Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de transport aerian ocazional


Anunt de participare numarul 68092/06.11.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Institutul Cultural Roman
Adresa postala: aleea Alexandru, nr. 38, sector I, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011824, Romania, Punct(e) de contact: Irina Angelica Ionescu, Tel.031.7100.682, In atentia: Irina Angelica Ionescu, Email: [email protected], Fax: 031.7100.662, Adresa internet (URL): www.icr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Recreere, cultura si religie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de transport aerian ocazional
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
3 - Servicii de transport aerian de calatori si de marfuri, exceptand transportul postal
Locul principal de prestare: La sediul autoritatii contractante, Aleea Alexandru nr. 38, sector I, Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 700, 000 si 1, 700, 000EUR
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: De regula saptamanal.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de transport aerian ocazional, intern si/sau international.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60420000-8 - Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
cantitatile care se estimeaza a fi contractate prin contracte subsecvente sunt: minim 1 bilet - maxim 500 de bilete
Valoarea estimata fara TVA: intre 700, 000 si 1, 700, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie de participare in cuantum de 8.000 de lei.garantie de buna executie 8% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent.Pentru IMM-uri garantiile se constituie in procent de 50%.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri de la bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere/subcontractare conf. art 44 si 45 din OUG 34/2006
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratieprivindeligibilitatea conform art.180 din OUG 34/2006
2. Declaratiepepropriaraspundereprivindneincadrareainsituatiileprevazutelaart. 181dinO.U.G.nr. 34/20063. Certificate constatatoare valabile la data de 1 decembrie 2008 ( inoriginalsaucopielegalizata ) privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata:
- a impozitelor si taxelor catre stat, - a impozitelor si taxelor locale, (Pentru ofertanti nerezidenti in Romania nu se solicita.)
4.Certificat de atestare fiscala, eliberat de Ministerul Finantelor Publice, Agentia Nationala de Administrare Fiscala valabil la 1 decembrie 2008:
5. Cazierul fiscal, eliberat de Ministerul Finantelor Publice, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (Pentru ofertantii nerezidenti in Romania nu se solicita) valabil la 1 decembrie 2008.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Bilantul peanul2007 sau scrisoaredebonitate2. Declaratieprivindcifradeafaceri medieglobalapentruanii2005, 2006 si 2007
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta minima de calificare : ciframedieglobalapentruanii2005, 2006si2007minim 300.000 de euro.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratieprivindlistaprincipalelorprestarideserviciidinultimii3ani, similare cu obiectul licitatiei.2. Minim 2recomandari (original sau copie legalizata) dinpartea unorbeneficiariaiserviciilorprestateinultimii3ani, mentionati in lista
3. Dovada ca este membru acreditat IATA (copie legalizata)
4. Declaratie pe proprie raspundere ca va raspunde toturor cerintelor autoritatii contractante, cu profesionalism, oferind cele mai bune conditii de transport aerian, conform cerintelor caietului de sarcini si ca isi asuma cerintele acordului cadru precum si a contractului subsecvent propuse de ICR.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.12.2008 17:00
Documente de plata: DA
Pretul: 20 RON
Conditii si modalitate de plata: In numerar la caseria ICR.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.12.2008 13:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.12.2008 14:00
Locul: Sediul ICR
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
CONF.ART.33(2) DIN HG 925/2006
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
ConsiliulNationaldeSolutionareaContestatiilor
Adresa postala: Str.Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.o21/3.10.46.41, Email: [email protected], Fax: 012/3.10.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
CurteadeApelBucuresti
Adresa postala: SplaiulIndependenteinr. 5 , sector4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030099, Romania, Tel.021/3195180, Email: [email protected], Fax: 021/3195183, Adresa internet (URL): www.cabuc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatiile pot fi depuse in termen de 10 zile de la data luarii la cunostinta a deciziei autoritatii contractante ce contravine intereselor contestatorului.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic
Adresa postala: Aleea Alexandru nr 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011824, Romania, Tel.0317100667, Email: [email protected], Fax: 0317100606, Adresa internet (URL): www.icr.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.11.2008 11:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer