Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de transport auto - transport marfa, autobasculanta peste16 t


Anunt de participare (utilitati) numarul 54325/02.06.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA A HUILEI SA
Adresa postala: Str. Timisoara nr.2, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332015, Romania, Punct(e) de contact: Elena Capalnean, Tel.0254541460, Email: [email protected], Fax: 0254541315, Adresa internet (URL): www.cnh.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
COMPANIA NATIONALA A HUILEI SA
Adresa postala: Str. Timisoara nr.2 , ,Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332015, Romania, Punct(e) de contact: Directia Comerciala - Serviciul ASL, Tel.0254506151, In atentia: ing. Adrian Bodea, Email: [email protected], Fax: 0254546528, Adresa internet (URL): www.cnh.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
COMPANIA NATIONALA A HUILEI SA
Adresa postala: Str. Timisoara nr.2 , ,Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332021, Romania, Punct(e) de contact: casieria CNH-SA, Tel.0254506151
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
COMPANIA NATIONALA A HUILEI SA
Adresa postala: Str. Timisoara nr.2 , ,Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332021, Romania, Punct(e) de contact: registratura CNH-SA, Tel.0254506151
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Prospectare i extragere a crbunelui i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de transport auto - transport marfa, autobasculanta peste16 t
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv servicii de transport in vehicule blindate, si servicii de curier, exceptand transportul postal
Locul principal de prestare: subunitatile CNH-SA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de transport auto - transport marfa, autobasculanta peste16 t, pe baza de comenzi, functie de necesitati
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60129000-8 - Inchiriere de vehicule de transport de marfuri cu sofer (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
numarul de autovehicule necesare: 2
Valoarea estimata fara TVA: 8, 163RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
GARANTIA DE PARTICIPARE=122 LEI RON, GARANTIA DE BUNA EXECUTIE =5% din pretul contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri de productie
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181a, b, c 1, d, e din OUG 34/2006, Declaratie privind calitatea de participant la procedura, situatia privind plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat, Acord de asociere, Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, Certificat de inregistrare fiscala
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
ultimul bilant contabil sau extrase de bilant
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista cuprinzand subcontractantii, Licenta de transport valabila la data sedintei de deschidere a ofertei (original si copie), Copia conforma a licentei de transport pentru fiecare autovehicul(original si copie)valabila la data sedintei de deschidere a ofertei, Carte de identitate autovehicul (copie), Certificat de inmatriculare (copie)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.06.2008 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 10 RON
Conditii si modalitate de plata: Lichiditati la caseria CNH SA, OP in contul RO 78RNCB 0165020174910001, DA nu se trimite de autoritatea contractanta prin fax, posta, email
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.07.2008 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.07.2008 13:00
Locul: sediul CNH-SA
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, membrii cooptati, reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferta
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr 6 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.+40213104641, Fax: 40213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL LEGISLATIE CONTENCIOS JURIDIC AL CNH SA
Adresa postala: str. Timisoarei nr.2 , ,Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332015, Romania, Tel.0254/506100, Fax: 0254/506104
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.06.2008 10:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer