Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de transport feroviar de carbune


Anunt de participare (utilitati) numarul 141045/11.12.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: strada Tudor Vladimirescu nr. 1-15, Localitatea: Tg. Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: Grigorie DADALAU, Tel. +40 374171111/ +40 253335045, In atentia: Silvica BOIANGIU, Email: [email protected], Fax: +40 253212776/ +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comerciala
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de transport feroviar de carbune
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
18 - Servicii de transport feroviar
Locul principal de prestare: S.C. Complexul Energetic oltenia S.A., Sucursala Electrocentrale Turceni si Sucursala Electrocentrale Craiova
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 2 ani
Valoarea estimata fara TVA: 337, 368, 640RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: 168684320 lei pentru anul 2013
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestarea de servicii de transport feroviar in scopul aprovizionarii Sucursalelor Turceni si Craiova cu carbune
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60200000-0 - Servicii de transport feroviar (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
intregul serviciu conform specificatiilor din caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 337, 368, 640RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum GP: 3.400.000, 00 leiPerioada de valabilitate a GP va fi cel putin egala cu per de valabilitate a ofertelor (90 zile de la data limita de primire a ofertelor)Forma constituire GP: a) virament bancar in contul autoritatii contractante (cont RO59RZBR0000060014652248 ? Raiffeisen Bank Tg Jiu) sau instrument garantare emis de societate bancara/asigurari, in original (Formular 3). Original instrument garantare participare procedura depus la sediul achizitor, cladire Directia Achizitii, et.1, pana cel tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor;b) ordin de plata confirmat de banca, pana cel tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.IMM constituie GP cuantum 50% valoare.Daca CNSC respinge contestatie ofertant ca nefondata, autoritate contractanta retine din GP suma calculata cf. art. 278^1 din OUG34/2006.Echivalenta leu/valuta se va face cu 5 zile inainte de data depunerii ofertelor, la cursul comunicat de BNR. Cuantum GBEx: 10% val. contract, fara TVA.Constituire GBEx: a) Instrument garantare emis societate bancara/asigurari (Formular 4), b) Retineri succesive sume datorate din facturi partiale. Executantul este obligat sa deschida la Trezorerie, un cont disponibil distinct la dispozitia achizitorului. Suma depusa sa fie mai mare de 0, 5% valoare contra ct. Achizitorul alimenteaza cont din retineri succesive pana la valoarea GBEx. Achizitorul instiinteaza executant varsaminte. Din cont pot fi dispuse plati atat de executant, cu aviz scris achizitor, cat si de Trezorerie la solicitare scrisa achizitor, conf. art. 90 (3) HG 925/2006.Caz IMM, GBEx: 5% pret contract.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind: eligibilitate, neincadrare in situatii art. 69^1/180 si 181, din OUG 34/2006;calitate participant procedura; participare cu oferta independenta; incadrare IMM. Completare formulare 9, 17, 14, 15, 16.
1) daca uzeaza drept prevazut art. 11 (4) HG 925/2006, prezentare declaratie proprie raspundere privind indeplinire criterii calificare si anexa mentionare succint mod concret de indeplinire a cerintelor minime, ofertantul va prezenta/completa certificate/documente care probeaza/confirma indeplinire cerinte calificare, la solicitare autoritate contractanta, in termen mai mare 3 zile lucratoare.2) daca sunt incertitudini/neclaritati documente, autoritate contractanta are drept sa solicite detalii/ precizari/confirmari suplim. ofertantului. Se completeaza formularul 5 si anexa 1 la acesta. Pentru persoane juridice/fizice romane, prezentare Certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comertului in copie legalizata/copie lizibila ?conform original?, din care sa reiese ca ofertantul are ca obiect principal sau secundar de activitate cod CAEN corespondent obiect contract ce reiese din documentatie atribuire.
Pentru persoane juridice/fizice straine, prezentare Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in copie legalizata/copie lizibila ?conform original?. Documente traduse in lb. romana de traducatori autorizati si legalizate.
In etapa evaluare oferte si inainte de transmitere comunicare rezultat procedura, AC isi rezerva drept solicitare ofertant clasat pe primul loc, prezentare pt. conformitate Certificat constatator emis ONRC in original.Prestatorul va face dovada ca:
- detine in proprietate si/sau in chirie, leasing, asociere, etc., parcul activ de vagoane si locomotive, autorizat AFER, solicitat in prezenta documentatie;
- licenta de operator feroviar de transport;
- certificat de operare pe toate relatiile de transport mentionate in specificatia tehnica;
- certificat de siguranta partea B, pentru efectuarea de manevre in toate statiile mentionate in specificatia tehnica.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Delaratie privind situatie economico-financiara; Fisa informatii generale
Prezentarea cifrei medii de afaceri in domeniul de activitate aferent contractului, in ultimii 3 ani.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principale servicii similare executate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, confirmate de autoritati contractante sau clienti privati prin prezentarecertificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de clientul beneficiar.
Nota: in cazul clientilor privati atunci cand din motive obiective si justificate ofertantul nu poate obtine o certificare/confirmare, va demonstra prestarea serviciilor printr-o declaratie.
Cerinta minima: ofertantul va prezenta document/certificat constatator, copiecontract sau parti relevante din acesta, care confirma prestarea in ultimii 3 ani a cel putin unui serviciu de transport carbune, similar celui ce face obiectul prezentei achizitii, de minim 6.000.000 tone/an.Capacitatea tehnica/profesionala privind experienta similara a ofertantului poate fi sustinuta de alta persoana, indiferent natura relatii
Informatii privind dotarea tehnica cu utilaje, instalatii, echipamente tehnicePrezentarea declaratiei pe propria raspundere privind dotarile cu utilaje, instalatii, echipamente tehnice, etc., de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.
Ofertantul va face dovada ca detine in proprietate si/sau leasing, asociere, un parc activ de vagoane si locomotive astfel:
-min 1700 vagoane tip FALS sau echivalent,
- min 20 locomotive electrice, min 12 locomotive diesel electrice
daca parcul activ de locomotive si vagoane este detinut sub forma de inchiriere, leasing, asociatiune, se va prezenta copie legalizata a contractului de inchiriere, leasing, asociere, valabil pe perioada realizarii prestatiei.
Capacitatea tehnica/profesionala privind dotarea tehnica a ofertantului poate fi sustinuta de alta persoana, indiferent natura relatii juridice.Daca ofertant/candidat demonstreaza capacitate tehnica/profesionala cu sustinere alta persoana, are obligatie dovedire sustinere, de regula prin prezentare angajament ferm persoana sustinatoare care confirma punere la dispozitie resurse tehnice/profesionale, conform art. 11^1 HGR 925/2006. Persoana sustinatoare nu se incadreaza in prev art. 69^1/180 si 181 din OUG 34/2006.
Informatii privind personalul de specialitate de care dispune ofertantul sau al carui angajament de participare a fost obtinut, pentru prestarea serviciilor.
Prezentarea declaratiei pe propria raspundere privind personalul angajat. Pentru personalul tehnic responsabil cu prestarea serviciilor se vor prezenta CV-uri, iar pentru personalul de executie se vor prezenta documente relevante privind relatia contractuala a acestuia cu ofertantul, calificarea lor, examinarea medicala si psihologica anuala si verificarea profesionala periodica a personalului, de catre CENAFER.
Capacitatea tehnica/profesionala privind incadrarea cu personal a ofertantului poate fi sustinuta de alta persoana, indiferent natura relatii juridice.Daca ofertant/candidat demonstreaza capacitate tehnica/profesionala cu sustinere alta persoana, are obligatie dovedire sustinere, de regula prin prezentare angajament ferm persoana sustinatoare care confirma punere la dispozitie resurse tehnice/profesionale, conform art. 11^1 HGR 925/2006. Persoana sustinatoare nu se incadreaza in prev art. 69^1/180 si 181 din OUG 34/2006.
Informatii privind subcontractantii
Se va completa formularul 13, continand informatii privind partea din contract pe care operatorul economic ofertant are, eventual, intentia sa o subcontracteze. Subcontractantii trebuie sa fie operatori economici eligibili.
Documente emise de organisme de certificare acreditate in tara sau in strainatate, care confirma certificare sistem calitate ofertant.Prezentare in copie, certificat calitate SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent, in domeniul de activitate al obiectului contractului, valabil la data depunerii ofertelor; in cazul declaratiei se va completa Anexa 1 la Formular 5.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Nr de runde: 1 runda a 2 zileElementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului repetitiv de ofertare: pretul/serviciu;La licitatia electronica au dreptul sa participe numai operatori economici inregistrati in SEAP, conf art.6 alin. (2) din HG 1660/2006, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare.Autoritatea contractanta va invita toti ofertantii care au depus oferte admisibilesa prezinte oferta financiara imbunatatita. Invitatia se va transmite electronic in SEAP, simultan, tuturor candidatilor.Invitatia va preciza data si momentul de start al licitatiei electronice.Licitatia electronica va incepe nu mai devreme de 2 zile lucratore de la data transmiterii invitatiilor.Oferta depusa in cadrul licitatiei electronice de catre candidatii selectati, are scopul de a imbunatati oferta depusa anterior, organizarii acestei faze.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.01.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.01.2013 09:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.01.2013 10:00
Locul: str. Uzinei, nr. 1, loc. Turceni, jud. Gorj, Directia Achizitii, etaj 1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
imputerniciti din partea operatorilor economici ofertanti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
in cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe locul 1 contin preturi egale, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut;
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC in 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditii OUG 34/2006, despre act autoritate contractanta considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A., Departamentul Juridic
Adresa postala: str. Tudor Vladimirescun nr. 1-15, Localitatea: Tg. Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 37417111, Fax: +40 253212776, Adresa internet (URL): eturceni.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.12.2012 13:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer