJuridic al Universitatii ?Alexandru Ioan Cuza? Iasi
Adresa postala: B-dul Carol I, nr. 11, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700506, Romania, Tel. +40 0232201131
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.06.2013 14:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer