Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de transport international


Anunt de participare (utilitati) numarul 28847/20.08.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Regia Autonoma de Transport Public Iasi
Adresa postala: str.Silvestru nr.5, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700012, Romania, Punct(e) de contact: Daniela Ababei, Tel.0332409861, In atentia: domnului ing.Stoica Cristian, Email: [email protected], Fax: 0232213913
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare, de tramvai sau de autobuz
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de transport international
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv servicii de transport in vehicule blindate, si servicii de curier, exceptand transportul postal
Locul principal de prestare: de la Depoul Heag mobilo GmbH Darmstadt(Germania) in localitatea Iasi(Romania)
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de transport international a 10 vagoane tramvai de la Depoul Heag mobilo GmbH Darmstadt(Germania) in localitatea Iasi(Romania).
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60120000-5 - Servicii de transport terestru de marfuri (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Transportul a 10 vagoane tramvai va fi efectuat in 4 transe conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 130, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare in suma de 4.500 lei si garantie de buna executie in cuantum de 5% din valoarea propunerii financiare a ofertantului declarat castigator
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
din fonduri de la bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea-formular A, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181-formular B, Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului respecta conditiile referitoare la obiectul contractului prevazut la art.II
Persoane juridice /fizice straine-Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Documente privind situatia financiara a ofertantului cu informatii referitoare la: - Bilantul contabil la 31.12.2006.- Cifra de afaceri medie anualape ultimii 3 anisa fie de 1.200.000 lei , respectiv echivalentul in euro.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor prestariin ultimii 3ani-Seva completa formularului C2 Declaratie privind lista principalelorprestari de serviciiin ultimii 3 ani.-Documente care sa demonstreze modul in care este aplicata politica de asigurare si control al calitatii.- Declaratie pe proprie raspundere referitor la personalul tehnic de specialitate , (Curriculum Vitaecu informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
12825/20.08.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.09.2007 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 50 RON
Conditii si modalitate de plata: Biroul investitii-licitatii dupa prezentarea unei copii a ordinului de plata sau in numerar la sediul autoritatii contractante.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.09.2007 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.09.2007 10:00
Locul: str.Silvestru nr.5, Iasi
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stavropoleus nr.6 , sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala: B-dul Anastasie Panu nr.25 Bis, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.0232260600, Email: [email protected], Fax: 0232255907
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al RATP Iasi
Adresa postala: str.Silvestru nr.5, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700012, Romania, Tel.0332409861, Email: [email protected], Fax: 0232213913
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.08.2007 15:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer