Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de transport aerian ocazional de pasageri cod CPV 62210000-7


Anunt de participare numarul 59765/25.07.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului Bucuresti
Adresa postala: Bd. Gral. Ghe. Magheru nr 7 sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010322, Romania, Punct(e) de contact: Mirela Manoliu, Tel.021 315 36 33, In atentia: Mirela Manoliu, Compartiment Achizitii, Email: [email protected], Fax: 021 312 74 74, Adresa internet (URL): www.copii.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de transport aerian ocazional de pasageri cod CPV 62210000-7
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
3 - Servicii de transport aerian de calatori si de marfuri, exceptand transportul postal
Locul principal de prestare: Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului Bucuresti, Bd. G-ral Ghe. Magheru, nr. 7, Sector 1, Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 16 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 77, 648 si 152, 606RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Saptamanal. Contracte subsecvente de minimum 1 bilet dus-intors - maximum 6 bilete dus-intors
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Autoritatea contractanta va relua competitia ori de cate ori apare necesitatea efectuarii unei deplasari interne sau externe dintre cele enumerate in caietul de sarcini, rezervandu-si, totodata, dreptul de a solicita, in etapa de reluare a competitiei, in cazul aparitiei unor situatii neprevazute, si bilete de avion pentru rute nespecificate in lista estimata oficiala.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
62210000-7 - Servicii de transport aerian de pasageri ocazional (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Deplasari interne: - Minim 30 bilete dus-intors
- Maxim 80 bilete dus-intors
Principala ruta interna care urmeaza a fi contractata va fi Bucuresti Cluj, dus-intors, o singura persoana 4 deplasari lunare. Autoritatea contractanta rezervandu-si dreptul de a solicita, in etapa de reluare a competitiei, in caz de forta majora, si asigurarea serviciilor de transport aerian intern si pentru alte rute.Deplasari externe: - Minim 45 bilete dus-intors
- Maxim 80 bilete dus-intorsPrincipalele rute aeriene externe sunt prevazute in Anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini, dar acestea nu sunt limitative.
Valoarea estimata fara TVA: intre 77, 648 si 152, 606RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 03.09.2008 pana la 31.12.2009
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Nu
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de Stat pe anii 2008, 20009
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere in baza unui acord ferm semnat de toti operatorii economici.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Persoane juridice romane:
1.Certificatul unic de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului, in xerocopie certificata, pentru conformitate cu originalul, cu semnatura si stampila.
2.Certificat constatator, in original sau copie legalizata, eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului (valabil la data depunerii ofertei) din care sa reiasa existenta in domeniul de activitate al operatorului economic a codului C.A.E.N. corespunzator serviciului care face obiectul principal al licitatiei.
3.Certificat I.A.T.A. (International Air Transport Association), in xerocopie certificata, stampilata si semnata de reprezentantul legal al operatorului economic, valabil pe perioada derularii acordului-cadru.Persoane fizice romane:
1.Autorizare de functionare sau orice alte documente justificative din care sa rezulte ca are capacitate de exercitare a activitatii.
2.Certificat I.A.T.A. (International Air Transport Association), in xerocopie certificata, stampilata si semnata de reprezentantul legal al operatorului economic, valabil pe perioada derularii acordului-cadru.Persoane juridice/fizice straine:
1.Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, acreditare membru IATA (International Air Transport Association)2.Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Informatii generale (Formularul4), in original2. Prezentarea bilanturilor contabile din ultimii trei ani (2005, 2006, 2007) vizate si inregistrate de organele competente din care sa rezulte ca ofertantul (individual sau in asociere) au inregistrat profit pe fiecare din ultimii 3 ani (in xerocopie certificata, pentru conformitate cu originalul, cu semnatura si stampila)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Profit pe fiecare din ultimii 3 ani
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Formular nr. 5 Experienta similaraIn cazul asocierilor conditia se va considera indeplinita in mod cumulativ.
2. Se solicita prezentarea a minim 3 recomandari din partea altor beneficiari (semnate si stampilate) privind indeplinirea obligatiilor contractuale pentru servicii similare prestate in ultimii trei ani. (in xerocopie certificata, pentru conformitate cu originalul, cu semnatura si stampila)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Mimimum 3 contracte similare derulate.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
7696/25.07.2008
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.08.2008 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.08.2008 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.08.2008 12:00
Locul: La sediul AUTORITATII NATIONALE pentru PROTECTIA DREPTURILOR COPILULUI, cu sediul in Bucuresti, Bd.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Da. Reprezentanti ai ofertantilor, pe baza de imputernicire scrisa.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Pentru incheierea contractelor subsecvente se va proceda la reluarea competitiei intre operatorii economici declarati castigatori
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleus nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.+4(021)310.46.41, Email: [email protected], Fax: +4(021)310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile calendaristice de la comunicarea rezultatului procedurii
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA DREPTURILOR COPILULUI
Adresa postala: Bd. G-ral. Ghe. Magheru nr. 7, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010322, Romania, Tel.021.310.07.89, Email: [email protected], Fax: 021.312.74.74, Adresa internet (URL): www.copii.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.07.2008 12:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer