Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de transport colete-colectare valori banesti din subunitatile STFC Cluj si predarea la unitati Banc Post si Marfin Bank.


Anunt de participare (utilitati) numarul 147106/09.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
Adresa postala: STFC CLUJ-Piata Avram Iancu, nr.17, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400117, Romania, Punct(e) de contact: NICOLETA BRANZEI, Tel. +40 0264594728, Email: [email protected], Fax: +40 0264594728, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de transport colete-colectare valori banesti din subunitatile STFC Cluj si predarea la unitati Banc Post si Marfin Bank.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
4 - Transport de corespondenta pe uscat si aerian
Locul principal de prestare: Subunitatile de pe raza de activitate a STFC Cluj.
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: 119, 700RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contracte subsecvente pe perioade de cate 3 luni , avand ca valoare estimata suma de 29.925 lei.Nivelul minim si maxim al cantitatii ac-cadru: min 855 puncte de atingere-max 3420 puncte de atingere;Nivel minim si maxim al cantitatii primului ctr.subsecvent: minim: 285 puncte de atingere-maxim: 855 puncte de atingere.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de transport colete-colectare valori banesti din subunitatile STFC Cluj si predarea la unitati Banc Post si Marfin Bank.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60161000-4 - Servicii de transport de colete (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de transport colete-colectare valori banesti din subunitatile STFC Cluj si predarea la unitati Banc Post si Marfin Bank.
Puncte de colectare: 41 localitati deservite
Valoarea estimata fara TVA: 119, 700RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul trebuie sa constituie garantia de participare(gp) in suma de 1200 lei valabila pe perioada de valabilitate a ofertei.Gp se exprima in lei si va fi constituita prin: -virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari;
-OP in contul RO66BPOS13407993968RON03 deschis la Banc Post, Ag.Avram Iancu, cu conditia confirmarii de banca pana la data deschiderii ofertelor;Pe OP este obligatorie mentionarea nr.proced.pt care se constituie;scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante-orig;Scrisoarea de garantie bancara se va intocmi respectand modelul din Sect Formulare.Dovada constituirii gp tb sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stab.pt deschid.ofertelor, cf art.86, alin(6)din HG925/2006. Ofert.care nu sunt insotite de dovada constit gp in cuantum, forma si avand per. de valab.solicitate in docum.de atrib, vor fi respinse, cf art.33, alin(3), lit.b, din HG925/2006.Aut contractanta are dreptul de a retine garantia, ofertantul pierzand suma, cf art.87, alin.(1)din HG 925/2006, atunci cand acesta se afla in oricare din urm.situatii: a)isi retrage of. in per.de valab.;oferta sa fiind stab.castig, refuza sa semneze acordul-cadru in per de valab a ofertei.Gp constit de op.economic a carui of a fost castig, se va restitui numai dupa semnarea ac-cadru de achizitie si in cel mult 3 zile lucr.de la data constit. garantiei de buna executie.Gp, constituita de ofertantii a caror oferta nu a fost castig.se restituie dupa semnarea ac-cadru de achitie cu ofertantul castigator, dar nu mai tarziu de 3 zile lucr.de la data expirarii per.de valab a ofertei.Restit gp se va face in baza cererii transmise in original, de catre ofert la sediul aut contractante(Form.M din sect Formulare)in termen de 3 zile lucr.de la data indepl. condit de restituire.Data la care se face echivalenta lei/alta valuta este :21.10.2013, la cursul BNR. Cuantumul garantiei de buna executie a ctr. subsecvente de servicii: 10% din val. de atribuire a fiecarui contract subsecvent, fara TVA.b)Mod de constituire a garantiei ctr.subsecvent de prestari servicii : -fie prin deschiderea de catre prestator a unui cont de garantie de buna executie, cu o depunere initiala de 0, 5% din valoarea ctr, urmand a fi alimentat lunar prin retineri succesive in cuantum de 10% din val fiecarei facturi, pana la constituirea integrala a garantiei in cuantum de 10% din val de atribuire a ctr . Prestatorul se obliga sa mentioneze pe fiecare factura contul de garantie de buna executie.Conform HG 1045/2011 de modificare a prevederilor art.90, alin.(3) din HG 925/2006, contractantul are obligatia de a deschide contul de garantie distinct la dispozitia autoritatii, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului.- fie printr-un instrument de garantare, cf art.90, alin(1) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, completata in conformitate cu Formularul A din Sectiunea Formulare ? in original;
2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, completata in conformitate cu Formularul B din Sectiunea Formulare. ? in original;
3.Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate, pensii, somaj), eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat ? in original , copie legalizata , sau copie lizibila semnata si stampilata? conform cu originalul?de reprezentantul legal al firmei.
Nota: Pentru a fi valabile, din certificate trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
Se recomanda citire inceput sectiune IV.4.3.
4.Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale - eliberat de Primaria locala? in original , copie legalizata , sau copie lizibila semnata si stampilata? conform cu originalul?de reprezentantul legal al firmei.
Se recomanda citire inceput sectiune IV.4.3
Nota: Pentru a fi valabile, din certificate trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
5. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69ยน( evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare , completata in conformitate cu Formularul C din sectiunea Formulare? in original.
In vederea completarii acestei declaratii, precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Vasile Secara ?Director STFC Cluj; Marta Albu-Contabil Sef; Florin Bece-Sef Serviciu Tehnic; Nicoleta Branzei-Sef Birou Patrimoniu Achizitii; Nicolae Berindean-Sef Serviciu Juridic;Michaela Barbus-Serviciu Juridic; Lucia Sipos-Sef Birou Financiar; Ioana Mare-Sef Serviciu Financiar;Maria Abrudan-Sef Serviciu Verificarea Veniturilor; Monica Neamt-economist 1 in cadrul Serviciului Verificarea Veniturilor;Simona Belc-inginer I in cadrul Biroului Patrimoniu Achizitii; Sebastian Ona-economist 1 in cadrul Biroului Patrimoniu Achizitii.
In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a depune aceasta declaratie (fiecare membru al asociatiei cat si fiecare subcontractant si/sau tert sustinator).6.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/12.10.2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta, prin care se certifica faptul ca participarea la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta, completata in conformitate cu Anexa : ? Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta? din Sectiunea Formulare ?in original . 1.Pentru persoanefizice/ juridice romane:
- Certificat constatator , in original , copie legalizata , sau copie lizibila semnata si stampilata ?conform cu originalul?de reprezentantul legal al firmei, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, care sa contina informatii reale/valabile la data limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte ca: - domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii;2. Pentru persoane fizice/ juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, sau de inregistrare/atestare , ori apartenenta profesionala , in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident ( documentul se va prezenta in in original , copie legalizata , sau copie lizibila semnata si stampilata ?conform cu originalul?de reprezentantul legal al firmei , anexandu-se si traducerea autorizata in limba romana).3.Document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractuluisolicitat:
- Licenta eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane, valabila, care sa ateste societatea este specializata pentru servicii de transport si paza valorilor, conform art.20 din Legea nr.333/2003 cu completarile si modificarile ulterioare , valabila la termenul limita de depunere a ofertelor - in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata?conform cu originalul? de catre reprezentantul legal al firmei;
- Avizul Inspectoratului Judetean de Politie in a carei raza de activitate isi are sediul societatea specializata de paza si protectie, eliberat pentru conducatorul societatii respective, conform Legii 333/2003 cu completarile si modificarile ulterioare, valabila la termenul limita de depunere a ofertelor - in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata?conform cu originalul? de catre reprezentantul legal al firmei;
- Autorizarea personalului pentru activitatea de colectare, transport, paza si depunere a valorilor banesti , conform HG 1010/2001 si Legii 333/2003 modificata prin Legea 151/2005, Legea 9/2007 si Legea 40/2010, valabila la termenul limita de depunere a ofertelor - in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata?conform cu originalul? de catre reprezentantul legal al firmei;
- Avizul organelor de politie pentru personalul care poarta arma, conform Legii nr.295/2004 cu completarile si modificarile ulterioare, valabila la termenul limita de depunere a ofertelor - in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata?conform cu originalul? de catre reprezentantul legal al firmei;
-Autorizatie pentru detinere armament letal sau neletal eliberata de Inspectoratul de Politie Judetean in a carei raza de activitate isi are sediul societatea specializata de paza si protectie, conform Legii 333/2003 cu completarile si modificarile ulterioare, valabila la termenul limita de depunere a ofertelor - in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata?conform cu originalul? de catre reprezentantul legal al firmei;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa prezinte bilantul contabil la data de 31.12.2012, vizat si inregistrat de organele competente - in copie lizibila semnata si stampilata ?conform cu originalul? de catre reprezentantul legal al firmei.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul trebuie sa prezinte bilantul contabil la data de 31.12.2012, vizat si inregistrat de organele competente - in copie lizibila semnata si stampilata ?conform cu originalul? de catre reprezentantul legal al firmei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a)Lista a principalelor servicii similare celor care fac obiectul prezentei achizitii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.Se vorprezenta certificate/documente/contracte/parti relevante din contracte, emise de beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, la care se face referire in Form. C2, documente din care va reiesi modul in care ofertantul si-a indeplinitobligatiile contractuale din punct de vedere calitativ-in copie lizibila semnata si stampilata?conform cu originalul? de catre reprezentantul legal al firmei;
b)declaratie pe propria raspundere referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii, precum si, daca este cazul, la resursele de studiu si cercetare ?in original;c)declaratie pe proprie raspundere referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant , in special pentru asigurarea controlului calitatii-in orig;d)declaratie pe propria raspundere referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea acordului-cadru de servicii?in orig;e)declaratie pe propria raspundere referitoare la efectivele medii ale personalul angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani? in orig;f)declaratie pe propria raspundere privind masurile de protectie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica in timpul indeplinirii acordului-cadru de servicii?in orig;g)declaratie pe propria raspundere referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a acordului-cadru de servicii?in orig;
Modalitatea de indeplinire
a.)Se va completa si depune, in original, Formularul C2 din Sectiunea Formulare.b)declaratie pe propria raspundere referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii, precum si, daca este cazul, la resursele de studiu si cercetare ? in original;
c)declaratie pe proprie raspundere referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant , in special pentru asigurarea controlului calitatii-in original.
d)declaratie pe propria raspundere referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea acordului-cadru de servicii?in original;
e)Se va completa si depune, in original, Formularul F din Sectiunea Formulare.
f)declaratie pe propria raspundere privind masurile de protectie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica in timpul indeplinirii acordului-cadru de servicii ? in original
g)Se va completa si depune, in original, Formularul E din Sectiunea Formulare
Se vor prezenta, in original, copie legalizata, sau copie lizibila semnata si stampilata ?conform cu originalul? de catre reprezentantul legal al firmei, certificate care atesta implementarea sistemului de management alcalitatii SR ENISO 9001:2008, sau echivalent.
In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractanta , se vor accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv , in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.NOTA: In cazul prezentarii unei oferte comune toti asociatii vor indeplinirii solicitarile.
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta, in original, copie legalizata, sau copie lizibila semnata si stampilata ?conform cu originalul? de catre reprezentantul legal al firmei, certificate care atesta implementarea sistemului de management alcalitatii SR ENISO 9001:2008, sau echivalent.
In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractanta , se vor accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv , in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.NOTA: In cazul prezentarii unei oferte comune toti asociatii vor indeplinirii solicitarile.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
STFC Cluj Nr.5/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.10.2013 09:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.11.2013 09:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.11.2013 10:30
Locul: Sediul STFC Cluj-Cluj Napoca, Piata Avram Iancu, nr.17, etaj 3, cam.307
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Observatie: In cazul in care doua sau mai multe oferte declarate castigatoare contin, in cadrul propunerii financiare, acelasi pret minim, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut;
-PRECIZARI PENTRU OFERTANTUL CASTIGATOR: In cazul in care ofertantul declarat castigator se face vinovat de nesemnarea acordului-cadru de achizitie publica in conditiile de baza impuse prin documentatia procedurii, in termenul prevazut, la pretul de atribuire, acesta va pierde garantia de participare depusa si va decade din drepturile castigate in urma atribuirii acordului cadru de achizitie.-PRECIZARI FINALE: Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura.Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlaturaraspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere al contestatiei este de cel mult 5 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre actul pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic STFC Cluj
Adresa postala: Piata Avram Iancu, nr.17, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400117, Romania, Tel. +40 0264594728, Fax: +40 0264594728
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.10.2013 09:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer