Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de transport auto ? materiale periculoase (Sector Plostina).


Anunt de participare (utilitati) numarul 141355/28.12.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: Sucursala Divizia Miniera Tg-Jiu, punct de lucru Mina Motru, stada Calea Severinului nr.19, judetul Gorj., Localitatea: Motru, Cod postal: 215200, Romania, Punct(e) de contact: Bejan Miliana, Daogaru Dumitru, Tel. +40 253410022, Email: [email protected], Fax: +40 253410067, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de transport auto ? materiale periculoase (Sector Plostina).
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv serviciile de transport cu vehicule blindate si servicii de curierat, cu exceptia transportului de corespondenta
Locul principal de prestare: Mina Motru
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de transport auto ? materiale periculoase (Sector Plostina).
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60182000-7 - Inchiriere de vehicule industriale cu sofer (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de transport auto ? materiale periculoase (Sector Plostina), transport zilnic material exploziv de la depozitul Sectorului Lupoaia la Sectorul Plostina.
Valoarea estimata fara TVA: 106, 402.56RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare = 2100, 00 lei.Cuantumul garantiei de participare pentru IMM?uri este de 50% din cuantumul solicitat, cu declaratie pe proprie raspundere cfm Legii nr.346/2004, actualizata. Data pentru care se determina echivalenta leu/euro(curs BNR): 5 zile calendaristice inainte de data deschiderii ofertelor.Perioada de valabilitate a garantiei de participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei- 90 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Modul de constituire: - virament bancar in contul RO 49RNCB0149034562550007 BCR sucursala Tg-Jiu sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara (Formular SGB) sau de o societate de asigurari(care trebuie sa prevada in mod explicit angajamentul emitentului de a retine din garantia de participare o suma de 1064, 03 lei-cfm art.278, alin.1 din OG 34/2006 actualizata-in cazul in care ofertantul a depus o contestatie care a fost respinsa ca nefondata) care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. -lichiditati depuse la casieria autoritatii contractante.Dovada constituirii garantiei pentru participare se va atasa pe plic, alaturi de scrisoarea de inaintare. In cazul respingerii contestatiei de catre CNSC potrivit art.278, alin.1 din OG 34/2006 actualizata, se va retine suma de 1064, 03 lei. Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea contractului, fara TVA, respectiv 2, 5% pentru IMM-uri cu declaratie pe proprie raspundere conform Legii nr.346/2004 actualizata. Modul de constituire: -De regula printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara(Formular model SGBE) sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract-caz in care valabilitatea instrumentului de garantare va fi cu minim 14 zile mai mare decat valabilitatea contractului. -Daca partile convin, prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, conform art. 90 alin. (3) din HG 925/2006 modificata prin HG 1045/27.10.2011. Eliberarea garantiei de buna executie: in conformitate cu art.92 alin.(2) HG 925/2006, actualizata.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.Plata in term.de 60 de zile de la emit.fact.prin comp.cu en.el.cf.HG 685/1999 sau alte modalit.legale de plata.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1 : Declaratii privind eligibilitatea.Declaratie pe propria raspundere sau alte documente echivalente din care sa rezulte ca operatorul economic ofertant nu se afla in nici una din situatiile prevazute la art.180 din OUG 34/2006 , aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006 , cu modificarile si completarile ulterioare, conform FORMULARUL 12A.Cerinta nr.2: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG nr.34/2006 actualizata.Declaratie pe propria raspundere sau alte documente echivalente din care sa rezulte ca operatorul economic ofertant nu se afla in nici una din situatiile prevazute la art.181 din OUG 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, conform FORMULARUL 12B.Cerinta nr.3: Declaratie privind calitatea de participant la procedura.Declaratie privind calitatea de participant la procedura , conform FORMULAR 12C.Cerinta nr.4: Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 69 1 din OUG 34/2006 actualizata.Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 69 1 din OUG 34/2006, actualizata, conform FORMULARUL 12D.Persoanele ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii sunt: Sef Mina Ing. Nasarimba Cristian, Contabil Sef Ec.Sibinescu Constantin, Adj.Sef Mina Minier Ing. Mergea Paul, Sef Serv.PPMPM Ing.Daogaru Dumitru, Cons.jur.Patrascu Iuliana, Sef Birou Atribuire Contracte Ing.Bejan Miliana, Birou FinanciarContabilitate Ec.Cioaba Daniela.Cerinta nr.5: Declaratie privind participarea cu oferta independenta.Declaratie privind participarea cu oferta independenta conform Ordin ANRMAP nr.314/12.10.2010, conform FORMULARUL 12E. Persoane juridice/fizice romane: 1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" cu semnatura si stampila operatorului economic)din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic.Obiectul contractului trebuie sa aiba correspondent in codul CAEN din certificatul constatator.Autoritatea contractanta, in etapa evaluarii ofertelor, va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicaroo privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte, pentru conformitate, documentul in original sau copie legalizata.-Persoane juridice /fizice straine: Documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Nota: Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 - Fisa de informatii generale, conformFormular model IG - media cifrei deafaceri globale pe ultimii 3 ani, sa fie cel putin egala cu suma de 200000, 00 lei.Nota: Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizatain limba romana.
Cerinta nr.2-Se solicita ultimul Bilant contabil conform legislatiei in vigoare, vizatsi inregistrat de organele competente.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 - Informatii privind experienta similara - prestarea de servicii similare duse la bun sfarsit, in ultimii 3 ani, in valoare, cel putin egala cu suma de 100000 lei Se vor prezenta fise de informatii privind experienta similara-formularul model. -Ofertantul va prezenta cel putin un document/contract/proces-verbal de receptie care sa confirme prestarea de servicii similare duse la bun sfarsit in ultimii 3 ani (calculati prin raportare la data limita pentru depunerea ofertelor), conform prevederilor art. 13 (1) din Ordinul 509/2011 emis de Presedintele ANRMAP, care sa confirme prestarea de servicii similare in valoare cel putin egala cu 100000 lei (valoarea poate fi realizata prin insumarea valorilor mai multor contracte).
Cerinta nr. 2 Resurse tehnice - of.au obligativitatea sa prez.Declaratia silistele cu mijl.de transp.de care dispun op. ec.pt indeplinirea corespunzatoare a ctr.de prestari-servicii?formular model
Op.ec.trebuie sa detina vehicul destinat transportului de materiale explozive, conform clasificarii ADR, si sa prezinte cartea de identitate si certificatul de inmatriculare al vehiculului, "autorizatia de detinere, transport si folosire materii explozive", cfm. art. nr.8 din Legea nr. 126/1995 republicata, ?certificatul de atestare a suprastructurii specializate pentru transport marfuri periculoase clasa 1", ;?certificat de agreere pentru vehicule care transporta anumite marfuri periculoase?, eliberat de Registrul Auto Roman, conform Ordin nr. 980/2011, OUG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, Acordul European ref. la transp.rutier internat.al marfurilor periculoase (A.D.R.), Legea nr. 31/1994 actualiz.
Cerinta nr. 3: Informatii referitoare la personalul de specialitate solicitat. Se va prezenta Declaratia de disponibilitate/documente/angajament de participare obtinute de catre operatorii economici, cu privire la personalul specialitate, prin care acestia sa demonstreze ca pot realize serviciile care fac obiectul caietului de sarcini:
Se va face dovada ca personalul care presteaza acest serviciu detine:
1. ?certificat de pregatire profesionala (consilier de siguranta transport marfuri periculoase)?, Ordinul nr. 1044/2003 modif. si completat prin Ordinul nr. 1934/2006;
2. ?certificat ADR de formare a conducatorilor de autovehicule care transporta materiale explozive?, Ordinul nr. 640/2007;
3. ?carnet de artificier?, Legea nr. 126/1995, republicata;
4. ?permis de arma letala?.
Cerinta nr. 4: Informatii privind personalul-Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.
Cerinta nr.1: Standarde de asigurare a calitatii: Se vor prezenta documente de certificare(sau documente care sa ateste ca certificarea este in derulare)a sistemului de mangement al calitatii, conform cerintelor standardului ISO 9001, sau echivalent, pentru categoria de servicii ce urmeaza a fi ofertate, in termen de valabilitate, in copie certificata conform cu originalul, semnata si stampilata de ofertant.
Cerinta nr.2: Standarde de protectia mediului: Se vor prezenta documentele de certificare (sau documente care sa ateste ca certificarea este in derulare) a sistemului de management de mediu, conform cerintelor standardului ISO 14001, sau echivalent, pentru categoria de servicii care urmeaza a fi ofertate ; Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere privitoare la faptul ca personalul prestatorului este instruit lunar cu privire la reglementarile referitoare la Protectia Mediului. Operatorii economici ofertanti vor preciza in cadrul ofertei ca s-a tinut cont la fundamentarea acesteia, de prevederile Legii 265/2006 - pentru aprobarea OUG 195/2005 privind Protectia Mediului si Legii nr.27 din 15 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.61/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.78/2000 privind regimul deseurilor.(art.5, alin.2, art.19, alin.1, lit.a, art.21, alin.1) in legatura cu urmarirea si interzicerea accesului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.01.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.01.2013 13:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.01.2013 14:00
Locul: Sediul Minei Motru, str.Calea Severinului nr.19, municipiul Motru, judetul Gorj, sala de licitatii.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai operatorilor economici.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art. 256 din OUG 34/2006, actualizata, 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic al Minei Motru
Adresa postala: strada Calea severinului nr. 19, Localitatea: Motru, Cod postal: 215200, Romania, Tel. +40 253410022, Fax: +40 253410067
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.12.2012 12:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer