Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de transport aerian si cazare in strainatate pe anul 2010


Anunt de participare numarul 93014/12.01.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CAMERA DEPUTATILOR
Adresa postala: STRADA IZVOR NR.2-4, SECTOR 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050563, Romania, Punct(e) de contact: REGISTRATURA - INTRAREA B4S1, Tel.021.414.16.20, In atentia: LUMINITA DOBRINESCU, Email: [email protected], Fax: 021.414.19.55, Adresa internet (URL): www.cdep.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de transport aerian si cazare in strainatate pe anul 2010
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
3 - Servicii de transport aerian de calatori si de marfuri, exceptand transportul postal
Locul principal de prestare: SEDIUL CAMEREI DEPUTATILOR
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Asigurare servicii de transport aerian si cazare in strainatate pe anul 2010 pentru 68 de destinatii, astfel:
LOTUL 1: Servicii de transport aerian;
LOTUL 2: Servicii de cazare in strainatate.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60410000-5 - Servicii de transport aerian pe baza de grafic (Rev.2)
55100000-1-Servicii hoteliere (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Asigurare servicii de transport aerian si cazare in strainatate pe anul 2010 pentru 68 de destinatii, conform caietului de sarcini, astfel:
LOTUL 1: Servicii de transport aerian;
LOTUL 2: Servicii de cazare in strainatate.
Oferta se poate depune pentru unul sau ambele loturi. Este obligatorie prezentarea de oferte de transport aerian, dupa caz, si/sau cazare pentru toate cele 68 de destinatii cuprinse in Formularele 13A si/sau 13B.
Valoarea estimata fara TVA: intre 2, 416, 772 si 3, 383, 481RON
II.2.2) Optiuni
Da
Achizitorul poate prelungi durata contr. pana la cel mult 30.04.2011, cu val.totala max.966.709 lei.
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 01.03.2010 pana la 31.12.2010
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
-Garantie participare: 20.000 lei Lot 1; 10.000 lei Lot 2. Valabilitate 90 zile.-Garantie buna executie: 5% din valoarea contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGETUL DE STAT
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ASOCIERE. SE SOLICITA LEGALIZAREA ASOCIERII PENTRU GRUPUL DE OPERATORI NUMAI DACA OFERTA COMUNA ESTE DECLARATA CASTIGATOARE.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea
2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.1813.Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, valabile la data depunerii ofertelor, in original sau copie legalizata.
4.Pentru persoane juridice romane:
Cerinta obligatorie: Certificatul de inregistrare/certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala cu extras din documentele de constituire ale societatii sau cererile de inscriere mentiuni de la Registrul Comertului, din care sa reiasa ca societatea are ca obiect de activitate prestarea serviciilor solicitate.Pentru persoane juridice straine:
Cerinta obligatorie: Documentele edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica reprezentata in Romania, in conformitate cu prevederile legale din tara noastra.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
A.Pentru Lotul 1:
- Autoritatea contractanta stabileste, ca cerinta minima, realizarea unei cifre medii anuale de afaceri, pe ultimii 3 ani, de 3.200.000 lei.Pentru Lotul 2:
- Autoritatea contractanta stabileste, ca cerinta minima, realizarea unei cifre medii anuale de afaceri, pe ultimii 3 ani, de 1.600.000 lei.B.Ofertantii vor prezenta bilantul contabil la 31.12.2006, 31.12.2007, 31.12.2008, contul de profit si pierderi pe anii 2006, 2007, 2008, vizate si inregistrate de organele competente.C.Autoritatea contractanta stabileste, ca cerinta minima, prezentarea unei scrisori de bonitate emisa de o banca din Romania sau, dupa caz, de o banca din strainatate, de preferinta cu corespondent in Romania.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
A.Ofertantii vor prezenta declaratia privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 aniPentru Lotul 1:
- Autoritatea contractanta stabileste, ca cerinta minima, indeplinirea si finalizarea, in ultimii 3 ani, a unui contract/contracte care au avut ca obiect prestarea de servicii de transport aerian in strainatate, a caror valoare cumulata sa fie de 1.600.000 lei.Pentru Lotul 2:
- Autoritatea contractanta stabileste, ca cerinta minima, indeplinirea si finalizarea, in ultimii 3 ani, a unui contract/contracte care au avut ca obiect prestarea de servicii de cazare in strainatate, a caror valoare cumulata sa fie de 800.000 lei.B.Ofertantii vor prezenta declaratia privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducereC.Ofertantii vor prezenta lista cu sistemele de rezervare si bazele de date la care au acces, in vederea asigurarii deplasarilor in strainatate.D.Achizitorul solicita fiecarui ofertant prezentarea acreditarii ca membru IATA International Air Transport Association, a calitatii de membru A.N.A.T. - Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism din Romania sau al altei asociatii nationale profesionale, precum si licenta de turism categoria A, eliberata de Autoritatea Nationala pentru Turism din subordinea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
57d/3480
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2009/S222-319507 din 18.11.2009
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.02.2010 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.02.2010 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.02.2010 11:00
Locul: SEDIUL CAMEREI DEPUTATILOR
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
REPREZENTANTII IMPUTERNICITI AI OFERTANTILOR
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021.310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Sos. Oltenitei nr.107-111, Sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041304, Romania, Tel.021.332.35.64, Email: [email protected], Fax: 021.332.12.40, Adresa internet (URL): www.cabuc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia achizitii publice, Serviciul contractari
Adresa postala: Str. Izvor nr.2-4, Sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050563, Romania, Tel.021.414.16.20, Email: [email protected], Fax: 021.414.19.55, Adresa internet (URL): www.cdep.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.01.2010 09:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer