Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de transport aerian intern si international si cazare


Anunt de participare numarul 99958/14.05.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BUCURESTI
Adresa postala:  SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 291-293, SECTOR 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  RO 060042, Romania, Punct(e) de contact:  Serviciul de Achizitii Publice, Tel. 021.305.55.30, Email:  [email protected]_primaria.ro, Fax:  021.305.55.30, Adresa internet (URL):  www.pmb.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de transport aerian intern si international si cazare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
3 - Servicii de transport aerian de calatori si de marfuri, exceptand transportul postal
Locul principal de prestare: Municipiul Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
prestarea serviciilor de transport intern si international si cazare dupa caz
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60420000-8 - Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)
55110000-4-Servicii de cazare la hotel (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
servicii de transport aerian intern si international si cazare conform documentatei de selectie
Valoarea estimata fara TVA: 100, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
7 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Nu se solicita in aceasta etapa. Se vor solicita in etapa a doua a licitatiei restranse accelerate
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Operatorii economici trebuie completeze/prezinte: - Declaratie prvind calitatea de participant la procedura- Declaratii prin care confirma ca nu se incadreaza in prevederile art. 180 si 181 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (cu anexe)- Certificat constatator ORC- Informatii generale despre ofertant
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Operatorii economici trebuie completeze/prezinte: - Declaratie pe proprie raspundere privind situatia financiara (cu anexe)- Cifra medie de afaceri- Rezultatul exercitiului financiar
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie de afaceri - servicii de transport aerian intern si international si cazare - pe ultimii 3 ani (2007, 2008, 2009) trebuie sa fie mai mare sau egala cu 200.000 euroRezultatul financiar pe ultimii 3 ani (2007, 2008, 2009) trebuie sa fie pozitiv
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Operatorii economici trebuie completeze/prezinte: - Centralizator privind experienta similara (cu anexe)- informatii privind subcontactantii- Acreditarea ca membru al I.A.T.A.
Licenta de turism categoria A, eliberata de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
centralizator privind experienta similara, recomandari, copii ale contractelor de servicii de transport aerian international si cazare emise de autoritati contractante / beneficiari, aferente tuturor contractelor prezentate ?centralizatorul privind experienta similara?deplinirea si finalizarea cu succes (fara obiectiuni sau refuzuri la receptie) ?ultimii 3 ani, ?liniti p? la data depunerii candidaturilor, a unuia sau a maxim 3 contracte de servicii de transport aerian international si cazare, cu o valoare cumulata a contractelor de minim 100.000 euro
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar de agenti economici preconizat: 5
Exp.in serv.de transp.aerian international si cazare;Nr de ctr.de prest.servicii de transp aerian international ?heiate;Contracte similare pe rutele din documentatie
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.05.2010 23:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.05.2010 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.05.2010 11:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Sa prezinte la deschidere scrisoare de imputernicire in original
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sect 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. +4021.310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  +4021.310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala:  Splaiul Independentei nr 5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050091, Romania, Tel. 021 319.51.80, Fax:  021 319.51.76
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile OUG 34/2006, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Achizitii Concesionari Contracte
Adresa postala:  Splaiul Independentei nr. 291-293, sector 6, et.10, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  060042, Romania, Tel. 021 305 55 30, Email:  [email protected], Fax:  021 305 55 30, Adresa internet (URL):  www.pmb.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.05.2010 13:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer