Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE TRANSPORT CFR intern (cai ferate uzinale interne) si extern - CET Brasov ? Depou Brasov Triaj SNCFR, CANTARIREA VAGOANELOR, DESCARCARE MARFA , INTRETINERE si REPARATII MIJLOACE FIXE DIN DOTAREA STATIEI CFU


Anunt de participare (utilitati) numarul 107970/17.09.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Centrala Electrica de Termoficare Brasov S.A.
Adresa postala:  str. Timis-Triaj nr.6, Localitatea:  Brasov, Cod postal:  500240, Romania, Punct(e) de contact:  Irinel Bunescu, Tel. 0268-333192, Email:  [email protected], Fax:  0268-330530, Adresa internet (URL):  www.cetbv.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comerciala
Activitate (activitati)
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
SERVICII DE TRANSPORT CFR intern (cai ferate uzinale interne) si extern - CET Brasov ? Depou Brasov Triaj SNCFR, CANTARIREA VAGOANELOR, DESCARCARE MARFA , INTRETINERE si REPARATII MIJLOACE FIXE DIN DOTAREA STATIEI CFU
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Str. Timis Triaj nr. 6, Statia CFU CET Brasov
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul urmareste efectuarea urmatoarelor activitati:
- Servicii de transport CFR intern (cai ferate uzinale interne) si extern ? CET Brasov ? Depou Brasov Triaj SNCFR;
- Cantarirea vagoanelor si emiterea buletinelor de cantar;
- Descarcare marfa ? carbune, sare bulgari, var, produse chimice, acizi, produse cu regim special;
- Exploatarea tunelului de dezghet;
- Intretinere si reparatii inclusiv autorizarea AFER a materialului rulant
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
63711000-6 - Servicii anexe pentru transportul feroviar (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea estimata de carbune, sare bulgari, var, produse chimice, acizi, produse cu regim special, ce trebuie transportata si descarcatape perioada de 1 an ? 600.000 tone.
Valoarea estimata fara TVA: 2, 761, 071RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantia de participare = 27611 lei RON fara TVA;garantia de buna executie - 5% din pretul contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii. Plata se va efectua in termen de 60 de zile calendaristice de la aviz. PVR al serv. prestate
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind calitatea de participant la procedura;
Declaratii privind eligibilitatea;
Declaratia privind neincadrarea in prevederile art.181 OUG 34/2006;
Certificat fiscal eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale, valabil la data deschiderii ofertelor;
Certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat, valabil la data deschiderii ofertelor;
a. Persoane juridice/fizice romane:
Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, emis in anul 2010.Certificatul de inregistrare fiscala eliberat de Oficiul Registrului Comertului;
b. Persoane juridice/ fizice straine:
Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit (original si traducere in limba romana legalizata).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabil la data de 30.06.2010 vizat si inregistrat de organele competente;
Declararea cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani ( 2007 ? 2009).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista pricipalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, iar valoarea totala a contractelor sa fie mai mare decat valoarea 1.380.536, 00 lei fara TVA ;
Autorizatia AFER pentru desfasurarea activitatii de transport feroviar si Licenta de transport feroviar ;
Autorizatia AFER pentru executare lucrari de intretinere si reparatii la cai ferate sau dovada detinerii de contracte ferme cu terte firme autorizate AFER privind reparatia cailor ferate;
Autorizatia AFER pentru executare lucrari de intretinere si reparatii la locomotiva LDE 2100CP, locomotiva LDE 1300 CP sau dovada detinerii de contracte cu terte firme, autorizate AFER privind reparatia locomotivelor cu specificarea nivelului de reparatie ;Autorizatia AFER de furnizor feroviar pentru revizii tehnice la trenurile de marfa, intretinere si reparatii instalatii SCB;
Certificat de omologare tehnica feroviara si / sau Agrementul tehnic eliberat de AFER , pentru lucari intretinere linii ferate, pentru lucrari intretinere instalatii SCB si pentru lucrari tehnice a trenurilor in statia CFR conform OMT 290/2000 ;
Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si a cadrelor de conducere ;
Dovada ca detinepersonal calificat si autorizat AFER pentru: exploatare CFR (conducatori locomotiva LDE 2100 CP, Sef statie CFU, Picher, manevranti, etc?) conform instructiunilor AFER, intretinere si reparatii material rulant (pentru reparatii proprii), intretinere si reparatii locomotive (pentru reparatii proprii), operator PC autorizat pentru operatia de cantarire vagoane, operator tunel dezghet, descarcatori vagoane;
Dovada ca este gestionar de infrastructura feroviara, minim 30 km;
Recomandari din partea altor beneficiari care sa ateste seriozitatea ofertantului in indeplinirea obligatiilor contractuale si prestarea de servicii similare in ultimii 3 ani.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.10.2010 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
01.11.2010 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.11.2010 18:00
Locul: SEAP+Str. Timis Triaj nr. 6, Corp Adm., et. II, Birou Contracte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stravopoleos nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  30081, Romania, Tel. 021 / 3104641, Email:  [email protected], Fax:  021 / 3104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Brasov
Adresa postala:  B-dul 15 Noiembrie 1987 nr.45, Localitatea:  Brasov, Cod postal:  500097, Romania, Tel. 0268/419615, Fax:  0268/418054, Adresa internet (URL):  [email protected]
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. CET BRASOV S.A. - COMPARTIMENTUL JURIDIC
Adresa postala:  Str. Timis Triaj nr. 6, Localitatea:  Brasov, Cod postal:  500240, Romania, Tel. 0268/333192, Fax:  0268/330530
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.09.2010 11:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer