Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE TRANSPORT, INCARCARE-DESCARCARE MARFA, INTRETINERE SI REPARATII MIJLOACE FIXE DIN DOTAREA STATIEI CFU


Anunt de participare (utilitati) numarul 29504/28.08.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Centrala Electrica de Termoficare Brasov S.A.
Adresa postala: str. Timis-Triaj nr.6, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500240, Romania, Punct(e) de contact: Irinel Bunescu, Tel.0268-333192, Email: [email protected], Fax: 0268-330530, Adresa internet (URL): www.cetbv.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Producere, transport i distributie de gaz i de energie termic- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
SERVICII DE TRANSPORT, INCARCARE-DESCARCARE MARFA, INTRETINERE SI REPARATII MIJLOACE FIXE DIN DOTAREA STATIEI CFU
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
18 - Servicii de transport feroviar
Locul principal de prestare: STATIA CFU, BRASOV, Str. Timis Triaj nr. 6
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
exploatarea si intretinerea Statie si liniei ferate industriale CET Brasov racordata la Statia Brasov Triaj SNCFR, in vederea asigurarii transportului garniturilor de carbune de la Statia Brasov Triaj la estacada de carbune precum si activitatea de descarcare a garniturilor de carbune.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50220000-3 - Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru transportul feroviar si pentru alte echipamente (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea estimata de carbune (si alte materiale) ce trebuie transportata si descarcata pe perioada de 1 an calendaristic - 600.000 tone.
Valoarea estimata fara TVA: 3, 556, 800RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie de participare - 35568 RON
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.Plata se va efectua lunar, in termen de 30 de zile de la emiterea facturii pe luna precedenta, prin OP.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere, subcontractanti
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-declaratie privind eligibilitatea;
-declaratie privind neincadrarea in art. 181/OUG34/2006;
-certificat fiscal eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale;
-certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social peivind plata obligatiilor la bugetul general consolidat;
-certificat constatator eliberat de ORC;
-certificat de inregistrare fiscala ORC;
pentru pers. straine: documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta d.p.d.v. profesional, in conf. cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-bilant contabil la data de 31.12.2006;
-declararea cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani (2004-2006)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-declatie privind lista principalelor prestari de servicii similare care sa contina informatii despre cel putin 3 contractede servicii care d.p.d.v. fizic si/sau valoric sa insumeze cel putin 50% din volumul fizic sau valoric al viitorului contract;
-copie dupa contractul/contractele care indeplinesc/indeplineste conditiile solicitate;
-autorizatie AFER pt. desf. activ. de transport feroviar si Licenta de transport feroviar;
-autorizatie AFER pt. executare lucrari de intretinere si rep. la cai ferate;
-autorizatie AFER pt. exec. lucrari de intretinere si rep. la locomotiva LDE 2100CP;
-autorizatia de furnizor feroviar pt. revizii tehnice la trenurile de marfa, intretinere si rep. instalatii SCB;
-certif. de omologare tehnica feroviara si Agrementul tehnic elib. de AFER pt. lucrari intretinere linii ferate, instalatii SCB si lucrari tehnice a trenurilor in statia CFR conf. OMT 290/2000;
-decalatie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si a cadrelor de conducere;
-dovada ca detine personal calificat si autorizat AFER pt. exploatare CFR, intretinere ser rep. material rulant, locomotive, operator PC autorizat pt. operatia de cantarire vagoane, operator tunel , descarcatori vagoane;
-dovada ca este gestionar de infrastructura feroviara, min.30 km;
-declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractant si specializarea acestuia;
-recomandari din partea altor beneficiari care sa ateste seriozitatea ofertantului in indeplinirea obligatiilor contractuale si prestarea de servicii similare in perioada 2004-2006
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.10.2007 15:30
Documente de plata: DA
Pretul: 20 RON
Conditii si modalitate de plata: Cu numerar, la casieria unitatii.Documentatia de atribuire se ridica de la Biroul Contracte
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.10.2007 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.10.2007 11:00
Locul: Brasov, Str. Timis triaj nr. 6, Corp Administrativ, et. II, Sala de Consiliu.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
prin reprezentanti imputerniciti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stravopoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 30081, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Brasov
Adresa postala: B-dul 15 Noiembrie 1987 nr. 45, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500097, Romania, Tel.0268/419615, Fax: 418054, Adresa internet (URL): [email protected]
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OFICIUL JURIDIC al S.C. CET BRASOV S.A.
Adresa postala: Str. Timis Triaj nr. 6, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500240, Romania, Tel.0268/333192, Email: [email protected], Fax: 0268/330530, Adresa internet (URL): www.cetbv.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.08.2007 08:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer