Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de transport aerian pentru deplasarea loturilor FRT


Anunt de participare numarul 113924/11.01.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Federatia Romana de Tenis
Adresa postala:  Str. Vasile Conta nr. 16, sector 2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  020954, Romania, Punct(e) de contact:  Str. Pierre de Coubertin nr.11, sector 2, Bucuresti, Tel. 0213245330, In atentia:  Mariana Nistor, Email:  [email protected], Fax:  0213245329, Adresa internet (URL):  www.frt.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Federatie sportiva
Activitate (activitati)
Altele: sport
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de transport aerian pentru deplasarea loturilor FRT
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
3 - Servicii de transport aerian de calatori si de marfuri, exceptand transportul postal
Locul principal de prestare: Biletele se vor livra la centrul National de Tenis, str. Pierre de Coubertin nr.11.
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de transport aerian - achizitie bilete avion.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60410000-5 - Servicii de transport aerian pe baza de grafic (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea totala de bilete care urmeaza a fi achizitionate :206 bilete.
Valoarea estimata fara TVA: 302, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare 6000 lei.Garantie de buna executie 10% din valoarea contractului de servicii.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat si venituri proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociatie/subcontractanti
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Documente constatatoare privind indeplinirea cerintelor de la art.181 din O.U.G. nr.34/2006.
1. Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea isi are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul de stat sau echivalent. Certificatul trebuie sa fie valabil la data deschiderii ofertelor.
2. Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, valabil la data deschiderii ofertelor.
3. Certificatul constatator eliberat de Ministerul Justitiei - Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta, emis cu cel mult 60 de zile inainte de data limita de deschidere a ofertelor (in original sau copie legalizata), din care sa rezulte:
- adresa actuala si obiectul de activitate al operatorului economic, respectiv codurile CAEN corespunzatoare prestarii serviciilor de tipul celor ce constituie obiectul achizitiei publice, numele complet, sediul si persoanele autorizate/administratori.
- nu sunt inscrise mentiuni privind reorganizarea sau procedura lichidarii judiciare (faliment), sau ca societatease afla in incapacitate de plata.
4. Certificatul unic de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului (copie semnata si stampilata de reprezentantul legal pentru ?conformitate cu originalul?).
etc.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
3.Declaratie privind cifrade afaceri globala pe anii 2008, 2009 si 2010 (Formularul nr. 5)- original - Media aritmetica a cifrei de afaceri pe anii 2008, 2009 si 2010 trebuie sa fie de minim 559.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Lista a principalelor prestari de servicii in domeniul achizitiei in ultimii 3 ani (Formularul 8).- Se vor prezenta unul sau mai multe contracte similare obiectului achizitiei a caror valoare este de minim 258.000 lei.
2. Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanei responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii (Formularul 9).- Se va desemna o persoana responsabila de indeplinirea contractului al carei CV va fi prezentat in original, semnat de titular.- Persoana desemnata trebuie sa fie acreditata I.A.T.A. si se va prezenta documentul emis in acest sens (original sau copie legalizata)
3. Licenta de turism, eliberata de autoritatile competente din Romania, in termen de valabilitate la data deschideriiofertelor (copie legalizata).
4. Se solicita operatorilor economici acreditarea ca membruI.A.T.A. (International Air Transport Association) (copie legalizata)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar de agenti economici preconizat: 3
nu se limiteaza numarul de participanti
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.01.2011 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.01.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.01.2011 11:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Pot participa reprezentanti ai ofertantilor, pe baza de imputernicire si legitimati cu CI.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CNSC
Adresa postala:  Adresa de corespondenta: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Cod Postal 030084, Bucuresti, RomaniaCertificat de Inregistrare Fiscala (CIF): 20329980, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. tel.: +4021.310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  tel.: +4021.310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Federatia Romana de Tenis
Adresa postala:  Str. Pierre de Coubertin nr.11, sector 2, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  02414, Romania, Tel. 0213245330, Email:  [email protected], Fax:  0213245329
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.01.2011 16:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer